Advertentien. p p i 1 e p s i e, Be 5 0000ste Pantserkettini Ditpvt ten Bate tier naplaten Mreftiip m Je vnnMte visscBers ier laatste ztnp. POETS-POMADE. BOTER -- RAAS. Pantser-Horlogiekettingen Illustr. Katalogus gratis. - 155 - ZESTIEN STADSGEZICHTEN Prof. Dr. Albert Universeel-Metaal- ADALBERT VOGT Go. L. DAKE en Zoon, Amsterdam. BOCW-ART1KELEN, Pijnboomhouten Kamerdeuren Eikenhouten Parketvloeren Smaakvol Deur- en Vensterbeslag Gesmeed IJzerea Ilekwerk, EHIIL FUNCKE, Dusseldorf. WAX OUuKBAlIN, Vele attestatien liggen ter inzage, Ik verzend inijne beroemde Pantserkettingen vrij van ingaande reg-ten en franco, tegen toezending van het bedrag per postwissel. Postzegels en munt- biljetten van alle landen neern ik als betaling aan NAltTII HALFF, Cabinetformaat 5© Cents. COLPORTEURS in de provincie'n gevraagd, goede getuigscbriften vereischt. BELAUGBIJK. Behandeling per brief, Berlijn 0, Fried richsberg. Internationale Tentoonstelling te Amsterdam, Groep VI, Klasse 40. Met zekerheid ECIIT te bekomeu door bet eenig Iloofddepot voor IVederland en Kolonien He nevel nadeelig voor de gezondheid. TER OVERNAME AANGEBODEN als levert in voortreffelijke kwaliteit Thans is bevel gegeven, de fooitjes, in het museum ontvangen, te verzamelen in een gemeenscbappelijke kas. Toen Koningin Margarita van Italie onlangs een bezoek braeht aan een kleine stad, werd zij aan het station door een deputatie van notabelen ontvangen. Men bood H. M. een lunch aan, maar zij weigerde beleefd en vergenoegde zich met een eenvoudig glas suikerwater. Even voor het heengaan tastte H. M. naar haar zak, waarschijn- lijk on haar neusdoek te voorsehijn te halen, waarop een der goedige gerokte en uitgedoste notabelen onmiddelijk toeschoot en H. M. met een buiging toefluisterde Uwe Majesteit behoeft zich geen moeite te geven. „Alles is betaald Eene depeche uit Cincinnati meldt dat Harry Packer, beambte bij het circus van Barnum, dezer dagen door den olivant Queen is gedood. Zij was aan het grazen, nabij een van de tot het circus be- hoorende rijtuigen. Packer wilde tusschen het rijt.uig en den kolossus passeeren, toen deze, veinzende eensklaps zekere jeuking te ondervinden, den rug ging schuren tegen het rijtuig. De man werd letterlijk plat gestreken en geheel verpletterd en overleed na in gasthuis te zijn aangekomen. Diplomatiek. Reohter: ,,Gij zijt aanseklaagd wegens bedelarij waarom werk je niet?" Bedelaar: ,,Omdat ik dan inkomsten- belasting zou moeten betalen." Yoor eenige dagen werd in een der Londensche politie-bureaux eene vrouw binnengebracht wegens dronkenschap op den openbaren weg. Het was Margaret Kane, die met zekere treurige fierheid de verklaring aflegde ,,dat zij altiid dronken was." Een konstabel wees op haar slecht gedrag en herinnerde er aan, dat zij pas uit de gevangenis kwam en zeker wel twintig keer met, de politie in aanraking was. ,,Natuurlijk," antwoorde mistress Kane, „ik was dronken en ik hoop dronken te zijn, zoolang ik leef. Ik ben dan ook hier niet voor het laatst op het bureau." En toen ze voor zeven dagen naar de givangenis werd gebracht, riep ze veront- waardigd uit. ,,Wat, maar zeven dagen! Ik dacht dat ikminstens een maand kreeg. Dan zie je mij hier gauw t.erug. Het ongelnkkige schepsel is nog maar 30 jaar oud en zal, zoo haar ondermijnd gestel niet spoedig bezwijkt, zeker nog menig maal met den rechW in aanraking komen. Yrouwen schijnen nog moeielijker van dronkenschap genezen te kunnen worden, dan de mannen. Wanneer een vrouw eenmaal aan den drauk is verslaafd, faat zii doorgaans met die verderfelijke gewoonte tot haar dood oor. Woonde de ongelukkige Margeret Kane te New-York, dan zou zij nog eenige kans op beterschap hebben, daar zij dan onmid delijk voor zes maanden naar het verbeteringshuis op Blackwell's Island zou zijn gezonden. Te Reenen hoorde men in den laatsten tijd nog al eens klagen over het gewigt van het brood. De politie stelde een onderzoek in, waaruit bleek dat, twee bakkers te zamen 22 broodn ten verkoop in voorraad hadden, die het bij de gemeente-verordening bepaalue gewigt niet hielden. De boete voor elk brood bedraagt minstens f 3. Zaterdag 11 is door de ambtenaren der rijks-belastingen te Zevenaar en Arnhem een belangrijke partij goudwerk aangehaald, welke fraudulens was ingevoerd door de ambtenaren van 's rijks posterijen, onder de van Pruisen aangebragte postpakketten. Ofschoon misschieu alleen de schuld ligt aan de mindere post- ambtenaren, wordt een proees-vcrbaal ter zake opgemaakt tegen den chef van het spoorweg-postbureau, als den verantwoordelijken vervoerder. Vrijdagmiddag geraakte aan de Geinbrug, gemeente Weesper- carspel, een wagen, waarop behalve de voerman nog drie kinderen zaten, door het schrikken van het paard, te water. Met groote inspanning konden slechts twee drenkelingen gered worden. De voerman en een meisje verdronken. Te Haaften, een dorp aan de Waal niet ver van Zalt-Bommel is, naar onderscheidene bladen melden, op het erf van den heer J. Verploegh een petroleumbron ondekt. Uit een pas aldaar ge stagen pomp moet petroleum worden opgepompt, die, brandende, een beldere vlam geeft, en voor 6 cts. per liter wordt verkocht. De heer V. is van plan deze pomp te verbinden aan de in zijn korenmolen staande stoommachine, ten einde zekerheid te ver- krijgen of de olieproductie van den bodem van blijvenden aard zal zijn. Maandagavond omstreeks 10 ure geraakte te Amsterdam op de Prinsengracht bij de Egelantiersgracht een Maandaghouder te water. Men zag den man spartelen en men hoorde hem luidkeels om hulp roepen, maar niemand scheen lust te hebben een hand tot hulp uit te steken. ,,Het was de dronke Hein maar! er was niets aan verbeurd als hij verdronk." Aan den walkant was't niet diep, maar Hein gleed teJkens uit, en dit duurde zoo lang tot hij geen grond meer onder de voeten voelde. Twee schippers kregen toen medelijden met Hein, roeiden met een bootje naar hem toe, pakten hem ieder bij een oor en zetten hem op die wijze aan wal. Door het omvallen van een petroleumlampje, is de woning van J. Blokker, te Heer Hugowaard, tot den grond afgebrand. De inboedel was verzekerd. MA6AZIJN van Bijouterien van Dotible-Goud. JIMarque deposee werd den. lO Jantiari verzonden. van ©dit gyouxi niet te onderscheiden. £5 Jaren schriftelyke garantie. m. 4i kar. Ketting voor Heeren perStuk fl. 3, 50 incl. port. goud m i verguid. ff •Ketting voor Dames met fraaie kwast per Stuk fl. 4 incl. port. Garantiebewijs Het bedrag van deze Horlogeketting betaal ik terug, iogeval dezelve binuen 5 jaren zwart wordt. Berlin IV. Leipsigerstrasse 95. 11 MET BESCHRIJVING VAN Redacteur van het Algemeen Handelsblad Verkrijgbaar in de Duitsche talen. Ilollandsche, Fransche, Engelsche en Verkoopin het Iloofdgebouw der Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling door meisjes in de Friesche kleederdrachtop de Terreinen der Tentoonstelling door de bereidvolle medewerking van heeren exposanten. Verder alom te verkrijgen bij den Boekbandel, aan de Kiosken te Am sterdam, bij vele particuliere belangstellenden en tegen toezending van 55 Cents per Postwissel aan de Uitgevers J. F. HAESEKER Co. te Haarlem. Zij, die in hun kring exemplaren van het album willen belpen verspreiden, zullen, op aanvrage aan de Uitgevers, intee- kenlijsten ontvangen en zal hunne medewerking zeer op prijs worden gesteld. Mir tun penSluipen en Xenutv- aandoeningen worden YOLKOHGN GEYEZEY door mijn methode. Het honorarium behoeft eerst na het goede succes te worden voldaau. 6, Place du Trone, 6, Parijs. Schutzmarks. WAARSCHUWEVG. Elk oogenschijnlijk soortgelijk product is namaak van ons onovertreffelijk, onscbadelijk Poetsmiddel. Ons fabriekmerk is bet oudste; alle namaaksels door andere helmen hebben misleiding ten doe). Daar ook de door ons het eerst en alleen gebruikte blaauwe blikken dozen, bijna overal voor Poetspomade gebezigd wor den, verzoeken wij op bovenstaanden helm en op bovenstaande Firma naauwkeurig te letten. In alle groote en volkrijke steden is de lucht altijd meer of minder bedorven, en kwade lucht veroorzaakt ziekten. Om de ziekten, die door deze verpesteude lucht ontstaan, tegen te werken, is niets zoo heilzaam en zeker als de Pillen van Holloway. Zij werken op het bloed even als een filtereermarhine op troebel water; zij zuiveren werktuigelijk de voehten van alle onreinheden en verwijderen iedere schadelijke stof. Deze wonderbare Pillen bezitten al de eigenschap- pen van een zuiverend, behoedend en geneeskrachtig middel. Zij hebben een goede uitwerking op indigestie en koorts, en, wat nog meer te verwonderen is, dewijl zij het inwendige gestel volkomen zuiveren, regelen en versterken zij elk orgaan afzonderlijk. De Pillen van Holloway kunnen gebruikt worden door beide geslachten, op iedereu ouderdoin en onder ieder klimaat. 18. n T,'ii r> rj ,r f 0.80, 1.85, 3. Doosjes Pillen en Potjes Zalf j R 75 13 50>^ 2Q 5() zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- THEKERS in Holland-, alsmede in HOLLO WAY'S ETABLI" SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. op goeden Stand: EEN FLI.YKE WIiYKELZAAK. Adres met franco Brieven, onder Letters P. E. C., aan bet Alg. Adv. Bureau, van NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. Amstorulaui, 17 Sept. Op de heden gehouden Yeemarkt wsren aangevoerd 627 Runderen, le kwal. 90 ct., 2e kwal. 82 ct., 3e kwal. 75 et. per kgr.; Melk- eu Kalfkoeien 120 a 330 p. st., 3 Graskalveren25 Nuchtere dito 10 a 16; 54 Schapen en Lammeren /20 a /34; vette Varkens 44 a 54 ct. per kgr. 19 Sept. Granen. Tarwe zonder noteering, op levering 1 hooger, Nov. f 257. Rogge genoegzaam onveranderdper 2100 ker. Oanad. 183, Taganrog 173, 174, Petersbnrger f 185. Op leverine October iets vaster, voorjaar hooger. Oct. f 166, 165, 166, 167, Maart f 173, 174, 175, Mei 175, 176, 177. Zaden. Koolzaad op 800 K.G. Olie zonder handel. Oi.if.. Raapolie in een doen, p. 100 kgr. 411Lijnolie priishoudeud, p. 100 kgr. 21'/4, 21. Raapkoeken/100 a 110 per 1040 stuks. Lijnkoeken 10.50 a 13.per 104 stuks. Vee. Op de heden gebouden Veemarkt waren aangevoerd221 vette Kalveren, iekwal. f 1.2e kwal. 80 ct. p.kgr., 11 Graskalveren/18 a 40, 37 Nuchtere dito 13 a 20170 vette Varkens 44 a 54 ct. per kgr. Aardappelen. lie prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Kat- wijker Zand 3.a 3.70; Noordwijker Zand f 2.a 4.50; Hilleeom- mer dito 2.a 5.Geldersche Blanwe 2.10 a 2.30; dito Plenr 1.35 a 1.60; Friesche Jammen f 1.45 a 1.80; dito Eneelsche f 1 30 a f 1.40; Zeeuwsche Spuische Jammen f 2.50 a 2.80; Blauwe f 2.a /2.20; Zeeuwsche Flakkeesche Jammen f\.50 a 2.40; Bloksche dito/2.25 a f 2.30 Pruissische Hamburgers 2.30 a 2.40. Aanvoer 5000 H.L. Alkmaar, 14 Sept. Kaas. Aangevoerd 636 stapels, wegende 143,627 kgr. Prijzen kleine Gras Kaas f37.50, Commissie Gras f 34.—, middelbare Gras f 34. 18 Sept. Vee. Aangevoerd: 143 vette Kalveren, 7 nuchtere dito, 302 Schapen, 93 vette Varkens, 26 magere dito en 6 Koeien en Ossen. De priizen waren als volgt: vette Kalveren f 40 a 106, nuchtere dito f 16 a 28, Schapen 28 a 48, magere Varkens f 14 a 20, Koeien en Ossen 275 A 800, alien per stuk; vette Varkens 52 a 64 cts. per kgr. 20 Sept. Boter. De prijzen van Boter op de heden gehon- den markt wsrenf 64 a 74 per i vat en 1.60 a 1.85 per kgr. Aangevoerd 807 J v. en 80 v, wegende te zamen 169400 kgr. »OU<ln, 20 Sept. Kaas. Aangevoerd 79 partijen. Prijs le kwaliteit 32 a 34.2e kwal. 28 a 31.Noord-Hollandsche f 30.— a f 34.Handel vlug. Boter. Goeboter 1.50 a 1.60, Weiboter f 1.30 a f 1.40 per kgr. A. s. Woensdag groote Kaasmarkt. Groniiigyen, 18 Sept. Granen. 78 kgr. Roode Tarwe 8.25 a f 8.45; 72 kgr. Petersb. Rogge 6.40 a 6.50 70 kgr. Inlandsche dito f 5.70 a 5.80; 46 kgr. zwarte Boekweit f 5.60 a 5.80; 60 kgr. Wintergerst f 4.65 a 4.85 60 kgr. Zomergerst f 4.65 a 4.8550 kgr. dikke Haver f 3.80 a 3.95; 48 kgr. Probsteier dito f 3.50 a 3.70 46 kgr. zwarte dito f 3.45 a 3.55; Paardenboonen 6 a 7.25. Olie. Raapolie /41.50, Lijnolie /21. Iloorn, 13 Sept. Kaas: Ter waag gewogen 312 stapels, wegende 84,882 kgr. Hoogste prijs: kleine Gras /37.50; Commissie id. f 33.50. 14 Sept. Vee. Ter markt aangevoerd: 376 Schapen van 30 tot 44 per stuk of 1 per kgr. 15 Sept. Vee. Ter markt aangevoerd: 12 Paarden 80 a 240; 53 Schapen f 18 a 36; 120 Lammeren f 20 a 28; 8 Kalveren /15 a 60; 53 Varkens 12 a 22; 1 Zeug 40; 187 Biggen 4 a 10; 90 Kippen /-.70 tot 2. 1000 HL. Peren 4.a 9, 2000 HL. Appelen 1.50 a 3 per HL. Eijeren. 4150 Kippen- 4.a 4.50 per 100 stuks. Zaden. Mosterdzaad 19. Eieiden, 14 Sept. De aanvoer en prijzen ter VEE-markt van heden waren als volgt: 92 Stieren /50 a /195, 110 Melkkoeien 150 a 258, 24 Kalfkoeien 168 a 270, 80 Vare id. 148 a 250, 136 vette id. 170 a 305 of 76 a 88 ct. per kgr., 95 Graskalveren 20 a 65, 39 vette id. 37 a 100 of /0.80 a 1.per kgr., 13 Nnchtere id./10 a 24, 739 vette Schapen 22 a 40 of 60 a 70 ct. per kgr., 423 weide dito 14 a 23, 56 magere Varkens 15 a 36, 382 Biggen 5.a 14, 11 Veulens 75 a 118. 15 Sept. Boter. Aan de Gemeente-Waag gewogen 375/8 en 59/16 deelen, te zamen 8090 stukken. Eerste kwal. 62.a 68.2e kwal. 56.— a 60.—. Purmeronde, 18 Sept. Vee. Aangevoerd: 398 Runderen, 26 Paarden, 118 vette Kalveren 80 ct. a 1 per kgr., handel vlug71 nuchtere dito 10 a 34, handel vlug; 85 vette Varkens 50 a 62 ct per kgr., handel vlug; 130 magere dito 17 a 34, handel matig; 356 Biggen 6 a 9, handel matig; 1063 Overhouders, vette minder in prijs, magere hoog in prijs, handel matig. Kaas Aangevoerd 388 stapels kleine/37.50, 5 stapels middelb./33. Boter. 922 I kgr. Boter 1.35 a 1.45 per kgr. Eijeren. Kippen- 4.50 a 5 en Eenden- 4.50 per 100. 900 HL. Appelen /1.80 a 2.50, 200 HL. Peren /5 a 7.per H.L. Rotterdam, 17 Sept. Granbn. Van Inlandsche Witte was de aanvoer minder groot dan de vorige week, nochtans ruim genoeg voor de behoefte. Er bestond slechts trage kooplust, zoodat vorige prijzen moeielijk te bedingen waren. De beste jarige en nieu we Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakk. en Overmaassche 8.50 a 9, soms nog disarboven mindere /7a 8.40. Voorts per 100 kilo: 120/22 Pd. jarige }[nl. witte 10.90; 123/24 Pd. nieuwe dito 11 a 11.20; 120/22 Pd. dito dito 10.75; 124/26 Pd. Canada 10; 122/24 Pd. dito 9.50 a 9.75. Rogge. Voor Nieuwe Inlandsche. vooral voor de zaai geschikte, was tot ruim vorige prijzen wat meer vraag; de mindere kwaliteiten traa g. De beste partijtjes 6.40 a 6.70, voor den zaai daarboven, mindere 5.70 a 6.30. Gerst. Nieuwe Zeeuwsche Winter- vooral in de beste soorten tot vorige prijzen begeerd. De beste Zeeuwsche, Flakk. en Overjnaasche /"5.60 a 5.90, min dere 4.80 a 5.50. Voor nienwe |Zeeuwsehe Zomer- was minder vraag eu als voren moeielijk te plaatseu. De beste 5.20 a 5.40, mindere/4.50 a 5.10 Voorts per 100 kilo 100/02 Pd. Inl. Winter /9a 9.10; 96/98 Pd. dito 8.75. Haver kornt cuimer ,ter markt en moest 10 a

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3