1885. Vrijdag, 2 November. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWJJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Nr. 44. IPrijs van Ret Abonnement: in het Jaar®i— Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/2 Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJJOS STAND. Aangegeven van 1723 October 1883. r' VJ1 7 IIA A It L EIIM E USIE E Prijs van een enkel Nommeb. 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. M'iterIt Woentrtag. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Op de boerderij van den Heer H. M., aan den bpaarn- wouderweg, zijn, terwijl men de koeijen melkte, 70 liters zoete melk weggenomen. In den nacht van 24 op 25 October is afgebrand hethuis bewoond door Job Slimier, Rimtdqk, aan de Nieuwe Meer. De brand is ontstaan doordien de lamp wat fel brandde en daardoor de vlam door een opening in de zolder aan het hooi reikte, dat op den zolder geborgen was. Niets is tegen brandschade verzekerd, doch bijna al het huisraad is gered. Daags te voren had hij nog 25 Hectoliter aardappelen af- geleverd, doch op den dag na den brand had hij het onge- uk op den Ringdijk, tusschen den Lijnden en Sloten, eene benrs met f 70 te verliezen. GEBORENGeertje, dochter van D. Nagtegaal en M. Tarenier. Johannes, zoon van S. van Duijn en E. de Jong. Rocus, v.oon van A. Eerland en C. Blom. LeenHert, zoon van C. Kreeft en P. Koppenaal. Alettinus Johannes, zoon van P. Rus on A. J. v. d. Heuvel. Elisabeth, dochter van E. A. Herfst en C. A. Reeker. Jaeobus Johannes, zoon van M. Jansen en A. van Leeuwen. Cornelis, zoon van J. Speelmans en E Balk. Cornelis, zoon M. v. d. Mast en L. Smit. Gerritje, dochter van J. Hulsbos en J. Weststeijn. Pieter, zoon van T Ko' ij on K. v. d. Vlugt. Elisabeth, dochter van A. Wouterse en J. Xriebel. LEVENLOOS GEBOREN. 1 kind van F. P. Zegstroo en G. Eerenberg. OVERLEDEN. Hendrikus, oud 3 dagen, en Geertruda Martina, oud 3 dagen, zoon en dochter van A. J. Kclder en A. Zjm. Elisabeth Ridder, oud 68 jaar, gehuwd met D. Sebouten. Mar- tinns, oud 6 jaar, zoon van L. v. d Vis en M. Groeneveld Trijntje en Gerrit, oud I maand, dochter en zoon van J. van Tol on M de Vries. Arie Sluijter, oud 67 jaar, gehuwd met C. van Veen. Gerhardina Johanna van Zeijst, oud 21 jaar, gehuwd met J. J. van Rijn. ONDERTROUWD. H. Verbaten (wcdnr.) met H. Lemmens, (wed.). A. Rosbach met A. P. Meijer. C. Verwer met J. Tulen. P. Wilderom met G. Scheffer. J. Rijkers met P. H. Grove. GEHUWD. T. A. Herfst met C. A. Reeker. Onlangs werd te Hoofddorp proces-verbaal opgemaakt tegen iemand, zich noemende Cornelis van Boven, wegens drouken- schap en onbetamelyke uitdrukkingen. Die persoon is sedert vertrokken en was op zijne opgegeven woonplaats niet te vinden, als hebhende een verkeerde naam opgegeven. De veldwa-hter Van Leeuwen is riu naar Ilar- derwijk geweest, o;n hem op te sporen en te herkennen, waarin hij dan ook is geslaagd. De beklaagde bevond zich iuist wegens jagtwet-overtredmg in de gevangenis te Harder- wijk hij bleek toen genaaind te zijn Cornelis van Meulen eu bad juist een paar laarzen aan, die hij van G. K. te Hoofd dorp had oatvreemd. Op de markt van 1 November te Hoofddorp, waren aange- voerd: 2 paarden, 2 stieren, 1 koe, 12 schapen en 10 biggcn. Den 31 October jl. werd feestelijk ingewijd de nieuw ge- bouwde Christelijke Gereformeerde School aan den Aalsmeer- derweg, HH, kavel 28. Het gebouw ziet er zeer net nit en is doelmatig ingerigt; ook de onderwijzerswoning laat niets te wenschen over. KANTONGEREGT TE IIAARLEMMERMEER. De Zittirigen van het Kantongeregt worden gehouden te Hoofddorp, in het Raadhuis: Voor Strafzaken op Ding&dag en voor Civiele zaken op Donderdag. De Griffie, medc ten Raadhuize voornoemd, is geopend dagelijks, van 93 uur (Zon- en feesidagen uitge- zonderd.) De Ned. Rynspoorweg zal gedurende den winterdienst, ten gerieve van den handel, elken Vrijdag (marktdag te Leiden) een extra trein naar en van Leiden doen loopen, teneinde de marktbezoekers in de gelegenheid te stellen vroeg- tydig aldaar aan te komen en weder per trein te kunnen vertrekken, zonder op den namiddagtrein te behoeven te wachten, aankomende te Leiden ougeveer 7 uur en vertrekkende te 11.40. Ztvolle, 25 Oct. Op de heden alhier gehonden zooge- naarade Allerheiligen Paardenmarkt belroeg de aanvoer ruim 800 stuks. Met bet oog op weinig katis tot late weide en tevens met het oog op toenemende duurte van het artikel hooi, was de handel beperkt en waren de prijzen beduidend lager. Men besteedde voor le qtial. Paarden tot y.500; weelde Paar den waren er niet; Enters /250 a 47 5 Veulens f\ 25 a 150; Werkpaarden van allerlei slag en ouderdom /75 a 275; Ponny's a 195; voor de slagthank /20 a 45. De Heeren van der Oudermeulen en Waldeck, afgevaardigden van het uitvoerend comite voor de Internationale Laudbouw- lentoonstelling, in 1884 te Amsterdam te houden, hebben dezer dagen in een vergadering te Rotterdam, met het hoofd- bestuur van de vereeniging van vogelliefhebbers „Oenis" de vraag besproken om a.an die tentoonstelling eene Internatio nale tentoonstelling van pluimgedierte te verbinden. Een be- slissing zal later worden genomen. De Heer C. J. M. Jongkindt Coninck, director der Rijks- landbouwschool te Wageningen, die reeds gedurende eenige weken ongesteld is, bevindt zich thans tot herstel van gezond- heid in Zwitserland. De eerste hezending fokvee uit Friesland, omstreeks 100 stuks koeijen en kalveren, heeft in Italie zulk een goeden indruk gemaakt, dat de Maatsohappij tot veredeling van den veestapel aldaar, die door het gouvernement wordt ondersteund voornemens is, in deze maand reeds weder eene partij Friesch fokvee aan te koopen. Een paar dagen voor Paschen van dit jaar verloste de geit van H. van Regteren te Hoogeveen van een drietal jongen. In Het laatst van de vorige week viel diezelfde geit een ge'ijk voorregt ten deel. Zij verdient boven al hare zus- teren bekroond te worden wegens zooveel productivileit. Kunsteijeren worden tegenwoordig zeer druk vervaardigd iu de Vereenigde Staten. Er is daar o. a. een fabriek, die er duizend per uur maakt. De dooijers worden gemaakt van een pap, bestaande uit korenmeel, stijfsel en eenige andere stoffen. Voor het wit neemt men volkomen dezelfde stoffen als waaruit bet wit van echte eijeren bestaat, het binnenvliesje is gelatine en de schaal wordt van pleister gemaakt en is iets dikker dan bij de producten van de natuurlijke eijerfabrikanten. Men rolt het door tot ballgtjes en laat die hard bevriezen; dan legt men ze in het wit, geeft daaraan, door een snelle draaijende heweging, den eironden vorm, en laat ze weder bevriezen. Vervolgens worden de eijeren in gelatine gedoopt en daarna in pleister, dat spoedig droogt en den vorm houdt, terwijl de inhoud weer smelt. De kunsteijeren kunnen, wat den smaak betreft, bijna niet van de echte onderscheiden worden, terwijl zij het voordeel hebben van jaren lang goed te blijven en minder spoedig te breken. Het eenige gebrek is maar, dat zelfs de meest volhardeude kip er nooit kuikentjes uit kan broeden. Een helangstellende in onzen veehaudel schrijft naar aan- leiding van het verbod van ons vee in Duitschland. het vol- gende, 't welk zeer stellig nog wel eens weer mag berinnerd worden eri onder de oogen van ons publiek gebragt. ,,Ofschoon velen daarin weder de hand van Von Bismarck zien, is het treurig dat als reden opgegeven wordt en opge geven kan worden de longziekte, Onze flirike wet op de veeziekte heeft spoedig een einde gemaakt aan de longziekte in al le provincien waar zij zich genesteld had, uitgenomen het spoelingsdistrict in de provincie Zuid-Hollarid. In die veerijke streek zag men tegen het afmaken op en bedacht een aDder middel om op minder moorddadige wijze een eind aan de epidemie te maken. Inenting en afsluiting was het advies. Anderen bleven echter op afmaken aandringen. Doch de inenters wonnen het pleit en nu sukkelen wij jaren lang voort. 't Is of de longziekte daar als een plant zorgvuldig gekweekt en gekoesterd wordt, om de belangen van veeartsen veeoppassers en boeren te bevorderen? Dat klinkt bitter maar het heeft er werkelijk veel van. Tonnen gouds zijn reeds besteed, en wat is het resultaat? Is dat niet bedroevend? De minister Heemskerk, die ons weleer op zoo flinke manier van de veepest verloste, schijnt nu tegen de maatregelen te zijn, die ons alleen kunnen helpen. In de gemeeiite Beek en Donk is verleden week een geval van miltvuur bij een rund voorgekomen. Omtreut den uitsiag van den oogst iu den Priris Alexan- derpolder, bij Kralingen, meldt men ons: De opbrengst van rogge was minder dan middelmatig, deze had geledcn van de vorst. De opbrengst van haver was voldoendede op brengst van oliezaad was zeer verschillendde aardappelen leveren een goed beschot; de weilanden gaven genoegzaam gras voor het vee en de hooioogst was meer dan middel matig. De producten, als: boter en kaas, vonden tegen goede prijzen afnemers. In sommige streken van den polder werden moestuinen aangelegd. Besmettelijke ziekten onder het vee kwamen niet voor. Uit Arnhem berigt men het volgende omtrent Land- en tuinbouw. Met het natte weer begint het gras te krimpen, doch voor e weierij is er nog genoegzaam voorhanden. In den laatsten tijd is het nagras eu nahooi redelijk binuengekomen, zoodat de prijzen lager zijn geworden dan men aanvankelijk had gedacht. Die van het best uiterwaardsch hooi loopen van van 20 tot f 26, terwijl bet binnenveldsch van 15 tot 20 per 1000 kilo opbrengt. Stroo is niet overvloedig en had men daaromtrent betere verwachtingen, zoodat de prijzen, die van 13 tot j 15 bedragen, in evenredigheid van de hooiprijzen hoog zijn. De aardappelenoogst is omtrent afgeloopen. Er is een overvloedig beschot en de kwalileit is best. De prijzen vari- eeren van f 1.50 tot /2.50 per H.L. Zieken zijn er weinig doch wel veel uitgewassen of zoogeDaamd roesterig. De invoer van Duitsche zijde zal alzoo dit jaar onnoodig zijn. Appelen zjjn mede in overvloed voorhanden en ongekend laag in prijs, doch peren, hoewel ook een goeden oogst opgeleverd heb hende, blijven prijshoudend. Inlandsche tarwe en rogge zijn flaauw in prijs. De opbrengst was redelijk. De eerste gaat van f 8 tot yiO en de laatste van f 6 tot f 7 per H.L. De haver is gotd binuengekomen en zeer gewild. De prijs is van f 3.50 tot /4.50. In de noordelijke streken is de omzet iets williger. Met de zaaierij van het winterkoren wordt een begin gemaakt, doch op het hooge laud duurt zulks tot Kersmis toe. Gelukkig dat het water in de laatste etmalen te Keulen begint te vallen, daar men reeds nu ernstig be- vreesd was dat de lage landerijen zouden onderloopen. Te Wijckel in Gaasterlaud (Fr.) is het mondzeer onder de runderen van de landbouwer J. v. d. W. uitgebroken. Het bestuur van de ,,Nederlandsclie vereeniging tot he- scherming van Dieren" heeft voor de 9de afdeeling (dieren- bescherming) der Internationale Landbouwtentoonstelling, welke in 1884 te Amsterdam zal worden gehouden, verscheiden prijzen uitgelonfd, en wel o. a. een le prijs ad f 200 en een 2e prijs ad 100 voor het beste werktuig om voertnigen vooral kleine te bewegen en gemakkelijk te besturen, zoo mcrgelijk ook voor het op gang brerigen van tramrijluigen. Verder hebben de uitgeloofde prijzen betrekking op de doel- matigste werktuigen om vee te slagten, de doelmatigste wa- gens voor het vervoer van vee, het doelmatigste tuig, bet dek en den voerzak voor paarden, den doelmatigsten muilband voor hoDden, een verzameling kunstmatige vogelnesten en voorwerpen, die dierenlijden van elken aard voorkomen of verhinderen. Vele paarden dus schrijft De Landman hebben een zadelrug, d. i. een al te zeer ingebogen rug, een gebrek dat de verkoop bemoeielijkt van alle dieren, die er mee behebt zijn. Een landbouwer schrijft dit gebrek hieraan toe, dat de jonge paarden uit te hocg geplaatste ruiven moeten eten, de dieren zijn genoopt den kop te zeer op te steken en op hun achterlijf te steunen. Daarnit ont9taat langzamerhand het inbuigen van den ruszgegraat. Als een paard, in zijn eerste levensjaren, tot zulk moeielijk staan gedwongen is om bij den ruif te komen, krijat het een ruggegraatsverkromraing, die zeer toeneemt, zoodra het ingespanDeu is en arbeiden moet. De Arabieren geven eene goede les aan onze landbouwers. Om zadelruggen voor hunne paarden te voorkomen, maken zij een voor- aan een achterbeen vast. Zoo zijn de veulens, in hunne bewegirgen belemmerd, gedwongen om te knielen, ten einde hnn voeder dat op den grotul ligt, op te nemen. Hun rug blijft allijd recht, eer bolrond dan het tegendeel. Het is dus geraden om de veulens te laten eten uit een bak die op den grond staat. Desgelijks bij rundvee. Een rechte rug bij een staldier is immers eene goede eigenschap.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1