D Advertentien. It - 176 - 31 «ide Stants-Loterij. 2. 5". BOUW-AUTIKELEN, Pijohftomhouten Kamerdeurfn Eikenhtva^eo Parketvloeren Smaakvol Deiir- en Veostei beslag Gesmeed IJzereo Htkwek, EM1L FIXCKi:, Dusseldorf. Prijzen van 100.en daarboven. f f f f als levert in voortreffelijke kwaliteit Door bemiddeling der Nederlandsehe Handel-Maatschappij zijn sedert de laatste opgaven weder successievelijk aan de plaatselijke commissie te Batavia voor de ramp op Java over- gemaakt 50,000, in het geheel derhalve f 4-10,000. Te Putten heeft zich het merkwaardig geval voorgedaan, dat, nadat een raadslid ten tweeden male voor het wethou- derschap benoemd waa maar bedankt had, er nog 12 stem- mingen noodig waren eer het dagelijksch bestuur was aange- vuld. Zes andere raadsleden, die gekozeD werden, bedankten evenzeer. Eindelijk nam een de opdragt aan »om een einde aan de zaak te maken." Aan die langdurige stemming was voorafgegaan het bedanken van den vorigen wethouder, den heer Diemont, die daarop in de voile vergadering openlijk verklaarde, dat hij het onmo- gelijk achtte met den burgemeester saam te werken. Ook het bedanken der na hem gekozenen moet aan geen andere reden worden toegeschreven. Het getuigenverhoor in zake de roillioenenjuffrouw is afgeloopen. Nadat de heer de Bruijn het gebeurde met de juweelenverduistering te Rotterdam bevestigd bad, kwam de inspecteur van politie Verschoor in zooverre terug van zijn verklaring voor de Regtbank, dat van der Heem zou bekend hebben gestnlen goed gekocht te hehben. Dit was niet het geval. Scherp en ironisch was het verhoor van Christendie het pakje juweelen bewanrde en van de twee Brandels die ze aan van der Heem en Consenheim verkochten. De voorzitter deed uitkomen, dat de beide Brandels, die dikwijls met elkaar en andere getuigen in strijd kwamen, veeleer als beklaagden moesteu teregtstaan dan als getuigen optreden. Jaantje, ondervraagd, heette alle punten van be- schuldiging liegen, zij had geen valsche voorspiegelingen ge- daan of valsche voorgevens gemaaktzij had de jnweelen ge kocht en op afrekening geld gegeven. Waarom zij de lui opgeligt en zoo veel geleend heeft, blijft zij weigeren te zeggen. De vroegere beklaagde Hoetinh woonde onder het publiek de zitting bij. Ook de Minister van Justitie en de Burgemeester van 's Hage waren bij een gedeelte der zitting tegenwoordig. Nadat ook de andere beklaagden waren gehoord en van der Heem bepaald zijn onschuld had volgehonden nam de adv.-gen. Bijleveld zijn requisiloir; hij hield de schuld van de vier beklaagden vol en eischte voor Jaantje 5 jaar gevan- genisstraf en drie geldboeten, elk van flOO; voor van Zut- phen 3 jaar gevangenisstrat in plaats van twee; voor van der Heem 1 jaar gevangenisstraf en voor Consenheim 1 jaar ge- vangenisstraf. Na verdere pleidooien is de uitspraak bepaald op Vrijdag 2 November, te 3 uren. In de week van 21 tot 27 October kwamen te Oud-Beier- land 18 gevallen van pokken voor en 9 sterfgevallen. Sedert het begin der epidemic, kwamen -358 gevallen voor, waarvan 92 met doodelijken afloop. Van 13 tot 27 October overladen daar 22 personen, waarvan 21 beneden 30 jaar oud; er hadden slechts 10 geboorten plaats Verleden Zaterdag werd door een 23-jarigen veedrijver, te Vinkeveen woonachtig, uit de weide nabij Breukelen een koe ontvreemd, De man was eerst drie weken getrouwd. Door den brigadier der Rijksveldwacht Kars, werd hij in handen der politie te Nieuwer-Amstel gesteld. Men meldt uit Utrecht aan het Dbl. van Ned.: Eene werkelijk droeve gebeurtenis heeft hier plaats gehad, eene gebeurtenis die niet alleen alle harten met deeinis vei- vult om het droeve van het feit zelf, maar ook omdat daar- door de band verbroken is tusschen de leden der Nederland- sche Noordpool-Expeditie. Een dier tochtgenooten toch is Zaterdagmoigeu op treurige wijze om het leven gekomen. Blijde en vol levenslust verliet hij de woning van dr. Snellen in de Zonsteeg, met wien hij in bijzondere vriend- schappelijke betrekking stond, sloeg geen acht op den nade- renden trein, zoodat hij door dezen werd aangegrepen en letterlijk door midden gesneden, bijna terzellder plaatse waar onlangs de leden der" expeditie onder de daar opgerigte eerepoort door de bewoners der Zon- en Oosterstraat werden verwelkomd. Een droeve taak was het voorzeker, de tijding aan de fa- milie Snellen te gaan overbrengen, en toen eenmaal iemand zich daarvan gekweten had, was dra oprechte droefheid heer- schende in de hnizinge, waar de treurig omgekomene zoolang de trouwe huisvriend was geweest, trouw zelfs tot in nood en gevaren, 'trouw tot aan de eindpunten der aarde, onder wier oppervlakte hij thans reeds rust. En dekt daar al geen steen zijne misvormde stoffe, toch zal dr. Snellen niet ligt de plek vergeten waar zijn vriend, z^n deelgenoot in lijden en strijden rust, de pick n;l waar hij zijn zoo jamrnerlijk verongelukten trouwen hond heeft doen begraven, den bekenden hond van de Noordpool. Te Alexandre hebben zich vcle nieuwe cholera-sterf- gevallen voorgedaan, de meeste onder de Enropeanen. Men ziet dus de treurige gevolgeu van het te vroegtijdig buiten werking stellen der bijzondere gezondheidsmaatregelen. In Oostenrijk is men druk bezig met finantieele opgaven en berekeningen. 't Is de gewone schatkist najaars-schoonmaak, maar treurig is het, dat er altijd veel in de hoeken blijft zitten, dat niet lean worden opgeruimd. 't Gezamenlijk bedrag der geconsolideerde en vaste schulden is 3259 millioen florijnen, dat is 45 millioen meer dan bij het einde van 1882. Dat „uueer" baart nergens verwondering. In Beijeren wil men de tractementen der ambtenaren verhoogen en wel met 8 pet. Dat geschiedt onder de benaraing van toelage voor huis- huur en zal iederen beambte ten goede komen, onverschillig waar hy woont. De talsche profeet Madhi, die Egypte bedrcigde, is totaal vcrslagen door generaal Hicks Dat is eene belaugrijke tijding, als zij waarheid bevat. Rusland wil oorlog! Dat werd gemompeld en zelfs gezegd, maar duidelijke aan- wijzing tegen wien en waarom, gaf men niet. En toch maakte dat doffe gerucht zooveel sensatie, ook te St.-Petcrsburg, dat de Russische Regering zich verpligt gevoelde, althans het geraden achtte, om openlijk te verkon- digen, dat Rusland met alle Mogendheden in vredelievende betrekkingen stond en dat geen der „hangende vraagstukken" de vrees wettigde voor stooi nis in die onderlinge betrek kingen. Van die, en over die „hangende vraagstukken" mogt de Russische Regering wel iets tot opbeldering hebben mede- gedeeld. Van Spanje wordt thans veel goeds gezegd en men voor- spelt zelfs, dat de Regering het plan heeft om zijne finantien in sroede orde te brengen. Een der Londensche dagbladen zegt hiervan: »Wij zijn in dit opzigt niet heel geloovig, want als Spanje het gevoel van nationale eerlijkheid bezit, zou het al lang de achterstallige intresten betaald en niet telkens getracht hebben om zich door een schaudelijk accoord aan zijne verpligtingen te onttrekken". Een weldadigheids-concert te Constantinopel 1 En dat op vpr O'k van den Sultan en onder beschermins van Lady Dufferin, de aemalin van den Engelschen gezaut Men ziet, dat Abdul-Hamid en de Lord, die gewoonlijk nog al lastig is, thans op goeden voet leven. Barones Calice zal de leiding van het concert op zich nemen en al de dames van het corps diplomatique verleenen hare medewerking. Van de juffers uit den harem wordt niet gesproken. Na het concert zal er een fancy-fair" worden gehouden. De oude Muzelmannen trekken bij dit alles zeer leelijke gezigteu. De veekooper R M. H., oud 44 jaar, te Koudum, die den 21 Aug. j 1. uit eene weide aldaar twee lammeren heeft weggenomen, toebehoorende aan Sjoerd Eintema, is door het Gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide veroordeeld tot twee jaren celstraf. Eerbewijs. »Ziezoo, mannenDe herfstmanoenvres zijn afge loopen. Dien geheelen oefeningstijd was ik ze/r over u tevreden. Ik wil u dus een klein genoegen doen. Ziet gij dit goudstuk?" »Ja wel, kapitein 1" „Kotnaan, dat wil ik op uwe gezondheid verteren." De heer G. van Goor Jhzn., pred. te Oud-Beierland, weerspreekt het bcricht in de N. Brielsche Crt., dat hij zich stillekens te Rotterdam zou hebben doen vaccineeren. Hij looft honderd gulden uit, ter beschikking van de bchoeftige poklijders te Oud-Beierland, zoodra hem de genecskundige wordt genoemd, die durft beweren deze vaccinatie te bebben verrielit. Dulbele affaire. Orgeldraaier„Asjeblieft, een kleinigheid mynheer!" Heer: ,Om 's hemelswil man, zooeven heb ik je nog een 21/g centstuk gegeven." Orgeldraaier: „Ja! ziet u, dat was voor de muziek, ik bedet~er ook nog bij." Te Zevenbergen zijn dertien arbeiders, die bezig waren geweest met. het bectwortelrooijen, met een klein p'atbodem-vaartuig omge- slagen en in het water gevallen. Acht van hen zijn verdronken. „Hebt ge al gelezen of gehoord, dat in uw woonplaats de ziekte onder het vee is uitgebroken? »Neen maar dan ben 'k toch waarlijk blij, dat ik niet thuis ben." Een hevige ontploffing heeft in een voetzoekersfabriek te Kingston, Pennsylvania, plaats gehad. Van de negen meisjes, die er aan het werk waren, verbrandden er vijf, terwijl de vier anderen zoozeer verwond werden, dat zij in een hopeloozen toestand verkeeren. De bekende professor Dispark, die veel aan verstrooijingen lijdt, ziet op zekeren morgen bij het binnentreden der school dat een zijner leerlingeu zijue (des proftssors) figuur op het schoolbord ge- teekend heeft. .,Zoo," prevelt hij half luid, »ik wist niet dat ik al hier geweest was." en gaat weer been. Twee politiebcambten te Hamburg zijn tot 15 maanden tucht- huisstraf veroordeelt, omdat zj met geweld, door oorvegen en stompen, een gevangen genomen zakkenroller tot bekentenis poogden te brengen. De Hamburgsche politiebeambten stonden er voor bekend,dat zij gevaugenen misliandelden, eu men hecfl in de twee veroorcieelden een afschrikkend voorbeeld willen stellen. Vader, een recenseut de gedicbten van zijn zoon, in prachtband, toonende. Nu wat zegt ge van dit boek Recensent, na het boek even te hebben ingezien. Hm! Niet kwaad! Een veelbe- lovend boekbinder Een probaat middel. Huisvrouw *Als ik maar een middel wist om het brood voor die lastige muizen te vrijwaren! Keukenmeid: «Weet u wat, mevrouw, laten we 't eens probeeren met een pond spek er naast te leggen; misschien laten ze dan het brood liggen." Isaac Pereire, de bekende menschenvrieiid, heeft. aan den prefect van de Seine een som gelds ter hand gesteld, om belegd te worden in boekjes van de nationale spaarbank. voor 33 lecrlingen der lagere school, jougens en mei-jes, tusschen de 10 en 13 jaren oud. Dit geld inoet blijven staan tot de kinderen menschen van 55 jaren geworden zijn. Tot zoolang geeft de heer Pereire jaarlijks 25 francs, om de houders der boekjes tot sparen op te wekken. Als de houders der boekjes overlijden, vervalt het geld daarvan aan de spaarbank. Ook andere rijke personen nsoeten voornemens zijn dit voorbeeld te volgen. ,Wat is 't hier warmrisp een opgedirkt meisje, op een bal, haar danser toe: „Ik ben als gekookt!" //En toch nog zoo ongaar!" bromde de ander, binneusmouds. In een dorp in Zwitserland bad de vrouw van een schoenmaker haar zuigeling neergelegd, terwijl zij voor het eteu ging zorgen. Inmiddels sloop een kat bij de kleine eu toen de moeder terugkwam vond zij haar kind voor een deel opgegeteu. Een dame, onder do preek in slaap gevallen, geraakte plots-ding aan bet droomen. Midden onder het n/gebed wakker wordende, stond ze op, en zeide, neigende tegen degenen, die naast haar zaten: a Ik bedank de vrienden voor 't aangenaam gezelsckap! Komt me ook eens bezoeken!" Een leepe Dienstbode. Oulangs zond een mevrouw te Nieuwediep hare dienstbode om twee stuivers postzegels te koopen voor twee brieven. De meid kwam met een zegeltje van 10 ct. terug, knipte het in tweeen en wilde juist, op elk der brieven een lielft piakken, toen mevrouw in de kamer kwam cn verbaasd vroeg: »Bet, wat doe je daar?" »Wel," antwoordde Bet, »in den winkel had men op 't oogenblik geen stuivers postzegels, daarom nam ik maar een dubbedtjes mee en knipte dat doormidden; 't kost toeh immers evenveel, mevrouw!" Oekonoom: »Kijk, Hans, je hebt zoo'n flink loon en toch kom je nooit uit."Hans: //Uitkomen doe ik wel maar te vroeg!"! Te Sandy-hook (Ver.-St.) kwam Maandag destoomboot //Heimdel", uit Christiansund, aan, die in voile zee in brand was geraakt. Men had alle voorzorgsmaatregelen genomen, en de vlamrnen in bedwang gehouden door den stoom in het ruim te leiden. Bij Bedloe's ciland liet men de boot aan den grond loopen, en het water in het brandende ruim stroomen. Allen aan boord, passagiers en bemanning, te zamen 306 personen, kwamen behouden aan wal. Eerst na geruimen tijd was men de vlammen meester. Yerwijt. Vrouw: nSchaam je wat, zoo onfatsoenlijk te zijn en alle dagen dronken thuis te komen." Man: Schaam jij je maar, of is 't fatsoenlijk, als je in 't holste van den nacht met een dronkaard aan 't kijven gaat?" VIJFDE KLASSE. Twaalfde Lijst. Nr. Prijs Nr, Prijs Nr. Prijs 1384 - 1000. 18836 - f 400. 9067 f 100. 5538 1000. 9985 200. 9502 100. 6757 1000. 15946 200. 9822 100. 10308 1000. 16735 200. 10023 100. 16826 1000. 17771 200. 10921 100. 17334 1000. 196 100. 11410 100. 755 400. 317 100 12864 100. 5036 400. 1312 100. 16078 100. 8179 400. 2474 n 100. 16528 100. 11784... 400, 4937 100. 19884 100- 12101 400. 5217 100. 20210 100. 14117 400. 5283 100. Dertiende Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs: 5976 t 1500. 5959 - f 400. 69 f 100. 2149 1000. 9940 400. 951 100- 2485 1000. 17730 400. 8299 100. 3997 1000. 613 200. 8935 100. 5841 1000. 650 200. 13924 100. 13465 1000. 1833 200. 16797 100. 18864 1000. 2637 200. 17208 100. 20236 1000. 6845 200. 18820 100. 20775 1000. 6892 200. 20835 100. 2367 400. 9872 200. Veertiende Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 3311 10000. 15088... f 200. 11055 100. 8796 2000. 17863 200. 11140 100. 2398 1500. 149 n 100. 11248 100. 9217 1000. 261 100. 14322 100. 5859 400. 981 100. 14962 100. 19879 400. 1990 100. i 7860 100. 470 2C0. 4757 100. 19268 100. 693 200. 7948 100. 20986 100. 6026 200. 9269 n 100. Vijftieude Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs: Nr. Prijs 3800 f 1000. 18097 400. 20662 200. 3803 11 1000. 18740 403. 190 100. 17508 1000. 3494 200. 2460 100. 6017 400. 8661 200. 2937 100. 7904 400. 13434.. 200. 6855 100. 8372 400. 18303 200. 8774.. 100. 10639 400. 20621 If 200. 19589 100. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Mtijnland, brengen hij deze ter kennis van belanghebbenden |o^ dat de BEGROOTING voor het DIENSTJAAR 1884, van den lsten November tot en met den 15den November aanstaande, van des morgans tien tot des namiddags twee ure, op de Secretarie van het Hoog- heemraadschap voor een ieder ter image zal liggen en aldaar verkrijgbaar is tegen betaling van 50 Cents voor elk Exemplaar; dat de Ingelanden volgens Artikel 165 van het Reglement van 6 Julij 1857 (Staatsblad n0. 90), hunne BEZWAREN tegen deze Begrootiog, binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen, en dus voor den 22sten November, aan de Vereeuigde Vergadering moeten inzenden; dat de Vereeuigde Vergadering op Donderdag den 22sten November, des morgens ten elf ure, in eene Openbare Zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde Begrooting. Leiden, 27 October 1883. Dijkgraaf en Hoogheemraden Voornoemd DE CLERCQ Bijkgraaf. W. G. DE BRUYN KOPS Secrelaris. -■>

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2