500,000 F p i 1 e p s i e, Eindelijk, Eindelijk, Eindelijk!!! De nitrate staat in voor sen volkoraen succes. - 177 - Men biedt het geluk de hand! v6or den 14 November a.s. I s e n t h a I Co., Prof. Dr. Albert te winnen. 19340 Prijzen a 124, 100, 94, 67, 40, 20 Mark. hisses eeLAA^RiJii. Behan deling per brief, Uitn»o«li£iii£ tot deelncming' aan «le Winstkansen 9 Mlllioen 630,100 Mark zeker gewonnen moeten worden. De winsten dezer voonleelige Geld-Loterij, welke volsenshet plan s'eehts 100,000 I.oten bevat, zijn De grootste Hoofdwinst is van 500,000 Mark Mark 200 150 145 124 100 94 67 40 20 50,500 winsten, het geheel origineel lot slechts Guld. 3.60 of 6 Reichsmark het halve origineel lot slechts Guld. 1.80 of 3 Reichsmark het kwart origineel lotslechts Guld. 0.90 of I1/2Reichsmark welke door den Staat gegarandeerde originele loten (seen verboden nromessen) tegen franco inzeilding van het bedrag zelf's naar de verste Omstrekeil verzonden worden. Ieder bestelling kan men "eenvoudig op een postwissel inaken. Men wende zicli daarotn met bestellingen voor de aanstaande trekking tot 21 Aovt'iubcr <1. J. met vertrouwen aan Samuel Hecksclicr senr., l)it groote kapitanl bedraagt in het gelukkioate geval de Hoofdprys, welke in de Groote Hambur ger Geldloterij te winnen is. Dezelve is aoedge- keurd door de Reaeering en gewaarborgd met bet geheele Staatsfermogen. De Hamburger Geldloterij is juist zoo ingericht als de Nederlandsehe klassen- loterij, met bet enkel verschil, dat de Hamburger Geldloterij 50,500 prijzen bevat, die in 7 klassen getrokken worden en als volgt zamengesteld zijn 1 Premie a Mark 300,000 1 Prijs a 200,000 2 Prijzen a 100,000 1 Prijs a 90,000 1 Prijs a 80,000 2 Prijzen a 70,000 1 Prijs a 00,000 2 Prijzen a 50,000 1 Prijs a 30,000 5 Prijzen a 20,000 3 Pryzen a 15,000 26 Prijzen a 10,000 56 Prijzen a 5000 106 Prijzen a 3000 253 Prijzen a 2000 6 Prijzen a 1500 515 Prijzen a 1000 1036 Prijzen a 500 60 Prijzen a 200 63 Prijzen a 150 29020 Prijzen a 145 Een hoofdzakelijk pnnt van belang is in de Ham burger Geldloterij opgesloten en bestaat daarin, dat geen nieten, maar wel prijzen getrokken worden; een ieder heeft dus tot aan bet eind der 7de klasse kans en behoeft niet te vreezen, reed9 vroeger, zoo als in do Nederlandsehe klasseoloterij, met een niet uitge- loot te worden en zoo doende de kans te verliezen- De prijstrekkingen zijn volgens bet plan officieel vastgesteld. Voor de eerstkomende prijstrekking der van den Staat gewaarborgde Geldloterij kosten Geheele Origineele-Loten N.fl. 3,60 cts. Halve 1,80 Kwart 0,90 De orders worden, na inzending van het bedrag, met de grootste opmerkzaamheid door ons geeffec- tueerd. Het bedrag gelieve men in muntbiljetten, Nederl. postzegels of het gema1-kelijkste door midde) van intern, postwissel te remitteeren en ontvangt een ieder van ons, de origineele loten, met bet Staats- wapen voorzien. Ook de halve en kwartloten zijn origineel. Bij het verzenden der loten worden de noodige ambtelijke plannen gratis bijsrevoegd en ver- klaren wij ons bereid, bij niet oveeeenkomst de loten voor de trekking terug te nemen en het toegezonden geld te retonrneeren. De namen der bestellers wor den in onze loterijregisters dadelijk genoteerd en na iedere trekking ontvangt de houder van een lot on- opgevorderd de ambtelijke trekkingslijst. De uitbetaling der prijzen geschiedt onder toezicht der Regeering. Door onze tnsscheukomst kunnen ook de winsten dadelijk na elke trekking, ter woon- plaats des winnaars uitbetaald worden. Onze collecte is steeds van het geluk bijzonder begunstiad en hebben wij n.l. in Nederland, in de laatste loterijen de groote winsten uitbetaald t. w. prijzen van Mark 250,000, 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 Mark etc. Het is vooruit te zien, dat deze soliede onderne- ming zeer veel deelnemers vindt en verzoeken wij derhalve, om al de orders te kunnen uitvoereu, de bestellingen zoo spoedig mogtlijk in elk geval toe te zenden. Bank en Wisselzaak. Hamburg. f.S. Wij danken voor het tot no toe geschon- ken vertrouwen en terwijl wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming uitnoodigen, zal ook verder ons streven zijn, door reelle bediening de te- vredenheid onzer geeerde interessanten te verwerven lirainpenSlni/ten en Zenutv- aantloeningen worden VOEIiOJIEA GE.VEZEI door mijn rnethode. Het honorarium behoeft eerst na liet goetle succes te worden voldaan. 0, Place du Trone, 6, Parijs. Hoofdwinst van 500,000 Mark. De winsten zijn door den Staat gegarandeerd. der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld-Verloting, waarin. Premie van 300,000 1 winst a 200,000 2 winsten a 100,000 1 winst a 90.000 1 winst a 2 winsten a 1 winst a 2 winsten a 1 winst a 5 winsten a 3 winsten a 26 winsten a 56 winsten a 106 winsten a 253 winsten 6 winsten 515 winsten 1036 winsten 60 winsten 63 winsten 29020 wi risten 3450 win sten 90 winsten 3950 winsten 3950 winsten 3950 win-ten 3950 win«ten totaa Mark a 2000 1500 1000 500 afdee- 80.000 70.000 60.000 50,000 30,000 20,000 15,000 10,000 5,000 3,000 Deze komen binnen weinige maanden in 7 lingen tot zekere beslissiug. De eerste Winsttrekking is Ambtslialve vast gesteld, en kost h'ervoor Ieder deelnemer ontvangt van mij benevens zijn origilieellot ook het met het Staatswapeil voorziene Origineel plan gratis en na plants gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de offlcieele trekkinsrslij-t. »r uilltefnlint/ en rensentlintf tier t/e- tvunnen tiehlen volgt direct an de helanghebbende prompt en onder de strengste discretie. Bankiers- en Wisselknntoor <e HAMRURG VOOR Indigestie, ongestelde maag en lever. Deze edele gerieesmiddolen moesten het eerst gebruikt worden van al de niedicamenten, die op verteringsorganen werken. Met groot gemak doen zij de ee.ste teekenen der ongesteldheid verdwij- nen, en vangen eenen strijd met de ziekte aan, waarin zij over- wiunaar blijven. Een koude en vochtige dampkring veroorzaakt altijd sleohte spijsvertering, en tegenwoordig ziet men meestal die gevallen in de herfst of in den winter. De Zalf moet goed ge- wreven worden over de maag en over den lever. Men moet ge- regeld en eenvoudig voedsel gebruiken, en wel zorg drageu het goed te kaauwen, alvorens het door te slikken. De Pillen van Hol- loway znllen de darmen in geregelden toestand brengen, en de beide geneesmiddclen zullen de voedendo stolfeu voor het lichaam dienstbaar maken, de overvloedige stoifen verwijderen en alzoo het 'ichaam versterken. Door bet bloed te zuiveren houden zij het evenwicht van hetzelve. 24. Doosjes Pillen en Potjes Zalf j zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- THEKERS in Holland-, alsmeAe in HOLLO WAY'S ETABLIS- SEMENT, te Londen, 533 Oxford Staart. De uitviuding van den Heer Med. Dr. LOWET trekt bijzonder de aandaoht. Na lang zoeken is het hem gelukt een HAAR WATER te bereiden, dat alle vroegere derge- lijke middelen overtreft. Dit middel bevordert binnen korten tijd een flinken en vollen Baard en Haargroei, en verhindert het uitvallen der Haren. Prijs per Placon Fl. 4 en Fl. 2.50. Alleen edit te verkrijgen bij den uitvinder Dr. LOWET, Antwerpen 34, Avenue de Keyzer 34. Tegen rembours wordt niet verzonden, maar tegen inzending van het bedrag in blauwe Postzegels en 5 cts. voor gefraukeerde toezending van het Pakje. Amsterrlam, 29 Oct. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd 512 Runderen, le kwal 86 ct., 2e kwal. 78 ct., 3e kwal. 70 ct. per kgr.Melk- en Kalfkoeien f 110 a 310 p. St., 8 Graskalveren f 30 a /80; 65 Nuchtere dito f 9 a 16; vette Varkens 44 a 54 ct. per kgr. 31 Oct. Granen. Tarwe en Rogge in loco zonder noteeringen. Tarwe op levering f 1 lager; Nov. 246, Maart f 258. Rogge op levering Oct. hooaer gesloten, voorjaar genoegzaam onveranderdloopende maand 159, Maart 165, 164, Mei 166, 165. Zaden. Koolzaad op 800 kgr. Olie per 2000 kgr. f 420. Olie. llaapolie traag; p. 100 kgr. f 381. Lijnolie flauw; per 100 kgr. f 21, 20J. Raapkoeken 100 a 110 per 1040 stuks. Lijnkoe- ken f 10 a 13.50 per 104 stuks. Vee. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd: 203 vette Kalveren, le kwal. 1.2e kwal. 80 ct. p. kgr.; 1 Gras-Kalf; 46 Nuch tere dito f 8 a 15; 191 vette Varkens 44 a 52 ct. per kgr. Aardappelen. De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Gel- dersche Blanwe f 2.20 a 2.30; Friesche Jammen f 1.90 a 2; dito Engel- sche f 1.40 a 1.50; Zeeuwsche Spuische Jammen f 2.40 a 3.Blauwe f 2.30 u 2.35; Zeeuwsche Flakkeesche Jammen f 2.20 a 2.40; Pooters f 1.40 a 1.50; Pruissische Hamburgers 2.25 a 2.40; dito Saksische 2.10 a 2.20. Alkmaar, 26 Oct. Kaas. Aangevoerd 550 stopels, wegende 132,088 kgr. Prijzen; kleine Gras Kaas /37.25, Commissie Gras /38, middelbare Gras /39. 27 Oct. Vef.. Ter markt aangevoerd: 123 vette Kalveren, 12 nuchtere dito, 12S Schapen, 61 magere Varkens, 9 Bokken en Geiten, 26 Koeien en Ossen, 400 Biggen en 4 Paarden. Prijzen: Paarden 85 a 160, nnchtere Kalveren f 12 a 26, Schapen /16 a 84, magere Varkens 13 a 26, Biggen 4 a 7, Bokken en Gei- ten f 3 a 9, Koeien en Ossen /170 a 250, alien per stuk. Del tt, 1 Nov. Boteh. De prijzen van Boter op de heden gehou den markt waren 70 a 82 per vat en 1.75 a 2 05 per kgr. Aangevoerd 519 J v. en 69 rs v., wegende te zamen 11070 kgr. (vonrtll, 1 Nov. Kaas. Aangevoerd 30 partijen. Prijs: le kwaliteit 32 A 35, 2e kwal. 28 a 31. Boter. Goeboter 1.60 a 1.70, Weiboter 1.40 a 1.50 per kgr. Gri'oningfevi, 30 Oct. Granen. 78 kgr. Roode Tarwe f 8.15 a f 8.35; 72 kgr. Petersb. Rogge f 6.20 a 6.30; 70 kgr. Inlandsche dito f 5.95 a 6.05; 46 kgr. zwarte Boekweit f 5.65 a 5.75; 60 kgr. Wintergerst f 4.60 a 4.80 60 kgr. Zomergerst f 4.60 a 4.70; 50 kgr. dikke Haver f 3.75 a 3.90; 48 kgr. Probsteier dito f 3.55 a 3.75 46 kgr. zwarte dito f 3.50 a 3.60; Paardenboonen /6 a 7.40. Olie. Raapolie /41.50, Lijnolie /20.75. Hoorn, 25 Oct. Kaas: Ter waag gewogen 373 stapels, wegende 107,407 kgr. Hoogste prijs; kleine Gras f 37.50; Commissie id. 38; middelbare 37. 26 Oct. Vee. Ter markt aangevoerd: 607 Schapen van 30 tot 43 per stuk. Leitlen, 26 Oct. De aanvoer en prijzen ter VEE-markt van heden waren als volgt: 22 Stieren 55 a /180, 235 Melkkoeien 150 a 258, 52 Kalfkoeien 182 a 280, 156 Vare id. 148 a 250, 320 vette id. 170 a 305 of 72 a 84 ct. per kgr., 186 Graskalveren 25 a 62, 38 vette id. 35 a 78 of 85 ct. a 1 per kgr., 11 Nuchtere id. 9 a 19, 970 vette Schapen f 22 a 47 of 65 a 75 ct. per kgr., 166 weide dito 14 a 23, 62 magere Varkens 15 a 32, 336 Biggen 4.50 a 13, 6 Veulens 80 a 110, 5 Paarden f 60 a 100. 27 Oct. Boter. Aan de Gemeente-Waag gewogen: 304/8 en 68/16 deelen, te zamen 6760 stukken. Eerste kwal. 72.a 78.2e kwal. 64.— a 70.—. Purmerencle, 29 Oct. Vee. Aangevoerd: 430 Runderen, han- del stag, lager in prijs46 Paarden88 vette Kalveren 80 ct. a f 1 per kgr., haadel vlug75 nuchtere dito f 10 a 33, handel vlng156 vette Varkens 47 a 57 ct per kgr., handel stug; 25 magere dito 10 a 15, handel matig; 320 Biggen f 3 a 7, haudel matig; 1542 Schapen en Lam- meren, magere duur, vette minder in prijs, handel flauw. 6 Ganzen f 2.50 a 3; 100 Zwanen f 4 a 6. Boter. 964 kgr. f 1.50 a 1.60 per kgr. Kaas Aangevoerd 330 stapels kleine f 36.50, 3 stapels middelbare f 37 Eijeren. Kippen- 6 a 7 en Eenden- f 5 per 100. 800 HL. Appelen /2.20 a 3, 50 HL. Peren /4 a 7 per H.L. Rotterdam, 29 Oct. Granen. Tarwe. De aanvoer van Inl. witte was wederom matig en waren de beste partijtjes tot ruim vorige prijzen goed te plaatsen, doch gingen de overige kwaliteiten als voren slechts slepende van de hand. Jarige Vlaamsche, Zeeuwsche, Elakk. en Overmaassche f 7.50 a 9. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakk. en Over- maassche, de beste 8 70 a 9.10, extra puike nog daarboven mindere f 6.80 a 8.60. Voorts per LOO kilo: 120/21 Pd. jarige Inlandsche witte f 10,75; 117/18 Pd. dito f 10.30123/24 Pd. nieuwe dito f 11; 117/19 Pd. dito/10 a 10.25; 125/26 Pd. nieuwe Canada/10 a 10.10. Rogge. De puikste nieuwe Inlandsche was nog als voren te plaatsen, doch overigens 10 ct. lager. De beste/6.50 a 6.80, mindere 5.70 a 6.40. Gerst. Beide soorten Inlandsche waren goed prijshoudend, de aanvoer was echter gering. De beste Zeeuwsche, Flakk. en Overmaasche Winter- /5.70 a 6, mindere 4.80 a 5.60. De beste Zomer- 5.30 a 5.60, mindere 4.50 a 5.20. Voorts per 100 kilo: 105 Pd. Inl. Zomer f 8 50. Haver flauw als voren. Nieuwe dikke 3.50 a 4.50, lange /2.80a4.20. Voorts per 100 kilo: 84/85 Pd. Inl. Voer 9.15 a 9.40; 81/82 Pd. dito 9 68/70 Pd. dito 7.75. - Boekweit minder begeerd. Noord-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3