1885. Vrijdag, 25 November Nr. 47. VAN A AN LANBBOUW, GEMEENTE- EN POLBER-BELANGEN GEWIJB. Vier-en-Twintigsle Jaargang. Prijs van liet A-bonnement: in het Jaar Prijs der -A-dvertentiSn van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/a Cent. Hoofd-Ag'enten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van l420 Novemb. 1883. II 4 A It L E M M E It M E G It Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFI'ENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. MJitertyk Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren De nitslag van de op 22 November 1883 door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder gehouden aan- beatediug van het verhoogen van den Jaagweg met den Binnenr berm, tusschen den Bennebroekerweg en den Venneperweg, aan de Oostzijde des Polders, is geweest dat is ingeschreven door: J. van den Heuvel Azn., te Haarlemmermeer, voor/318 7. L. Brouwer, te Gouda, voor/3200. Onderstaande personen worden in hun belang aangemaand zich ter Secretarie aan te melden, ten einde opgaven te doen voor de bijhouding van het Bevolkingregister. Jan Hendeik Etees, gekomen van Nieuwer Amstel. Bastiaantje Veeheij, Dirksland. Gijsje van Eck, Alkemade. Adeiana van de Rhee, Ouwerkerk. Het bureau van de Bevolking en van den Bnrgerlijken Stand is geopend: 's morgens van 912 uur, en's namiddags van 14 uur. Den 17 November, des morgens omstreeks 8 ure, werd door den golf der stoomboot een turfschuitje, liggende aan de stille zijde der ringvaart, aan den Bennebroekerweg Oostzijde, losgerukt en dreef naar de andere zijde. Deze schuit had reeds van DonderdagavoDd aan den wal gelegen, zonder dat er iemand op bemerkt werd. lemand besloot een onderzoek in te stellen en bemerkte in de roef twee personen in eene zittende houding, die door kolendamp gestikt waren, wijl eene vuurpot voor hen stond. Het is gebleken dat de overledenen waren Hendrik van Braak, oud 31 jaren, wonende te Haarlemmermeer, aan het Nienwemeer, in de Stoom-meelfabriek „de Mercuur," en Cornelis van Egmond, vroeger mede wonende aan het Nieuwe- meer, thans te Kage, gemeente Alkemade. Beiden waren gehuwd en ieder had een kind. GEBOREN: Maria, dochter van H. den Engelse en M. Opper- man. Gerard Cornelis, zoon van J. Yerkaik en E. Aafjes. Trijntje, dochter van H. van Meel en N. Groen. Jacob, zoon van G. Bakker en L. Metselaar. Suzanna, dockter van J. Bis- scbop en E. Wagenaar. Johannes, zoon van P. B. de Looze en N. van Renswouw. Arigje, dochter van C. de Smit en S. Ter- louw. Engel, zoon van W. van 'tHof en J. Noorman. OVERLEDEN: Hendrik van Braak, oud 31 jaar, gehuwd met W. van Egmond. Cornelis van Egmond, oud 28 jaar, gehuwd met A. van Nienwkoop. Wouter van der Hulst, oud 64 jaar, ongehuwd. Johannes, oud 11 maanden, zoon van J. Kromwiede en A. C. Looije. Aleida Scholten, oud 71 jaar, gehuwd met A. Peeters. ONDERTROUWDJ. Van Willigen met C. E. Guldemond. GEHUWDGeene. In den morgen van 21 November reed de landbouwer C. A. Gehrels langs den hoofdweg by Hoofddorp, alwaar zijn paard uit gewoonte het erf wilde opryden waar genoemden C. A. Gehrels vroeger woonde. Bij het inhouden van't paard kwam het te digt op den kant en tuimelde met kar en voerman de wegsloot in. Laatst gemelde was tot aan den hals toe nat, doch schynt er zonder kwetsuren te zijn afgekomen. Agenda voor de vergadering van den Gemeenteraad van Haarlemmermeer, op Donderdag 29 November 1883, des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Adres van J. v. d. Heuvel Azn. om vergunning tot het planten van heesters op eigen graven. 3. Voorstel tot wjjziging der algemeene politie-verordpning (ligt ter lezing). 4. Bezwaarschrift van N. van Egmond, tegen zijnen aanslag in den Hoofdelijken Omslag, dienst 1883. 6. Suppletoir kohier van de honden- belasting, dienst 1883. Naar men verneemt heeft de heer Officier van Justitie le Haarlem, hooger beroep aangeteekend in de zaak van J. Kerk- vliet en diens zoon P. Kerkvliet, te Haarlemmermeer, die door de Arrondissements-Regtbank te Haarlem van het hen ten laste gelegde waren vrijgesproken. Aanvoer ter markt te Hoofddorp op 22 November 1883: 30 paarden en bitten, 24 runderen en 14 biggen. DoOr den veldwachter Van der Wateren is de hand gelegd op Michiel Wilbelm Jacobs, van Amsterdam, ter zake van diefstal. Hij was sedert 2 October 1883 ontslagen uit de cellulaire gevangenis, alwaar 42 dagen hij heeft doorgebragt wegens diefstal. Aan den metselaar v. d. H., te Haarlemmermeer, die be- weerd heeft dat van hem eene portefeuille is verbrand met eene waarde van 1400, doch aan de waarheid waarvan velen twij- felen, is door de dames R. v. R. f 300 gezonden, ter gemoet- koming in ziju verlies. Dingsdagavond, 13 November, trad voor Concordia op de heer L. L. Veenendaal, van Hillegom. Do spreker gaf in eene korte rede een vergelijking tusschen de regelen van het ganzenbord en de wegen der menschen in het maatschappelijk en zedelijk leven, toegelicht door enkele voorbeelden. Daarna gaf ZEd. eene der jongste geestesproducten van onzen bekenden Justus van Maurik ten beste, d. 1. „het bezoek van den Jood Isaak in het Panopticum." Door zijne geestige voordracht wist spreker meenigen lach aan zijne hoorders te ontlokken. De heer Leijen, eveneens van Hillegom, deed daarna het gedicht van Tollens hooren, getiteld „Honden tronw", waarna de heer Veenendaal nog eenige" korte humoristische stukjes voordroeg. Deze eerste vergadering van Concordia in dit wintersaizoen was vrij druk bezocht; wy hopen dat de volgenden minstens even rijk aan genot als druk bezocht zullen zijn. Uitslag van de op 20 dezer door het Gemeentebestuur van Haarlemmermeer gehouden aanbestedingen van: 1°. Schoolbehoeften voor elf scholen. A. van de Stadt, te Haarlemmermeer voor fl 249.166. Gegund. 2°. Kantoorbehoeften (voor de Secretarie). A. van de Stadt, te Haarlemmermeer, voor500.80. Gegund. 3°. Petroleum voor het Raadhuis, per liter: P. Wijtkamp, te Haarlemmermeer, voor 0.10. H. Engel, 0.10. B. Labrijn, 0.104/lo. Gegund aan P. Wijtkamp, by loting. 4°. Turf voor het Raedhuis, per duizend P. Balder, te Haarlemmermeer, voor 3.45. T. Dijkman, te 3.50. Gegund aan P. Balder. Den 19 November, des avonds ten 10 ure, is afgebrand de herberg van C. Rentenaar, aan den Lijnden. Ook het huisraad enz. is verbrand, slechts een kist met papieren is gered. Het huis en de inboedel waren verzekerd voor/4800.in de Brandverzekering-maatschappij Le Progres National. De brandspuit no. 1 heeft bij den brand dienst gedaan. Eene petroleumlamp is in eene kleerenkast, waarin de vrouw naar het een of ander zoekende wa9, omgevallen, waardoor de brand is ontstaan. Z. K. H. de Prins van Oranje heeft de opdracht aanvaard van een werk des Heeren P. Boekel, hoofd der school te Abbenes, getiteld: „Bijgeloof en Natuurkennis," waarvan de opbrengst zal strekken ten bate der oprichting eener bewaar-, naai- en breischool te Abbenes, welke men naar ons gemeld wordt weoscht te plaatsen in de nabyheid van den graf- heuvel, waarin het stof rust van den kindervriend Dr. J. P. Heye. Nieuw-Vennep was Donderdag 15 dezer in feestgewaad, en geen wonder, want de verdienstelijke Hoofd-onderwijzer aan School No. 5 aldaar, de heer W. G. Spruitenburg, vierde dien dag zijn 25-jarig jubelfeest als boofd dier school. Het geheele dorp gaf van zijne belangstelling blijk, door allerwege de vlaggen nit te hangen (tot zelfs uit de kerk) en den Zondagsdoscb aan te trekken. Het school locaal was werkelyk schoon versierd en een eereboog was opgerigt. Algemeen en vele waren de blijken van deelneming die den waardigen jubilaris gebragt werden. De schoolkinderen werden feestelijk onthaald en gaven hunne vreugde ondubbelzinnig te kennen. Van verschillende zijden ontving de geachte beer Spruiten burg gelukwenschen. De Burgemeester, verscheidene Raadsleden, de Voorzitter en Secretaris der Plaatselijke schoolcommissie, en bijna alle collega's waren ter plaatse, om den held van den dag te begroeten. 't Was dan ook eene schoone herinnering; in 1858 werd die school geopend met 3 leerlingen en thans telt zij er p.m. 200. Verscheidene zijner leerlingen zijn in goede positien geplaatst, als zoo vele blijken van het deugdelijk onderwijs van den jubilaris. Zelden is dan ook een feest met meer geestdrift gevierd dan dit. 's Avonds werd het schoolgebouw ge'illumineerd en overal vond men eene feestelijke stemming. Wy hopen van harte dat het den heer Spruitenburg gegeven moge worden nog'iange jaren tot nut der maatscbappij werk- zaam te zijn en van onze kinderen nuttige leden derzelve te vormen. Zekere Jan Schouten, vroeger wonende te Hoofddorp, thans te Haarlem, kwam aldaar met een paard en wagen van eene hooge brug afrijden. Hjj had het ongeluk uit te glijden, ten gevolge waarvan de wagen over hem heen ging. Hij was onmiddellijk een lijk en laat vrouw en kinderen na. Twee paarden, voor een boerenwagen gespannen, geraakten aan de Vyfhuizen op hoi. De voerman, een zoon van L. Melissen, viel van den wagen, waardoor zijn been erg is gekneusd. Den 16den November, des morgens ten 11 uur, brandde af het huis van C. Korsman, 78, Krnisweg bij den Cruquius. Van den inboedel is slechts 1 bed, 2 dekens en een kagchel gered. Het huis was verzekerd voor f 600.—, de inboedel voor /400.De oorzaak van den brand is onbekend. Op de groote najaars koemarkt te Alkmaar gehouden waren aangevoerd 5506 stuks vee. Hoezeer de handel stug was, werden voor goed vee hooge prijzen besteed. Met het oog op den aehteruitgang van het Friesch paar- denras, die volgens de meeningjjjvan deskundigen voor een belangrijk deel te wijten is aan het te jong toelaten ter bard- draverij, heeft het bestuur van de^Friesche vereeniging: »het l'aardenstamboek" aan de hoofden der gemeentebesturen voor- gesteld, voortaan aan de vergunning tot het houden van harddraverijen de voorwaarde te verbinden, dat geene paarden beneden vierjaiigen leeftijd daarby mogen mededingen. Op de groote rivieren is het water in de laatste dagen zoo gewassen, dat de laagste uiterwaarden op het punt van in- strooming staan. Daar de berigten van den Bovenrijn voortdurend „was" melden, is het vooruitzigt voor den land bouwer niet opwekkend en staat vermeerdering van kwelwater voor de deur. Naar men meldt, zyn er nog meer dan 500 aangiften om ingeschreven te worden in het Friesche Rundveestamboek. De voorgenomen sluiting op 1 Mei 1884 schijnt op die groote deelneming van invloed te zijn. In de Beemster is eene boerenplaats, groot ruim 16 Hectaren, verkocht voor f 64.000, met inbegrip van de onkosten. De polder Valkoog heeft, by besluit van het College van dagelijksch bestuur en van Hoofdingelanden, de tienden op de landerijeo, in dien polder gelegen, afgekocht. Omtrent het hopgewas in de Bommelerwaard meldt men dat de verbouwers geen reden tot klagen hebben; de opbrengst was goed; veel is reeds verkocht tegen 50 a 70 de 1000 kilo. Nu de vrees voor verspeiding der veepest uit Duitschlanfl geweken is, zijn 's Konings commissarissen in de verschillende provincien gemagtigd geworden aan belanghebbenden vergunning tot invoer van slagtvee en van sebapen uit Duitschland weder te verleenen onder zoodanige voorwaarden als zij noodig achten. Blijkens het dezer dagen in druk verschenen verslag van het hoofdbestuur en de afdeelingen van de Friesche Maat- schappij van Landbouw en Veeteelt over het afgeloopen jaar, bedroeg het getal leden der Maatschappij op 1 Jan. j. 1. 2299. De ontvangsten bedroegen 3536.61 /a en de uitgaven 2607.46%, zoodat de rekening op het einde van het jaar sloot met een batig saldo van f 839.15. Onder de uitgaven is begrepen een bedrag van/13148.18, dat voor de verbeterde boterbereiding is uitgegeven. De houtcultnur op de verschillende natuurlijke zand- en en afgeveende gronden blijkt zeer de aandacht te trekken. Althans van verschillende plaatsen wordt de aanplant van hout gemeld, en voor zoover het afgegraven veengrond betreft

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1