Advertentien. HaarlemeieerMer. Eindelijk, Eindelijk, Eindelijk!!! "pilepsie, De DitvMer staat in to® een voMn suras. - 188 - Prof. Dr. Albert BELAHURIJK. vooral dennen. Het is zeer opmerkelijk, dat op deze wijze aan den veenbodem hetzelfde of nagenoeg hetzelfde aanzien bergeven wordt, wat de venen voor eeuwen imraers zeer vermoedelijk zullen gebad hebben. Algemeen is de meening, dat eenmaal uitgestrekte bosschen den bodem bedekten, waar thans de venen gevonden worden, en dat zoowel in ons land als in Duitschland, Eusland, Schotland en Amerika. Het is overigens algemeen erkend, dat afgegraven veengroud uiterst geschikt is voor houtteelt. Uit de omstreken van Tiel meldt men, dat de prijs van het vee gemiddeld 20 pCt. daalde. Pinken, die een maand ge- leden /120 golden, worden nu verkocht voor /9B a/100. Goede kalveren zijn zeer gezocht; men besteedt f 65 a /70; doch die van minder qualiteit geldeu sleehts /35a/ 40. Yoor de kleine landbouwers, die om dezen tijd vee verkoopeD, om hunne pachten te betalen, is deze daling eene groote teleurstelling. Near men verneemt zal aanstaande voorjaar te Frederiks- oord een tuinbouwschool met 3-jarigen cursus worden gesticbt. Deze inrigting zal worden tot stand gebragt zonder bezwaar voor de kas der Maatschappij van Weldadigheid. Een nog niet bekend particulier moet de noodige fondsen beschikbaar hebben gesteld. De school zal gebouwd worden in de nabij- heid van het logement „Frederiksoord" aan den kunstweg van Steenwijk naar Yledder. Wegens gebrek aan medevverking, heeft de „Vereeniging tot verbetering van het paardenras in de Neder-Veluwe" haar fraayen hengst Sultan, die op een aantal ^entoonstellingen be- kroond werd, voor 850 verkocht aan Jhr. Eepelaer van Dubbeldam, bij Dordrecht. De afdeeling Winterswijk der Geldersch-Overijselsche M. v. L. heeft besloten op de markt te Zwolle aan te koopen voor ongeveer 1200 fokvee en dit later bij den heer Geers in in Lievelde weder publiek te verkoopen In het Eussische district Odessa heerscht nog steeds de veeziekte met onverminderde hevigheid. In 17 dagen stier- ven 1800 stnks vee. De kleine grondhezitters en boeren lijden het meeste schade onder de plaag, waartegen zij zich niet kun- nen verzekeren. In de 118e Yergadering van het Hoofdbestuur der Geldersch- Overijselsche Maatschappij van Landbouw, welke den 28 No vember te Arnhem gehouden zal worden, zijn o. a. de vol- gende punten aan de orde gesteld: a. Wijziging van statuten, noodig geworden door de uit- breiding der Maatschappij; b. Benoeming van een commissie voor het opstellen van een adres over de hooge kribwerken in den IJsel; c. Voorstel van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw betreffende restitutie van betaalden accijns bij uitvoer van geslacht rundvee; d. Bespreking van hetgeen in het belang eener goede inzending uit Gelderland naar de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam in 1884 zou kunnen gedaan worden. Te Bunschoten heeft zich op den stal van den veehouder K. Poort, aan den Eemdijk, de tongblaar onder het rundvee geopenbaard. Door het Genootschap van nijverheid in Groningen is na langdurige discussie besloten tot het collectief inzenden van paarden, rundvee en wolvee naar de landbouwtentoonstelling, in 1884 te Amsterdam te houden. Omdat het vervoer van werktuigen per boot naar Amsterdam zeer goedkoop is, zal men dat aan iederen exposant overlaten. De regeling van de inzending zal aan gecommitteerden worden overgelaten, die over een som van 600 kunnen beschikken. Het in te zenden vee zal vooraf door deskundigen worden gekeurd. Aan den Franschen Staat is door den heer Antoine Koe- nigswarter een som van een millioen francs vermaakt voor de stichting van een landbouwkolonie voor verlaten kinderen. Bij J. Plantinga te Deventer is, naar wij vernemen, eene brochure ter perse, getiteld Kan het mond- en klauwzeer telkens als het optreedt onmiddellijk onderdrukt wordenhen strijd- vraag van aetueel belang. Door den schrijver, de Eijksveearts J. J. U. Smits, te Deventer, wordt deze vraag behandeld naar aanieiding eener beoordeeling van den directeur der veeart- senijschool, dr. Wirtz, van de denkbeelden en raeeningen die de heer Smits ten aanzien van de bestrijding dier ziekte door wettelijke verordeningen, aan den Commissaris des Konings in Overijsel, had medegedeeld, en die door den Minister van Binnenlandsche zaken ter fine als bovengezegd aan den direc teur Wirtz waren toegezonden. Over deze beoordeeling nu, die naar de zienswijze van den heer Smits niet overeenkomstig de waardigheid van een weten- schappelijk man kan geacht worden, en, wat de argumenten betreft niet steekhoudend, is een strijd ontstaan; en nu in het ..Yerslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het veeartsenijkundig Staatstoezigt in 1881 de beoordee- laar wel zyn rapport heeft geplaatst, zonder daarbij de ge- schriften van den heer Smits, ter vergelijking, te voegen, heeft deze ook officieele publiekmaking daarvan verzocht. Dit werd van de hand gewezen, Hem werd evenwel het regt toege- kend een en ander openbaar te maken, indien hij het in zijn belang meende te zijn. Deartoe is de heer Smits thans in bovengenoemde brochure overgegaan, verlangend te vernemen wat het oordeel van anderen zou zijn, nadat zij kennis geno- men hadden van de wederzijdsche geschriften. Ook de leden van de beide Earners der Staten Generaal, in wier handen het gewraakte „verslag" komt, worden nu in de gelegenheid ge steld, om kennis van het voorgevallene te nemen en zich eene opinie te vormen. Bovendien is de beantwoording van de vraag het punt van uitgang der kwestie van algemeen belang voor handel en vee- teelt. In de week van 14 tot 17 November kwamen te Oud-Beier- land 40 gevalleu van Tpokken voor en 11 sterfgevallen aan die ziekte. Het aantal gevallen sedert het begin der epidemie is 458, dat der sterfgevallen 127. In het geheel stierven in die week 19 personen op jeugdigen leeftijd en werd sleehts 1 geboren. Door de Eegering is ingetrokken het ontwerp wijzigende de regeling van het regtsgebied van het arrondissementllaarlem. Alleen-reizende officieren in uniform zullen op den Bijn" spoorweg voortaan in de le en 2e kl. tegen halve vracht worden vervoerd. Te Deventer is bij gelegenheid van het Lutherfeest in de Groote Kerk van een ingezetene gecollecteerd een som van 2000. Dat kan nog wat helpen! Gedurende het jaar 1882 stierven in Ned. O.-Indie 3736 personen een onnatuurlijken dood. 342 werden slagt- offers van wilde dieren; 349 van den bliksem1176 personen verdronken, 197 begingen zelfmoord en 211vielen doorman- slag. Door onderscheiden ongelukken lieten 1461 menschen het leven. De voorbeeldelooze ramp van Krakatan, zal voor het jaar 1883 buitengewone cijfers aan te wijzen hebben. Blijkens een telegram van den agent en consul-generaal der Nederlanden te Alexandrie, is door hem van de Indische Eegering het telegraphisch berigt ontvangen, dat de cholera, sedert den 1 November jl., uit Groot Atjeh is verdweneu. De nieuwe beul van Engeland, Brins, heeft Dinsdag- morgen, in de gevangenis te Wandsworth, nabij Londen, zijn taak met het ophangen van den moordenaar Henry Powell aanvaard. Het te Londen uitgegeven wordende blad Daily Tele graph (de telegraaf van den dag) heeft een bureau, waar de redacteurs in prachtige slaapkamers den nacht kunnen door- brengen, wanneer zij moede zijn van het schrijven en geen trek hebben naar huis te gaan. Ook de verslaggevers, cor- respondenten en correctors kunnen daar eten, drinken en slapen. Het Engelsche dorp Kilham, in Oost-York, wordt als bijzonder gezond geprezen. Yan de bevolking van 1200 zielen stierven er in de laatste tien maanden sleehts 9 personen, en wel 4 volwassenen en 5 zuigelingen. Er wonen tegen- woordig in dat dorp 20 personen, die boven de tachtig jaren zijn. De gemeenteraad van Klinzy, in het Eussische gouver- nement Tschernigow, werd onlangs door een zijner leden, na afloop van een vergadering. in krachtige bewoording voor aarst- dom uitgescholden. De raadbehandelde in een volgende vergade ring deze beleediging, waarvan proces-verbaal was opgemaakt in geheime zitting, en de uitslag der stemming was dat de raadsleden O ongeevenaarde zelfkennis den beleediger in het gelijk stelden. De kantonregter te Leiden heeft iemand uit Koudekerk, die met den spoortrcin vcrdor vciadc dan waarvoor het plaatsbewijs was genomen, veroordeeld tot 3 boete of 2 dagen gevangenisstraf. Te Sliedrecht zijn in een week twee processen-verbaal opgemaakt wegens openbare dronkenschap tegen een raadslid aldaar. Een landbouwer uit Maas-en-Waal liet zich, van de Tielsche markt komende, aldaar met de pont overzetten. Opgewonden van vreugde of van iets anders, roemde hij over de goede zaken, die hij had gedaan. Ten bewijze kwam zijn builtje met rijksdaalders voor den dag. Hij zwaait er mede rond en slaat er mede op den rand van dc pont, totdathet linnen zakje scheurt en 70 in de Waal rollen. Met nog sleehts 15, die in de pont gevallen waren, kwam hij bij moeder de vrouw terug. Een allerliefst 4-jarig meisje in de Eozenstraat te Amsterdam is gestikt door het inslikken van een te groot stuk vleesch. Een nachtwacht uit Nieuwer-Amstel die een achtjarig jongetje had mishandeld, is deswege door de arrondissements-regtbank te Amsterdam veroordeeld tot een geldboete van 10 gnlden. Te Breda is een dienstbode begraven, die zestig achtereenvolgende jaren bij den heer G. Van Alphen en familie aldaar had gediend. A1 de leden daarvan vergezelden de trouwe vrouw grafwaarts. Te Warns viel een landbouwer, duizelig geworden, achterover van een stoel, toen hij in den vroegen morgen na het aansteken van een lucifer naar de klok ging zien, hoe laat het was. Ofschoon hij, wel klagende over hoofdpijn, nog zelf te bed ging, was hij kort daarna dood. Te Mareuil had iemand gewed, dat hij vier 10-francstukken zou inslikken, terwijl hij wijn dronk. De man won zijn weddenschap maar was den volgenden morgen een lijk. Een treurig ongeluk wordt uit Nidau, in Zwitserland, berigt. Daar heeft de oudc generaal Ochsenbein, buiten zijn wil, zijn vrouw doodgeschoten. Hij stond gereed om op de jagt te gaan; zijn zorgzame gade schoof hem nog op het laatste oogenblik een regen- scherm onder den arm; daardoor ging zijn geweer af, en, in het hart getroffen, viel de arme vrouw dood neder. Te Munsterschestukken (Dr.) is een hollend paard de open- staande deur eener boerderij ingerend, en heeft daar eene ventster uit den omtrek met zooveel kracht tegen den grond geworpen, dat de vrouw eenige uren later overleed. Een wedloop op sneeuwschaatsen zal in het Noorden van Zweden fehouden worden, over een uitgestrektheid van 14 geogr. mijlen. Let plan daartoe ging uit van baron Nordenskjold en het doe! is, te bepalen, hoeveel afstand men in een bepaalden tijd op sneeuw schaatsen kan afleggen, opdat van die ervaring bij reizen in de Poolstreken partij getrokken kan worden. Jn sommige streken van Britsch-Iudie zijn de wolven buitenge- woon talrijk, en zij worden er met elk jaar vermeteler. In de pro- vincie Agra alleen moeten gedurende don jongsten heeten moesson niet minder dan 65 jonge kinderen door wolven verscheurd zijn. Te Moulins Engilbert, in het Fransche departement Nievre, over leed dezer dagen eene dame, Mme Pidault, die den ouderdom van 118 jaren bereikte. 's Avonds laat kreeg iemand van den kleermaker een zwarte broek t'huis, die den volgenden morgen vroeg bij een begrafems moest dienen. De broek was een handbreed telang en om den kleermaker op te schellen was het te laat. De vrouw des .huizes had te veel slaap om de pijpen korter te maken, de inwonende schoonmoeder had juist twist gehad met haar schoonzoon, en de dienstbode weigerde kortweg omdat haar de dienst was opgezegd. En de broek bleef onverkort. Toen echter het ,volk" naar bed was, maakte de meid, om een wit voetje te krijgen, de wijl zijdan welligt blijven kon, de broek korter en toen de meid ter rust was gegaan, deed de schoonmoeder, om maar vrede te hebben in huis, hetzelfde. Eindelijk stond de vrouw des huizes van de zijde haars slapenden mans op, om hem met de korter gemaakte broek te verrassen. Zij nam den inslag maar een beetje ruim. Den volgenden morgen kwam de heer des huizes aan het ontbijt met het kleedingstuk aan de beenen. //'tLijktweleenzwembroek", zeiden alien. De begrafenis werd door het ongelukskind niet bij- gewoond. Tafel van vermenigvuldiging. Onderwijzer: ^Hoeveel is 2 maal 4"? Scholier: »Das' zes" O.: uZoo als ik je nu vier oorviigen geef, hoeveel heb je er dan?" Sch. »Dan heb 'k er vier". O.: „En als ik er dan nog eens vier geef?" Sch.: Dan heb ik precies genoeg!" Gelatenheid. »BoerendochterJe sleept alweer voer aan voor de varkens, en dat gaat altijd even prompt; en toch kijft vader voortdurend met je. Hij is nooit tevreden over je." Boeren- meid: »Och, dat kan me weinig schelen, als de zwijnen maar over me tevreden zijn." Een 17-jarige knaap, in een liofje in het Lage Westeinde te 's Hage, mishandelde zijn 82-jarige grootmoeder zo<5 hevig dat de buren de hulp der politie gingen inroepen- Voor echter een agent van politie ter plaatse was, heeft een vleeschhouwersknecht den jeugdigen boosdoener bedwongen door hem, tot niet gering genoegen van de omstanmders, eens flink af te ranselen. Neemt het wild in duurte toe, ook de jagthonden die het helpen vangen, stijgen in prijs. Een bekmlli Engelsch liefhebber Liewellin, verkocht dezer dagen aan een Amerikaan een exemplaar voor het bagatellige sommetje van 20.000 fr. Van eene actrice van het Theatre Eranpais", mej. Dudley, wordt verhaald, dat zij dezer dagen een eigenaardig blijk van moed gaf. Zij liet zich namelijk zes voortanden uittrekken en door kunsttaa- den vervangen, om een door de plaatsing der natuurlijke tanden veroorzaakt lispelen weg te nemen, hetwelk haar in hare rol hinderde. De tanden zullen wel niet mooi geweest zijn. 4 DIJKGRAAF en HEEMEADEN van den Maarlemmer- tneerpoMer, Gelet op Artikel 96 van het Eeglement van Bestuur voor de Waterschappen in Noord-IIolland, Brengen ter kennis van de Ingelanden van dien Polder, dat de ONTWERP-BEGROOTING voor liet dienstjaar 1884, met de daarbij behoorende MEMORIE vaiiTOELICUTING, van af den 27sten November 1883, gedureude veertien dagen ter image zal worden gelegd in het LOKAAL van STAAIS, in de Jansstraat te Haarlem, van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure, en aan de Stoomtuigeu Leeghwater, Cruquius en Lijnden; alsmede aan de Secretarie van de Gemeente Haarlemmermeerterwijl van die verdere tot de Begrooting behoorende Stukken ter eerstgenoeinde Plaats kan worden kennis genomen. Haarlem, 22 November 1883. Dykgraaf en Ileemraden voornoemd, J. W. M. YAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUEEY, Secretaris. De uitvinding van den Heer Med. Dr. LOYVE1 trekt bijzonder de aandacht, Na lang zoeken is het hem gelukt een HAAUWATER te bereiden, dat alle vroegere derge- lijke middelen overtreft. Dit middel bevordert binnen korten tijd een flinken en vollen Baard en Haargroei, en verhindert het uitvallen der Haren. Prijs per Flacon Fl. 4: en Fl. 2.50. Alleen edit te verkrijgen bij den uitvinder Dr. LOWET, Antwerpen 34, Avenue de Keyzer 34. Tegen rembours wordt niet verzonden, maar tegen inzending van het bedrag in blauwe Postzegels en 5 cts. voor gefrankeerde toezending van het Pakje. - HrampenStuipen en Xenuiv- aamloeningen worden VOLKOMEN'GENEZEN door mijn metbode. Ilet honorarium belioeft eerst na het goede succes te worden voldaan. Behan.deling per brief. 6, Place du Trone, 6, Parijs.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 2