500,000 f J w 189 Men biedt het geluk de hand! voor den 30 November a, s. Isenthal Co., DORSCHMACHINES. EEN STOOMDORSCHMACHINE GELEKSAAN- I BOUW-ART1KELEN, Pijnbooinhouten Kamerdeuren, Eikenbotrten Parketvloeren, Smaakvol Deur- en Vensterbeslag Gesmeed IJzeren Ilekwerk, EMIL FliXCKE, Dusseldorf. Druiven-Borstsiroop met Fenkelhonig. te wimien. 19340 Prijzen k 134, 100, 94, 07, 40, 20 Mark. Bank en Wisselzaak. Marshall Sons Co. Limited, Uitiioodiging tot deelneming aan de Winstkansen 9 Millioen 630,100 Mark zeker g-ewoniien moeten worden. De winsten dezer VOOl'tleeligC Geld-EotClij, 106 winsten a het geheel origineel lot slechts Guld. 3.GD of G Reichsmark het halve origineel lot slechts Guld. 1.80 of 3 Reichsmark het kwart origineel lotslechts Guld. 0.9Q of U/2Reichsmark welke door den Staat gegarandeerde originele Ieder bestelling kan men eenvoudig op een postwissel maken. Men wende zicli daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking- tot 13 December d. J. met vertrouwen aan Samuel Mecksclier senr., Ajleidende middelevn als: levert in voortreffelijke kwaliteit mgaacaaavari-innviOWi^T to Dit groote kapitaal bedraagt in het gelukkigste geval de Hoofdprijs, welke in de Groote Hambur ger Geldloterij te winnen is. Dezelve is goedge- keurd door de Regeering en gewaarborgd met het geheele Staatsvermogen. De Hamburger Geldloterij is juist zoo ingerieht als de Nederlandsche klassen- loterij, met het enkel verschil, dat de Hamburger Geldloterij 50,500 prijzen bevat, die in 7 klassen getrokken worden en als volgt zamengesteld zijn 1 Premie a Mark 300,000 1 Prijs V a 91 200,000 2 Prijzen N a 91 100,000 1 Prijs N a 11 90,000 1 Prijs N a 11 80,000 2 Prijzen N a 11 70,000 1 Prijs V a 11 60,000 2 Prijzen a 11 50,000 1 Prijs N a 11 30,000 5 Prijzen V a 11 20,000 3 Prijzen a 11 15,000 26 Prijzen V a 11 10,000 56 Prijzen V a 11 5000 106 Prijzen V a 11 3000 253 Prijzen V a 11 2000 6 Prijzen a 11 1500 515 Prijzen N a 11 1000 1036 Prijzen V a 99 500 60 Prijzen N a 11 200 63 Prijzen a 11 150 29020 Prijzen N a 11 115 Een hoofdzakelijk punt van belang is in de Ham burger Geldloterij opgesloten en bestaat daarin, dat geen nieten, maar wel prijzen getrokken worden; een ieder heeft dus tot aan het eind der 7de klasse kans en behoeft niet te vreezen, reeds vroeger, zoo als in de Nederlandsche klassenloterij, met een niet uitge- loot te worden en zoo doende de kans te verliezen- De prijstrekkingen zyn volgens het plan officieel vastgesteld. Voor de eerstkomende prijstrekking der van den Staat gewaarborgde Geldloterij kosten Geheele Origineele-Loten N.fl. 3,60 cts. Halve 1,80 Kwart 0,90 De orders worden, na inzending van het bedrag, met de grootste opmerkzaamheid door ons geeffec- tueerd. Het bedrag gelieve men in muntbiljetten, Nederl. postzegels of het gemakkelijkste door middel van intern, postwissel te remitteeren en ontvangt een ieder van ons, de origineele loteu, met het Staats- wapen voorzien. Ook de halve en kwartloten zijn origineel. Bij het verzenden der loten worden de noodige ambtelijke plannen gratis bijgevoegd en ver- klaren wij ons bereid, bij niet overeenkomst de loten voor de trekking terug te nemsn en het toegezonden geld te retourneeren. De namen der bestellers wor den in onze loterijregisters dadelijk genoteerd en na iedere trekking ontvangt de houder van een lot on- opgevorderd de ambtelijke trekkingslijst. De uitbetaling der prijzen geschiedt onder toezicht der Regeering. Door onze tusschenkorast kunnen ook de wiusten dadelijk na elke trekking, ter woon- plaats des winnaars uitbetaald worden. Onze collecte is steeds van het geluk bijzonder begunstigd en hebben wij n.l. in Nederland, in de laatste loterijen de groote winsten uitbetaald t. w. prijzen van Mark 250,000, 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 Mark etc. Het is vooruit te zien, dat deze soliede onderne- ming zeer veel deelnemers vindt en verzoeken wij derhalve, om al de orders te kunnen uitvoeren, de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval toe te zenden. Hamburg. P.S. Wij danken voor het tot nu toe geschon- ken vertrouwen en terwijl wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming uitnoodigen, zal ook verder on3 streven zijn, door reelle bediening de te- vredenheid onzer geeerde interessanten te verwerven. Tot zeer voordeeligen Prijs wordt te koop aaug'ebotleil van slecbts zeer weinig gebruikt. Nadere inlichtingen worden op franco aanvragen verstrekt door LANDRE GLINDERMAN, SPUISTRAAT 6 en 8. AMSTERDAM. Hoofdwinst van 500,000 Mark. De winsten zijn door den Staat gegarandeerd. EERSTE TREKKING 12 en 13 DECEMBER. der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld-Verloting, waarin welke volgenshetplan slecbts 100,000 Loten bevat, zijn De grootste Hoofdwinst is van 500,000 Mark Mark Premie van 300,000 1 winst a 300,000 2 winsten a 100,000 1 winst a 90,000 1 winst a 2 winsten a 1 winst a 2 winsten a 1 winst a 5 winsten a 3 winsten a 26 winsten a 56 winsten a 253 winsten 6 winsten 515 winsten 1036 winsten 60 winsten 63 winsten 29030 winsten 3450 winsten 90 winsten 3950 winsten 3950 winsten 3950 winsten 3950 win9ten Mark a 3000 1500 1000 500 200 150 145 124 100 94 67 40 20 totaal 50,500 winsten, 80,000 70.000 60,000 50,000 30,000 20,000 15,000 10,000 5,000 3,000 Deze komen binnen weinige maanden in 7 afdee- lingen tot zekere beslissing. De eerste Winsttrekking is Ambtshalve vast gesteld op 12 en 13 December d, J.en kost hiervoor loteu (geen verboden promessen) tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstrekeil verzonden worden. Ieder deelnemer ontvangt van mij benevens zijn origineellot ook het met het Staatswapeil voorziene Origineel plan gratis en na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de Officieele trekkingslijst. Mte uitbetaling en vevtsending der ge- tvonnen 1*elde.ii volgt direct aandebelanghebbende prompt en onder de strengste discretie. Bankiers- en Wisselkantoor te HAMBURG, VOOR Daar, waar de voornaamstc levensorgancn ongesteld worden, is het van een oogenblikkelijk belang, om de oorzaak van de ziekte af te leideu naar eene plaats, waar zij met minder nadeel kan ver- dragen worden. Tegenwoordig worden bij borstziekten dikwijls koppen gezet als afleidend middel, lietwelk de kwaal van de long afweert. Maar de afleidende kraclit is veel sterker wanneer men de borst en de rug insmeert met de Zalf van Holloway. De uit- werking is spoedig en blijvend, zonder de pijn die het koppen zetten veroorzaakt. De Pillen van Holloway moeten dan ook gelijktijdig genomen worden, want zij verligten het ademhalen en verdrijven de onzuiverheid. Wanneer deze twee matige middelen volgens het bijgevoegde recept aangewend worden, dan zullen zij al de borst ziekten genezen, en menig huisgezin veel verdriet besparen. 25. Doosjea Pille. Pcj.. Z.If jUJ; zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLF, APO- THEKERS in Holland-, alsmede inHOLLOWAY'S ETABLIS- SEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. D a Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit Druivensuiker en Zwitserschen Honig met een uittreksel van Mout, OraDje-bloesem en Fenkel. Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen, die tegen borstaandoeningen aangewend worden, als: borstthee, drop, malz-extract, borst-bonbons, enz. Deze Borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pyn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De Flesch met ge- bruiksaanwijzing a 30, 60 en 100 Ct. verkrijgbaar in de Apotheken en bekende Depots van H. VON GIMBORN, te Mimmerik Amsterdam, 19 Nov. Op de heden gehouden Veemarkt waren aangevoerd 483 Runderen, le kwal.,82 ct., 2e kwal. 74 ct., 3e kwal. 68 ct. per kgr.; Melk- en Kalfkoeijen 120 a 320 p. st., 1 vet Kalf, 2 Graskalveren46 Nuchtere dito 10 a 18; 11 Schapen en Lammeren; vette Varkens 42 a 52 ct. per kgr. 21 Nov. Gbanen. Tarwe in looo zonder noteering, op levering onver- anderd; Maart 256, Nov. /246. Rogge injloco mede zander noteering, op levering onveranderd; Maart 163, Mei 164, 165. Zaden. Koolzaad op 800 kgr. Olie zonder handel. Olie. Raapolie flauwp. 100 kgr. f 37fLijnolie prijshoudend, per 100 kgr. 20f a 20J. Raapkoeken 100 a 110 per 1040 stuks. Lijnkoeken 10 a 13.50 per 104 stuks. Aabdappelen. De prijzen der Aardappelen waren heden als volgt: Hillegommer zand /3a 4,50, Geldersche blauwe 2.35 a 2.40, Friesche Jammen f 1.80 a 1.90; dito Engelsche /1.40 a 1.50; Zeeuwsche Spuische Jammen /2 a 2.70; Blauwe 2.35 a 2.40, Flakkeesche Jammen/1.70 a/2.10; Pooters /la 1.40, Pruisische Hamburgers 2.25 a 2.40; dito Saksische/ 2.20; Groninger Jammen 1.60 a 1.75. Alkmaar, 16 Nov. Kaas. Aangevoerd 499 stapels, wegende 119,390 kgr. Prijzen: kleine Gras Kaas 37, Commissie Gras f 87 middelbare Gras 37.50. 20 Nov. Vee. Ter markt aangevoerd: 73 vette Kalveren, 7 nuchtere dito, 822 Schapen, 215 vette Varkens en 20 magere dito. Prijzen: Nuchtere Kalveren 12 a 20, Schapen f 30 a 46, vette Varkens 48 a 56 ct. per kgr., magere dito 18 a 22, vette Kalveren 40 a 115, alien per stuk. i eoo ^°,T' de alhier gehouden tweede Najaarsmarkt waren aangevoerd: 1522 stuks Vee. De handel was stug eu de prijzen lager. kilft, 22 Nov. Boter. De prijzen van Boter op de heden gehou den markt waren: f 66 a 76 per i vat en 1.65 a 1.90 per kgr. Aangevoerd 457 J v. en 97 v., wegende te zamen 10110 kgr. J/™"1"' 22 Nov. Kaas. Aangevoerd 60 partijen. Prijs: le kwaliteit 30 5 33, 2e kwal. 27 a 29; Noord-HoUandsche 32 a 34. Boter. Goeboter 1.45 a 1.55, Weiboter 1.10 a 1.20 per kg. Gronxngcn, 20 Nov. Gbanen. 78 kgr. Roode Tarwe 8.30 72 kgr. Petersb. Rogge 6.20 a 6.30; 70 kgr. Inlandsche dito 5.65 a 5.80; 46 kgr. zwarte Boekweit 5.70 a 5.80; 60 kgr Wmtergerst 4.60 a 4.80 60 kgr. Zomergerst 4.55 a 4.66 50 kgr. dikke Haver 3.80 a 3.95; 48 kgr. Probsteier dito 3.70 a 3.90; 46 kgr. zwarte dito f 3.35 a 3.45; Paardenboonen f 6.a 7.25, Olie. Raapolie /41.60, Lijnolie /20.50. 15 ^0T* Kaas: ^er waaS gewogen 296 stapels, wegende j,,, gr' °i?ate Pnjs: kleine Gras 37.50, Commissie id. 37.— middelbare 37. 16 Nov Vee. Ter markt aangevoerd: 441 Schapen van /30 tot 42 per stuk; 240 Varkens 50 a 58 c. |per kg.; 250 Koeien van230 tot 360. OA7 N°-' VeE- Ter markt aangevoerd: 11 Paarden /80 a 200; 25 Schapen /26 a 33; 35 Lammeren 22 a 28; 3 Kalveren 16 a 28; 17 Varkens /12 a 18; 5 Zeugenj 30 a 40; 147 Biggen /4 a 8; 100 Kippen 90 ct. tot/1.50. Zaden. Mosterdzaad 18.70; Karweizaad /14. i*.if.ren. 1300 Kippen— /6 per 100 stuks. 150 IIL. Peren /2 a 2.80; 300 HL. Appelen /2 a 2.40 perHL. LoUlen, 16 Nov. De aanvoer en prijzen ter VEE-markt van heden ZlVu 3 Volgt; 22 Stierena 136 Melkkoeien 148 a 254, 50 KaJfkoeien 172 a 270, 111 Vare id. 145 a 248, 490 vette id. 165 a 298 of 66 a 80 ct. per kgr., 186 Graskalveren 23 a 60, 23 vette id 32 a 76 of 80 a 90 ct. per kgr., 18 Nuchtere id. 9 a 16, I L oo f 23 a 46 of 65 a 75 ct- I** kgr., 183 weide dito J lo a 23, 42 magere Varkens J 14 a 32, 258 Biggen 5 a 15. 17 Nov. Aan de Gemeente Waag gewogen 246/8 en 75/16 deelen Boter, te zamen 5670 stnkken. Eerste kwal. 68 a 74, 2e kwal./CO a 66. DurmcroiHlc, 20 Nov. Vee. Aangevoerd: 475 Runderen, han del stng lager in prijs; 3 Paarden; 68 vette Kalveren 80 ct. a/1 per kgr handel vlng71 nuchtere dito 10 k 30, handel vlng; 162 vette Varkens 46 a 56 ct. per kgr., handel stug; 30 magere dito 10 a 14, handel matig; 244 Biggen 3 a 8, handel matig; 1940 Schapen en Lam meren, Overhouders en vette prijshoudend, magere duur, handel stug. 600 Gauzen 2.50 a 3; 200 Zwaneu f 5 k 6.25. 200 HL. Appelen 2.60 a 4. Kaas: Aangevoerd 264 stapels kleine/37.50, 3 stapels middelbare/35. Boteb. 1247 i kgr. 1.40 a 1.50 per kgr. Eijeren. Kippen- /7a 7.50 per 100. Ter Najaarsveemarkt waren gisteren aangevoerd 854 Runderen. Handel matig prijshoudend. Rotterdam, 19 Nov. Gbanen. Tarwe. Bij een tamelijk goeden toevoer van Inl. witte rnimde die tot vorige prijzen vrij goed opvooral ds puikste partijtjes waren wel zoo goed te plaatsen. Jarige Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakk. en Overmaarsche van 7.50 a 9. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakk. en Overmaassche, de beste 8 80 a 9 30 "t„ra Pu^e nog daarbovenmindere a 8.70. Voorts per 100 kilo! 119/20 Pd./10.60; 128/29 Pd. Nieuwe dito/11.50; 124/25 Pd. dito "foiWOK w i Z /.i1;1.0121/22 Pd' dit0 f 10'75' 10,7010.65; 125/26 Pd. Canada 10.10; 124/25 Pd. dito 9,90. Rogge. Inl was in de beste soorten als voren te plaatsen, doch mindere ging traag van de hand. De beste 6.50 a 6.80, mindere 5.80 a /6.40. Gerst. Voor de beste soorten Winter- werd 10 ct. minder besteed, doch de Zomer- bleef onveranderd. De beste Zeeuwsche, Flakkeesche en Over- maasche Winter- 5.90 a 6.20; mindere 5.- a 5.80. De beste Zomer- 5.50 A 5.70, mindere 4.60 a 5.40. Haver flauvf en in de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 3