1883. Vrijdag, 30 November. L\r. 48. VAN AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Vier-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. W/,,- xV.VUJ/:7 Prijs van het Abonnement in het Jaar8« Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Hoofd-Ag'euteii voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 29 November 1883, BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 2127 Novemb. 1883. \mw li A A It L E11 E R M E E l( Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. UiterHjh Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren des morgens ten 10 ure, in het Raadhuis. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendohffer. Tegenwoordig al de leden. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. I. Wordt mededeeling gedaan a. van ingekomen stukken, o. a. betreffende de goedkeuring der Gemeente-rekening, dienst 1882; en het Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1883 b. van den uitslag van aanbestedingen. II. Wordt gunstig beschikt op de aanvragen om vergunning tot het planten van heesters op eigen graven op de algemeene begraafplaats te Hoofddorp. III. Omtrent het voorstel tot wijziging der Algemeene Polieid-verordening, belrekking hebbende op de logementen en slaapsteden in deze gemeente, wordt besloten deze zaak nog aan te houden, doch strenger toezicht te doen houden, vooral op de vreemdelingen. IV. Het Suppletoir Kohier van de belasting op de Honden, dienst 1883, wordt vastgesteld op f 13.7 5. V. Op de reclame van J. Trompetter, in zake de honden belasting, wordt afwijzend beschikt, als z(jnde te laat ingediend* VI. Op het verzoek van den heer R. Ewouds, om meei hulp op School nr. 9, wordt besloten deze zaak te stellen in handen van de Plaatselijke Sehoolcommissie, om advies. VII. Komt ter tafel het verzoek van den heer J. A. Bakker e. a., om toelage voor eene lantaarn aan den Kruisweg bij Aals- meer. Na discussie wordt besloten deze zaak te stellen in handen van de Finaneieele Commissie, met het oog op de gezindheid van den Raad, om 3 te geven per lantaarnmits die goed onderhouden worden en goed licht geven. VIII. Wordt gesproken over de toepassing der Algemeene Policie-verordening op het rijden met velocipedes, en wel met het oog op de reeds voorgevallen ongelukken. IX. Aan den veldwachter N. van Leeuwen wordt eene gratificatie van f 5 toegekend, voor het opsporen van diefstal van appelen te Hoofddorp. X. Wordt de vergadering voortgezet met gesloten deuren, ter behandeling der reclame van N. van Egmond, tegen den Hoofdelijken Omslag. De vergaderiDg is daarna gesloten. GEBORENWillem, zoon van J. Vreeken en E. Maarse. Willem, zoon van G. Kamp en E. Guiteneau. Guurtje, dochter van P. Spaargaren en N. Vastenhout. Gerdina, dochter van H. Schreuders en S. van Krimpen. Maarten Doet, zoon van D. Beets en T. Boon. Jan Cornells, zoon van Alberta S. Zwart (ongeh.) Welhelmina Maria Alphonsa, dochter van B. J. Tresoor en J. Meijer. Elizabeth, dochter van J. de Vries en M. West- broek. Cornelia, dochter van A. van Wcsterlmizenen J. vanlperen. Jacob, zoon van C. v. d. Oord en W. Kooijman. Anna Sara, dochter van W. Kroes en A. S. v. d. Brink. LEVENLOOS GEBOREN: 1 kind van A. v.d. Assem en P. v. d. Groef. OVERLEDENGrietje, oud 2 maanden, dochter van J. Bosman en J. Yogel. Pieternella, oud 6 jaar, dochter van J. Vis en E. Verzijde. Bastiaan van Stam, oud 70 jaar, gehuwd met D. Mostaart. Cornelia Johannes, oud 4 jaar, zoon van J. Schon- hage en M. E. Sluiter. Maria van Markenhof, oud 79 jaar, wed. van v. Helden. Johanna Wilhelmina, oud 21 maanden, dochter van J. W. Lantzendorffer en Z. de Vrede. GerritClaij, oud 38 jaar, gehuwd met J. Bakker. ONDERTROUWDM. Nieuwenhuijse (wednr.) met A. Meurs (wed.) GEHUWD: J. Verdoorn met E. Intveld. Naar men verneemt heeft het Gemeentebestuur van Haar lemmermeer besloten, aan Z. M. den Koning een adres van adhaesie te zenden aan het adres van het Hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw, houdende verzoek, dat het Z. M. moge behagen maatregelen te doen beramen, dat in Nederland zoo spoedig mogelijk de besmettelijke longziekte met wortel en tak worde en blijve uitgeroeid. De bibliothecaris der boekerij van de Vereeniging Concordia, te Hoofddorp, werd j.l. Zaterdag aangenaam verrast, toen hij van den Heer d. P., te Bloemendaal, door welwillende tusschen- komst van den heer T. F., te Haarlemmermeer, 19 mooije, net gebonden, boekwerken voor de boekerij present kreeg. Aangezien de kas der Vereeniging een tekort aanwijst, zoo- dat van het koopen van boeken nit eigen fondsen in den a. s. winter weder geen sprake kan zijn, is bovenvermelde verras- sing te aangenamer. Mogt dit voorbeeld navolging vinden, het zou'niet doelloos zjjn, daar men kan mededeelen, dat in de wintermaanden ge- middeld door 75 lezers 1600 a 2000 boeken ter lezing wor den afgehaald en in de laatste jaren slechts enkele nieuwe boeken zijn aangeschaft. Jl. Vrijdag had te Haarlemmermeer een vreeselijk ongeluk plaats. De landbouwer Gerrit Claij, wonende aan den Sloter- weg, kwam in den atond van eene hem toebehoorende boer- derij aan den Yweg, rijden met paard en tilbury. Op den Kruisweg is het paard, door welke oorzaak weet men niet, op hoi geraakt, tengevolge waarvan Claij uit het rijtuig is geval- len en zoodanige kwetsuren heeft bekomen, dat hij eenige oogenblikken daarna is overleden. Hij laat vrouw en kinderen naterwijl zijn verlies ook nog door vele anderen wordt betrenrd. i In den namiddag van den 27 November ten 2 unr is afge- brand de boerderij van den heer G. van Lanschot en cons, bewoond door C. J. v. d. Kraats, Sloterweg bij den vijfhui- zerweg HH 5. Alles is tegen brandschade verzekerd. Het huisraad van J. Middelkoop, die bij v. d. Kraats in- woonde, is mede verbrand, doch was niet verzekerd. De oor zaak van den brand is onbekend. De aanvoer ter markt te Hoofddorp was op 29 November 1883 26 paarden en hitten, 10 runderen en 9 biggen. Den 26n dezer, 's namiddags halfvier ure, is eene hooi- schelft van p. m. 20,000 kilo, staande op 7 meter afstand van de boerderij van J. Wezelenburg, Sectie G, aan de Vijfhuizen, in brand geraakt. Door spoedige en krachtige hulp is de brand gebluscht door onmiddellyke verwerking. De oorzaak wordt aan broeijing toegeschreven aangezien, al het hooi verzengd is, zoodat het tot pulver kan worden ge- wreven. Volgens informatie was het hooi tegen brandschade ver zekerd. Bij den landbouwer C. Vink, aan den IJweg bij den Vijf- huizerweg, broeide het hooi jl. Donderdag zoodauig, dat men het moest verwerken. Het was reeds tot asch verteerd. Een en ander was ge- borgen in eene groote schuur. Daar men vreesde voor brand, had men bereids het hoofd der politie gewaarschuwd. Gelukkig is er geen brand ontstaan. Aan de spuitgasten, welke gewerkt hebben bij den brand bij H. Schoo, aan den Spaarnwouderweg, op 19 September 11., is door de Oud-Karspelsche Brandwaarborgmaatschappij f 15. als premie toegekend; terwijl gelijk bedrag is ge- schonken door den eigenaar der boerderij, den heer Dijserinck, dus te zamen f 30. Door de Prov. Staten van Utrecht, is een crediet verleend van /1000 voor het in 1884 te Amersfoort te houden Land- huishoudkundig Congres. Als een bewijs hoe laag de prijzen der groenten dit jaar zijn, deelt men mede, dat Vrijdag op de markt te Deventer de witte kool tot voor edn cent het stuk verkocht werd. Dr. B. Carsten, voorzitter, en dr. M. J. Bouvin, secretaris van de Vereeniging tot verbetering van den Gezondheidstoe- stand te 's Hage; deelen namens het bestuur dier Vereeniging het volgende mede „Sedert eenigen tijd heerscht onder het rundvee in sommige gemeenten van den omtrek dezer stad het mond- en klauw- zeer. Het gebruik der melk van aan deze ziekte lijdende koeien is dikwjjls schadelijk voor den mensch, vooral voor jeygdjgq, kinderen en zuigelingen. Reeds vertoonden zich bij kind.er.en' hier ter stede enkele aandoeningeu van het mond- sijjm.vlies, welke waarschijnlijk aan het gebruik dier melk moet .worden toegeschreven. „Wij nemen daarom de vrijheid de aandacht van de inge- zetenen te vestigen op de ervaring, dat deze gevolgen kunnen voorkomen worden, door de melk voor het gebruik te koken." Bij Bedum zijn door een hond vijf schapen gedood. Men schrijft uit Deventer: De IJsel is in de laatste dagen zoodanig gewassen, dat zoowel de hoogere als de lagere landen langs de rivier zjjn ondergeloopen. De meeste uiterwaarden waren nog met veel uitmuntend gra3 bezet. De vergadering van de Amst. afdeeliDg der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Vrijdagmiddag in, „Artis" te Am sterdam gehouden, onder leiding van den heer Jhr. Hoeufft van Velzen, werd, behalve door de vijf leden van het bestuur, door slechts twee leden bijgewoond. Het eerst was aan de orde de vervulling van twee vacatures in het bestuur, door het bedanken van de heeren Jhr. Mr. J. W. Six en Jhr. H. W. C. Hooft ontstaan. Hieriu werd door de benoeming van de heeren J. Wiiste en Jhr. Mr. W. G. Dedel voorzien, die met algemeene stemmen gekozen werden. De vraag of verandering in het reglement gewenscht werd, werd door den heer Wafelbakker beantwoord met de opmer- king, dat het wenschelijk is in art. 7, waar den leden der Maatschappij tot festiviteiten enz. kosteloos toegang wordt verleend, het woord: „harddraverijen" te doen vervallen. Hiertoe werd besloten. De voorz. herinnerde aan hetgeen de afd. bij gelegenheid van de afgeloopen tentoonstelling tot bekendmaking van den Nederlandschen veestapel gedaan heeft, waarmede haar doel bereikt is, ofschoon dit natuurlijk vele kosten na zich heeft gesleept. Na nog eenige mededeelingen betreffende de inter national landbouwtentoonstelling, van 25 Aug. tot 6 Sept. 1884 hier te houden, o. a- dat de voorz. dezer afd. in het comite zitting heeft, dat het terrein voor de tentoonstelling, door de stad afgestaan, op 1 Mei aan het comit6 in gebruik zal worden gegeven, dat na de subsidie van de Regeering a 100,000, op de rondgezonden circulaires voor ruim/1 0,000 werd ingeschreven, dat er nog een 9upplement-programma zal verschijnen, waarin verschillende aanvullingen plaats zullen kunnen vinden, en er waarschijnlijkheid bestaat, dat ook granen zullen kunnen ingezonden worden, werd de vergade ring gesloten. Het gebouw der Koloniale afdeeling van de Tentoonstelling dat, zooals men zich zal herrinneren, tot tijdelijk Koloniaal Museum zon worden ingerigt, is voor de som van 15.000 gulden aan het comity der Internationale Landbouwtentoon stelling van 1884 overgegaan en zal zoo spoedig mogelijk ontruimd worden. Bij den brand van vrijdagavond 11. onder Dubbeldam zijn omgekomen de bekende harddravers Hercules, van den Heer J. Smits te Dubbeldam, Plinses, van den Heer P. Smits Jr. te Rotterdam, Koningin en Sophia van den Heer G. Rees te Dordrecht; laatstgenoemde vroeger behoorende aan den Heer A. Schouten van Dubbeldam. Deze paarden waren al- daar gedurende de wintermaanden ter verzorging geplaatst. Voorts zijn nog verbrand 4 werkpaardeD, 29 stuks hoornvee waaronder een bekroonde stier, van den Heer H. P. de Kat van Hardingsveld, eenige varkeus en al het aanwezigen boeren- gereedschap, terwijl een fraaije kast met zilveren voorwerpen, waaronder een aantal behaalde prijzen, eveneens verloren zijn gegaan. Behalve de paarden en het vee, was alles verzekerd. De Friesche maatschappij van landbouw heeft in 1882 van de uitgaven ad 2607, eene som van 1348 be9teed ter be- vordering eener betere vvijze van boterbereiding. De Maat schappij telt 2300 leden. Een koejongen te Maten, bij Ter Apel, die een der hem toe^ertrouwde beesten sarde, is door een dier, dat eindelijk woedend werd, aangevallen en zoo ernstig verwond, dat hij de9 avonds van dien zelfden dag aan de gevolgen is bezweken. De St.-Ct. no. 268 bevat een in getallen uitgedrukt oordeel omtrent den oogst in de provincie Zeeland, met de volgende toelichting De wintergewassen zijn als een gevolg van een te natten bodem onder geen gunstige omstandigheden uitgezaaidde winter was de gewassen bovendien niet voordeelig. Maart echter kenmerkte zich door koud weder, en daarook het voorjaar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1883 | | pagina 1