M AARLEMME11AIE ill II. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bij Sit Kmer Moort een Bpml. FEUILLETON. 27e Jaargang No. 5. Zaterdag 30 Januari 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTLin. DE BEELDHOUWER Abonnementsprijs h 3.— 1 J. H. de BUSSY, Rokin 60, Amsterdam. Prijs der Advertentien Vergadering van den Gemeente- raad van Haarleniinenneer. Donderday 28 Januari 1886. des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. Voorzitter de heer J. W. Lantzen- Tegenwoordig 14 leden, afwezig den heer Pruissen. De notulen der vorige vergadering worden na eene kleine wijziging goed- gekeurd. Punten ter Behandeling: 1. Ingekomen stukken en mededee- lingen, o. a. goedkeuring der begroo- ting dienst 1886; idem der Gemeente- rekening 1884; idem Supp. kohier van den hoofdelijken omslag 1886;proces- verbaal van kasopneming; kon. besluit van 9 Januari 1886 no. 14, houdende goedkeuring van het besluit tot rege- ling der jaarwedde van onderwijzers. 2. Suppletoir kohier van Honden- belasting dienst 1885, wordt vastgesteld. 3. Verzoek van Mej. E. M. C. Moes, om ontslag als vroedvrouw aan de Lijnden wordt verleend, met ingang van 1 Februari 188<L 4. Verzoek van den heer P. Boekel, om de populieren boomen voor school 6 (Abenes) te mogen doen vervangen door esschen of iepen boomen. Men besluit deze zaak ter behandeling over te laten aan Burgemeester en Wet- houders. 5. Op het bezwaarschrift van C. G. Van Gelster tegen zijnen aanslag in den Hoofdel. Omslag wordt afwijzend be- schikt. 6. Bestek voor het onderhoud der scholen in 1886, na wijziging vast gesteld. 7. Idem voor het onderhoud der wegen, idem. 8. Idem voor het onderhoud van het Raadhuis, bergplaatsen en brandspuit- huizen, idem. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aanschaffen van een brandkast, aangehouden. 10. Benoeming van leden voor de plaatselijke schoolcommissie in plaats van de aftredende Heeren P. de Breuk, F. L. Faas en H. Meijer. Aanbevolen worden de heeren: 1 P. de Breuk en J. Samson. 2 F. L. Faas en G. C. Apfeld. 3 H. Meijer en J. Roodenburg. Benoemd de heeren P. de Breuk, F. L Faas en H. Meijer. 11. Voorziening in de geneeskun- dige armenpractijk aan den Ringdijk langs de Sectien FF, JJ en LL. Deze zaak wordt aangehouden. 12. Tot onderwijzer aan School no. 3 wordt benoemd K. Rab te Texel, in- gaande 1 Febr. 1886. 13. Tot onderwijzer aan School no. 4 wordt benoemd A. Vreeken te Aals- meer, ingaande 1 Febr. 1886. 14. Wordt vastgesteld een besluit tot betaling uit den post voor onvoor- ziene uitgaven op de begrooting, dienst 1886, voor de teruggaaf van het school- geld voor kinderen, die te Oude Wete- tering schoolgaan. 15. Op het adres van den heer pVvouds, hoofd der school no. 9, om d /erhooging zijner jaarwedde wordt ifwijzend beschikt. 16. Aan Burgemeester en Wethou- ;ders wordt in overweging gegeven om bij Aalsmeer eene brandspuit te plaat- sen. flierover zal worden gesproken. De vergadering wordt daarop ge- sloten. WEEKBLAD Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. zonder Bijvoegsel u Enkele Nommers 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDACTIE EN UITGAVE BETREEEENDE 6.- te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN C1TTERT ZONEN, te Haarlem. van 16 regels 75 Cent, elken regel meer 12V» Cent. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien worden aangenomen door alle boekhandelarenpostkantorenbrievengaarders en postboden. OP DORFFER. Van de 152 lotelingen ligting 1886, wordt vrijstelling gereclameerd door 34 Wegens Broederdienst. 30 Eenige wettige zoons. 6 Wegens te klein. 8 Wegens Ligchaamsgebreken. 1 Wegens Eigen militaire dienst. Zaterdag j.l. is bet paard van den landbou- wer R. bespannen voor een arreshde door het breken van het bit, aan den IJweg in een sloot geraakt, waaruit het ten koste van een nat pak met veel rnoeite is gered. Veel tijd was er niet te verliezen daar het beest met de kop in de modder lag. De harddraverij van paarden voor arresleden die j.l. Zaterdag bij gebrek aan genoegzame deelneraing niet doorgegaan is heeft Vrijdag weder niet plaats gehad door de invallende dooi. Vijf personen uit Haarlemmermeer zijn j.l. Zondag avond of nacht met een arreslede in de rails der stoomtrara te Heemstede geraakt, waardoor dezelve zoodanig is beschadigd dat het repareeren pm. f 25 bedraagt. Zaterdag 30 Januari des voormiddags 10 uur zal ten raadhuize van Haarlemmermeer te Hoofddorp eene buitengewone bedeeling van levensmiddelen worden gehouden aan armen van alle gezindten. Bernardus Ket, oud 15 jaren, klein van persoon, heeft Maandag 18 dezer de ouderlijke woning verlaten, en was j.l. Zaterdag nog niet terug gekeerd; men vermoedt dat hij zich ergens ophoudt. BURGERLIJKE STAND van 20 tot 26 Januari. OndertrouwdW. Slinger en T. Gaulooze. Oetrouwd: geene. Geboren: Teunis, zoon van H. Schering en D. KardolDirkje, dochter van C. Zonneveld en A. C. Vonk; Maria, dochter van J. Huur- man en M. van DiemenDirk, zoon van I. UIT HET ENGELSCH VAN HUGH CONWAY. HOOFDSTUK II. 5) Van den beginne af begreep hij volkomen hoeveel er gewerkt zou moeten worden hoe- veel technische vaardigheid hij zich eigen zou moeten maken, voordat, hij zich inderdaad #Beeld- honwer" zou kunnen noemen. Zelfs nu, na zeven jaar van studie en werken, had hij zelfverloochening genoeg om te besluiten nog drie jaar als leerling werkzaara te blijven, alvorens te trachten in de rei der hedendaagsche beeldhouwers plaats te nemen. Met zijn hartstogtelijk en vooruitstrevend karakter, kon hij de kunst volgen en vlcien met die kalme volharding welke de zekerste weg is om haar gunst te winnen. Hij was nu een man geworden en een zeer schoon man. A1 was hij niet zoo rijzig als hij in zijn jeugd beloofde te worden zoo was hij toch goed gebouwd en los in zijne bewegingen. Zijn geheele uiterlijk kenmerkte den kunstenaar. Wenkbraauwen, oogen, zelfs de tengere, wel- gevormde handen duidden ditaan. Zijn gelaats- uitdrukking is over het algemeen kalm en rustig. Toch zou een nauwkeurig waarnemer hebben kunnen verzekeren dat dit gelaat, op een gegeven oogenblik, dieper hartstogten zou kunnen uit- drukken dan de raeeste menschen wel beroeren. Zijn donker haar en donkere oogen, en iets eigenaardigs in de wijze van zich te kleeden, maakten dat hij iets over zich had dat niet precies Engelsch was iets waarover de arme Abraham Leigh soms geweldig getobd had, wanneer de knaap hem nu en dan opzocht; echter was het iets dat een jeugdig knnstenaar niet kwaad stond. Op deze wijze was Gerald Leigh opgegroeid en in dienzelfden tijd was Eugenia Herbert een volwassen jouge dame geworden. Ofschoon hij zich elken trek herinnerde van het kind, dat hem voorkwam in zoo naauw verband te staan met den dag zijner bevrijding, had Gerald haar nooit meer gezien, vddr den dag waarop de dood van zijn vader hem naar Engeland had doen terugkeeren. Telkens wanneer hij Coombe-Acton bezocht, had hij natuurlijk den heer Herbert verslag gedaan van zijne vorderingen, maar spoedig na zijn's vaders overlijden, had de heer Herbert, hoeveel opoffering hem dit ook kostte, zijn be veling naar de kostschool gezonden, en was zij altijd afwezig geweest wanneer Gerald het kasteel bezocht. Maar deze keer, na hij de uitnoodiging van den heer Herbert had aangenomen, vond hij het schoone kind opgegroeid tot wat hij dacht, het meisje zijner droomen; bovendien bemerkte hij al spoedig dat hij eene harts- togtelijke liefde voor haar had opgevat waarvoor zelfs de liefde tot de kunst moest wijken. Hij poogde niet dit tegen te gaan. Hij gaf er zich geheel aan over, bet er zich geheel en al door overmeesteren, geheel en al door mede- slepen. Vddr dat er een week om was, had hij Eugenia niet alleen door blikken maar in gloeijende woorden zijn liefde bekend. En hoe werd zijne verklaring opgenomen? Juist zijne vermetelheid en zijne terzijdestelling van alles, uitgezonderd van zijne liefde voor het jonge meisje, maakten dat hij volkomen slaagde. Eugenia had reeds menig bewonderaar gehad, maar geen zooals deze. Zulk innig smeeken, zulk eene vurige liefde, zulk eene hartstogtelijke welsprekendheia waren haar nieuw en vreemd. Er was iets origineels, iets frisch, iets waars in deze liefde, die hij aan hare voeten neerlag. Al den gloed zijner verbeeldingskraeht al

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1