BUITENLAND. BINNENLAND. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Tazelaar en E. Wolfstang; Johannes, zoon van A. Mesman en T. v. d. Laar; Maaike, dochter van S. Trommel en J. Maliepaard; Stijntje, dochter van A. Snijders en M. Dekker; Wil- helmus Jacobus, zoon van C. Spijker en M. Straathof; Dirk, zoon van E. Uithol en M. Plessius; Willemina, dochter van J. de Moor en G. Spaargaren; Johan, zoon van D. Jonker en T. Heinis; Adrianus, zoon van J. Smits en P. Verschoor; Aaltje, dochter van J. Kalf en A. v. d. Broek; Teunis, zoon C. A. van Oeve- ren en M. Wilderom; Nicolaas, zoon van P. Reeuwijk en S. v. d. Elst; Cornelis, zoon van A. Verschoor en A. Coenradi; Maria, dochter van P. v. d. Spek en N. Lievaart. OverledenDingena Haspels, oud 68 jaar, geh. met Jan Rombout; Leendert Baron, oud 71 jaar, Wedr. van T. Sterk; Elsje Francijna Sneep, oud 85 jaar, Wed. C. Versluijs; Teunis Willem, oud 4 maanden, zoon van G. v. d. Heuvel en M. A. Kooimans; Aagje, oud 12 weken, dochter van C. Kempenaar en C. Kiste- maker; Teunis, oud 3 dagen, zoon van H. Schering en D. KardolBarbara Hogenes, oud 69 jaar, Wed. J. van 't Hooftj Christina Cor nelia, oud 4 jaar, dochter van J. opdenBrouw en E. Boer. Levenloos Oeboren: 1 kind van G. Mulder en R. Brummel. ENGELAND. Hebben de Conservatieven zicb de laatste maal eenigszins bij verrassing van de portefeuilles meester gemaakt, deze zijn lmn tlians eenigszins bij verrassing ontnomen. De leiders der liberale partij hebben op zeer bekwame manier gemanoeuvreerd. Met doel der Conservatieven was blijkbaar om door het nieuwe parlement een beslissend votum te doen uitbrengen op het stuk der Iersche Home Rule. Waren zij bij die gelegeuheid verslagen dan hadden zij kunnen poseeren als martelaars voor het belioud der nationale eenheid, daargelaten nog de groote kans om in de meerderheid te blijven door- dien waarschijnlijk een goed deel der liberalen zich bij die gelegenheid van kuune partij zou hebben afgesoheiden. De liberalen zijn echter dezen valstrik ont- loopen. In de zitting van den 26en Januari jl., verklaarde Sir Michael Hicks Beach o. a. dat door de Regee- ring zou worden ingediend een wetsontwcrp tot onderdrukking der Nationale Liga en van andere gevaarlijke Vereenigingen in lerland. De Regeering zou hiervoor de urgentie vragen. Verdor verklaarde hij dat daarna zou volgen een voorstel waarbij de wet op den aankoop van Iersche pachtgoederen werd uitgebreid. A1 dadelijk werd deza mededeeling door de Parnellisten met gelach brgroet. Door den heer Collings, werd daarop bij het voortgezette debat over het adres van antwoord op do troonrede, een amendement voorgesteld, om het leedwezen van het huis uittedrukken, omdat de weelde zijner dichterlijke droomen, stortte hij in zijn liefde uit. Zijn hartstogtelijke opgewondenheid deed het meisje het hoofd verliezen zijne liefde werkte aanstekelijk de wijze waarop hij zijn zaak bepleitte overwon. Zij vergat mogelijke hinderpalen even gemak- kelijk als zijn welsprekenheid ze te boven kwain zij vergat hun verschil van stand in de maat- schappij, wanneer hij haar met zijn donkere oogen aanzag, en ten laatste bekende zij dat zij hem lief had. Toen viel Gerald Leigh uit de wolken, en begon, te overzien wat hij eigenlijk had gedaan en zoodra hij weer op den grond was aangeland en verstandig begon te worden, verbeeldde Eugenia zich dat hij haar niet z66 dierbaar was. Zijn geweten kwelde hem. Niet alleen had men rekening te houden met den heer Her bert, maar welk een on' aggelijke tijd zou er niet moeten verloopen, vddrdat hij roein en fortuin nan Eugenia's voeten kon leggen. Hij kon moeilijk verwachten dat zij haar aan de boeren het verkrijgen vau kleine pacht goederen niet gemakkelijker werd gemaakt. Het amendement werd door den heer Gladstone ondersteund, doch door den heer Hicks Beach namens de Regeering krachtig bestreden, welke verklaarde de aanneming als een votum van wan- trouwen te zullen beschouwen. Oudanks deze verklaring werd het amendement met 329 tegen 250 stemmen aangenomen, zoodat de Regeering een gevoelige nederlaag lead, en de macht der Parnellisten al aanstonds is gebleken. Alle 78 leden dezer partij stemden voor, terwijl verschillende sommiteiten onder de liberalen, zooals Lord Hartington, Courtney en Goschen, met de minderheid stemden. Het Ministerie heeft dadelijk besloten tot aftre- den niet tot Kamer-ontbinding. De Koningin had echter blijkens een bericht van gisteren den wensch te kennen gegeven dat de boodschapper die het ontslag van het Ministerie zou komen aanbieden, wegens het vergevorderde uur zijn komst een dag zou uitstellen. Volgens de heden morgen ontvangen tele- grammen is den heer Gladstone door de Koningin met de vorming van een nieuw kabinet belast. Een ander belangrijk bericht uit Engeland is dat men vermoedelijk het plan heeft gehad een moordaanslag te plegen tegen den Prins van Wales. Do Prins die op weg was van Londen naar Eaton Hall een kasteel van den hertog van West minster, zou op zijn tocht Chester hebben moeten doortrekken, dat daartoe feestelijk versierd en ge- illumineerd was. Op raad der geheime politie echter is de Prins een station vroeger uitgestapt, omdat men niet voor zijne veiligheid kon instaan. De vrees der politie vond baar oorzaak in het feit dat een der meest gevreesde Iersche feniaus plotseling naar Engeland was vertrokken en men zijn spoor bijster was geraakt, terwijl er in de laatste dagen ettelijke vreemden, blijkbaar Ieren, in Chester waren aangekomen. Verdere bijzonderheden zijn over de zaak niet medegedeeld. FRANKRIJK. Door den heer Rochefort is een voorstel ingediend om kwijtschelding van straf te verleenen aan die gevangenen die niet in de laat ste amnestie begrepen waren. De minister Goblet bestreed het voorstel, doch niettemin werd de urgentie met 251 tegen 248 stemmen aangenomen. Te Decazeville is een werkstaking onder de mijnwerkers uitgebroken, die tot ernstige ongere- geldheden aanleiding heeft gegeven. De directeur der werken, de heer Watrain is uit een venster geworpen, onder den voet geraakt en kort daarop overleden. Door de Regeering zijn 700 man troepen afge- zonden om de orde te herstellen. Uit Parijs wordt gemeld, dat de vereenigde bureaux van de Kamer van Afgevaardigden de com- missie hebben benoemd, belast met lietj onderzoek van het voorstel om de surtaxe op suiker te hand- haven. De leden dier commissio zijn bijna alien voor de prorogatie der surtaxe gestemd. DUITSCHLAND. De eommissie van den Rijksdag heeft het ontwerp betreffende het Noord-Oost-Zee- weelderig huis zon verlaten om te Parijs op een 4e of 5e verdieping te gaan wonen, terwijl hij zijne studien voltooide. Hij werd treurig en neerslachtig wanneer hij over deze dingen nadacht, en Eugenia, die gaarne prettige, vroiijke en aangename raenschen om zich heen zag, werd minder vriendelijk tegen hem gestemd en zij toonde hem zulks. Dit maakte dat hij tot zijne oude zorgeloos- heid terugkeerde; hij dacht niet meer aan de toekemst; begon op nieuw met zijne hartstog telijke liefdesverklaringen, en had spoedig den verloren grond, en misschien meer, herwonnen. Zijne zaken had hij nu echter in orde ge maakt, en hij wist dat hij zich van Coombe Acton inoest losscheuren en zijne studien her- vatten. Hij had zijn verblijf nog een paar dagen gerektf met het afwerken van een buste van den heer Herbert, maar nu die gereed was, h d hij geen enkele reden om nog langer te blii veil. De zomeravondscheraering ging langzaam over kanaal, in zijn geheel met algemeene stemmen aan genomen. De oppositie tegen het voorgenomen monopolie op het gedestileerd wordt in Duitschland steeds krachtiger. Van de zijde van hen van wie de Regeering steun had verwacht ondervindt zij nujuist tegenstand. De allereerste belanghebbenden bij een monopolie, de brandewijnstokers n.l., hielden dezer dagen te Berlijn eene vergadering, en daar bleek dat er evenveel voor- als tegenstanders waren. Er is nu besloten eene eommissie te benoemen die de zaak grondig zal onderzoeken. Ondanks de tegenspraak van Duitsche zijde betreffende het in bezit nemen der Samoa eilanden, schijnt de zaak toch niet geheel in het reine te zijn. De Engelsche consul Churckward passeerde n.l. op zijn reis naar Londen, San Francisco, en ver klaarde dat de Duitschers reeds geruimen tijd een gedeelte van Apia, de hoofdplaats der Samoa groep in bezit hebben genomen, en wel dat gedeelte waar de zetel van het bestuur gevestigd was. Toen zij niet wilden heengaan, vestigde de Koning zich in een ander gedeelte van de stad, waar hij zijn vlag heesch. De Duitsche Consul gelastte hem toen die neer te halen, en begaf zich, na een weigerend antwoord ontvangen te hebben, aan boord van de Albatros, van waar hij met een detachement mari- niers terugkeerde en de vlag met geweld neerhaalde. Dit gebeurde niettegenstaande het protest van den Engelschen en den Amerikaanschen consul. SPANJE. De hertog van Sevilla die onlangs trachtte tot de vertrekken der Koningin door te drin gen is door den krijgsraad veroordeeld tot 8 jaron gevangonisstraf met bepaling dat zijn naam uit de ranglijst der officieren geschrapt zal worden. DENEMARKEN. Tengevolge van den tegen stand van het Folkething gaat de koning voort met nagenoeg eigenmachtig te regeeren. Eenigen tijd geleden verscheen een koninklijk besluit, naar aanleiding van de verwerping der begrooting, wuarbij de regeering gemachtigd werd de loopende staatsuitgaven te bekostigen. Door de linkerzijde van het jFolkething is thans een voorstel ingediend, waarbij tegen bedoeld Ko ninklijk Besluit als zijnde een inbreuk op de grond- wet, geprotesteerd wordt. TURKIJ EN. De berichten welke in den loop der week, verspreid werden, n. 1. dat de Grieksche Regeering aan den wensch der mogendheden gehoor zou geven zijn nog niet bevestigd. De stemming schijnt te Athene nog even weinig vredelievend te zijn. Inlusschen wordt het vormen van het interna- tionaal eskader met kracht voortgezet. De Engelsche oorlogschepen, die in de haven van Genua, Spezzia, Midta en Alexandria verspreid waren, hebben bevel ontvangen om tegen 31 Januari zich voor Kreta te vereenigen. Te zelfder tijd worden daar drie Oostenrijksche en drie Italiaansche oorlogschepen verwacht. De Grieksche vloot is ontdekt in de golf tusschen het eiland Euboea en het vasteland. Als reden hiervoor wordt opgegeven de vrees van koning George dat da Engelschen zijn vloot zouden medencmen, evenals zij in 1807 met de Deensche handelden. Do Grieksche vloot bestaat uit 33 sche- pen, waaronder 2 pantserschepen en 6 kanonneer- booten. in den nacht. De beeldhouwer en Eugenia stonden op het breede terras dat zich voor Acton Kail uitstrekt. Beiden leunden op de grijs steenen balustrade; het jonge meisje zag met peinzende blikken neer in de schaduwrijke laan en op de bloembedden beneden haar. Gerald keek naar haar en alleen naar haar. Lang stonden zij zwijgend naast elkaar, maar eindelijk verbrak zij dit stilzwijgen. Ge gaat morgen werkelijk vertrekken?" »Zeg dat ik blijven moet, en ik zal blijven, zeide bij hartstogtelijk //maar hetzij de komende week, de komende maand, het komende jaar is, het oogenblik, wanneer het daar is, zal even bitter zijn." Zij drong niet verder bij hem aan. Zij zweeg. Hij boog zich over haar heen, //Eugenia, fluisterde hij, //bemint ge me?" //Ik geloof, ja". Hare blikken waren nog st eds gericht op den in duisternis gehulden tuin. Zij sprak wijfelend en als iemand die van een zaak niet zeker is. //Ge gelooft! Luister! Vodrdat we scheideu AMERIKA. Een zeer onaangenaam incident heeft plaats gevonden tusschen Mexicaansche en Amerikaansche troepen. Laatstgenoemden vervolgden een bende Apachen Indianen en waren daartoe de Mexicaansche gren- zen overgetrokken, toen de Mexicaansche soldaten plotseling begonnen te vuren, en den Amerikaan schen aanvoerder doodden en verscheidene mimschap- pen verwonden. Naar het zeggen der Mexicanen hadden zij bij ongeluk de Amerikanen voor Apachen aangezien I Bij de behandeling van het hoofdstuk financien in de Eerste Kamer, vestigden de heeren Insinger en Muller de aandacht van den Minister op de belangen der suikerindustrie en op de wenschelijk- heid om eenige verandering te brengen in de wet op den suikeraccijns. De minister antwoordde hierop dat hij juist van den secretaris-generaal van zijn kabinet het ontwerp eener gewijzigde regeling van den suikeraccijns heeft ontvangen. Zoodra de begrooting zou zijn aange nomen, zou hij het ter hand nemen. Uit het antwoord maakte de heer Muller op dat de voorgestelde wijziging zou zijn in den geest des heeren Insinger, zoodat aan onze koloniale suiker meer gelegenheid zou worden gegeven om op de Nederlandsche markt te komen. Anders meende de heer Muller zou de mededeeling des ministers niet veel meer beduiden dan eene poging, om den heer Insinger en hem met een kluitje in het riet te sturen. De minister wilde evenwel hoegenaamd niets anders uit zijne verklaring zien afgeleid, dan dat eene poging zou worden aangewend om de be langen der schatkist in overeenstemming te brengen met de wenschen der industrie. Door de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd in hare zitting van den 23n. jl. de begroo ting van Kolonien met algemeene stemmen aange nomen. Door den Minister van binnenl. zaken is de volgende circulaire gezonden aan de commissarissen des Kouings in de provincien„Meermalen is het voorgekomen dat de mimen en voornamen der lo- telingen, die aanvraag deden ter bekoming van dienstontheffiug op grond van deze zinsnede van art. 127 der miliiiewet, zooals die opgegeven wer den in de overgelegde bewijsstukken, talrijke min of meer belangrijke verschillen opleveren met die, vermeld in de staten, model no. 24 en 25. „Soms was het verschil van dien aard, dat persoonsverwisseling niet onmogelijk zou zijn ge- weest. „Ik heb daarom de eer UHEd. te verzoeken, zorg te dragen, dat voortaan door de burgemeesters het bepaalde in de le zinsnede van art 72 van het Kon. oesluit van 8 Mei 1862 (StaaUblad No. 46J, ten opzichtc van het vermelden op de bewijs stukken van den naam van den loteling en het doorr of voor hem getrokken No., worde uagekomen." Een wetsontwerp tot herziening der perso- neele belasting is bij het departement van finan cien in bewerking. De bepalingen nopens den eer- sten grondslag huurwaardehouden, volgens den Minister, te veel verband met die voor den vierden moet ge me zeggen wat uwe liefde voor mij betee- kent. Indien gij mij, toen ik er U de eerste maal om vroeg, had afgewezen, zou ik mij wel is waar diep ongelukkig hebben gevoeld, maar er mij mannelijk tegenover gedragen. Nu is bet voor mij dood of leven. Er is geen midden- weg - er is geen sprake van vreugde of smart enkel dood of leven Eugenia, zie me aan en zeg dat ge liefhebt I" Zijne donkere oogen betooverden haar en overwonnen. //Ik heb U lief! Ik heb U lief!" fluisterde zij. Hare woorden stelden hem tevredenzij trok trouwens de hand die hij in de zijne hield niet terug, en drukte die wederkeerig. Zoo stonden zij meer dan een uur lang, Gerald sprekende over de toekomst en de naam die hij zou trachten te maken fsprekende als iemand die het volste vertrouwen heeft in zijn eigen kracht en genie. Wordt vervolgd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 2