LANDBOUW. GEMENGDE BER1CHTEN. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Licht in veestallen. Vantal renpaarden in Engelaittl. J De moord van prefect Barreme. grondslag en met die der vrijstellingen en remis- sien, om in afwnchliug der voormelde herziening eene afzonderlijko gelijkmatige schatting der huur- waarde tot stand te kunnen brengen. Het bijvoegen van kunstboter bij natuur- boter, zegt de Minister van Waterstaat euz. in zijn antwoord aan de Tweede Kamer, dus vervalsching in den zin van Art. 330 van bet nieuwe wetboek van strafrecht. Aan het door de Kamer geuit verlangen zal dus voldaan zijn, zoodru het straf- vvetboek zal zijn icgevoerd. Ook tegen het bedrog des verkoopers ten opzichte van den aard en de hoedanigheid van het geleverde zijn bij art. 329 van dat wetboek straffen bedreigd, maar alleen in- geval het bedrog plants heeft door het aanwenden van listige knnstgrepen. In hoever eene uitge- breidere strafbepaling zou kunnen worden gemaakt ten einde den verkoop van kunstboter onder don naam van natuurboter tegen te gaan, bijv. in den geest van de amendementen, voorgesteld in de zit- ting van de Tweede Kamer van 5 November 1880, bij gelegenheid van de behandeling der ontwerp- strafwet, zal in overleg met den Minister van Ju- stitie gaarne worden overwogen. Bij den te Hamburg gehouden internationale wedstrijd op schaatsen hebben de Friezen de vlag moeten strijken voor den Noor Axel Paulsen. Echter zijn zij met eere gevallen en bestaat er goede hoop dat zij bij eene volgende gelegenheid de geleden nederlaag zullen wreken. De baan van 1600 meters werd door Paulsen afgelegd in 3 min. 5*/s sec. en door VVijbe de Vries in 3 min. 6 sec. Op de baan van 3600 meters was de uitslagals volgtPaulsen 7 min. 14>/5 sec., Veninga 7 min. 30 sec. Alle rechtzinnige niet-geschorste predikanten alhier hebben geweigerd, om langer als begunsti- gers van de //Vrije Universiteit te worden beschouwd. In zake de firma Stroink Blijdenstein te Enschede, verneemt de Pr. Ov. Zw. Ct., dat de commissie van toezicht, bestaande uit de heeren H. A. Van Heek, H. J. Mosman en T. Scholten, er in geslaagd is om de grootste crediteuren over te halen tot eene minnelijke afwikkeling van de ver- plichtingen der geuoemde firma. Door den heer J. Stroink Hz., en de Twentsche Bankvereeniging is besloten een aanzienlijk bedrag hunner vorderingen te laten vallen, wanneer het tot eene minnelijke schikking komt. De Groningsche kassiersfirma Hund Co. en hare firmanten J. H. Strumphler en de Weduwe Gebhard, geboren Strumphler zijn Vrijdag failliet verklaard, met benoeming van mrs. S. M. S. Mod- derman, A. W. Romkes en R. Feith (lid der firma Geertsema en Peith) tot curators. De graanhande- laar J. Mentinga, werd failliet verklaard met be noeming van mr. Th. Haakma Tresling tot curator. Naarmen verneemt is bij konicklijk besluit dd. 28 Januari, aan de Hollandsche IJzeren Spoor- wegmaatschnppij de tijdelijke exploitatie van het gedeelte AmersfoortKesteren van den spoorweg van Amersfoort langs Reenen naar Mjmegen op- gedragen. In de Provinciate Groninger Courant komt onder het opschrift //Paardenbeslag" een inge- zonde stuk voor geteekend II. A. Sch., dat wij der overneming wel waardig achten. Ieder, die door zijn bedrijf of anderszins met paarden moet omgaan, weet bij ondervinding welk, niet alleen voornaam, maar ook gewichtig deel het lioefbeslag bevat. Zijn invloed doet zich in alles kennende gang van het paard wordt er meer flink en stevig door; door goed beslag wordt de hoef beter en langer dan door een gewoon beslag bewaard. Het is algemeen bekend, dat slechts weinig smeden een paard best kunnen beslaan en vele van hunne vakge- nooten dikwijls de oorzaak van verwondingen aan den hoef enz. zijn. Lang, zeer lang heeft men pogingingen aangewend om het vreeselijke branden en andere min of meer gevaarlijke operatieen vaarwel te zeggen eu het edele dier op een andere, mindere ruwe, minder harde wijze van hoefijzers te voorzien. Door baron Luchaire te Kyburg, kanton Zurich, is op dit gebied een uitvinding gedaan, welke ieder bezitter van paarden na kennismaking zal toejuichan. Baron Luchaire heeft een patent-hoefijzer uitgevonden, waarvan de gungtig bekende firma Boeke Huidekoper alhier met den verkoop voor Nederland en zijne kolonien is belast. Van deze deze patent-hoefijzers kan naar waarheid getuigd worden. lo. dat zij vervaardigd zijn volgens de meest nauwkeurige studien der anatomie van het paard, waardoor het groote voordeel verkregen wordt, dat het paard zijn natuurlijke gang behoudt, de bewegingen van de elastieke deelen des hoefs geen beletsel in den weg staan en toch de meeste zekerheid voor het behoud van den hoef aangeboden wordt. 2o. De volmaakt effene en rechte oppervlakte der hoefijzers is met het oog op de hoorndeelen en de witte linieen een niet te ontkennen voor deel, terwijl de naar binnen schuin afloopende constructe den zool bescherming aanbiedt en de vrije ontwikkeling der straal toelaat. 3o. De zekere eu vaste gang, welke door den smallen rand de diepe inlating der spijkers en den geheelen vorm van het ijzer verkregen wordt. 4o. De vorm van het Nagelgat voor de inlating van den kop des spijkers en het gat is zoodanig dat spijker en. kop volkomen verdwijnen. 5o, Het uiterst soliede toondeel, en ten slotte 6o. Kan men deze ijzers in kouden toestand opleggen, het verbranden der zachte deelen van den hoef en nog meer nadeel, gepaard gaande met het aanbrengen van gloeiende ijzers, worden daardoer vermeden. Die alzoo de gezondheid en den goeden st.aat van zijn paard behouden wil en daardoor de bekwaamheid om te werken wil verhoogen, moet van Luchaire's patent hoefijzers gsbruik maken. Uit best metaal vervaardigd, worden zij afgeleverd per stel van 4 stuks en is voor iederen hoef een bijzonder soort ijzer vervaardigt. Om verwisseling te voorkomen, zijn die ijzers gemerkt met R (rechts) en L (links). Naar- mate zij door trek- of rijpaarden moeten gebruikt worden, zijn de prijzen van tien verschillende grootten, waarin deze worden vervaardigd, gesteld. Wanneer een niet veehouder voor een enkele keer eens in een veestal komt, zijn zijne vaste opmerkingen deze, dat het er zoo warm is en zoo donker. Even [vast zijn dan ook de ant- voorden die hij ontvangt namelijkja, de warmte die komt van het vee en donker is het in den stal niet, het is er wel niet zoo licht als in de kamer, maar dat behoort in een stal niet. Dat behoort zoo niet, is een gezegde, dat beteekent, men is dat zoo niet gewoon. Maar wanneer de stal uu eens flink licht was, zou ze dan minder aan haar doel beantwoorden Met andere woorden, zoo flink licht in den stal voor die dieren schadelijk zijn? Ik geloof niet dat iemand deze vraag beves- tigend zou kunnen beantwoorden. Het tegen- overgestelde wel. Laat eens een mensch van November lot Mei altijd in den stal verkeeren of in eene woning, zooals men in groote steden vindt. waarin niet meer licht kan treden, dan in een gewonen veestal. Wees verzekerd, dat hoe krachtig en gezond zijn uiterlijk ook vroe- ger geweest moge zijn, hij later bleek en ziekelijk zal schijnen, alleen door gebrek aan licht. En wat voor een mensch schadelijk is, kan voor een dier onmogelijk gezond zijn. Maar laat ons voorbeelden nernen uit de dierenwereld zelf. Wanneer men kippenbroed- eieren hier en daar met zwarte verf of klei bestrijkt zal men steeds ongelukkige kuikens krijgen en wel met die deelen slecht ontwikkeld, waarvan de ligplaats in het ei door verf of klei van het licht was afgesloten. Neemt men kikkertsdril (kikkertseijeren) dat in 't voorjaar bijna overal in landslooten te vinden is en laat dit uitkomen in 't donker, dan kan men verzekprd zijn dat de volwassen kikkerts onont- wikkelde oogen zullen hebben. Of laat een ge deelte in het donker, dan zal men zien dat de eersten veel spoediger volwassen zijn dan de laatsten. Vergelijk voorts het vleesch de spieren van een in donker vetgemest kalf met dat van een landkalf, ontwikkeld in voile licht, dat van het eerste zal slap en week zijn, dat van het laatste hard, bloedrijk en krachtig. In het plantenrijk kennen wij dergelijke ver- schijnselen eveneens. Ieder weet dat een plant in het donker zwakker en teerder is, dan een die in het voile licht is opgegroeiddat het bladgroen in het donker niet gevormd wordt (getuige de witte spruiten aan de aardappelen in den kelder) en dat een appel het dikste is en zijn rood wangetje altijd vertoond naar de zonzijde dus naar de lichtzijde. En wanneer wij dan en bij dieren en bij plauten op zoo vele voorbeelden kunnen wijzen die de vormende kracht van het licht ten duide- lijkste doen kennen, dan is het zeker dat ook dat zelfde licht bij onze huisdieren zijne werking ten goede zal uitoefenen en dat dieren, levende in het voile licht, krachtiger en gezonder zijn en beter bestand tegen nadeelige invloeden dan die, welke in het donker staan. {Med, en Ber. Fr. M. v. L. enz.) Het onderzoek. dat, onder leiding van het hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw en Yeeteelt, door eene commissie is ingesteld naar de voor de herziening der belast- bare opbrengst van de ongebouwde eigendommen geschatte waarde van de tot typen gekozen eigendommen in andere provincien, heeft f 816.20 gekost, terwiji daarvoor werd ontvangen f 881 De commissie wil echter nog meer doen. Er zal ook aan Groningen een bezoek worden ge- bracht, wanneer de stukken daar ter inzage liggen. Verder is het noodig geoordeeld, na het laatste onderzoek een onderhoud te hebben met de hoofdcommissie, ten einde haar mede- deeling te doen van de in de commissie gerezen bezwaren tegen de vastgestelde typen en die zoo noodig, toe te lichten. Het saldo van f 64.20 in kas is echter ontoereikende al de verdeie kosten te dekken. In het geheel wordt daar voor een bedrag van f 500 vereischt. Het hoofd bestuur heeft daarom opnieuw een beroep ge daan op belangstellenden en belanghebbenden, om haar die som te bezorgen. De Hamburger Nachrichte bevatte dezer dagen een statistiek der renpaarden, welke in Enge- land gedurende 1885 hebben geloopeu. Hun aantal klimt tot 2031 en onder deze bevinden zich 884 tweejarige paarden. Naar de bewering van //ingewijden" worden deze kostbare dieren, zoomede de wedrennen, gehouden tot verbetering van het paardenras. Naar het oordeel van de groote mecrderheid dergenen, die kennis van de zaak hebben, strekken zij om financieel voordeel te doen behalen, door de eigenaars der renpaarden in de eerste plaats, en men moet erkenen, dat sommigen hunner uitmuntend daarin slagen. De voordeeligste zaken op dit gebied zijn in den loop^van 1885 gemaakt door den heer Robert Peek, een man die het grondig verstaat en van meet af daarin is werkzaam [geweest. Hij is zijn loopbaan in den staldienst begonnen op zeer jeugdigen leeftijd, heeft alle graden daarvan doorloopen en is als jongman een bekwaam trainer geworden, vervolgens eigenaar van een gelukkig renpaard en eindelijk bezitter van een renstal, die in dit jaar 1885 de kapitale som van 22,192 p. st. of 266,340 gulden hem heeft ingebracht. Verreweg het grootste gedeelte der gewonnen prijzen is de heer Peek verschuldigd aan de snelvoetigheid van //the Bard" een twee- jarig paard. Voor onzen Nederlandschen boterhandel is het van veel gewicht, kennis te nemen van de maat- regelen, welke de duitsche regeering voorneinens is, in het belang van den Duitschen handel voor te stellen, en wed op voor'tel van den Land- wirthschaftstralh". De N. R. Crt. deelt den korten inhoud van het wetsontweip mede: Art. 1. Kunstboter ontvangt een bepaalden offi- cieelen naam, waarin het woord boter niet voor- komt,en die naam mag uitsluitend gebruikt worden in alle openbare aanprijzingen. Art. 2. De vaten waarin kunstbotor in winkels of op markten verkocht, wordt, krijgen een bepaalden vorm, en de offieieele naam wordt op den bodem, den deksel en de zijden der vaten duidelijk met zwarte verf vermeid. Art. 3. Het fabriceeren van gemengde boter wordt volstrekt verboden. Art. 4 De namen der kooplieden, die wegens bedriegelijken verkoop van kunstboter of tneng- boter veroordeeld zijn en zich daaraan weder schuldig maken, worden openbaar gemaakt. Art. 5. Binnenlandsche fabrieken van kunst boter worden, met het oog op de grondstoffen, welke zij gebruiken, scherp bewaakt. Art. 6. De zorg, dat voor de gezondheid gevaarlijke kunstboter uit het huilenlaud niet wordt inge- voerd, wordt als eene gewichtige taak overge- laten aan de daartoe bevoegde lichaamen. Het Alg, Hdbl. vernam hieromtrent het vol gende Inderdaad, er gebeuren hier zoovele misdaden, dat het u spoedig zou gaan verdrieten, indien ik ook maar een poging waagde, u van de ergste getrouw op de hoogte te houden. Met een bijzouder oogmerk maak ik echter melding van den moord, eergisterenavond op een ook te Parijs zeer gezien magistraatspersoon gepleegd, den prefect van het departement de 1'Eure, den heer Barreme. Van Parijs per trein naar huis gaande, schijnt hij in den spoorwagen n et een revolver gedood en daarna op den weg geworpen te zijn, in de nabijheid van het station Maison-Laffitte, waar het lijk door een spoorweg- beambte is gevonden. Dilmaal kan er van onzekerheid, omtrent de oorzaak van den dood, gelijk na dien van den bcwoner der straat Saint- Martin, geen sprake zijn. Toch is eerst den volgenden dag aan het parket te Versailles kennis van de zaak gegeven. Toen men des nachts den brigadier der gendar merie kwam waarschuwen, weigerde deze indien de Matin goed is ingelicht op te staan en te telegrapheren. De stationschef van Maison-Laffitte seinde, doch het telegram schijnt weggeraakt te zijn, althans aan de prefectuur heeft men er niets van gemerktDe commissares las de tijding in genoemd dagblad Ter nauwer- nood heeft men den tijd gehad, om mevrouw Barreme te waarschuwen, voordat de kranten- jongens het doodsbericht in de straten rondriepen. Hen volgenden tniddag om drie uur kwam het parket ter plaaatse van het onheil aan. Te meer is deze slakkengang te betreuren, daar men in het bezit meent te zijn van gegevens omtrent den vermoedelijken moordenaar, voor wien elke minuut tijdverlies natuurlijk de moge- lijkheid van het lijf te bergen vergroot. Nader vernam men omtrent deze zaak het volgende De Parijsche politie is den moordenaar van prefect Barreme op het spoor. Het volgende is van hem bekend. Om half zes s'avonds nam een larige man met knevels en bakkebaarden, keurig gekleed, met en hoogen hoed en handschoenen, een kaartje eerste klasse van Parijs naar Mantes heen eu terug. De bureaulist merkte op, dat het reeds te laat was om nog van een retourbiljet gebruik te maken, mnar de man antwoordde: Dit doet er niet toe, want ik ga onmiddelijk weer terug. De bureaulist gaf toen het kaartje, doch nam den man nauwkeurig op, daar hij zijne handel- wijze zeer vreemd vond. Zoo kon hij nu zijn uiterlijk tot in bijzonderheden beschrijven. Nadat de reiziger het kaartje had ontvangen, stond hij te praten met een anderen heer, met wien hij vermoedelijk van hoeden verwisselde. Toen de trein op het punt stond om te vertrekken, sprong hij in de coupe eerste klasse, waar de prefect had plaats genom^. De trein kwam precies te 8 uur te Mantes aan. Uit de coupe kwam tien passagier, wiens signalement overeen-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3