"loth natmale militIeT Hoogheemraadschap Rijnland, "JMERGUUR'-STOOMORUKKERU. INGEZONDEN STUKKEN. OMNIBUS. ADVERTENTIE N. LOTING Yoor de NATIONALE IILITIE, SNELLE AFLEVERING. WEEKBLAD YANHAARLEMMERMEER. - NIEUWS- en ADYERTENTIEBLAD. School spiutrbunk te Abbenes. Reseive-Kas. 2e III. 141.1141AKING. de lijsten van al de zestien districts: ter Secretarie van Rijnland, alwaar zij tevens, tegen betaling van 10 cts voor elke lijst, verkrijgbaar zijn; die van het derde district aan de Cruquius die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghwater die van elk der overige districten ter Gemeente-secretarie van de hoofd- plaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkies- districten R0KIN 60, AMSTERDAM. komt met hetgeen is gegeven door den bnreaulist te Parijs. Van acht uur tot half negen wandelde rleze heer door Mantes rond, zonder echter een cafe te bezoeken. Terug komende aan het station liet hij in de nabijheid bij een boom een reis- deken achter, dien hij tot dusver over den arm had gedragen. Deze deken is als die van den heer Barreme herkend. Van het station ging de vreemdeling, die blijkbaar het plan voorafnauwkeerighadberaamd, langs een zijpad naar Mantes-Staiion, een kleine halte, die slecht verlicht is en waar gewoonlijk alleen een paar boeren op den trein wachten. Hier verschool hij zich in een hoekje, totdat de trein naar Parijs kwam. Nauwelijks stond de trein stil, of de man liep haastig naar den trein, opende een compartiment lste klasse en bleef daar, met den Tug naar het station g*keerd, staan totdat de trein vertrok. Een ambtenaar die hem voor een inspecteur hield, heeft echter zijn gezicht gezien en verklaart dat dit strookt met het signalement. Eenige minuten later snor- de de trein langs Maisons-Lafitte, waar de baan- wachters met toortslicht het lijk van den prefect wegdroegen. Te tien uur precies was de moordenaar weer te Parijs eu overhandigde den ambtenaar het retourbiljet, dat [hij voor zijn vertrek had ge- nomen. Het nommer 20771 beantwoordt aan het nommer van de andere helft van het kaarije, dat bij de heenreis aan het station Mantes van denzelfden reiziger werd ontvangen. Uit Lobit wordt aan de Arnh. Ct. gemeld: Dezer dagen werd de koopman in steenkolen C. L., bij zijne thuiskomst met zijne vrouw van een bezoek bij een broeder der laatste, onaangenaam verrast, door het duidelijk bewijs dat men ook zijne woning des namiddags tusschen 2 en 5 uur met een bezoek had vereerd. Iemand, bekend met den zwakken toestand waarin het bovenpaneel van zijn huisdeur verkeerde, had zich de vrijheid veroorloofd, dit in te duwen, er doorheen te kruipen en het daarna weder in den vorigen toestand te brengen, opdat niets kwaads vermoedende voorbijgangers de aandacht er niet op zouden vestigen. De inbreker, die zeer zeker locaal bekend moet zijn geweest, heeft uit de keuken een hamer gehaald, zich daar- mede gewapend begeven naar de slaapkamer, waar eene secretaire stond, daarvan de lat, die de klep van de bovenlade scheidt, afgelagen en daarna door het opheifen der lade de klep naar beneden weten te dringen, in weerwil dat de schoot uit het slot zoo hoog mogelijk uitstak. In de secretaire beyond zich een blikken trommel, roorzien van hangslot. Ook deze werd opengebroken en uit den trommel ontvreemd eenige rijksdaalders, in een zak aanwezig, en uit eene portefeuille 2 bankbiljetten van 25 en 4 a 5 muntbiljetten van 10, samen 140 a 150 los geld. Het zilveren horloge in eene lade der secretaire eu papieren werden onaangeroerd ge- laten. De inbreker heeft zich daarna door de achter- deur en over het achter de woning gelegen bouw- land verwijderd, zooals uit het openstaan van deuren en indrukken van voetstappen op het land is gebleken. Een hoog bedaagd, afgeleefd moedertje, Anny Qirton, sedert een lange reeks van jareri als een armoedige ziel, die den kost met bedelen verdiende, bekend bij de bewoners van Seven Dials, te Londen, en de op dat plein uitloopende straten, werd dezer dagen gemist. Waar zij eigenlijk woonde, wist schier niemand, maar haar woning strikt genomen verdient het muffe hoi, waar licht, noch frissche lucht toe- gang had, dien naam niet, werd met behulp der politie toch outdekt. Een treffend beeld der diepste ellende, was hetgeen men daar aan- schouwde. Het lijk werd door tusschenkomst der politie begraven en de muffe rommel opge- ruimd. Bij dien onaangenamen arbeid kwam een morsige buidel te voorschijn met circa 8000 pond st. 96000) in good en bankbiljetten. Men vernam bij die gelegenheid de volgende bijzonderheid uit haar leven. Eenige maanden geleden had zij tot een der buren het volgende verzoek gericht//Houd een oog in 't zeil. 'k Ben oud en zwakdraag zorg dat zij me niet bestelen, dan vermaak ik je 500 pond". De vriendelijke bnurman had dit voorstel met een glimlach beantwoord, en toen hij zich.verwij- derde mompelde hij de woorden>En nog krankzinnig ook 1" In kas op 29 Juni 1885f 2,456.68s Ingelegd van 29 Juni tot 28 December298.75 s f 2,755.44 Terugbetaald van 29 Juni tot 28 December40.51s 2,714.92s Bijgeschreven interest37.32 Totaalf 2.752.25s Goed saldo op 29 Juni 1885 f 192.10s Afgegeven 5 boekjes it 16 ct. 0.80 Overgeschoten interest van het 2e halfjaar 1885 u 35.42 Totaal 228.32s Het totale bedrag der in ka» zijnde gelden be- droeg dus op 28 December 1885 Inleggeldenf 2,752.24s Reserve kas228.32s Totaal. 2,980.57 Van deze gelden waren aanwezig aan rente- gevende effectenf 2,881.48s aan contanten96.08s Totaal2,980.57 Door gunstige beschizking van den Heer C. P. van Eeghen, te Amsterdam, voorzittend com- missaris van de Nederlandsche Bank, mogen tegen eene zeer gering tegemoetkoming,/1.95 jaarlijks voor /"2600, de gelden in effecten belegd, in opene bewaargeving worden gedeponeerd in de Nederlandscbe Bank. De vergadering onzer schoolspaarbank, gehouden den 12en Januari 1886, besloot met algemeene stemmen daarvan gebruik te maken. In dezelfde vergadering werd tevens rekening en verantwoording gedaan van de ontvangsten en uitgaven der te stichten Bewaar- Naaai- en Breischool, te Abbenes; waaruit bleek, dat de ontvangsten bedragen hadden met de bijge schreven interest over het 2e halfjaar 1885 eene som vanf 123.91 Advertentie kosten7.48 Goed saldot 116.43 In het geheel werd er sedert onze eerste aan- vraag, Pebruari 1883, ontvangen eene som van f 779.50 De kosten, op de matigste wijze be- rekend beloopen f 4000. Wij zijn dus nog verre van het doel verwijderd, maar wij gaan toch vooruit, hoe langzaam ook 1 somtijds dreigt ons de moed te ontzinken, en vragen wij ons zelven af, of het niet beter ware de ontvangen gelden aan de schenkers terug te zendendoch dan komt er onverwacht weder een vriendelijke brief of postwissel, en de moed is weder gere- zen en de hoop levendig geworden. Bovendien, zouden wij te Abbenes mogen twijfelen aan de liefdadigheid onder rijker gezegende medemen- schen, wanneer wij dagelijks in het kerkgebouw en de pastorie de duidelijke bewijzen hunner liefde en weldadigheid voor oogen hebben Om het Fonds voor de Bewaar— Naai— en Brei school te stijven hebben vele leden onzer Ge- meente (Abbenes) besloten eene jaarlijksche bij- drage te schenken, tot er een aanvang met den zoo zeer gewenscbten bouw kon gemaakt wor den. Doch Abbenes is in hooge mate hulp- behoevend, zoodat de geringe offers, welke hier voor de goede zaak gebracht kunnen worden, des te hoopvoller het oog doen opslaan op de hulp van elders. Daarom, gij alien! die dit zult lezen, wees ons in liefde gedachtig. Wei wordt er veel van de openbare liefdadigheid verzocht, maar de goedheid van het menschen- hart is onuitputtelijk, en als men kan en wil.... och! dan kan men zooveeldan kan men zegen en vreugde verspreiden, waar de hand zulks slechts te doen vindt. J. v. d. Kamp, Vzn. Secretaria. P. Boekel Penningmeester. Mevrouw komt in de keuken en ziet dat de Fransche kok, die sints kort in dienst is, de meid kust. «Wel foei, Mina, schaam je je niet, om je zoo maar door de kok te laten kussen?" //Ja Mevrouw, en ik moet U zeggen dat me dat nu al drie weken duurt dat hij me elken dag een maal of wat zoent; de eerste de beste keer al, mevrouw, heb ik het hem streng verboden maar de man verstaat geen woord hollandsch!" Een beklaagde die zijn vrouw erg mishandeld had, voerde tot zijn verontschuldiging aan, dat zijn vrouw een brief had achtergehouden. Rechter. //Dat is nog geen reden om je vrouw zoo te slaan, om een gewone brief!" Beklaagde. //Dat is 't hem juist, mijnheer de rechter, het was geen hewone brief, maar een aangeteekende." Wederkeerig. De rechter: //Uw mepeplichtige legtopvele punten eene geheel andere verklaring af dan gij-" De Beklaagde: //Dat geloof ik wel die liegt ook." Een KLEIN MISVERSTAND. //Johan," sprak een heer zijn knecht aan, //mijne sigaren verdwijnen tegenwoordig op eene onverklaarbare wijze. Ik geloof zeker dat //Toen ik bij mijnheer in dienst kwam," zei de knecht, //heb ik dadelijk gevraagt of ik rooken mocht, en toen hebt u geantwoord//Ja maar alleen buitenshuis." //Maar, om 's Hemelswil, je rookt toch niet mijne sigaren //Ja zeker, mijnheer," was het antwoord //als ik mijne eigene rookte, had ik toch niet vergunning behoeven te vragen." (Rechter tot beklaagde): Wanneer ben je geboren." Beklaagde zwijgt. Rechter//Ik vraag je wat je geboortedag is." Beklaagde //Och kom, je geeft me ommers toch niks als ik jarig ben." Zelfbewustzijn, //Dat weet ik wel," zei eene kamenier die er niet onaardig uitzag//als ik ooit eens trouw, neem ik geen kamenier zooals ik er een ben 1" DIJKGRAAF en HEEMEADEN van den Haarlcmmermeerpolder, brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat op daartoe bekomen magtiging van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland en met afwijking van de voorwaarden waarop de ver- pachting van de ringdijken heeft plaats gehad het aan de tegenwoordige pachters vergund wordt om nu reeds het riet te mogen afsnijden, staande op den blinden berm van den Ringdijk om den Haarlemmermeerpolder. Haarlem, 26 Jannuri 1886. J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, Secretaris. BURGEMEESTER EN WET HOLDERS van Haarlemmermeer maken bekend dat de ligting 1886, zal plaats hebben ten Raadhuize te Hoofddorp, op Maandag 8 Februari 1886, des na middags ten een ure. Haarlemmermeer, 30 Januari 1886. Burgemeester en Wethouders voornoemd, LANTZENDOREFER, Burgemeester, D. EGGINK, Secretaris. DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland, brengen bij deze ter kennis van ingelanden 1°. dat de lijsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1886, volgens art. 29 van het reglement, gedureud veertien dagen na heden (Zondagen uitgezonderd) van des morgens 9 tot des middags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt: 2°. dat zij, die vermeenen dat de lijsten niet nauwkeurig zijn opgemaakt, volgens art. 80 van het reglement, gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving, zijnde 1 Februari, hunne bezwaren, met overlegging van de vereischto bewijzen, kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering, welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingekomen bezwaren zal beslissen. Leiden, den 27n Januari 1886. Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd, DE CLERCQ,, Dijkgraaf. EGBERT DE VRIES, Secretaris. GEVESTIGD IN HET GEBOUW „De Zeven Kerken van Rome" Deze Drukkerij is hoofdzakelijk ingericht voor 1 VOOR Gnlijdig vrrval. De onvoorzichtige en onnadenkende kan zich- zelven in de toekomst een zee van rampspoed besparen, door eene spoedige toevlucht tot deze uitmuntende geneesmiddelen te nemen. Alle puisten waaronder ook zwellingen der klieren waar ook gezeteld, ontstoken wonden en ver- zwakkende ontlastingen, kunnen veilig en zeker genezen worden door het gebruik van Holloway's Zalf en Pillen, volgens de voorschriften die om iederen pot en doos gewikkeld zijn. Geen schroomvalligheid behoeft de zwakste terug te houden om deze herstellende middelen aan te wenden, die de drievoudige hoedanigheden bezit- ten van te zuiveren, te regelen en te herstellen zonder de maag in wanorde te brengen, het zenuwgestel te schokken of het nooazakelijk te maken om in huis te blijven. Holloway's medi- camenten zullen de bron van menige ziekte slui- ten, die indien veronachtzaamd duurzame ellende te weeg brengt. Doosjes Pillen I f 0.80, 1.85, 3. en Potjes Zalf 1 6.75, 13.50, 25.00 zijn op franco aan vraag k comptant te bekomen bij ALLE APOTHEKERS iu Hollandals- mcde in HOLLOWAY'S ETABLTSREtfENT, te Londen, 533 Oxford Street.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 4