SI A A U L E M M E E M E E K. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bii Sit l:iier Moort cen Bpeisel. FEUILLETON. 27e Jaargang No. 6. Zaterdag 6 Februari 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEnT BUITENLAND. DE BEELDHOUWER Abonnementsprijs ALLE TOEZENDINGEN, REDACTION. UITGAVE BETREFFENDE Prigs der AdvertentiSn Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. zonder Bijvoegsel 6.- 3.— te adresseeren aan den Uitgever J. II. de BUSSY, Rokin 60, Amsterdam. van 16 regels 75 Cent, elken regel meer 12V» Cent. Enkele Nommers 15 Cent. Hoofd-Agent: P. VAN CITTERT ZONEN, te Haarlem. Groote Letters naar plaatsruimte. In het Raadsverslag der Geineente Haarlemmenneer d. d. 26 November 1885 zijn bij de laatste zitting de vol- gende wijzigingen gebracht. Punt 3 achter het gesprokene door den heer Verkuijl: „De heer Bultman zegt dat het bij Slikker een der fatsOenlijkste herbergen is, en er niets tegen te hebben dat de jongelieden daar komen orn te biljarten of kaart te spelen." Punt 4 staat aan het slot van't ge sprokene door den heer 't Hooft: „dat is ook voor deze gemeente niet noodig" inoet zijn: „dat is ook voor deze ge meente slechts voor weinigen noodig". HUGH CONWAY. FIOOFDSTUK II. Hij was eens van voornemens naar Londen te komen. Indien zulks haar wensch geweest ware, zou hij onmiddellijk tot liaar zijn gekomen, maar zooals de zaken nu stonden, zou hij on geveer terzelfder tijd zijn kwartier in Londen opslaan als Eugenie daar aankwam. EEKBLAD Abonnementen en advertentiSn worden aangenomen door alle boekhandelaren, postkantorenbrievengaarders en postboden. O O Bij de buitengewone bedeeling op 30 Januari jl. te Hoofddorp zijn aan 288 gezinnen levens- middelen verstrekt. Het getal ingeschrevenen voor de nationale militie lichting 1887 bedraagt 161. BURGERLIJKE STAND van 27 Januari tot 2 Februari. Onderlrouwdgeene. GelrouwdJ. Geertsema met M. Smit. GeborenMaria, dochter van Elisabeth v. d. Stroorn, ongeh.; Maartje Christina, dochter van C. v. Tatenhove en A. Oreel; Anna, dochter van Warmerdam en M. BroerSara, dochter van J. Korthals en D. Rooze; Christiana Hen- drika, dochter van A. Panis en C. HeijHelena, dochter van W. Zwart en J. Smit; Dirk, zoon van P. Eilander A. Eigenhuis; Johanna Jacoba, dochter van H. Rinck en E. C. Arends; Mar- garetha, dochter van P. Aalbersberg en A. Kool; Willemina Hendrika, dochter van G. van Aken en 11. Langhout; Femmetje, dochter van P. Bakker en H. Onrust; Jacob, zoon van J. Mos- tert en A. J. A. van Bavel. OverledenGerrit, oud 11 maanden, zoon van H. de Vries en J. Kaptein Aagje, oud 18 maanden, dochter van J. v. d. Spruit en van VlietAbraham, oud 4 maanden, zoon van A. Boesveld en J. B. Buurman; Arie, oud 5 maanden, zoon van P. J. Kroon en R. Ouds- hoorn; Anthonius Adrianus, oud 18 jaar, zoon A. A. Overtoom en E. Bes; Albert Jan, oud 4 maanden, zoon van A. Mulder en J. B. Vlas- kamp; Johanna Catharina, oud 21 jaar, dochter van J. v. d. Hulst en J. C. de Koning;Hen- drikus Meijer, oud 48 jaar, geh. met G. v. d. Burg; Cornelis Hendrik, oud 9 maanden, zoon van Maria Verbeek ongeh.Anna v. Leeuwen, oud 67 jaar, wed. van G. StolkjLukas, oud 2 jaar en 8 maanden, zoon van P. v. d. Snee en A. Kool; Jan Kardol, oud 86 jaar, wedr. van H. Schoot; Reinoutje Knibbe, oud 33 jaar, geh. met C. Edel. ENGELAND. Hoe afkoerig Engeland's Koningin ook van Gladstone moge zijn, Hare Majesteit is toch weder genoodzaakt geweest den grijzen leider der liberalen te ontvangen en hem met de vorming van een nieuw kabinet te belasten. Slechts schoorvoetend schijnt de Koningin hiertoe overgegaan te zijn, en blijkbaar had zij gaarne een ander daarmede belast, indien er slechts een ander geweest ware. Hartington, de eenige man die in aanmerking had kunnen komen, heeft zich zelf onmogelijk ge- maakt door bij gelegenlieid van het amendement Collings met de conservatieven te stemmen. De oplossing der Crisis duurt voor Engeland ongewoon langwel worden verschillende minis- terieele lijstjes gepubliceerd, maar officicieel afgekon- digd is het Kabinet nog niet. Indien Daily Telegraph goed is ingelicht, zou Gladstone de instelling van een Iersch Parlement het eenige middel achten om Ierland tot rust te brcngen; aan de eenheid van het Rijk echter zou die instelling op generlei wijze afbreuk mogen doon. thans als volgt zamengesteld zijn: Gladstone, eerste lord der trezorie; sir Earrer Herschell, lord-kanselierlord Spencer, president van den Geheiinen Raad; Childers, minister van binnenlandsche zakeu; lord Roseberry, minister van buitenlandsche zakenlord Granville, minister van kolonien; lord Kimberley, secretaris voor Indie; Bonnerman, minister van oorlog; Harcourt, kan- selier van de schatkist; lord Ripon, minister van marine; Chamberlain, minister van het locaal be- stuur; Trevelyan, secretaris voor Schotland; Mun- della, minister van koophandel; John Morley, sec retaris voor Ierland; Charles Russell, advocaat- generaal. FRANKRIJK. Het traotaat met Madagascar waaromtrent wij reeds een en ander mededeelden in een vroeger nummer, bevat in hoofdzaak de volgende bepalingen Pranschen, die op het eiland wonen, worden vol- gens Eransche wetten geregeerd en zijn geheel vrij in het kiezen hunner woonplaats, het drijven van handel en het pachten en huren van landerijen, of huizen in erfpacht. De Regeering staat in voor de nauwkeurige uitvoering der erfpachtcontracten. De Eransche pachters betalen alleen die grondlasten, welke ook door de inboorlingen worden betaaid. Yrijlieid van godsdienst wordt verzekerd en de Franschen ontvangen een vergoeding voor oorlogs- kosten van 10,000,000 francs. Zoolang dit geld niet betaaid is, houdeu de Fransche troepen Tamatave bezet. Frankrijk zal de Koningin steunen bij het verdedigen van baar grondgebied en baar officieren, ingenieurs en andere ambtenaren zenden, maar het beboudt zich bet recbt voor, om de baai van Diego Suarez te bezetten. In de Kamer van Afgevaardigden heeft een beftig tooneel plaats gehad, naar aanleiding van de verplaatsing eener brigade kavallerie uit Tours om- dat de officieren dier afdeeling zieh naar den zin van den minister van oorlog, generaal Boulangee, wat al te veel verbroederden met de Koningsgezinde families aidaar. Hierover in de Kamer gelnterpelleerd sprak de minister een zeer scherp afkeurend oordeel uit over die officieren die heulen met de vijanden der repu- bliek. „Het leger zeide de minister houde zich geheel buiten de politiek en zoo lang ik minister van oorlog ben, heeft het leger zelf geen oordeel te vellen, maar moet bet slechts gehoorzamen." De Bonapartistiscbe afgevaardigde Raoul Duval noemde dit verdachtmaking van het leger, waarop een geweldig rumoer en kabaal ontstond. Ten slotte nam de Kamer met 357 tegen 174 stemmen eene motie aan waarbij zij verklaart, wdat zij de bouding der regeering goedkeurt en voile vertrouwen heeft op baar energie en toewijding aan de republiek." Te Parijs heeft volgens bet Parijsche Beursblad, de firma Fortunet (vroeger Fortunet De Lespardo Co.) wegens verliezen van suiker op termijn bare betalingen moeten staken. DUIT8CHLAND. Te Leipzig is voor het Rijks- gerechtshof een aanvang gemaakt met de behan- deling van het proces tegen den Deenscben oud- UIT HET EnGELSCH VAN 6) Op dit oogenblik zagen zij den heer Herbert in het schemerdonker naderen. Gerald's hand sloot zich vaster om die van het jonge meisje, zoodat het haar bijna pijn deed. n/Herinner u", fluisterde hij. v Leven of dood Denk er over na terwijl wij verre van elkaar zullen zijn. Uwe liefde betee- kent het leven of den dood van een man Menig aanbidder heeft even buitensporige dingen gezegd, maar Eugenie Herbert wist dat zijne woorden geen dichterlijk beeld waren, en toen zij naar binnen ging, beefde zij bij de gedachte aan den hartstogt dieu zij had opgewekt. Wat zouden de gevolgen zijn indien tijd en omstandigheden eene verandering in hare ge- voelen9 te weeg brachten. Zij trachtte zich zelven gerust te stellen met de gedachte dat, indien zij hem al niet op dezelfde blinde, roekelooze wijze bemindde, zij ten minste nooit iemand zou ontmoeten die zij even innig zou kunnen liefhebben als Gerald Leigh. De kunstenaar keerde naar Parijs terug tot zijne kunst en zijne droomen van liefde en roem. Ongeveer twee jaren gingen voorbij, zonder dat er met de personen van ons verhaal iets bijzonders voorviel. Toen kwam er plotseling eene groote verandering. De heer Herbert stierf zoo plotseling, dat dokter noch notaris tijdig genoeg geroepen konden worden, betzij om te trachten zijn leven te redden of zijn laatste wil ten uitvoer te leggen. Bij testament bad hij aan Eugenie vijf-en- twintig duizend gulden vermaakt en een landgoed in Gloucestershire al het overige aan zijn zoon. Ongelukkigerwijze had hij ongeveer 6 maanden vroeger het eigendom in Gloucestershire verkocht, en met onvergeeflijke nalatigheid had hij ver- zuimd een ander testament te maken. De geldsom was dns alles waarop zijne dochter in rechten aanspraak kon maken. Dit scheen echter, van weinig aanbelang te zijn, aangezien haar broeder zijn voornemen te kennen gaf hetzelfde bedrag aan haar uit te keeren als waarop zij in billijkbeid aanspraak had. Hij had zijn notaris zelfs reeds last gegeven eene acte in dien geest op te maken. James Herbert, Eugenie's broeder, was onge- huwd, en had voor het oogenblik geen plan, zich als landedelman te vestigen. Zes weken na den dood van den heer Her bert, werd het diecstpersoneel voor het meerendeel af betaaid en bedankt, en Acton Hall werd gesloten. Nadat Eugenie eenige weken bij vrienden in het Noorden van Engeland had doorgebracht, ging zij naar Londen waar zij voor een onbe- paalden tijd haar intrek zou nemen bij haar moeder's zuster, mevrouw Cathcart. Sints den dood van haar vader had Gerald Leigh haar eltelijke malen geschreven brieven vol hartstogtelijke liefde, en geschreven in een geest alsof de schrijver volkomen overtuigd was van hare standvaitigheid en van hare begeerte om de gedane belofte gestand te doen. Het oogenblik was nu nabij, het oogenblik waarnaar Eugenie gedurende twee jaar met soms zeer verschillende gevoelens had uitgezien, waarop zij verwanten en vrienden zou moeten mededeelen dat zij voornemens was de jeugdige, en tot nog toe onbekende beeldhouwer Gerald Leigh, te huwen; de zoon van den vroegeren pachtei haar vaders, Abraham. Zij had hern, nog lief. Daarvan was zij wel overtuigd. Mochten tijd en afwezigheid al eenigszins de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1