"Kerkelijke berichto" B1NNENLAND. RECHTZAKEN. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Hij nam haar hand, en zag haar in't gelaat. Hij sprak, en zijn diepe welluidende stem, deed haar machtig aan. van de schatting der ongebouwde eigendommen, waarbij een overzicht der bruto-opbrengst van een der beste boerderijen is gevoegd, waardoor een be- trouwbaar inzicbt in den stand der Noord-Holland- scbe zuivelboerderijeD, gedurende de laatste jaren, wordt verkregen. De regeering beeft aan de Tweede Kamer een nota ingezonden, naar aanleiding van bet verslag van het tweede sectie-onderzoek betreffende de wijzi- ging van boofdstuk III der Grondwet, kiesrecht. De Regeering blijft baar voorstel bandbaven. Zij blijft van meening, dat de Grondwet regelen beboort te stellen omtrent bet kiesrecht. De gren- zen van bet minimum der huurwaarde zijn door baar zoo laag genomen, dat er redelijkerwijze geen vrees kan bestaan, dat zij over eenige jaren niet meer aan do maatscbappelijke toestanden zouden beantwoorden. Eon geringe wijziging is gebracht in de 3de alinea van art. 78, die nu luidt: „De wetkanook bet kiesrecht toekennen aan de meerderjarige man- nelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die krack- tens aanslag in de rijksbelasting, waarvan genot van gebouwde of ongebouwde eigendommen, krach- tens recbt van bezit of eeuig audor zakelijk reobt, den grondslag uitmaakt, eene bij de wet bepaalde som betalen, welko voor geene gemeente lager dan op 20 in bet jaar gesteld wordt". De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverbeid brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, blijkens mededeeling van Zr. Ms. gezant te Eome, aldaar van 27 Eebruari tot 14 Maart e.k. zal worden gehouden eene internationale tentoon- stelling van werktuigen voor den wijnbouw. Aan- vragen tot deelueming aan doze tentoonstelling moeten voor 10 Eebruari e.k. worden gezohden aan bet uitvoerend comite der tentoonstelling (rue Tritone 19 te Rome) Het prngrumma en reglement der tentoonstelling zijn op franco aanvragen te ver- krijgen aan bet departement. In bet Staalsblad No. 18 van 20 Januari komt voor bet besluit tot wijziging der begrooting van Nederlandsch-Indie voor 1886 (boofdstuk 2, uitgaven in Nederlandsek-Indie.) De Soerabayosche Bank Handelsvereeniging de Rijk Groskamp Co. te Soerabaya, heeft eene obligatieleening uitgescbreven groot f 1.000.000 aflosbaar in 25 jaar rentende 5 pCt 'sjaars en gevende recbt op 15 pCt. van de overwinst. De uitgifte gescbiedt a pari. Wij bemerken uit bet prospectus dier leening dat de vennootscbap be- langrijke relatien bezit met landbouwondernemingen in Java's oostbook. Zij staat in betrekking met een 30tal, meest jonge koffielanden gelegen in en bij Malang, die gedeelteiijk voor rekening van derden door haar beheerd worden, terwijl zij aan 19 ondernemingen bet noodige bedrijfskapitaal verstrekt. Van bovenstaande geldleening zijn 600.000 ge- plaatst en is tbans de inschrijving voor de restee- rende f 400.000 opengesteld. Met genoegen ver- nemen wij dat bet vrij zeker is, deze leening bier aan de markt een goed outhaal zal vindeu, en wordt daardoor niet alleen bet voortbestaan dezer bloeiende instelling verzekerd, docb tevens dat van tal van veelbelovende ondernemingen op Java. Het classikaal bestuur te Amsterdam, doende wat des kerkeraads is, beeft in eene gisteren ge houden vergadering besloten, om het provinciaal kerkbestuur van Noord-Ilolland, doende tbans wat des classiknlen bestuurs is, te vragen vernietiging van bet reglement der kerkelijke commissie op het bebeer als zijnde dit reglement in strijd met de grondwet der Hervormde Kerk, terwijl er buiten- dien nooit de kerkelijke goedkeuring op is gevraagd, zoodat bet nooit kracbt van gewijsde erlangde. De uiterst uitvoerige akte van beschuldiging tegen de voorloopig geschorsten is thans naar de Synode opgezonden. Nader vernemen wij omtrent deze zaak dat op 9 Februari e.k. de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk in de Willemskerk te 'sHage zal bij- een komen, om de zaak te onderzoeken der voor loopig geschorsten. Volgens de bestaande bepalingen wordt de zaak eerst bebandeld voor een college, uit het halve aantal leden der synode bestaande bij loting aan te wijzen. Ingeval vnn hooger beroep komt de zaak ton slotte voor de gebeele Synode. Door groot-officieren der vrijmetselaars te Amsterdam, is de vraag of de Louise stiehting te 's Huge beboort te blijven bestaan, bevestigend be aut woord. De huurprijs door de Holl. Spoorwegmaat- scbappij voor de exploitatie AmersfoortKesteren te betaleD, is gesteld op 800 per KM. 'sjaars. {Fad.) Rotter dam&che Tramicegmaatschappij. Opgave over de maand Januari. Reizigers 345,243 tegen 333.243 in 1885. Opbrengst id. f 26,487.63%, tegen 27,419.44 in 1885; diverse ontvangst 11,602.63, tegen 11,351.05 in 1885; generale ontvangst 38,090.26%, tegen 38,770.49 in 1885. Depeches uit New-York melden, dat het aanbod om verscheidene millioenen acres land van den Central Pacific tegen een goeden prijs over te nemen, uitgaat van Nederlandscbe bankiers. Toen dit bekend werd, stegen de aandeelen Central Pacific, vooral de landgrantbonds. Te Haarlem is Zaterdag op 72-jarigen leeftijd de gep. majoor der cavallerie, de heer E. A. G. L. Romer, overleden. De beer R. was ridder der orde van de Eikekroon en bet Metalen Kruis. Te Amsterdam is bevorderd tot docter in recbtswetenschap, na verdediging van een acade- miscb proefscbrift getiteld: //lets over Dijk- en Polderlasteu", de beer C. P. Donker, geboren te Benuingbroek. Ned. Herv. Gemeente. Beroepen: Te Leerbroek P. H. Wiersma te Harmelen; te Dwingelo H. J. Andre Douwes, te Obdam; te Hornhuizen J. H. v. d. Zwaag te Twijzel; te Uithuistermeedeu J. v. Giffen te Hindeloopen, W. Hoek/.ema cand. te Groningen te Benschop C. P. N. Pikaar te Overschie; te Eenum J. v. Giffen te Geesterhoutte Oosterhout C. v. Koetsveld te Zwartsluis; te Dreischor L. v. Langeraad, te Nieuwveen; te Wons c. a. D. Boon- stra te Eenkum; te Diever, Nieuweg te Tzutn (Friesland); te Woubrugge M. H. Bolkestein te Hierden bij Harderwijk; te Nijega en Ela- kapitein Saramo en den letterkundige Roettger uit Mainz, beiden bescbuldigd van boogverraad. De zaak zal met gesloten deuien bebandeld worden. To Lubeck heeft do grootste aldaar geves- tigde spiritus-fabriek, firma Julius Kayser, welke veel uitvoerhandel dreef, bare betalingen gestaakt. Uit Kaiserslautern wordt gemeld dat bij bet faillisement van bet bankiersbuis Priedrich Moeser 70 pCt. wordt verloren, terwijl bet nog niet zeker is of de resteerende 30 pCt. zullen betaald worden. Door baron de Courcel en graaf Herbert van Bismark is eene ovoreenkomst opgemaakt en tbans aan den Rijksdag voorgelegd, waarbij de grenzen der wederzijdsche bezittingen in West- Afrika en de Zuidzee vastgestebl worden o.a. neemt Duitscbland daarbij de verplichtiDg op zicb, nijts te doen wat Frankrijk zou kuunen belemmeren iu het bezetten van de eilanden onder den wind (de Antillen) zoowol als van de Nieuwe Hebriden. DENEMARKEN. Do verhouding tusscben do Regeering en de volksvertegenwoordiging iu Dene- marken, neemt dagelijks een meer vijandig ka- rakter aan. Thans is weer door bet Folkething met overgroote meerlerheid eene ir.otie aangenomen waarbij de gevangenzetting van den voorzitter van het Folke thing, Berg, gebrandmerkt wordt als eene //Schen- ding der Grondwet". TURKIJE. Tusscben Yorst Alexander van Bul- garije en den Sultan is tbans eene schiking getrof- fen waarvan volgens de Times de voornaamsto pun- ten zijn lo. Beide pnrtijen erkennen dat het tractaat van Berlijn van kracbt blijft, met uitzondering alleen van die punten welke ten gevolge van de nieuwe scbikkinggewijzigd moeten worden. 2°. lletorganieke statunt (de grondwet) van Bulgarije wordt lierzien. 3o. Eenige Turksche dorpen in Oost-Rumelie blij ven aan de Porte onderworpen. 4o. Vorst Alexander wordt tot gouverneur van Oost-Rumelie benoemd, voor den tijd van vijf jaren. 5o. De sultan is tot zijne berbonoeming bevoegd, zonder dat bet noodig is de mogondheden te raadplegen. 6o. De vorst neemt de verplichting op zicb de Turken in geval van oorlog bij te staan. Met de stemming in Servie en Griekenland is bet, lielaas! nog niet zoo gunstig gesteld als met de verhouding tusschon vorst Alexander en den Sultan. Zoowol Serviers als Grioken blijven even oorlog- zucbtig en iu beide landen gaat men met de krijgs- toerustingen ijverig voort. Het schijnt dat vooral Griekenland, niet tevreden zal zijn vdordat de Mogeudheden op gevoelige wijze tusscben beide zijn getreden, of dat de gesarde Turk bet lnstige schreowende landje een les beeft gegeven die bet jaren lang zal beugen. Naar het Haagscbe Dagbl. meldt, is bij kon. besluit van 24 Januari 1886 No. 2, miss Saxton Winter, met ingang van den lsten Eebruari, be noemd tot gouvernante van H. K. H. Prinses Wil- belmina der Nederlanden. Uit de Purmer en omstreken is een adres aan den minister van financien gezonden ter zake betoovering hebben verbroken die bij op haar trotsch karakter had uitgeoef'end, wist zij toch zeer goed dat hij, tenzij er eene groote verande- ring met hem mocht hebben plaats gegrepen, haar weder even onweerstaanbaar zou beheer- schen als voorheen. Lief had zij hem, en toch kwam zij in op- stand tegen haar lot. Haar vader was ge9t.orven in algeheele on- wetendheid van wat er tusschen zijne dochter en den jeugdigen kunstenaar was voorgevallen. Menigmaal had Eugenie getracht er toe te komen hem de waarheid te bekennen, en nu had zij er bitter berouw van dit niet gedaan te hebhen. Zijne goed- of afkeuring zou ten minste eene leiddraad voor haar geweest zijn om zich naar te richten. Maar hij had r.iets vermoed. De brieven welke tusschen Gerald en Eugenie ge- wisseld waren, warcn onopgemerkt gebleven. Hunne liefde was alsnog een geheim tusschen hen beiden. Zij had hem lief, maar hoe had hij het durven bestaan dit te weeg te brengen? En waarom was hij niet van deftigen stand en betniddeld? Zou zij de kracht hebben, om ter wille van hem, de minachting barer vrienden te trotseeren Zij moest voor goed eeh besluit nemen. In haar eigen kamer, ten huize van mevrouw Cathcart, zit zij al deze zaken te overpeinzen, met een brief vodr haar, waarin Gerald haar zijn voornemen mededeelt om haar den volgenden dag te komen bezoeken. Zij weet dat indien zij hem ontvangt, zij ge- dwongen zal zijn hunne verloving bekend te maken. Welnu, hij kwam, en zij ontving hem. Me vrouw Cathcart was uit, zoodat Eugenie alleen was toen de dienstbode den heer Leigh aan- diende. Zij kreeg een schok en werd bleek. Zij beefde over het geheele lichaam toen hij de kamer inkwam en naar haar toe. //Eugenie is het leven of dood?" Zij kon niet antwoorden. Zij kon hare hare oogen niet van de zijne afwenden. Zij zag zijne diepe smeekende blik strak op haar gevest.igd met eene uitdrukkiug die haar deed ontstellen. //Is het het leven of dood?" herhaalde hij. Zijn liefde overwon, //Gerald het is het leven", antwoordde zij. Dronken van vreugde, sloeg hij de arinen om haar heen, en kustte haar tot een donkere bios haar gelaat overdekte. Hij bleef zoo lang als zij het hem wel wilde toestaan, maar zijne opgetogenheid was te groot dan dat hij in staat was om veel over zijne plauneu voor de toekomst te spreken. Toen zij hem eindelijk weg zond, gaf hij haar het adres van een atelier dat hij te Chelsea gehuurd had, en beloofde zij hem te zullen schrijven en te doen weten wauneer hij zijn be- zoek zou mogen hervatten. Zij namen afscheid. Eugenie ging naar het venster en zag geruimen tijd neer in de vrolijke straat, waar in menigte de rijtuigen passeerden die naar het park reden of van daar terugkwamen. Natuurlijk had zij Gerald innig liefdaar- van was nu geen sprake meer. huizen J. R. v. Kooij te Pesse; te Tinalinge J. Speckman, te Gasselter Nijeveen; te Losser G. J. v. Hemert te Rekkente Overzand c. a, F. Hopster te Welsum gem. Olst (cl. Deven- ter); te Schalkwijk II. W. Vethake jr. cand. te Arnhem; te Garderen J. L. Tichelaar te Ouddorp; te Slufs G. J. v. Hemert te Rekken te Markeloo A. W. L. Planten te Wijhe; te Augustinusga J. ten Oever te Roden; te Inal- linge J. Speckman te Gasselter Nijeveen. Aangenomen: Naar Dwingeloo door II. J. Andre Douwes te Obdam; naar Simonshaven door A. E. J. v. Diek te Nieuw-Vossemeer; naar Monster door J. W. II. Kalkman te Maas- •sluis. Bedankt: voor Spijkenisse door Pijnakker Hordijk, te Maastricht; voor Aalsmeer door J. H. W. Kalkman te Maasluis; Yoor Drachten door W. F. K. Bange, te Blankenham; Yoor Ernst door J. H. Kruseman Aretz, te Ossendrecht c.a.; voor Hedel door W. Ringnalda te Loon op Zand voor Harderwijk door J. A. v. Hei- ningen te 's-Gravendeelvoor Oldeboorn door K. Fernhout te Buitenpost; voor Berlikum door T. H. Woudstra te Oudemirdum; voor Wage- ningen door E. J. Steenebakker Morilyon Loysen, te Naarden; voor Kolham door S. D. v. Veen te Rijperkerk; voor Benschop door C. P. N. Pikaar te Overschie; voor Linschoten door J. Hoogenraad te Polsbroekvoor Kethel c.a. door J. A. v. Boven te Oost- en West-Souburg voor Sexbierum door W. Pera te Scheemda. Clir. Ger. Kerk. Aangenomen naar Zwartewaal (cl. Vlaardin- gen) door A. Nieboer, cand. te Medemblik. Donderdag jl. stond voor de Rec'htbank te Amster dam terecht Jan Anton Fortuyn, oud 30 jaar, van beroep winkelbediende, beklaagd dat hij in den avond van 24 November 1885 in eene openbare vergadering van sociaal-democraten Coje JFester- hoofil bewoordingen zou hebben gebezigd, die beledigend waren voor de Nederlandscbe openbare autoriteiten, nl. //de Regeering en de regeerende klassen zijn de moordenaars." De belangstelling van sociaal-democratische zijde in deze zaak was vrij groot, echter veel minder dan bij het proces-Van Ommeren. De tribune was geheel gevuld en voor de deur werden door Bos en andere venters oproerige geschriften, als Be Opstand, Bie Freiheit van Most e. a. blaad- jes uitgereikt. Fortuyn had voor den aanvang der zitting in de wachtkamer in Bie Frei/ieid van Most zitten te lezen. De beklaagde Fortuyn erkent, dat hij de woor- den//De regeering en de regeerende klasse zijn de moordenaars" heeft geuit, echter zonder daarmede de Nederlandscbe Regeering te bedoelen. Er zijn vier getuigen gedagvaard de eerste is de commissaris van politie Stork, die, gezeten en op de vraag van den voorzitter, den heer mr. Maar wat zou zij hebben te doorleven wan- neer hunne verloving publiek werd gemaakt wat stond haar als zijne vrouw te wachten? Zouden liefde en maatscbappelijke ellende zamen moeten gaan Zij werd in hare overpeinzingen gestoord door de komst van een anderen bezoeker haar broeder. James Herbert was een rijzige jonge man; in de puntjes gekleed, en in het algemeen met iets voornaams in zijn uiterlijk. Hij geleek op zijn vader, doch deze gelijkenis betrof alleen het uiterlijk. Hij was een koud, cyniesch man van de wereld. Hij had nu niet precies een model leven ge- leid, maar, aangezieu dat hij geen dwaas was, had hij ondervinding en bedachtzaamheid opgedaan. Hij was slim genoeg om de menschelijke na- tuur te bestudeeren met het doel om zijne we- tenschap tot eigen voordeel aan te wenden. Eugenie was niet vrij van geboorte-trots haar broeder had zulks, of wendde dit voor, in veel grooter mate. {Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 2