SCHOUW Schouw Haarlemmermeer. Een HUTS in den Haarlemmermeerpolder. in den Haarlemmermeerpolder. OMNIBUS. ADVERTENT1EN. BADHOEVE Haarlemmermeer. Hak- en Snoeihout KATOENPITTENMEEL. Verhuisd: W. J. SON, Tandarts, SNELLE AFLEVERING. Een H UIS TWEE HUIZEN Erven, ERE, WEEKBLAD VANHAARLEMMERMEER. NTEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. geschikt voor Erwtenrijs en Boonenstokken. Prima kwaliteit. directe aanvoer van Amerika. MAX LICHTENSTAEDT, ROTTERDAM, Noordblaak 65. NIEUWENDIJK hoek DAM ROKIN (stille zijde) 33. AMSTERDAM. ROKIN 60, AMSTERDAM. ERF, onder een dak af; de zandboekweit, die bijna den bloem ver- toonde, zelfs hier en daar reeds bloeide, werd zoodanig geteisterd, dat in de meeste gemeenten niets meer van het, gewas terecbt kon komen, zoo- dat dooreengenomen dan ook een vrij slechte opbrengst is verkregen. Ook de veenboekweit, die toen veela! nog slechts weinige dagen te velde stond, vroor af. Zij, die beide gewassen herzaaiden, zagen hunne moeite en onkosten ook slecht beloond, daar de late boekweit onder de meeste ongunstige omstandigheden geoogst is en zeer weinig waarde bezat. Zooalsaltijd werden de lage gronden hei hevigst door de nachtvor- sten geteisterd; vandaar dat de opbrengst van de zandboekweit in een en dezelfde gemeente belaugrijk uiteen liep. Onder Haskerland bijv. waren perceelen waarvan de opbrengst op 100, andere daFrentegen welke niet hooger dan op 39 gesteld kon worden. De aardappelen hebben zich weder hersteld, de qualiteit was echter minder goed. Van de graangewassen lieeft de haver het raeest geleden, zoowel door de nacht- vorsten al door de droogte. Het stroo was al- gemeen zeer kort, hetgeen in meerdere of tnin- dere mate trouwens met a lie stroo het geval was. In enkele gemeenten is ook de vroege rogge, en juist die welke het voordeeligst te velde stond, door de nachtvorst zoodanig ge- havend, dat de opbrengst beneden het iniddel- matige bleef. Dooreengenomen echter zijn de rogge met de tarwe, garst en aardappelen nog de best gelukte gewassen rogge en aardappelen zijn zelfs de eenige der volksvoedigsplanten, die een betere opbrengst gaven dan in 1885. Te Westdongeradeel kwam de ziekte erg voor in de zoogenaamde Munstersche aardappelen, waar- door 1/3 verloren ging. De knol-voedergevvassen gaven wegens de droogte niet veel meer dan een middelmatige opbrengst; ook de klaver- en grasweiden lieten een tijdlang zeer veel te wenschen over. Eigen- lijk waren de weiden alleen in het voorjaar goed, omdat de zomer te droog en het najaar te nat was. Grashooi is er genoeg, klaverhooi in tamelijke hoeveelheid gewonnen, een gevolg van den minderen opbrengst der tweede snede. Daar deze laatste onder minder goede omstandigheden geoogst is, is ook het klaverhooi in 't algemeen van goede qualiteit. De eerste snede gras- en klaverhooi is uitmuntend gewonnen. Te Hin- deloopen, waar men de grashooi-oogst op 90 schat, bedroeg de opbrengst 4500 KG. per HA. Het klaverzaad was in opbrengst en qualiteit echter nog vrij goed. Ooft en fruit was er veel meer dan in het vorige jaar; het houtgewas daarentegeu heeft een veel minder goed lot gemaakt dan in het vorig jaar. Gedurende het jaar 1885 is de aanvoer van leveud vee uit Canada en Noord-Amerika naar Engeland zeer belangrijk geweest. Volgens offi- cieele opgavcn zijn uit Canada naar Bristol, Glasgow, Liverpool, Londen en Southampton overgevoerd 185 scheepsladingen van deze le- vende handelswaar, bestaande uit 61,092 stuks rundvee, 61,382 schapen, benevens 75 varkens. Van dit aantal zijn gedurende de reis overboord geworpen 658 stuks rundvee, 1170 schapen en 1 varken; 69 schapen, 116 stuks rundvee zijn dood uitgeladen en 22 stuks rundvee en 211 schapen heeft men terstond bij de aankomst moeten slachten, dewijl zij op de reis ernstig waren gekwetst. Uit Noord-Amerika zijn ten vorigen jare naar Bristol, Glasgow, Hull, Liverpool, Southampton en Londen uitgevoerd 432 dergelijke ladingen, bestaande uit 138,661 stuks rundvee, 30,317 schapen en 17 varkens. Gedurende de reis zijn overboord geworpen 1570 stuks rundvee en 870 schapen; 57 stuks rundvee en 59 schapen schapen zijn dood aangebracht en 35 runderen, benevens 40 schapen, moesten onverwijld na de aankomst worden geslacht. Het totaal overboord geworpen stuks vee was derhalve 4269, 301 stnks werd dood geland en terstond na de landing moest 308 stuks worden geslacht. Het verlies aan vee onderweg geleden was derhalve zeer aanmerkelijk. Door den Commissaris des Kouings in de pro- vincie Zuid-Holland is aan de burgemcesters der gemeenten, gelegen in het spoelingdistrict, de volgende missive toegezonden /'Ik heb de eer u rnede te deelen, dat de nog te Schiedam gedetacheerde militairen, belast met het militair toezicht op de naleviug der vee- artsenijkundige wetten en bepalingen en met het toezicht op de ontsmetting, op 1 Februari a. s. naar hunne garnizoenen zullen terug, keeren. //In verband hiermede noodig ik u uit, namens den beer Minister van Siaat, Minister van Bin- nenlandsche Zaken, om zooveel mogelijk in de voortdurende behoeften van scherp toezicht op de naleving der veeartsenijkundige wetten en bepalingen in uwe gemeente te voorzien, opdat wanneer onverhoopt zich weder een geval van besmettelijke longziekte mocht voordoen, onmid- delijk de noodige maatregelen tot afmaking en ontsmetting geuomen kunnen worden en de Mi nister daarv.n onverwijld bericht ontvange." Vrouw. En nou koin ik zelvers r's verhaal halen waarom je me dochter hebt weggejaagd. Voor acht dagen zei mevrouw nog, dat 't al goed was wat er aan de meid is. Eerlijk, zinde- lijk, niet lui. Heer. Ja maar zie je, die vrijage met den trompetter van de rijdende artillerie verveelt oils. Zij kan terugkoinen, maar dien soldaat willen we niet meer aan de deur onzer woning zien. Vrouw. Ach gossie, is dat nou alles 1 Zeg wil ik uwe r's wat zeggen? Als ik ook niet met 'n trompetter gevrijd had, zou je nooit zoo'n knappe keukenmeid in je dienst hebben gekregen als me dochter, maar 'k begrijp 't wel mevrouw is jaloersch he. Zoek juillie nou maar een andere meid hoor! Aan een diner moest de koetsier, daar de knecht ziek was, nan tafel bedienen. Onder de gasten bevond zich een bejaarde dame, die doof was. De koetsier komt bij haar met een schaal doperwten. fDoperwten mevrouw?" Geen antwoord. Hij herhaait het met stemverheffing. De dame brengt haar hoorn aan het oor en, met de wijde opening naar den dienende geest gekeerd, wacht ze op nadere explicatie. De ge- uioedeiijke koetsier kijkt verlegen in de buis, haalt onmerkbaar do schouders op en mompelt fl'n rare manier om doppers te eten 1" En meteen krijgt de verschrikte vrouw een lepel vol in iiaar oortrompet. Onderwijzer. Zooals gij aan deze globe ziet heeft onze aarde deu vorm van een kogel. Hier wonen wij, wie zijn nu onze tegenvoeter? Leerling. Dat weet ik niet. Onderwijzer. Nu, als ik dan van Amsterdam uit, rechtstandig een gat door de globe boor, waar kom ik dan uit.? Leerling. Uit het gat. Klein Behuisd. //Pa, is het waar, wonen er ook menschen op de maan?" //Ja, ventje, dat vermoedt men!" //Wat zal het er dan eene vreeselijke herrie en gedrang wezen als het halve maan is 1" Be snuggere sollicitanl. Een vorige directeur van een der departementen van bestuur van Oost-Indie, kon, aldus vertelt de Java-Bode, toen hij aan het bewind was, zijn bureau niet binnentreden of verlaten, zonder steeds een zelf- den man op zijn weg te vinden, die naar een betrekking solliciteerde en door geen weigering af te schrikken was. Dat begon den directeur ten slotte zoo geweldig te vervelen, dat hij den vrager toeduwde //Indien er vier sollicitanten waren zoo als gij, had ik reeds lang inijn portefeuilie neer- gelegd De sollicitant keerde zich zonder een woord te spreken om, en wilde beengaan. De directeur, vreezende dat hij tc vir gegaan was, hernarn //Waar gaat gij nu weer zoo plotseling heen //Ik ga de drie andere halenzei de sollici tant, en vertrok met een beleefde buiging. Hartelijke Wensch. Zeg, kerel, ik wensch jou geen kwaad toe; maar ik wou alleen dat inijn schooumoeder je vrouw, mijn vrouw je sclioonmoeder was. VV. J. BOELE, Notaris to Zaandam, zal Donder- dag 11 Februari 1886 ten 10 ure, op hetlandgoed „Badhoeve" bij de brug te Sloten, ten verzoeke van de heeren Gebr. Smithuijsen, verkoopen, ceno aanzienlijke partij Koopers die bij deze veiling op tijd wenschen te koopen, vervoegen zich ten kantore van Notaris A. Boele to Sloten, bij wien even als bij den heer Van Lee uwen Opzichter op gemeld lunilgoed, in- lichtingen zijn te bekomen. Volgens eerste autoriteiten het beste en voor- deeligsto YOERMIDDEL. Volgens analyse van hot Bijks-proefstation 40,8 Eiwitachtige stoffen (Protein). 14,4 it Vet. In Zakken van ca. 46 Kilo, te koop per 100 Kilo Brnto inch Zak a 7,7 5 bij den Depotkouder VAN DEN NAAR HET >j a GEVESTIGD IN HET GEBOUW: „De Zeven Kerken van Rome Deze D r u k ke r ij is hoofdzakelijk ingericht voor SPECIALITEIT voor Beursberichten, llan- delscirculaires, Yerslagen van Maatschap- pjjen, Catalogussen, Prjjslysteii, Bestekken, enz., waarvan ook desverkiezcnde de verzeuding wordt waargenomen. Mr. W. H. SMIT, Notnris te HeemHede zal op Donderdag 18 Februari 1886 bij JAN DE VRIES aan het Iloofddorp in Openbare Veiling brengen de navolgende onroerende goederen te Haarlem mermeer EN waarin Winkel in Kruidenierswaren en Manufactu- ren, aan den Kruis weg I No. 57, Kadastraal be- kend, Sectie No. 1406. EN aan bet Hoofddorp, G G 34 en 35, Kadastraal bekend, Sectie K No. 1476, 1477 en 2876. EN aan het Hoofddorp G G 33, Kadastraal Sectie K No. 1456. De Veilingsvoorwaarden liggen 8 dagen te voren ter lezing ten kantore van Notaris Mr. W. H. Smit te Heemstede. DIJKGRAAL en HEEMEADEN van den Haar lemmermeerpolder. Gelet op art. 67 van het Algemeen Reglement van Bestuur voor de Watersckappen in Noord- Holland (Provinciaalblad No. 80 van 1854.) Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat na 15 Maart aanstaande, Schouw zal worden gedreven over bet SllOeien der Boomen, in den Haarlemmer meerpolder en worden mitsdien de Ingelanden berinnerdaan de regelen voor het snoeien en onder- houden der boomen langs de tcegendoor de Verga- dering van Hoofd-Ingelanden vastgesteld bij besluit van 26 September 1866, No. 8. Haarlem, 6 Eebruari 1886. Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder. J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J- C. VAN DE BLOCQUERIJ, Secretarii. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlemmermeerpolder. Gelet op Art. 67 van bet Algemeen Reglement van Bestuur voor de Waterschnppen in Noord- Holland, (Provinciaalblad No. 80 van 1854), en op Art. 4 der Verordening op bet herschieten en op- maken der Slooten en het onderhouden van duikers, in den Haarlemmermeerpolder, afgekondigd door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeer polder, den 30 Januari 1886. Brengen bij deze ter algemeene kennis, dat van wege hen Schouw zal worden gedreven, tebeginnen na den 20 Februari aanstaande. Do Ingelanden worden, voor zooveel noodig, herinnerd aan de verpliohtingen, hun bij genoemde Verordening opgelegd en iu hun eigen belangaan- gemaand haar behoorlijk na te leven, teneinde zich te vrij waren tegen de toepassing der daarbij be- paalde boeten. IIaaklem, den 2 Februari 1886. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, Secretaris. Abcessen, Rooa en Aambeijcn. Voortdurend goed gevolg wacht een ieder, die deze ongemakken bebandelt volgens de een- voudige gedrukte voorschriften, welke om iederen pot en doos van Holloway's geneesmidde- len gowikkeld zijn. Zij zijn onschatbaar voor jongelieden en scbroomvalligen, wier blooheid somtijds hun leven in gevaar brengt. Een wei nig oplettendbeid, matige volbarding en geringe kosten, znllcn den schroomvalligsten in staat stellen om ieder geval gemakkelijk te bebandelen, zonder geheime ziekten aan ieinand te ontdekken. De Zalf boudt de verspreiding der ontsteking tegen, bedwingt overprikkelde vaten, verkoeldde beete huid, verzacht de kloppende en stekende pijnen en geeft groote verlichting. De gedrukte aanwijzingen voor bet gebruik der Zalf, beschrij- ven tevens duidelijk wanneer en hoe Holloway's Pillen moeten ingenomen worden, opdat bun zuiverende kracbt de versterking van het gestel bevordere. Doosjes Pillen 0.80, f 1.85, 3. en Potjes Zalf j 6.75, 13.50, 25.00 zijn op fr a n c o aauvraag it comptant te bekomen bij ALLE APOTHEKERS in Hollandals- mede in HOLLOWAY'S ETABLISSEMENT, te Londen, 533 Oxford Street.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 4