IJ A A KLEMME11MEE i I. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bjj Sit Niiier Moort een Bpoeisel. FEUILLETON. 27e Jaargang No. 7. 13 Zaterdag Februari 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEN. DE BEELDHOUWER BUITENLAND. Abonnementsprijs J. H. DE BUSSY, Rokin 60, Amsterdam. Prijs der Advertenti&n Uitkomsteu van den Landbouw in de Gemeente Haarleinmernieer in 1885. 2224.Tarwe hektoliter. 5.50 Spelt 1169.Rogge 583.Wintergerst. u 247.Zomergerst 1859.Haver 1323.Boonen 10 u 163.Erwten 40.Stamboontjes 10 109.Aardappelen 140 483,Suikerbiet. 20000 kilogram. 85.Winterkoolzaad. 15 69.Zomerkoolzaad 15 132.Karwijzaad 800 21.Mosterdzaad 12 hektoliter. 26.Kanariezaad 25 124.Vlas 120 steen. 36.Mangelwortels 50000 kilogram. 3.50 Wortels 250 hektoliter. 2.50 Zomerknollen - 3.50 Wikken 466.50 Roode Klaver 12000 kilogram. 30.50 Witte Klaver. 10000 u 1.50 Lucerne 14000 24.50 Braakland. 3.Uijen 150 hektoliter. 3.Blauwmaanzaad Veestapei en Pluimvee. IIOOFDSTUK II. 7) WEEKBLAD Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. zonder Bijvoegsel Enkele Nommers IB Cent. «•- /r 3.- ALLE TOEZENDINGEN, TtEDACTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN CITTERT ZONEN, te Haarlem. van 16 regels 75 Cent, elken regel moor 12V» Cent. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentiSn worden aangenomen door alle boekhandelarenpostkantoren, brievengaarden en postboden opbrengst van de hektare it ft ft it it it ft it ft tt it ft rt tt Dekhengsten 26, veulenmerrien 447, jonge paarden 587, werkpaarden 1929, ezels 12, sprin- uit het Engelsch van HUGH CONWAY. Hij omhelsde zijn zuster, maakte haar een complimentje over haar goed uiterlijk, zette zich en begon een gesprek. Zij antwoordde hem eenigszints afgetrokken, benieuwd als zij was welke uitwerking hare mededeelingen wel op haar broeder zouden maken. Zij had er een afkeer van om zaken slepende te houden, en had vast besloten hem hare voornemens mede te deelen, indien nog niet dienzelfden dag, dan toch de eerste maal dat zij hem weer zou ontmoeten. stieren 498, inelkkoeijen 4034, jongvee 3612, mestvee 148, schapen 8981, geiten en bokken 366, varkens 2266, hoenders 17370, kalkoenen 84, eenden 3043, ganzen 1244, pauwen 40. Bij de landbouwers van de Geer en Slikker zijn in de afgeloopen week kippen ontvreemd. Naar men verneemt zijn te dier zake aange- houden de welbekende personen van J. Geilvoet en Gedaan. In den naeht van 3 Februari jl. zijn bij den landbouwer de Vlieger aan den Spieringweg zes kalkoenen gestolen. De opziener der Jagt en Yisscherij J. Zethof is benoetnd tot Rijksveldwachter, en benoemd tot Opziener der Jagt en Visscherij A. Sparre- boom te Haarlemmermeer. Naar men verneemt is J. H. A. nabij Half- weg door het het ijs in de ringvaart gezakt en door middel van touwen en ladders met moeite gered. BURGERLIJKE STAND van 27 3 tot 9 Februari. OnderirouwdL. de Fockert wedr. en Kooij- man. GetronwdW. Slinger met T. Goulooze. GeborenWillem, zoon van J. Goede en W. v. d. Roemer; Elisabeth, dochter van P. Vreeken en A. M. Radier Jan Hendrik, zoon van P. J. van Driel en P. Beukers; Helena, dochter van J. Burghout en P. HoutkooperAbraham, zoon van P. Post en W. de Vos; Janus, zoon van T. Hogenhout en G. de Graan; Jan, zoon van D. Offerman en C. P. Francoise; Lijsje, dochter "De heeren van de wet bebben die kleine aangelegenheid van je, bijna in orde gebracht", zeide hij. //Je kunt van geluk spreken dat ik er dadelijk toe heb besloten; de zaken zijn niet zoo fraai uitgevallen als wij verwacht hadden." Zij bedankte hem maar niet buitengewoon hartelijk, en alsof hij niets meer deed, dan zij recht had van hem te verwachten. Toch bedacht zij dat, indien zij het geschenk van hem aannam, zij volgens eer en geweten verplicht was, hem bekend te maken met wat zij voornemens was te doen. //Dat is waar ook, Eugenie", zeide Herbert, //je kent Ralph Norgate". Zeker. Hij was een //pair dagen geleden hier. Ik ontmoette hem //echter niet." //Nu, ik vermoed dat hij zijn bezoek wel spoedig zal herhalen. Hij heeft zich in den laatsten tijd bijzonder veel moeite gegeven om op vriendschappelijken voet met mij te komen. Om kort te gaan Eugenie het is beter dat ik het je maar vertel je bent bestemd van J. K pteijn en N. Oostwouder; Jansje Aziene dochter van J. A. Bakker en A. Brons- dijk; Aaltje Martina, dochter van P. v. Daalen en J. S. v. d. Loo; Johanna Gesina, dochter van J. T. Voorneveld en M. Meijer Carl Antonie zoon van J. de Vos en G. A. M. Baten;Wil- lemijntje, dochter van J. W. Schaap en M. Biskan- ter; Geertje Maria, dochter van H. Woudenberg en M. J. Cator. Levetiloos Geboren1 kind van H. Resoort en G. v. Weelden. OverledenJohannes, oud 19 maanden, zoon van J. Roodsand en M. Schrier; Hendrikus Johannes, oud 5 weken, zoon van G. van Hulzen en H. J. Kemper; Geertje van Weelden, oud 37 jaar, geh. met Hk. Resoort. ENGELAND. Eindelijk is in Engeland het nieuwe kabinet gevormd; onder zijne leden telt het o.a. Glad stone als eerste Lord der schatkist, Sir Ferrer Herschell, Lordkanselier, Childers Minister van Binn. zaken, Lord Roseberry, Buitenl. zaken; Granville, kolonienBannerman, oorlog; Harcourt, kanselier der schatkistLord Ripon, marineMundella, Mi nister v. koophandel; Trevellijan, secretaris voor Schotland; John Morley, secretaris van Ierland. Lord Aberdeen, een streng protestant, is tot onder- koning van Ierland aangesteld. De Times beweert dat de Regeoring niet als krach- tig kan worden beschouwd, maar roemt de keuze van Lord Rosebery, daar deze als een groot vriend van Herbert Bismark, voor den vrede met Duitscbland zeker zal waken. Iutusschen nu het politieke vraagstuk opgelost is, is dit geensins het geval met het economische. Zooals men weet is de vrijbeid van vergadoren en spreken in Engeland nagenoeg onbeperkt. Bijeeukomsten van duizende personen op het een om Lady Norgate te worden. Je weet nu waarop ge u voor de toekomst kunt voorbereiden." Zij kleurde diep. Hare zorgen en moeilijk- heden begonnen. //Maar, James", stotterde zij, ik had je juist iets willen vertellen. Ik ben reeds verloofd." Hij trok de wenkbraauwen op. Om over iets op eenigerlei wijze groote verbazing te kennen te geven, streed tegen zijn voornaamlieid, en geen oogenblik kwam de gedachte bij hem op dat Eugenie iets zou kunnen doen strijdig met hetgeen zij aan zich zelf en aan hare familie verplicht was. vZooveel te slechter voor Norgate", zeide hij. //Wie is de gelukkige?" //Ik vrees dat je boos, verschrikkelijk boos zult zijn." Haar toon was angstig en be- deesd. En zij bemerkte zeer goed aan hem dat zij reden had bevreesd te zijn. Zijn gelaat werd strak, maar zijn toon bleef nog beleefd en vriendelijk. »Maar meisjelief, trek nu niet v6<5ruit een wissel op mijn on- genoegen." "Zeg me wie het is?" of ander plein tot het bespreken hunnor belangon en hot kenbaar maken van bunne wenscheu en verlangens, zijn er dan ook gewone znken. Bekend is het, Dickens werken hebben daartoe bet bunne bijgedragen, welk een diepe ellende en nfgrijselijke armoede, en als gevolg daarvan boeveel ondeugd en misdaad, in de achterbuurten der milli- oenen stad heerschen. Wanneer men bierbij voegt het groot aantal arbeiders, die sints maanden geen werk kunnen krijgen, is bet niet te verwonderen dat de socialisten voor hunne leerstelliugen bier een rruchtbaren grond vonden. Tot nu toe echter had het Eugelsche volk bjj het houden der meetings in den regel een prij- senswaardig voorbeeld gegeven van eerbied voor de wet en de gestelde machten. Wat echter in de afgeloopen week te London is voorgevallen, zal met een zwarte kool in de geschiedboeken der stad wor den opgeteekend. Wat toch is het geval geweest. Den 8en.j.l. zou er op Travalgar Square oene vergadering van werkeloozen worden gehouden ten einde den toestand te bespreken. Hadden de socialistische leiders zich buiten de zaak gehouden dan zou de meeting onge- twijleld rustig zijn afgeloopen. Dit maakte echter hunne rekening niet. Zij ver- scbenen met een groot aantal volgelingen op bet plein, onder aanvoering van een zekeren Hyndman en Burns. Nadat beftige, opruiende redevoeringen waren gehouden en de roode vlag was ontplooid, trok een groote bende van Trafalgar Syuare naar het We&t End, en ricbtte op haar weg de grootste verwoestingen aan. Van de meeste groote clubs en winkels werden de ruiten verbrijzeld en spoedig sloeg het gemeen over tot plundering. Een aantal magazijnen, van juweliers, wynkoo- pers, wapenfabrikanten enz. werden leeggestoleu, terwijl de voorbijgangers, dames en heeren beiden, aangehouden, en op de ruwste wijze beleedigd en van hunne kostbaarheden beroofd werden. De politic was op deze gebeurlijkbeid blijkbaar //Zijn naam is Gerald Leigh." //Een aangenaam kiiukendc naam, en een die mij, dunkt me, niet geheel vreemd is." Maar wie en wat is nu Gerald Leigh?" »Hij is beeldhouwer." //Ah, zoo, nu ben ik er. Een zoon van die vroegere pachter. Een genie dat door mijn vader op een mesthoop werd ontdekt. Zeg, Eugenie, ben je totaal krankzinnigge worden //Hij zal spoedig een beroemd man worden". Herbert trok op de meest minachtende wijze de schouders op. //Laat hij zoo beroemd worden als hij wil, Wat doet dat er toe?" //De meest trotsche familie kan er trotsch op zijn, zich aan een kunstenaar te verbinden". Herbert keek zijn zuster medelijdend glim- lagchend aan. //Beste meid, laat je toch niet meeslepen door de kortstondige roem van zoogenaamde kunste- naars. Als die snaken in de srnaak vallen, zenden wij ze uitnoodigingen, en maken, de hemel weet hoeveel werk van ze. Dat is nu eenmaal mode

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1