BINNENLAND. KERKEL1JKE BER1CHTEN. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en ADYERTENTIEBLAD. geheel onvoorbereid. Op Travalgar Square zelf waren de noodige maatregelen genomen maar ver- der werd de zwakke politie gemakkelijk overmand en ergerlijk mishandeld. Den volgenden dag hadden er op nieuw samen- scholingen plaats, doch de politie wist die thans uit elkaar te jagen. De telegrammen van gisteren en heden luiden echter zeer zorgelijk. Gisteren liep het gerucht dat een bende van 10.000 man uit de buitenwijken op weg was naar de City, waar de grootste onrust heerschte en alle winkels en magazijnen werden gesloten. Hoewel dit niet bevestigd werd hebben er in de wijk Depthford ernstige ongeregeldbeden plaats gehad. De politie had de noodige maatregelen genomen en de bruggen naar de City afgezet, ter- wijl er voor alle gebeurtelijkheden een regiment cavallerie gereed wordt gehouden. Gelukkig voor Londen hebben de ongeregeld- heden zich niet herhaald, en is de kalmte in de hoofdstad teruggekeerd. De winkels zijn weer geopend en de zaken gaan op nieuw hun geregelden gang. Dit neemt echter niet weg dat men thans op alle eventualiteiten is voorbereid en de noodige maatregelen getroffen zijn om eene nieuwe uitbarsting met alle krachl te onderdrukken. Uit de heden avond ontvangen telegrammen blijkt dat het voorbeeld van Londen aanstekelijk heeft gewerkt op de provincien. In verschillende plaatsen hadden manifestatien plaats, welke te Leicester een zeer ernstig karakter aannameu. Eenige kousenfabrieken, die tengevolge van werk- staking stil stonden, werden aangevallen, alle ruiten verbrijzeld en de machinerien vernield. Het gelukte dor politie eerst na groote moeite het oproer te onderdrukken. FRANKRIJK. In de Kamer van Afgevaardigden is aangenomen de conclusie van hare commissie tot verkoop der Kroondiamanten. In het bureau der kamer werd een voorstel neergelegd de prinsen van Orleans het verder ver- blijf in Frankrijk te ontzeggen. Het gaat uit van de opportunisten die het hand- haven, ondanks het verzet van den Minister de Freycinet. Wat eerst gerucht was, bevestigd zich, n. 1. dat Rochefort wegens het besluit der Kamer om zijn amnestie-voorstel niet in behandeling te nemen, zijn ontslag uit de kamer van Afgevaardigden neemt. Bij de behandeling der Tonkinquaestie trok Michelin zijne beschuldiging van het Ministerie- Ferry in. Met 268 tegen 154 stemmen besloot de Kamer niet tot een onderzoek der Tonkinquaestie over te gaan en is deze dus, voorloopig althans, van het programma verdwenen. DUITSCHLAND. In Duitschland is men hoogst ingenomen met het nieuwe ministerie in Engeland, vooral met de keuze van Lord Roseberry als mi nister van Buit. Zaken om zijne vriendschap met Bismarck. Een voorstel bij den Rijksdag door de bimetal- listen ingebracht ten doel hebbende om bij de mogend- heden aan te dringen op het invoeren van den internationalen dubbelen standaard vond geen bijval. Maar wij trouwen er niet mee. Integendeel, aangezien ze alien uit de lagere klassen voort- komen, zooals je vriend, worden ze in den regel voorzien van een vrouw, uit hun eigen stand, een vrouw die thuis blijft en niemand hindert". Zij boog het hoofd onder den geesel zijner verachting. Hij bemerkte het, en wist dat hij tot het tegen- gaan harer ziekte, de goede behandeling volgde. //En om nu op deze Leigh terug tekomen", hervatte hij. Wat zal hij gedurende en tal van jaren zijn? Zooiets van een buitengewoon soort van steenhouwer. Hij zal de kost ver- dienen zoo goed en zoo kwaad het gaat, door het vervaardigen van borstbeelden van burge- meesters en burgemeesters—vrouwen, die het noo- dig oordeelen hunne alledaagsche gezichten voor het nageslacht te bewaren. Misschien gelukt het hem zelfs een order voor een grafsteen te krijgen! Bah I //Natuurlijk heb je een loopje met me genomen, Eugenie. Ik zal Norgate maar zeg- gen om zoo spoedig doenlijk eens een bezoek te komen brengen". Het centrum bepaalde er zich toe de regeling voor te stellen, het muntstelsel nader te onderzoeken. TURKIJE. De Oosterschequaestie verkeert in zooverre in eene periode van stilstand dat de onder- handelingen te Bucharest nog steeds gaande zijn. Uit vrees voor Griekenland's vijandige bedoe- lingen heeft de Sultan toegestemd in eene vcreeni- ging van Oost-Rumelie en Bulgarije en daarop de goedkeuring van alle Staten ontvangen behalve van Rusland, dat er zich nog steeds met alle kracht tegen blijft verzetten. Tot grooten spijt van Servie en Griekenland heeft het nieuwe Engelsche ministerie verklaard dat het bij de buitenlandsche politiek van Lord Salisbury wat betreft de Oosterschequaestie zal blijven vol- harden, wat Koning Milan reeds genoopt heeft zijn reserve-leger weder op de been te brengen. Engeland hoopt dat Griekenland de Europeesche vrede niet in gevaar zal brengen. DENEMARKEN. Het Hooggerechtsshof heeft de Heer Horup vice-president van het Folkething vrij- gesproken van de beschuldiging van majesteitschen- nis maar hem veroordeeld in de kosten van het geding. Ook in ons land blijft het sociale vraagstuk nog steeds het onderwerp van den dag. Ofschoon wij ge lukkig niet op dergelijke ongeregeldheden als te Lon den behoeven te wijzen, laten de socialisten toch van tijd tot tijd bemerken dat zij er nog zijn. Na de lezing van Prof. v. Hamel nl. te Amster dam gehouden over de »Wetgeving op den arbeid" is een troepje socialisten in de Kalverstraat in botsing geraakt met de politie; een agent werd zoodanig in het gelaat verwond dat hij naar het gasthuis moest worden gevoerd. Den socialist Fortuijn is wegens hoon, der Regee- ring aangedaan tot 250 boete subsidiair twee maanden celstraf veroordeeld. In eene beschouwing over de Rijksmiddelen in 1885 geeft de heer mr. J. L. de Bruijn Kops in de Economist deu raad om tot de afschaffing der suikeraccijns over te gaan, althans in die mate door den accijns van 27 tot 15 per 100 kilo te verlagen. Daarin ziet schrijver een geschikt middel om de belasting-hervorming te bevorderen. De kleine inkomsten zullen door een grooter sui- kerverbruik het hunne bijdragen en een inkomsten- of effecten-belasting alzoo minder bezwarend voor de meervermogenden zijn. Onder Voorzitterschap van dr. Koch, predi- kant te 's Hertogenbosch is den 9en dezer in de Willemskerk te's Gravenhage geopend de Algemeene Synode, samengeroepen naar aanleiding van het Amstordamsche kerkgeschil. De werkznamheden zijn aangevangen met 22 leden: De synode heeft zich gesplitst in 2 synodi con- tractae, waarvan de eene de Amsterdamsche kwestie, de andere de Kootwijksche zaak zal beliandelen. In laatstgenoemd plaatsje is n. 1. de heer Hout- zagers, die zijne studien aan de Vrije Universiteit heeft voltooid, als predikant bevestigd door den directeur van het gymnasium te Zetten. De geschor- ste Kootwijksche kerkeraad opende de kerkdeuren. Hierbij dient echter gezegd dat de kerkeraad zich //Ik zal Gerald Leigh huwen", antwoordde Eugenie, mokkend. //Daarvoor," zeide haar broeder opstaande en nog steeds glimlagchend, //ben ik in het minst niet bevreesd, ofschoon ge meerderjarig zijt en in het bezit van een vijf en twintig duizend gulden. Ge zijt niet in de wieg gelegd om een zolderkamertje op te sieren. Je zult wel be- grijpen dat ik betrekkelijk de nalatenschap andere orders moet geven. Ik zal moeten wachten totdat je Norgate trouwt of een andere behoor- lijke man". Hij nam afscheid en ging heen. Het had er alien schijn van, dat de zaak hem geen oogen- blik onrust baarde. Hij was slim, en vleide zich wel te weten op welke wijze Eugenie be- handeld moest worden de menschelijke natuur zou op hare zwakste punten worden aangetast. Zijne zorgeloosheid, was natuurlijk slechts schijnbaar; want toen hij mevrouw Cathcart in haar rijtuig huiswaarts keercmde, ontmoette, achtte hij het hem door Eugenie medegedeelde van genoegzaam belang, om het rijtuig te doen voor de schorsing, van het synodaal verband had afgescheiden, en eene schorsing dus als onmogelijk en van nul en geener waarde beschouwt. Met algemeene stemmen op 2 na heeft de synode daarop aangenomen een voorstel Tin/iolt luidende „De Synode benoeme eene commissie van drie leden uit haar midden, aan welke worde opgedra- gen het ontwerpen van een modus vivendi of interim, waarbij, zonder eenige gevolgtrekking voor het al of niet recht hebben van bestaan der thans in onze kerk feitelijk aanwezige richtingen of partijen, aan de geestelijke behoeften en wenschen van deze wordt voldaan, hetzij door kerspelvorming, hetzij door andere zoodanige middelen, als de Commissie daartoe zal kunnen vinden. Te dien einde zal de tegen- woordige vergadering niet gesloten worden maar op reces uiteengaan. „Zij worde gemachtigd, zich in betrekking te stellen tot, en, zooveel noodig, overleg te plegen met invloedrijke vertegenwoordigers van onder- scheidene richtingen. Zij diene haar ontwerp in bij de synode, die het in behandeling neemt, zoodra in de aanhangige tuchtzaken een einduitspraak zal gevallen zijn." Naar aanleiding van de geruchten omtrent conversie onzer Staatsschuld, kan met eenigen grond worden verzekerd, dat werkelijk bij onze Regeering in overweging zijn plannen tot converteering van onze 2j£, 3 en 4 percents Schuldbrieven in een 3% percents fonds, met de bedoeling om aldus een aanzienlijke som aan rente te besparen. Indicn deze overwegingen mochten leiden tot de indiening van een bepaald plan aan de Staten-Generaal zou zegt men het voornemen bestaan vrijheid te geven tot aflossing van de tegenwoordige certificaten Werk. Schuld, indien de houders dit mochten ver- langen. (AA/. Hdbl De voorstellen tot verlenging der concessie van de Rhijnspoorweg-maatschappij, zouden, naar ons medegedeeld wordt, hoofdzakelijk berusten op de grondslagen, aangenomen bij de overeenkomst met de Hollandscho spoorweg-maatschappij. Het recht van naasting door den Staat is alzoo bedongen. De jury van de Antwerpsche Wereld-ten- toonstelling heeft aan bestuurderen van het Ned. Handelsmuseum het „diplome d'honneur" toegekend voor de inrichting der Nederlandsche afdeeling. Wij ontvingen het vervolg op het ,;Koloniaal verslag over 1884", doch te laat om nog in dit nummer behandeld te worden. Wij behouden ons voor zulks in het voigende tc doen. Blijkons advertentie is bewilliging verleend, op de verlenging van den duur der Naamlooze Ven- nootsehap Hollandsche Suikerraffinaderij, en op de wijzigingen in de statuten, in de alg. vergadering van 22 Dec. jl. goedgekeurd. De geldleening van 400.000, welke het bestuur door diezelfde vergadering gemachtigd was te sluiten door uitgifte niet beneden pari is, naar wij vernemen, geheel a pari geplaatst niet ad 5 pCt., zooals de vergadering had bewilligd, maar tegen U/s P^t. Bij koninklijk besluit van 7 dezer, is de heer mr. B. H. Van Delden, gewezen voorzitter van den landraad te Toeban (Rembang), laatstelijk met verlof hier te lande, op zijn verzoek, eervol uit 's lands dienst ontslagen, met toekenning van pen- sioen. stilhouden. Hij zette zich naast zijne tante, en terwijl zij op zijn verzoek, nog een toer door het park maakten, vertelde hij haar wat er was voorgevallen. Zij pasten els bondgenooten uitstekend bij elkaar. Mevrouw Cathcart was verrukt toen zij hoorde van Sir Ralph's plannen en vond het afschuwelijk toen zij vernam dat Eugenie eene connectie zoo ver beneden haar stand, had aangeknoopt. Zij was het volkomen eens dat het jonge meisje op kalme wijze en niet met geweld van hare dwaasheid moest worden genezen dat zij er afgelagchen niet afgeredeneerd moest worden. //De meeste jonge meisjes stellen zich £ens in hun leven als dwazen aan", zeide mevrouw Cathcart cynisch. //Dat doen ze", zeide James Herbert die op het punt van vrouwen een woordje kon mee- praten. //Dat neemt echter niet weg, dat dit met Engenie niet gebeuren zal. Zoek alles omtrent die snuiter te weten te komen, waar hij Heden zijn voor den tijd van vier jaar her- benoemd tot commissarissen van het Amsterdamsch Entrepotdok de heeren A. W. van Eeghen. mr. N. J. den Tex en mr. II. L. M. Luden. Tot directeur der gemeente-instelling voor de opleiding van O.-I. ambtenaren te Leiden is door deu Gemeenteraad benoemil de hoogleeraar mr. P. A. Van der Lith, die zich bereid verklaard heeft deze betrekking kosteloos te aanvaarden. Bij koninklijk besluit van 10 dezer is L. Eland, gepensionneerd adjunct-commies bij hot departement van binnenlandsche zaken, te Nieuvver-Amstel, be- noemd tot broeder in de orde van den Nederland- schen Leeuw. Dr. W. Van den Bergh, predikant te Voort- huizen (Geld.), heeft Zondag 11. aan de gemeente bekend gemaakt, dat de kerkeraad te Voortkuizen de gehoorzaamheid aan de Synode heeft opgezegd. Tot lid der Tweede Kamer is heden in het kiesdistrict Maastricht gekozen de heer Ruland, burgemeester van Vaals, met 742 van de 1237 geldige stemmen. De heer Kleuters vereenigde 344 stemmen op zich. Bij de hardrijderij, gisteren te Groningen gehouden, werden de prijzen gewonnen door Wiebo De Vries van Oenkerk 100), Renke Van der Zee van Workum 70), Pieter Bruinsma van Sneek 40) en Abraham Hesselink (student) van Gro ningen 20). Door de Zaaulandsche Kamer van Koophandel zijn twee adressen verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het eene bevat bezwaren tegen het wetsontwerp tot heffing van een statistiek-recht bij den in- en uitvoer van vrije goederen, in het andere wordt verzocht het wetsontwerp tot wijzi- ging van het tarief van invoerrechten niet goed te keuren. De heer P. F. L. L. Waldeck, te Loosduinen, herdacht Woensdag zijn 25-jarigen arbeid ten nutte der Holl. Maatsckappij van Landbouw, van 1861 tot 28 September 1871 als adjunct-secretaris en sedert als secretaris-penningmeester. Ned. Ilerv. Gemeente. Beroepente Spaarndam J. G. Kam Bzn. te Leur; te Diemen D. J. Karres te 'tWoud; te Berg-Ambacht T. H. Woudstra te Ouderoir- dum, Nijemirdum en Sondelte Prinsenhage Chr. A. Van Maasdijk te Katwijk; teVeendam H. J. Dingermans te Irnsum te Wanneperveen J. R. Van Kooij te Pesse; te Uithuizerrneeden en Eenum J. Van Giffen te Geesteren; te Nieuw-Brongera P. Peaux te Wijk aan Zee; te Batmen (cl. Deventer) J. Damstd te Oude- Pekela; te Schoondijke J. A. T. Sperna Weiland te Dongen; te Nocrdeloos II. Wiersma te Ilar- melen; te St. Michielsgestel W. G. Van Doorne te Hoogeloon; te Gameren Chr. Ynzonides te Waspikte Lopik c. a. W. Ringnalda te Loon op Zandte Spanbroek en Opmeer L. W. De Orient Dreux te Hoogwoud; te Dokkuin P. woont en al het overige. Eugenie weet er niets van dat ik a hieTOver spreek. En houd vooral goed het oog op alle mogelijke brieven". Toen den volgenden morgen Eugenie en haar tante bij elkaar zaten, begon de laatste, een be- kwame huis-diplomaat, de operaties door haar spijt te kennen te geven dat de heer Herbert hoewel zulk een liefhebber van beeldhouwwerk, nooit door deze of gene beeldhouwer zijn buste had laten maken. Mevrouw Cathcart sprak hierover zoo eenvou- dig en natuurlijk dat Eugenie in den val liep, en haar mededeelde dat twee jaar geleden voor zulk een buste het gips-model was gemaakt door een jong beeldhouwer die toen op Acton- Hall logeerde. Het was gedaan uit liefhebberij, niet voor geld, maar haar vader was altijd voornemens geweest er een copie in marmer van te laten maken. Me vrouw Cathcart was er over in de wolken. Ln wist Eugenie waar die jonge man op hetoogenblik te vinden was? Eugenie wist dit. Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 2