RECHTZAKEN. LANDB0UW. GEMENGDE BERiCHTEN. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEITWS- en ADVERTENTIEBLAD. MdBBB Pijper te Kiraswerd; te Heinenoord c. a. J. Bajerr.a te Ermeloo; te Assendelft J. A. T. Sperna Weiland te Dongente Katripen J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsurn c. a.; te Mellissant H. Dreessen te Den Bomrnel; te Middelbnrg C. B. Oorthuis te llarderwijk. Bedankt: voor Makknm door W. Aran den Bergh te Yoorthuizen; voor Woudsend door B. Haga te Witmarsum en Pingjum; voor Tricht, door J. A. Barbas te Akkooi (Gelder- land); voor Hoornhuizen - Klocstsrburen door W. J. H. Van der Zwaag te Twijzelvoor Wir.sum door J. Schuiringa te Hensbroekvoor Ter Aar door Th. Woudstra te Oudetnirdnm voor Ernst (in Gelderland) door J. H. Krusetnan Aretz te Ossendrecht; voor Garsthuizeu door E. T. Salverda te Lemele; voor Elburg door A. Renier Jz. te Elspeet; voor Boven-Smilde door M. Reijerkerk te Veenwoudenvoor Brakel door J. Reyers cand. te Hekendorp; voor Aalsmeer door J. W. H. Kalkman te Maassluis. Aangenomennaar Heemstede door F. E. Daubanton te Zwolle; naar Melissant door H. Dreessen te Den Bommel. dir. Ger. KerJc. Beroepen: te Heerenveen H. Van Hoogen te Wildervank. Ev. Luth. Kerlc. Beroepente Deventer F. C. Stellwag te Leeuwarden. Doopsgez. Kerk. Beroepen: te Winschoten, Midwolda c. a. S. Kutsch Lojenga te Bolswardte Wormerveer (Op Jt Zuid) P. K. Bij). te Edam. Bedankt: voor St. Anna Paroehie en Berli- kum door P. Botke te Knijpe. Voor het gerechtshof te 's Gravenhage stond Douderdag j.l. terecht H. M. S. in dienst van den heer v. d. C. te 's Hage, die de vorige maand er van door gegaan was met een bank- biljet van f 200, hem tot het doen van ver- schillende betdlingen toevertrouwd. Van de f 200 had hij f 6 betaald voor duin- waterverbruik, en was met de rest, bestemd ter voldoening van directe belasting, naar Leiden uitgeweken alwaar deze boodschapper het geld op liederlijke wijze verteerde. Voor zijn vertrek had hij zijne vrouw nog eene lekkere ham cadeau gemaakt. Dc bekl., die tegen een loon van f 3 's weeks oppasser was, stelde zijn misbruik van ver- trouwen op rekening van drankgebruik. De eisch luidde 3 maanden eel en f 12.50 boete. Daarna stond terecht J. d. G., 33 jnren, boekhouder en kassier der Haagsche Tramway- Maatscha[)pij, wonende 's Hage maar thans in voorloopige hechtenis. Sedert Juni 1884 was hij als boekhouder tegen een loon van f 1000 's jaars en vrije woning in dienst van de Haagsche Tramway-Maatschappij. Als zoodanig was de bekl. belast met de ontvangst van lo. de passagiersgelden uit de verschillende depots 2o. de gelden der verkochte abonnementsboekjes; 3o. de borgtochten en kleedingstnkken der koetsiers en conducteurs. Met die ontvangsten moest hij loopende rekeningen der Maatschappij betalen en de overige gelden ten haren behoeve storten bij hare bankiers de firma S. Zonen te 's Hage. In plaats van die gelden behoorlijk te verantwoorden, zooals zijn plicht voorschreef, wordt hem ten laste gelegd bedriegelijk ten nadeele der onderneming op verschillende tijd- stippen te hebben verduisterd onderscheiden hem in zijne betrekking als zoodanig ter hand ge- stelde gelden. Die sommen bedragen respectie- velijk flO, 53,024, f 587,45, f 25, f 33,75, f 9, f 2.50 en f 761.994 en alzoo gezamenlijk een totaal van f 2473.01. Op 6 Januari j.l. was de boekhouder ver- dwenen met acliterlating van het tekort in de kas. De bon/tochten van de koetsiers en de kleeding- gelden van de conducteurs werden door bekl. uit de handen van dit personeel ontvangen, zonder een bewijs van ontvangst aan hen af te geven en zonder die gelden te verantwoorden. De boekhouder erkende de kas van de Maat schappij te hebben te kort gedaan, als reden van verschooning aanvoerende, dat hij vroeger een aanzienlijk bedrag aan geld was kwijtge- raakt, waardoor een tekort in de kas ontstond dat hij niet durfde bekend maketi en met de niet verantwoorde gelden gedekt word. Hij ont- kende grove verteringen te hebben gemaakt, zooals in rapporten beweerd werd. Het O. M. requireerde schuldigverklaring aan misbruik van vertrouwen en gevangenzetting gedurende 1 jaar, in eenzame opsluiting te ondergaan, benevens flOO boete of subsidiair 15 dagen gevangenisstraf. In de Economist van Februari komt een be- langrijke circulaire voor van de heeren M. &R. De Monchy, te Rotterdam, over den stand der roggeprijzen te Berlijn en te Amsterdam. Van 18741879 toonen de halfjaarlijkche op- gaven dat de prijzen aan beide markten per 2100 kilo verschillen opleverden van f 1/6; nu eens was te Berlijn, dan weder te Amster dam de prijs hooger; gemiddeld stonden de prijzen over die zes jaren gelijk. In dat tijd- vak was de invoer in Duitschland vrijtot 1 Juli 1877 gold in Nederland een invoerrecht \an /1.50 per last. In 1879 werd in Duitschland een invoerrecht van 1 mark per 100 kilo of f 12.60 per 2100 kilo vastgesteld. En nu leert een vergelijking der halfjaarlijksche prijzen, in de vijf jaren 18801884, dat te Berlijn de rogge bijna altijd hooger genoteerd stond en wel gemiddeld j^ll boven Amsterdam. Met 1885 werd in Duitschland het recht tot f 37.50 per 2100 kilo verhoogd en in Dec. 1885 was het verschil reeds y'38 boven den prijs van Amsterdam. Daaruit blijkt dat het hoogere invoerrecht wel degelijk in de prijzen geheel of bijna geheel werd terruggevonden. //Ten aanzien van tarwe", zegt de circulaire, //laat het zich niet nauwkeurig in getallen aan- geven, dat de verbruiker het inkomend recht geheel betaalt, omdat onze Amsterdamsche ter- mijumarkt geen afdoenden maatstaf voor tarwe oplevert; maar in ieder geval betaalt toch de verbruiker in Duitschland een deel van het recht in den verhoogden prijs. Neemt men nu voor een oogenblik aan, dat de boer in Duitschland tengevolge van de protectie iets verdient, dan wordt die verdienste betaald door een ander deel van het volk, hetgeen ten gevolge heeft dat velen, voor wie het leven te duur wordt, naar elders verhuizen. De meesten gaan naar Amerika, waar de landverhuizers in den regel landbouwers en dus producenten worden; en dezen dragen er dus aan den eenen kant ice bij, om voor hunne vroegere landgenooten het brood goedkooper te doen worden, aan den anderen kant provoceeren zij daardoor tegelijk nieuwe tarief-verhoogingen. //Moge nu onze handel door al deze omstan- digheden tijdelijk nog gedrukt blijven, voor oris kleine land is het toch niet geraden, het voor- beeld der groote mogendheden te volgen, omdat de bij uitnemendheid gunstige ligging van ons land, aan de monden van den grooten Rijn, den waarborg geeft, dat een steeds toeuemend vrij verkeer ons op de eene of audere wijze bezigheid geven en voordeel brengen zal." In eene onlangs gehouden vergadering der Floralia—instelling te 's-Gravenhage werd in de eerste plaats overgegaan tot de verkiezing van een voorzitter ter vervanging van den heer J. W. D. Roell, die zijn verlangen te kennen gaf niet weder als zoodanig in aanmerking te komen. Benoemd werd de onder-Voorzitler, de heer W. A. Hattinga Raven, die zich bcreid verklaarde de betrekking te aanvaarden. Van den heer Van Ogten was bericht ont vangen, dat hij zijn ontslag nam en als be- stuurslid en als lid der commissie. Ilierop werd gekozen tot onder-Voorzitter de heer Moesveld, tot secretaris jhr. Gevers Deynoot, en tot penningmeester, in plaats van den heer Grijseels, die volgens het reglement niet meer herkiesbaar was, de heer Ente van Gils. Die heer maakte ecliter, uithoofde van zijne vele drukke bezigheden, bezwaar om de betrekking te aanvaarden, waarna tot penningmeester be noemd werd de heer E. Wijers, die zich bereid verklaarde de functie op zich te nemen. Vervolgens werd de rekening en verantwoor- ding van den penningmeester, sluitende met een batig saldo van f 127.41 onderzocht en in orde bevonden. Alstoen werden de aftredende bestuursleden Autiez Klatte en jhr .Van den Berch van Heem stede als zoodanig bij acclainatie herkozen, ter- wijl in de plaats van de heeren Van Ogten, Quarles van Ufford en Polak, die waren uitge- vallen, werden gekozen de heeren Huijzer, Quarles Van Ufford en Lefebre. De beide eersten zullen aflreden in 1887, de derde in 1893, Ten slotte bracht de secretaris verslag uit over den toestand van Floralia in het afgeloopen jaar, waaruit bleek dat de instelling zich in een toenemenden bloei mag verlieugen. De Vereeniging tot ontwikkelijk van den Land- bouw in Hollands Noorderkwartier, benoemd in- dert.ijd eene commissie bestaande uit dehh. J. Bree- baart Klz., Jhr. Mr. P. van Foreesten J. Zijp Hzn. bestuurders of oudbestuurders der vereeniging, Herman F. Bultman, 2e voorzitter van de Hol- landsche Maatschappij van Landbouw, en H. P. De ICat van Hardinxveld, lid vanhetHard- draverij-comitd, om de oprichting van een Ne- derlandsch paardenstamboek voor te bereiden. Deze commissie wees als voorloopig voorzit ter den heer J. Breebaart Klz. en als vootloo- pig secretaris den heer Herman F. Bultman aan, en noodigde een veertiental heeren, die belang in de Nederlandsche Paardenfokkerij stellen, uit om met haar te vergaderen. Bijna alle uitgenoouigden toonden zich tot medewerking bereid en nu zal de eerste vergadering op Maan- dag e. k. des middsgs om lielfeen in het cafe Krasnapolski te Amsterdam gehouden worden. Blijkeus bericht vau den consul der Neder- landen te Parijs, is in Frankrijk de invoer van runderen, schepen, geiten en varkens, laiujs de grenskantoren te Lascaux en Conflens (Ariege) Fos, Saint-Mamet en Bagneres-de-Luchon (Haute Garonne) tijdelijk verboden. Blijkeus bericht van den consul der Neder- landen te Parijs, is in Frankrijk de invoer van rundereu langs het grenskantoor Ecouviez (Maas- departemenf) wederom toegtstaan. llet volgende staa'tje van reclame is ontleend aan het Amerikaansche blad the Commercial Gazette, Cincinnati. //De bloemisten en bloemliefhebbers zullen welrtra in de gelegenheid zijnom zich te kunnen overtuigen van de onovertreffelijke hoedanig- heden der jongste aanwinst van den beer Henry Bennett, van Shepperton, Walton- on the Tha mes, Engeland; die door alle Engelsche Jour- nalisten zonder onderscheid genoemd en erkend wordt als de groote en vermaarde winner van een geheel nieuw Rozengeslacht. De theeroos William Francis Bennett heeft de schitterend roode kleur van de roos General Jacqueminot, de vorm van de Niphetos, de grootte der bloem van Marechal Niel, de wel- riekende geur van La France, en bezit daaren- boven de niet genoeg te waardeeren eigenschap dat haar bloemen zeer lang duren en niet zoo spoedig verwelken noch uitvallen als die eener andere Roos. Maar dat is volstrekt nog niet alles, het is een echte zuivere Theeroos, buitengewoon rijkbloeiend, de mildbloeiendste van alle doorbloei- ende roozen, haar bladerdos glansrijk en krachtig ontwikkeld kan in dit opzicht met dat der weelderigste Hybride Rozen wedijveren, en wordt nooit door wit aangetast. Kortom, volgens de verzekering der meest vertrouwbare deskundigen in Groot-Brittanje en in Amerika, zijn al de voortreffelijke hoedanigheden, waarvan edn enkele voldoende was om de verinaardheid van sommige uitstekende varieteiten te vestigen, als daar zijn de sierlijke vorm, de grootte der bloem, de geur en de schoone bladertooi altegaar in deze goddelijke plant vereenigd. Hier bewonderen wij het vurig karmozijnrood van General Jacqueminot in een altijd door- bloeiende Theeroos, die onovertroffen is om ge- forceerd te worden als wannrer zij den geheelen winter onafgebroken doorbloeit, pas is er een bloem afgesneden of een andere ontluikt, daarin gelijk aan de soldaten van Wellington in den slag bij Waterloo, waar de plaats van een ge- vallene, terstond door een ander werd ingenomen. Daarenboven is haar kleur standvastig en onveranderlijk, niet zooals die van Gdn^ral Jacqueminot allengs overgaande in een flets purperkleurig lila of paars, een uitsluitend voor oude Dames passende kleur. Welke vorm is exquiser dan die van de zoo hoog gewaardeerde Niphetos? maar de bloem van deze is klein in vergelijking bij die der nieuwe Koningin, daarenboven is de Niphetos een witbloemige roos en volstrekt geen nieuwig- heid meer ondcr de Rozen van die kleur. Overal waar de beschaving is doorgedrongen, werd ook La France verspreid en gezocht om haar aangenaine geur, maar die verscheidenheid bezit niet de schitterende kleur, nocli den be- valligen vorm, noch het frisch gebladerte, is minder welriekend en op verre na niet zdo mild- bloeiend als deze nieuwe Roos van het zuiverste bloed, waarin alle de meest gewenschte en edelste hoedanigheden vereenigd zijn. De bloemisten eti bloemenminnaars der ge- heele wereld hebben sedert lang met smachtend verlangen naar het in den handel brengen van de Roos William Francis Bennett uitgezien, wij achten ons gelukkig te mogen aankondigen, dat hun ongeduld weldra zal bevredigd worden". Omtrent den brand te Dordrecht meldt de D. C\ Omstreeks 10s/« uur werd brand ontdekt in de magazijnen der Kort. Ned. fabriek van gebo- gen glas enz. van den heer J. J. B. J. Bouvy en sloegen, nagenoeg te gelijkertijd, de vlainmen uit de eerste en tweede verdieping, dienende tot pak- en bergplaats van het glas. Door de groote hoeveelheid hout, stroo en andere stoffen gevoed, greep het vuur zoo krachtig om zich heen, dat kort daarna de vlammen door het dak sloegen en eene zee van vonken als een gouden regen door de lucht strooiden. Spoedig verschenen alle slangbrandspuiten, het materieel tot bedie- ning der brandkranen van de hoogdrukwater- leiding en de beide drijvende stoombrandspuiten op de plaats des onheils, en aan de krachtdadige werking van alle is het te danken, dat reeds ten 12 uur het zoo dreigende element beperkt was en men tegen 1 uur den brand geheel onder de knie had. Door den majoor-coramandant van het korps pontonniers waren een aantal manschappen be- schikbaar gesteld, die met voorbeeldigen ijver medewerkten aan het blusschingswerk, door af- lossing van spuitgasten, aanvoering van brand- ladders enz. Bewondering wekte vaak de moed der trompvoerders, die zich, met verachting van eigen levensgevaar, waagden op daken en goten, terwijl de vorst alles met ijs had bedekt. Toen tegen half twee de brandipuiten konden inrukken, was het glaspakhuis Wenseslaus, waar het vuur ontstaan was, geheel, en het daarnaast- liggende perceel (bet voormalig pakhuis //Stok- visch) voor de grootste he!ft uitgebrand. Het nieuwe pand, waarin het hoofdkantoor is geves- tigd, heeft slechts weinig door het vuur geleden, terwijl de werkplaatsen der stoomslijperij, glas- buigerij en verzilvering gespaard bleven, zoodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Ook het kolenpakhuis bleef van het vuur bevrijd. Al deze laatste, alsmede aangrenzende woningen, bekwamen nogal waterschade.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3