ADVERTENT IE N. Haarlemmermeer. Een HUI8 en ERF, Verhuisd: W. J. SON, Tandarts, TWEE HUIZEN Erven,; OMNIBUS. NIEUW!! ECKERT's nieuwe Dorschmachines met Locomobielen Ch. R. KOUVELD, Een HUIS en ERF, fef MStf i WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. ECKERT's Ondergrond- en Aanaardploegen. ECKERT's Breed Zaaimachines kunnen door elken dam en zaaien alle soorten van zaad van de fijnste tot de grofste korrel. Men bezaait er mede 8— 9 hectaren per dag. ECKERT's Graanzuiveringmachines, Aardappelrooiers en sorteerders, Stroo- en Wortelsmjders Beetwortelrooiers, Eggen, Walsen, Hooiharken en schudders, Rosmolens, VeevoederkooktoesteHen voor groote Veehouders, Dorschmachines voor Paarden- en Stoomkracht. zijn de sterkste en goedkoopste machines welke nu gemaakt worden. ECKERT's LANDBOUW WERKTUIGEN zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Rokin 77, AMSTERDAM. NIEUWEiNDIJK hoek DAIVI ROKIN (stille zijde) 33. AMSTERDAM. onder een dak j:(i voor.-. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Tot half 10 was in de lokalen, waar uitsluitend gas wordt gebrand en niet gerookt mag worden, gewerkt, en alvorens te 10 uren de kantoren sloten, moet nog de gebruikelijke ronde gedaan zijn. Tot den volgenden middag moesten twee slangen der waterleiding nog van tijd tot tijd water op de smeulende puinhopen geven, terwijl een haspel- wagen met bediening heden nacht nog aanwezig blijft. De gebouwen waren verzekerd bij de Maat- schappij //Imperial" te Londen, de goederen bij //Securitas" te Antwerpen. Het Geill. Politienieuws bevat de volgende waarschuwing. Op het gebied van bedrog, om geen ander woord te bezigen, is door eenige personen hier ter stede weder iets bedacht; een speculatie op het gevoel van dierenvrienden en liefhebbers van kanarievogels. Slechts een advertentie in het Nieuws van den Pag is genoeg om een aardig voordeel te behalen. Zoo geschiedde ook dezer dagen. In genoetnd blad werd ten geschenke aangeboden een Saksische kanarievogel door een naar Indie vertrekkende familie. De koste der advertentie moesten natuurlijk door den ontvanger van den gevederden betaald wor den, echter geheel ten voordeele van de linnemeid, die het vogeltje altijd had opgepast. Iemand schreef op de advertentie, vroeg de voorkeur, en jawel, reeds den volgenden dag kwamen er twee mannen (honden-en vogelkoopers) met een mooi geel vogeltje. Het kooitje werd terug ver- zocht, tevens een quitantie vertoond van de advertentiekosten, ten bedrage van 2.80, zoodat met inbegrip van de nog geschonken fooi voor de linneumeid, het kanarietje zoowat betaald was. Later bleek echter dat het vogeltje een pop was, hoogstens 25 50 cent waard. Intusschen is gebleken dat een der mannen cen kistje bij zich droeg waarin een groot aantal vogels was (waarschijnlijk alle van naar Indie vertrekkende familien), terwijl de tweede een aardig pakje brieven in de hand had, alle van liefhebbers, die op zijne advertentie hadden geschreven en nog bezocht moesten worden. Op dezelfde wijze handelen sommigen met honden. Uitsluitend aan dierenvrienden wordt dan voor f 17.50 of f 12.50 een rashond te koop aangeboden, met inbegrip van halsband en ketting, gewoonlijk een fraai exemplaar, ziekte gehad, mak bij kinderen, trouw, niet zelden van op deze of gene tentoonstelling bekroonde onders. En wat leveren zij dan Of eengewoon exemplaar zouder eenige handelswaarde, of een hond waurvan zij het eigendomsrecht zeer moei- lijk zouden kunnen bewijzen. A1 te goed vermomd wsren onlangs drie heeren te Parijs, die, als havelooze bedelaars gekleed, een gemaskerd bal wilden bezoeken. Zij hadden verzuimd vooraf een rijtuig te bestellen, en zij konden er geen krijgen. Geen koetsier wilde de onoogelijke bedelaars rijden. Zij gingen nu te voet, tnaar nauwelijks waren zij een straat ver, of zij werden door een gerechtsdienaar opgepakt en naar het politiebureau gebracht. Wat zij ook zeiden, men wilde niets anders dan bedelaars in hen zien. Hun aanbod, om te bewijzen dat zij fatsoenlijke burger waren,] werd geweigerd, met het barsche antwoord//We zullen om uwentwil niet in de kou gaan loopen, om het te onderzoeken. En toen de arme bal- bezoekers geld voor den dag haalden, om een beteren indruk te maken, werd dat, als vermoe- delijk gestolen, in beslag genomen. Zoo brachten de diletant-vagebonden een geheelen nacht in het politiebureau door. Den volgenden morgen werden zij door tusschenkomst van bekenden bevrijd. Dat in de Drentsche dorpen nog veel ruw- heid heerscht, blijkt helaas dikwijls genoeg bij de zittingen der rechtbank te Assen. Een nieuw voorbeeld daarvan is het volgende: J. V., een fatsoenlijk boerenraeisje, te Nijen- sleet, begaf zich met haar vrijer naar Steenwijk ter Lichtmis-markt. Op haar terugreis deed ze nog even het koffiehuis van den heer Nijk aldaar aan en ontmoette daar een jongen, met wien ze verkeerd had. Deze nam daaruit aanleiding om haar met 5 andere jongen te volgen. Op de hoogte van den Kadijk werd haar een zoo ge- weldige slag toegebracht,, dat zij in de diepe Wetering viel, waarin haar vrijer haar werd nageworpen. De laffe aanranders volgden intus schen hun weg, zonder meer naar huune slacht- offers om te zien, die zich met veel moeite toch nog hebben weten te redden. Doodelijk verschrikt en zeer ontdaan keerde het meisje weer naar Steenwijk terug, heeft daar bij vrienden gelo- geerd en is den volgenden dag per rijtuig naar de ouderlijke woning teruggebracht. Tegen de bedrijvers van dat schandaal is pro- ces-verbaal opgemaakt. Over den wedloop op 't ijs te Wanneperveen, gehouden, schrijft men aan de Asser Ct. 't vol gende: De directie had het feest van te voren niet geannonceerd; een lid van't bestuur zeide //Wij wilt het niet in 't roor hebben, aanders kun die groote hardlooper Pauwel Haksel er nog wel umme komen, zoodoende blif 't geld in de gemeente; de prijs was.... zes Nederlandsche guldens. Aan boord van het Engelsche oorlogschip Clarence, dat zoowel voor discipline-als instruc- tievaartuig dient. en op de Mersey bij Liverpool ligt, had verleden Maandag een opstand plaats. Yerscheidene jongelieden kwamen tegen hunne officieren in verzet, en in de toen ontstane wor- steling, waarbij van vuurwapenen werd gebruik gemaakt, werden achttien der muitelingen en twee officieren gekwetst. Een poging der andere jongelieden om te ontvluchten werd verijdeld. Allen werden gevangen genomen en in de boeien geslagen. Een officier had van een paardenkooper een paard gekocht. Een paar dagen later ontmoeten zij elkaar Officier. Zeg eens, vrind, jij bent een brutale bedrieger." Koopman. Ik, hoedat zoo? Off. Omdat het paard dat je me voor goed verkocht heb, reeds na 3 dagen gestorven is. Koopman. Daar begrijp ik niets van. Drie en twintig jaar lang heeft het paard bij mij elken dag hard moeten werken, zonder dat bij daar ooit last van heeft gehad. Een trein houdt aan eene kleine halte stil. Het regent en waait. (Knorrige oude Ileer). Wat d.waarvoor moeten we hier bij dit gat ophouden. (Sjovel gekleed passagier.) Het is om er mij uittelaten, inijnheer. (Knorrige oude heer). Zoo, dan merk ik dat het ten minste ergen* goed voor is. (Jong getrouwd man.) //Ik vertel mijn viouw precies alles wat er gebeurt." (Oude zondaar.) Zoo, doe je dat Nu, ik vertel de mijne, vele dingen die nooit gebeuren." Professor. //Zit U met mijn vraag verlegen Student//In 't rainst niet, professor, de vraag is zoo duidelijk mogelijk. Maar met het antwoord zit ik verlegen." Een Officier gaf aan een schildwacht order geen duim van zijn plaats te gaan, maar aan- houdend op en nedr te loopen en te zien wat hij kon hooren. Een vergeeflijke vergissing. In eene kleine dorpskerk zou de telg van een boer gedoopt worden. Men kwam met een kind aan, dat op eene eigenaardige wijze toegetakeld was, en daarbij een ongewoon voordeelig uiter- lijk had. De domine gaf zijne verwondering daarover te kennen. //We 1 verdraaid, daar hebben ze den verkeerde meegebracht," riep de boer uit. ACT.'GES.HJiECKEHT BERLIN. worden gemaakt in meer dan 100 soorten naar gelang van het werk dat zij doen moeten. Elk Landbouwer is dus zeker een ploeg te vinden welke aan zijn eischen voldoet. Bij ECKERT's Twee- Drie- en Vierscliarige Ploegen wordt een groote besparing aan trekkracht verkregen, men wint een man uit en werkt veel sneller dan met den eenscharigen ploeg, zoodat men snel van goed weder gebruik kan maken. ECKERT's PLOEGE1V zijn sterker en praktischer gemaakt dan alle andere systemen en daardoor goedkooper. ECKERT heeft de grootste productie van Meerscharige I'loegen ter wereld. Heden overleed alhier in den ouderdom van ruim 85 jaren, onze geliefde Vader en behuwd- vader. de Heer LEENDERT VAN LEEUWEN Dz., Oud-Heemraad van de Nieuwkoopsche en Zeven- liovensche polders en Wethouder der gemeente Nieuwveen. Namens zijne kinderen en lehuwdkinderen, W. Van Leeuwen L. Van Leeuwen, Lz. Leimuiden nabij Nieuwveen, 9 Febr. 1886. te Nieuwveen. VAN DEN NAAR HET Mr. W. H. SMIT, Notaris te Heemdede zal op Oonderdag 18 Februari 1886 bij JAN DE VR1ES nan het Hoofddorp in Openbare Veiling brengen de navolgende onroerende goederen te Haarlem mermeer waarin Winkel in Kruidenierswaren en Manufactu- ren, aan den Kruis weg I No. 57, Kadastraal be kend, Sectie No. 1406. EN aan bet Hoofddorp, G G 34 en 35, Kadastraal bekend, Sectie K No. 1476, 1477 en 2876. aan bet Hoofddorp G G 33, Kadastraal Sectie K No. 1456. De Veilingsvoorwaarden liggen 8 dagen te voren ter lezing ten kantore van Notaris Mr. W. H. Smit te Heemdede. SS» 1 rafc"v&n&tAk Slechte spijsvertering. Zijn uitmuntend geschikt ter verdrijving van alle ziekten, welke hunne oorsprong hebben in slechte spijsvertering. Zij zijn zeer geschikt voor alle klassen en gestellen en zoowel in staat om genot aan rijken als verlichting en kracht aan armen te schenken. Deze Pillen zullen bevonden worden een aangenaam en krachtig werkend ge- neesmiddel te zjjn voor lijders wier geest en lichaam ontzenuwd zijn door buitensporigheid, groote zorgen of verblijf buiten s'lands. Perso nen onderhevig aan galziekten behooren van deze Pillen gebruik te makenzij maken dat iederen aanval minder hevig is, doen de misselijkheid en galachtigheid langzamerhand verdwijnen, en eene goede spijsvertering en volmaakte gezondheid daardoor terugkeeren. De verdiensten van Holloway's medicijnen wor den bovendien nog vermeerderd, doordien niet het minste gevaar met het gebruik er van gepaard gaat, noch dat zwakheid daarop volgt. Doosjes Pillen j 0.80, 1.85, 8.— en Potjes Zalf i 6.75, 13.50, 25.00 zijn op franco aanvraag comptant te bekomen bij ALLE APOTHEKERS in Holland-, als- mede in HOLLOWAY'S ETABLISSEMENT, te Londen533 Oxford Street.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 4