NIEUWS- em ADVERTENTIEBLAD. Bjjjt liner Moort een Bpepel. I A. V 11 U I ]J AJJ 1 'J 27e Jaargang No. 9. Zaterdag 27 Februari 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd PLAATSELIJKE BERICHTEN. Abonnementsprij s J. H. DE BIJSSY, Rokin 60, Amsterdam. Prijs der Advertenti&n Vergadering van den Gemeente- raad van Haarleinmerineer. Donderdag 25 Februari 1886, des morgens ten 10 lire, ten Raadhuize. Voorzitter de heer J. W. Lantzen- Tegenwoordig 13 leden, afwezig den heer Pruissen en de Breuk. De notulen der vorige vergadering goedgekeurd. Punten ter Beliandeling 1. Mededeelingen dat is goedge keurd het Raadsbesluit tot beta- ling van f 350 uit den post voor onvoorziene uitgaven voorterug- gaaf van schoolgeld aan kinderen van den Ringdijk bij Oude Wete- ring die te Alkemade schoolgaan. 2. Uitloting van aandeelen in geld- leeningen, leening 1878, uitge- loot no. 12, leening 1879 uit- geloot no. 28 en 29. 3. Voordracht tot af- en overschrij- ving in de begrooting van 1885 wordt aangehouden tot de vol gende vergadering en besloten de rekeningen ter inzage aan de Cominissie te zenden. 4. Voorstel tot het aanschaffen van een brandkast. Na discussien wordt besloten eene brandkast aan te schaffen voor eene som f 400 niet te bovengaande. 5. Voorziening in de waarneming der geneeskundige armenprac- tijk aan den ringdijk, langs de Seefien FF, J J en LL. Wordt besloten sollicitanten op te roe- pen voor gemeentegeneesheer in wijk II, tractenient 600. 6. Benoeming van een onderwijzer voor School no. 9. Benoernd Klaas Moll te Huizen, in fun tie treding 1 Maart 1886. 7. Tot vroedvrouw, standplaats Lijnden, wordt benoemd Mej. Teetje Stiens te Enter gem. Wierden, om zoo spoedig mo- gelijk in functie te treden. 8. Wordt besloten dat de door G. de Vries te Iloofddorp, gebragte grond, zonder vergunning op de gemeente eigendommen, zal moeten worden opgeruimd. Versing der open ba re vergadering van den Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Donderdag 26 Januari 1886. des morgens ten 10 ure, WEEKBLAD Per jaar, met Bijvoogsel franco per post. louder Bijvoegsel n Enkele Nommees IB Cent. 6. h 3.- ALLE TOEZENDINGEN, REDACTIE EN UITGAYE BETREFPENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN CITTERT ZONEN, te Haarlem. van 1—6 regels 75 Cent, elken regel meer 121/s Cent. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien worden aangenomen door alle boekhandelarenpostkantorenbrievengaarders en postboden. Plaatsgebrek belet ons in dit nummer bet vervolg- feuilleton op te nemen. De volgende week liopen wij met de opname weder een aanvang te maken. OP DORFFER. O O O O VAN Voorzitter de heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 14 leden, te weten de heeren Bultman, van Zijverden, rimmermans, van Reeu- wijk, Suidgeest, Knaap, Biesheuvel t Hooft, Ran, Evelein, Dijt, de Breuk, Los en Verkuijl. Afwezig door ongesteldheid, met kennisgeving, de heer Pruissen. De Voorzitter onderwerpt aan de goedkeuring der vergadering de notulen van 26 November 1885. De heer Biesheuvel wenscht in het derde punt dier notulen, tusschen het door den heer Ver kuijl en door hem gesprokene, nog bijgevoegd te zien het volgende: //De heer Bultman zegt, dat het bij Slikker een der fatsoenlijkste herbergen is, en er niet tegen te hebben dat de jongelieden daar komen om te biljarten of kaart te spelen". Terwijl de heer 't Hooft in punt 4 der notu len, waar sprake is van den heer Rinck de woor- den //niet noodig" zou wenschen veranderd te zien in: Slechts voor weinigen noodig De door de heeren Biesheuvel en 't Hooft gewenschte bijvoeging en verandering worden in de notulen aangehracht, waarna die notulen worden goedgekeurd. I Aan de vergadering wordt medegedeeld het navolgende a. besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dd 30 December 1885 nn. 42, tot verdaging van hunne besliasing over de begrooting van 1886. b. dat de begrooting van 1886 door Gedepu teerde Staten is goedgekeurd. c. besluit van Gedeputeerde dd 23 December 1885 no. 62, houdende goedkeuring van de re- kening der gemeentedienst 1884. d. dat door Heeren Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken omslag dienst 1884. e. dat bij de gehouden aanbesteding van turf en petroleum voor het Raadhuis, de leverantie is gegundvan de turf aan P. Balder voor J- 2.95 per duizend, en van de petroleum aan B. Labrijn voor 97/lo cent per Liter. f. het Koninklijk besluit van 9 Januari 1886 No. 14. waarbij het raadsbesluit van 13 Augus tus 1885, tot regeling der jaarwedde van nog te benoemen onderwijzers aan de openbare lagere scholen alhier, in hooger beroep is goedgekeurd. g. het proses-verbaal der op den 12 Januari 1886, gedane opneming van de boeken en kas van den gemeente ontvanger. II. Komt in behandeling het Suppletoir Kohier voor de bondenbelasting dienst 1885. Geen der leden verlangt de voorlezing er van. Het kohier, waartegen ge. ne reclames zijn in- gekomen, wordt vastgesteld op een bedrag van f 11.50, en de termijn van invordering bepaald op 28 Februari 1886. III. Wordt gelezen een adres van Mej. E. M. C. Moes, gemeente vroedvrouw aan de Lijnden hou dende verzoek om ontslag uit gemelde hare be- trekking ingang van den len Februari 1886. De Voorzitter stelt voor het gevraagd ontslag eervol verleenen met ingang van 1 Feb 1886. De heer Yerkuijl vraagt of 1 Februari niet wel wat vroeg is? waarop de Yoorzitter antwoordt dat daarin geen bezwaar is, dewijl bij de instructie in de waarneming is voorzien, en in de volgende vergadering eene benoeming kan plaats hebben. Overeenkomstig bet voorstel van den Voorzitter wordt bet gevraagd ontslag eervol verleend. IV. Komt ter tafel een schrijven van P. Boekel, Hoofd der school No. 6 waarbij wordt verzocht vergunning om de populierboomen voor school No. 6 te mogen vervangen door essen of iepen- boomen. Van dat schrijven wordt voorlezing gedaan; er blijkt uit dat de thans aanwezige populier boomen scbreef zijn opgegroeid, op ongelijke af- standen van elkander staan wegens wegruiming van enkelen, en de meesten staan te kwijnen; terwijl twee doodeboomen moeten worden uitge- robidvoorts dat de heer Boekel bereid is de kosten van een en ander voor zijne rekening te nemen. De Voorzitter vraagt of de leden goedvinden om den beer Boekel de gevraagde vergunning te geven De heer de Breuk zou er tegen zijn om den heer Boekel de kosten alleen te laten betalen; de maatregel is ten bate der gemeente en de kosten zijn :iiet zon hoog; de boomen die er nu staan zien er treurig uit. De heer Verkuijl zou, alvorens over de kosten te spreken, eerst willen uitmaken of de boomen zullen worden weggenomen. De heer van Reewijk vraagt of de oude boo men de kosten van de nieuwe niet zouden kun- nen dekken. De heer Suidgeest vreest dat de baag wel zal worden beschadigd want de boomen staan in de haag. De be r Biesheuvel vraagt of de boomen zoo leelijk zijn? 't welk de Voorzitter en de beer van Reeuwijk bevestigend beantwoorden. De beer Biesheuvel zegt dat het dan ter voor- koming van beschadiging van de haag beter is de boomen af te zagen en ze niet te rooijen. De heer knaap zegt dat dusdanig houtgewas voor de gemeente zoo goed als niets opbrengt en zou bet daarom de heer Boekel voor eigen rekening willen laten doen, en hem bet schaar- hout laten. De heer de Breuk is daartegen, en meent dat als de heer Boekel het kan doen zonder schade, dat is, de nieuwe boomen planten uit de opbrengst der ouden, zulks ook door de ge meente kan geschieden. De heer Knaap zegt dat het de gemeente altijd meer kost dan een ander. De heer Los is het niet eens met den heer de Breuk, want al wil de heer Boekel bet voor eigen kosten doen, dan blijven de boomen toch het eigendom van de gemeente. De heer 't Hooft zegt dat sommige leden zeker met het terrein of de zaak niet genoegzaam be- kend zijn, daarom stelt spreker voor om deze zaak ter afdoeniug over te laten aan Burgemeester en Wethouders. Zulks wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. V. Wordt gelezen een bezwaarschrift van C. G. van Gelster tegen zijnen aanslag in den Hoof delijken omslag, dienst 1885, bedragende f 6, voor 12 maanden zijnde No. 8 van het Sup pletoir kohier. Nadat de zaak was besproken door de heeren Evelein, Verkuijl en de Breuk, en toegelicht door den Voorzitter werd besloten, op het bezwaar schrift afwijzend te beschikken, als zijnde men van oordeel dat de aanslag niet kan geacht woiden te hoog te zijn. VI, VII en VII. Alsnu zijn aan de orde de bestekken voor de te verricbten onderhoudswerken aan de scholen, de wegen, het Raadhuis, begraafplaatsen en brandspuitbuizen. Deze stukken zijn gesteld geweest in handen van de cominissie voor de gemeentewerken tot onderzoek. Het door gemelde commissie daaromtrent uit- gebracht rapport, lnidt als volgt; Aan den Gemeenteraad van Haarlemmermeer. De Commissie benoemd tot 't nazien van de gemeeentewerkeu heeft de eer U 't navolgende te rapporteereu omtrent haar onderzoek naar de reparalien aan de eigendommen der gemeente en wenscht U nevens 't bepaalde in de bestek ken van Burgemeester en Wethouders eenige aanvulling en wijziging voor te stellen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1