WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEDWS- en ADVERTENTIEBLAD. Zij stelt U mitsdien voor: Perceel 1 van 't bestek van onderhoud der Scholen. Aan school 1. De regeubak te doen dempen en te vervangen door een nieuwen, daar de thans bestaande wegens zijne ongunstigen lig- ging, in een portaal direct naast den beerput van 't privaat, niet dan slecht water kan ople- veren. Aan school 2 't darahek te doen herstellen. Aan school 3. Per 2. De reparation aan de schoorsteenen te doen plaats vinden zooals in deze in 't bestek zijn opgegeven't aanbrengen echter van nieuwe schoorsteentafels bij wijze van proef achterwege te laten. De zoldertrap de deur van 't zolderkamertje benevens vijf schoolborden te schilderen. Aan school 9. De lambrizeering in de slaap- kamer niet geheel te maken, zooals deze is op gegeven, maar slechts aan twee zijden te doen daarstellen. De twee andere zijden, die door de daarvoor geplaatste ledikanten altijd bedekt zijn, kunnen gevoegelijk achterwege blijven. Aan de kamerdenr twee drangveeren te maken in plaats van bogtknierep, zooals voorgesteld is. De vlierenhaag op 't schoolterrein te doen uitrooien en te doen vervangen door een van doornen en lugnstrums; en daarvoor te plaat- sen een eenvoudig hekje tot bescherming van de haag. De wilde, minder sierlijke toestand van de schoolwerf geeft der commissie aanleiding't bo- venstaande voor te stellen. Aan school 8. 't Hek van den dam aan weers- zijden van twee of drie zware kolders te voor- zien, ten einde de bestaande beschoeijing te be- houden. 't Schoonhouden van groen en mos aan de pliuten en onderste lagen van 't metselwerk op te nemen bij het onderhoud. Perceel 3. Aan school 4. De schoorsteenver- andering te doen plaats vinden zooals deze voorgesteld is, maar met deze kleine wijziging dat in plaats van verglaasde potten, gegoten ijzeren pijpen gebruikt worden. Een gemetselde aschput op eenig geschikt terrein achter op de schoolwerf te doen bouwen. 't Verzamelen van asch in een ongemetselde put komt der Comissie met het oog op brand- gevaar in de bebouwde kom der gemeente min der raadzaam voor. Aan school 5. Evenals aan school 4, maar op veel gevaarlijker plaats, wordt hier de aach bewaard; de commissie stelt daarorn voor, in den boomgaard een aschhok te metselen. Bij 't aangegeven schilderwerk in de onder- wijzerswoning te voegen 't verwen van de vloe- ren van keuken en werkhok. 't Voegwerk aan school en onderwijzers- woning met 30 Ms te vermeerderen. Hierbij moet de commissie tot haar spijt, hoe ongaarue zij de liefhebberij van de Heeren onderwijzers wenscht tegen te werken, consta- teeren dat 't hebben van leiboomen aan de muu- ren, 't onderhoud aan 't voegwerk vermeerderd en moeielijk doet uitvoeren. Zij zou 't daarorn zeer verkieslijk vinden als de leiboomencultuur aan de muren van gemeente eigendommeri zich niet verder uitbreidde. Perceel 4. School 6. De daarstelling van een tweeden afvoerpijp voor regenwater naar den regenbak komt der commissie minder noodig voor; zij wenscht die daarorn niet te doen maken; maar daarentegen aan den hoek van 't kolen- hok een gootje te maken ten einde 't aldaar wegvloeijende water af te leiden. De bestaande portaaltrede te behouden en op de miust kost- bare wijze te doen herstellen. Voorts aan deze en aan alle andere scholen, waar zulks zal blijken noodig te zijn, de ladder- haken met schroeven en sluitplaten zoodanig vast te zetten, dat't voortdurend loszitten onmo- gelijk wordt. Aan school 11. 't Schilderwerk zooals dit voor de kamer in 't bestek is opgegeven, kan volgens 't oordeel der commissie slechts weinig opknap- pen. 't Zou haar beter voorkomen de geheele kamer te schilderen, ware 't niet dat de zwaar getrokken zolderdeelen elke opknapping in den weg stonden. De Commissie stelt daarorn voor, met't schil derwerk in woning en keuken geheel te wachten tot 't volgende jaar, en dan eerst de zolder op de een of andere wijze in elkander te drijven. 't Rasterwerk op 't schoolterrein gedeeltelijk te verplaatsen, en teruggebracht tot een lengte van 26 meters, te repareeren met 't bestaande. Langs 't rasterwerk een haag te planten van doornen en lugustrums. 't Bestek van 't onderhoud der dorpswegen gaf der Commissie bijna geen reden tot bemer- king. Alleen wenscht zij u voortestelleu de wegen niet te doen wieden, en den grintvoorraad van 75 Ms tot 100 Ms te vergrooten. De groote behoefte aan grind aan 't einde en 't begin van de loopende dienstjaren maakt een depot van grint zeer gewenscht. 't Bestek van 't onderhoud der begraafplaatsen wenscht de Commissie aangevuld te zien met eene kleine verandering. Zij wenscht n.l. niet enkele maar alle num- mers op 't kerkhof te Nieuw Vennep te doen opschilderen. 't Bestek Raadhuis onderhoud. Bij de repara tion aan de woning van den Secretaris wenscht de Commissie nog te voegen 't schilderen van de huistrap, voorts't aanbrengen van twee glazen deurplaten aan de kasten van de kamer. In 't schrijfvertrek van de Secretaris't kleed te doen opnemen en de vloer te schilderen. De Commissie ook gehoord over't maken van een kast in de noordelijke kamer, wenscht als hare meening uittespreken dat zij met 't oog op de daarbij komende uitgaven aan nieuw be- hangsel voor de geheele kamer, 't maken van deze kast wenscht uittestellen totdat 't tegen- woordige behangeel vervangen dient te worden. Bij de reparation aan 't Raadhuis mistte de Commissie 't behangen van de raadzaal zelf. Zij is toch van meening dat't behangsel goed genoeg voor eenig gewoon vertrek. niet in den toestand is, als de Raad- en Trouwzaal der Gemeente Haarlemmermeer toekomt, en stelt U daarorn voor, zonder overdreven weelde hieraan te be- steden, de Raadzaal zoodanig te doen behangen dat zij weer met fatsoen als receptiezaal kon worden gebruikt. 't Welk doende, De Leden der Commissie, (get.) B. BIESHEUVEL. P. VERKUIJL. <r J. H. M. EVELEIN. Het eerste daarop komt in behandeling het bestek voot de scholen. School 1. Door de Commissie is voorgesteld de regenbak bij de onderwijzerswoning te doen dempen en te vervangen door een nieuwe. Burgemeester en Wethouders stellen voor om hiermede te wachten tot het volgend jaar, en op de bestaande bak een luchtpijp te plaatsen. De heer Biesheuvel wil met het maken eener nieuwe bak wel een jaar wachten, maar blijft er bij dat het noodig is. De heer Knaap herinnert hoe het gegaan is met de regenbak bij het Raadhuis en die bij school 1; door Langereis is hem toen verze- zekerd dat beide regenbakken onverbeterlijk zijn; door kleine veranderingen, en vooral door het op tijd ledigen der privaten, blijkt de bak aan het Raadhuis nu goed in orde te zijn; het is wenschelijk om eerst goed te onderzoeken alvo- rens groote kosten te maken. De heer Biesheuvel dringt er op aan dat er bij uitstel goed op worde toegezien dat het water goed is, want anders gebruikt de Meester het water dat voor de kinderen bestemd is, en dezen lijden er onder. De Burgemeester zegt dat er voor de kinde ren genoeg water was. De heer Yerkuijl bespreekt ook deze zaak, en is bang dat de grond, al wordt die ook op nieuw aangebracht, weder met faecalien zal verzadigd worden, en men dan weder denzelfden toestand zal krijgen; en dan kost het op den duur weder meer geld; De heer Knaap bespreekt nog nader de oor- zaak, en zegt dat de put vroeger is schoonge- maakt geworden en toen geblekeu is digt te. zijn. De heer Verkuijl rnerkte aan dat al is een put waterdigt, zij dat nog niet is voor faecalien, zulks luistert veel nauwer, en trekt er door. De heer Eveleiu zegt dat als het water werd verontreinigd door kwade dampen uit het privaat, men niet mag dulden dat zulk water wordt ge- dronken; dan dient de regenput gedempt en eene andere gemaakt, of de privaten weggeruimd. De heer de Breuk geeft een voorbeeld aan van een door hern gebouwde regenbak waarbij alle noodige maatregelen zijn genomen, en het water altijd slecht is; Spreker zou de privaat- put willen wegruimen. De heer Verkuijl gelooft dat het opruimen der privaatput hier niet zal baten, en de regen bak weg zal moeten. De heer't Hooft zou wenschen dat het voorstel van Burgemeester en Wethouders eenigszins werd gewijzigd en wel zoo, dat niet een jaar zal worden gewacht, maar, als het blijkt dat door het plaatsen van een pijp het gebrek niet kan worden verholpen, de Raad dan een voorstel van Burgemeester en Wethouders zal inwachten tot het maken van eene nieuwe bak; men zou dan gedurende bij v. drie maanden de proef kun nen nemen. Spreker zegt nog, zeer voor goed water te zijn, maar wenscht dat de zaak vooraf goed worde onderzocht, ten einde geene onnoo- dige kosten worden gemaakt. De Voorzitter brengt alsnu in stemming het voorstel der commissie om eene nieuwe bak te maken. Dat voorstel wordt verworpen met zeven tegen zes stemmen. Tegen stemden de heeren Knaap, 't Hooft, Ran, Dijt, Los, v. Reeuwijk en Suidgeest. Voor de heeren Biesheuvel, Evelein, de Breuk, Verkuijl, v. Zijverden en Timmermans. Buiten stemming de heer Bultman, Alsnu wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen het hiervoren omschreven voorstel van den heer 't Hooft. School 2. De commissie stelt voor het inrijhek te doen herstellen. Burgemeester en Wethouders vereenigen zich daarmede; de heer Knaap voegt er bij dat hek reeds omver ligt. De voorstellen der Commissie omtrent School no. 3, waarmede Burgemeester en Wethouders zich vereenigen, worden goedgekeurd. School 9. Lambrizeeriugen te makenBurge meester en Wethouders kunnen zich daarmede niet vereenigen, en blijven bij hun voorstel om aan vier kanten lambrizeeringen te maken, waar- voor door hen de redenen worden medegedeeld. De heeren Biesheuvel en Verkuijl achten zulks onnoodigindien later de wenschelijkheid blijkt kunnen ook de beide andere kanten worden bijgemaakt. Bij stemming wordt het voorstel der Commissie goedgekeurd met 12 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heeren Knaap en Bultman. Voor de overige leden. Het maken van drangveeren aan de kamer- deuren wordt goedgekeurd, met instemming van Burgemeester en Wethouders. Voorts wordt goedgekeurd het voorstel der Commissie omtrent het vervangen der vlierenhaag door een andere, doch bepaald dat die zal worden geplant van iepen eu doornen. School 8. De voorstellen der Commissie omtrent deze School, waarmede Burgemeester en Wethou ders instemmen, worden goedgekeurd. School 4. School 5. De voorstellen der Com missie omtrent deze Scholen, waarmeda Burge meester en Wethouders zich verklaren te vereeni gen, worden goedgekeurdwaarbij de heer Bultman nog opmerkt dat hij het niet eens is met de Commissie, omtrent het minder wensche- lijke van het planten van leiboomen tegen de muuren. Spreker meent dat zulks geen kwaad kan terwijl op voorstel van den heer Biesheuvel nog de bepaling zal worden opgenomen dat bij het voegwerk, de voegen eerst alien moeten worden uitgehakt, en na goedkeuring daarvan, eerst kan worden begonnen met het voegwerk. School 6 en School 11. De voorstellen der Commissie omtrent deze Scholen, waarmede Bur gemeester en Wethouders instemmen, worden goedgekeurd, met uitzondering echter dat de te planten haag, bij school 11 zal worden geplant alld^n van doornen. Het bestek wordt na degemaakte veranderingen vastgesteld. f Alsnu komt in behandeling het bestek voor het onderhoud der wegen. Door de commissie is voorgesteld de wegen niet te doen wieden. De heer Knaap vraagt of de Commissie ook ook is tegen het opzettte der kanten. De heer Biesheuvel zegt dat de Commissie niet is tegen het afsteken of opzetten der kan ten, maar wel tegen het wieden der wegen. Het voorstel der Commissie om de wegen niet te wieden, en meerdere grint aanteschaffen wordt daarop goedgekeurd en het bestek voorts vast gesteld. De heer Bultman verlaat de vergadering, doch doet alsvorens de mededeeling dat hij tot den heer Commissaris des Konings de vraag zal richten of het lidmaatschap derschoolcommissieonveree- nigbaar is met de betrekking van Wethouder zoo ja dan zal spreker bedanken als lid der gemelde Commissie, zoo neen, dan zal hij wachten tot het tijdstip zijner aftreding; Spreker zegt deze mede deeling te doen, omdat de heer Knaap hem als zijne meening heeft te kenneu gegeven dat beide betrekkingeu niet wel vereenigbaar zijn. Alsnu komt in behandeling het bestek voor- het onderhoud der begraafplaatsen, brandspuit- huizen, en het Raadhuis. Begraafplaatsen. Het voorstel der Commissie omtrent het opschilderen van alle nummers op de paaltjes op het kerkhof te Nieuw-Vennep waartegen Burgemeester en Wethouders geen bezwaar hebben, wordt goedgekeurd. De heer de Breuk wijst er op dat er op de begraafplaats te Nieuw-Vennep nog nietgedempte gaten zijn, die het kerkhof ontsieren het digten dier gaten moei toch eenmaal gebeuren, en daarorn zou spreker wenschen dat daarloe nu werd overgegaan. De Burgemeester is het er roede eens, en stelt voor dat Burgemeester eu Wethouders een bestek zullen doen ontwerpen, tot aanbesteding van het dempen dier gaten. Zulks wordt goedgekeurd. De heer de Breuk zou ook wel wenschen dat gemelde begraafplaats door den Doodgraver wat netter wordt onderhouden; zulks laat, wel eens te wenschen over. De Burgemeester zegt dat daarop zal worden gelet. Raadhuis. Het nieuw behangen van de Raad zaal, door de Commissie vastgesteld, en waarom- trent Burgemeester en Wethouders zich refereeren aan het oordeel van den Raad, maakte een punt van korte overweging uit, en wordt op voorstel van den Heer 't Hooft met 7 tegen 6 stemmen besloten, daarmede dit jaar nog te wachten, Voor het behangen verklaarde zich de heeren Knaap, Biesheuvel, Evelein, de Breuk, Verkuijl en v. Zijverden. Tegen de heeren 't Hooft, Ran, Dijt, Los, Timmermans, v. Reeuwijk en Suidgeest. De overige voorstellen der Commissie omtrent het Raadhuis, waarmede Burgemeester en Wet houders zich vereenigden, worden goedgekeurd. Het bestek wordt na de gemaakte verande ringen vastgesteld. De Commissie bedaukt bij monde van den heer Evelein, Burgemeester en Wethouders voor de haar bij het bestek verstrekte goede inlich- tingen. IX. Alsnu is aan de orde een voorstel van Bur gemeester en Wethouders tot het aanschaffen van een brandkast, ter bewaring van de gelden, die nu en dan zich in de kas van den Gemeente ontvanger bevinden boven het bedrag der door hem gestelde borgtogt. Omtrent dit punt wordt door enkele leden van gedachten gewisseld, en waaraan deelnemen de heeren Evelein, Knaap, 't Hooft, v. Zijverden en de Voorzitter, en betrof hoofdzakelijk de vraag of Burgemeester en Wethouders persoonlijk aansprakelijk zijn voor bedoelde gelden. Men besluit vervolgens deze zaak aan te houden tot de volgende vergadering.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 2