BUITENLAND. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. A an <le orde is de benoeming van drie leden voor de plaatselijke schoolcommissie, in plaats van de aftredeude leden P. de Break, P. L. Faas en H. Meijer. Door de schooleommissie zijn als zoodanig aanbevolen aanbevolen de heeren 1. P. de Breuk en J. Samson. 2. H. L. Baas en G. C. Apfeld. 8. H. Meijer en J. Roodenburg. Tot de benoeming wordt overgegaan, en wel voor een lid in plaats van den heer de Breuk. In de bus zijn bevonden 18 stembriefjes, wsarvan zijn uitgebragt op den heer P. de Breuk 12 stem men, op den beer J. Samson 1 stem. Alzoo is benoemd de heer P. de Breuk. Benoeming van een lid in plaats van den heer Baas. In de bus bevonden 14 srembriefjes, zijnde een meer dan het getal der stemmende leden, welke eene stem echter niet op den uit- slag der stemming van invloed is geweest. Van deze briefjes is er 1 bianco, zoodat zijn uitgebragt 13 geldige stemmen, welke zich alien hebben vereenigd op den heer B. L. Baas. Zoodot benoemd is de heer B. L. Baas. Benoeming van een lid in plaats van den heer Meijer. In de bus bevonden 13 geldige stembriefjes en blijkt dat uitgebragt zijn op den heer H. Meijer 13 stemmen. Alzoo is benoemd de heer H. Meijer. XI. Komt in behandeling het punt, voorziening in de geneeskundige armenpraktijk aan den Ringdijk langs de sectien BB, II, en LL. De VooTzitter deelt mede dat de beide ge- neeskundigen van Aalsmeer de heeren Nanninga en laarsveld geweigerd hebben de bediening der armen op de aangeboden voorwaarden op zieh te nemen en deelt mede dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten aan den Ge- meenteraad voor te stellen, om eene oproeping te doen van Sollicitanten voor de betrekking van Gemeente geneesheer in wijk 2. De heer Evelein vraagt als de waarneming aan 6£n persoon werd aangeboden of men dan wellicht genegen zou zijn het aan te nemen? De heer 't Hooft zegt vernomen te hebben dat de heeren bedankt hebben omdat het Salaris te laag is en zij niet beiden een gedeelte willen hebben; het Salaris is te klein met het oog op de bevolking die eris; Ook is de verdeeling zooals die is voorgesteld, niet goed, want het eene gedeelte is veel meer bevolkt dan het andere; Spreker is het bekend dat een der heeren het doen wil voor f 300 en dan is dat, naar hij meent, in evenredigheid nog niet meer dan de andere geneesheeren in de gemeente hebben. De "Voorzitter licht het voorstel van Burge meester en Wethouders nader toe, en herinnert dat het tractement van een te benoemen ge neesheer zou zijn f 600, en wel voor de geheele wijk. De heer Verkuijl meent dat het wel te be- proeven is om eene oproepiug te doen; door concurrentie elders kan het zeer goed zijn dat zich Sollieitanten aanmelden. Nadat omtrent deze zaak nog nader door sominige leden was van gedachten gewisseld wordt er besloten deze zaak aan te houden tot de volgende vergadering. XII. De Voorzitter stelt alsnu aan de orde, de benoeming van een Onderwijzer voor School no. 3. Aan de vergadering wordt voorlezing gedaan van de opgemaakte voordracht, waarop voorko- men 1. Klaas Rab, van Texel. 2. Arie Vreeken, van Haarlem. 3. Dirk Kok, te Haarlem mermeer. Tot de stemming overgegaan zijnde worden in de bus bevonden 12 stembriefjes, waarvan 3 van onwaarde, all zijnde in bianco, dus uit gebragt 9 geldige stemmen, welke zich alien hebben vereenigd op Klaas Rab, en die alzoo is benoemd. De infunctie treding wordt bepaald op 1 Bebruarij 1886. XIII Aan de orde komt de benoeming van een Onderwijzer aan school no. 4. 1. Arie Vreeken, van Haarlem. 2. Dirk Kok, te Haarlemmermeer. 3. Antonie Jodocus van Rije, te Leeuwarden. Tot de stemming wordt overgegaan. In de bus zijn bevonden 14 stembriefjes, zijnde 1 meer dan het getal der stemmende leden, welk briefje echter blijkt niet van invloed tekunnen zijn geweest op den uitslag der stemming. Van onwaarde zijn verklaart 4 briefjes als zijnde in bianco, zoodat zijn uitgebracht 10 geldige stemmen. Daarvan verkreeg A. Vreeken 9 stemmen, D. Kok 1 stem. Alzoo is benoemd Arie Vreeken. De infunctie treding wordt bepaald op 1 Be- bruari 1886. XIV. De Voorzitter stelt als nu aan de orde eene voor- dragt van Burgemeester en Wethouders om te besluiten tot betaling uit de Onvoorziene Uitga- vendienst 1886 van f850. Het ontwerp besluit luid als volgd De Raad der gemeente Haarlemmermeer heeft besloten uit den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting voor 1886, te voldoen de uitga ven hiema vermeld. Teruggaaf van schoolgeld door de ingezetenen, wonende op de Ringdijk bij de Oude Wetering, te betalen voor hunue kinderen die te Alkema- de schoolgaan a. f 10, perjaarper kind f 350. Toelichting: De kinderen van de ouders wo nende op de Ringdijk bij de Oude Wetering zijn meer dan 4500 ellen verwijderd van een der scholen in deze gemeente. Zij maken ge- hruik van het onderwijs 't welk gegeven wordt in de gemeente Alkeinade en wel meereudeels te Oude Wetering op de bijzondere school. De Gemeenteraad acht het billijk te vergoeden het schoolgeld hetwelk dio ouders verpligt zijn voor hunne kinderen te Oude Wetering te betalen. Daardoor blijft de gemeente buiten de ver- pligting om ter bedoelde plaatse een school te bouwen. Wel geeft het gemeentebestuur verlof aan de kinderen die op meer dan 4500 meter van een school in deze gemeente wonen, om te Leimui- den school te gaan (met welke gemeente eene overeenkomst is aangegaan ingevolge art. 16 der onderwijswet) maar dan moet f 20 per kind aan Leimuiden worden betaald. Het is dus in het voordeel der gemeente om terug te geven het schoolgeld, 't welk te Oude Wetering door de kinderen wordt betaald. En zal dit besluit aan gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland worden toegezonden met verzoek om tot het voldoen der daarin ver- inelde uitgaven uit de post der onvoorziene uit gaven, de vereischte magtiging te verleenen. Gedaan te Haarlemmermeer ter openbareRaads- vergadering van 28 Januarij 1886. De Voorzitter deelt mede dat bij Burgemee ster en Wethouders is ingekomen eene aanvraag om teruggaaf van 28 kinderen; dat Burgemee ster en Wethouders besloten hebben op die aan vraag geene beschikking te nemen alvorens de daaruit voortvloeiende uitgaaf in de begrooting zal zijn geregeld, dewijl daarvoor thans geen post in de begrooting voorkomt, en dus op de uitgaof de goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten wordt vereischt. De heer 't Hooft vraagt of deze maatregel wel noodig is, dewijl de Raad toch besloten heeft dat het schoolgeld zal worden gerestitueerd? De heer Verkuijl vraagt of het besluit wel goed is toegelicht De heer 't Hooft meent, dat al is het niet genoeg toelicht, de Staten dan toch wel genoeg- zame inlichtingen zullen trachten te krijgen; ook meent Spreker dat het laatste gedeelte der toelichting wel weg kon worden gelaten, voor zoo ver het betrekking heeft op Leimuiden. De heer Verkuijl ziet er geen bezwaar in om het er bij te laten. De heer de Breuk zegt dat de vraag nog ge- daan zeu kunnen worden, waarom nu sints twee maanden zoo vele aanvragen worden gedaan, terwijl vroeger geene aanvragen inkwamen. De heer Los zegt dat er vroeger ook al reeds aanvraag voor is gedaan, maar toen is afwijzend beschikt, en acht het billijk om de teruggaaf van het schoolgeld toetestaanzoo niet, dan zou er maar een sehool gebouwd moeteu worden door de gemeente. De heer Breuk herinnert dat de adressanten nu geheel vrij zijn van betalen van schoolgeld terwijl de overige ingezetenen wel schoolgeld moeten betalen. Nadat de heer Los de zaak nog nader had besproken en toegelicht, wordt de toelichting van het, ontwerp-besluit, op verzoek der leden, nogmaals gelezen. Het ontwerp-besluit wordt daarop zonder, hoofdelijke stemming vastgesteld. XV. Komt ter tafel een ingekomen verzoekschrift van R. Ewoudi, hoofd der school No. 9, om verhooging zijner jaarwedde. Het verzoekschrift wordt voorgelezen. De heeren Evelein en 't Hooft stellen voor op dit verzoekschrift afwijzend te beschikken. Zonder hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten. XVI. De heer van Zijverden geeft aan Burgemee ster en Wethouders in overweging om een brand- spuit te plaatsen in de nabijheid van Aalimeer, op welk punt daaraan behoefte bestaat. De Voorzitter zegt dat hij hieromtrent met Burgemeester en Wethouders zal spreken. De Vergadering wordt daarop gesloteu. Bij aanschrijving van den heer Commissaris des Konings in Noordholland wordt meegedeeld dat de vrijwilliger bij de nationale militie, voor zoorer deze geschikt bevonden wordt en er ge- legenheid toe bestaat wordt ingeschreven bij het korps zijner keuze. BURGERLIJKE STAND van 17 tot 23 Bebruari. OndertrouwdG. B. v. d. Beek en H. C. Verweij; C. Rodenburgh en T. UithovenJ. J. Alewijn en A. Rodenburg. GetrouwdL. de Bockert wedn. met M. Kooijman. GeborenJohannes, zoon van W. Kemp en H. Hagendijk; Maria Anna, dochter van J.J. Blokker en C. C. Nieuwland; Maria Johanna, dochter van J. de Kooker en M. G. Lefeber; Januetje, dochter van H. van Liempt en J. Groeneveld; Simon Pieter, zoon van P. Kodde en H. A. de Looff; Anna Maria, dochter van C. Kuijper en J. Eijkman; Maria Wilhelmina, dochter van A. Buijs en C. M. Kuijpers; Cor nelia Maria, dochter van C. E. Rustman en C. Poelgeest; Maria, dochter van M.deZwarteen H. Bilius; Cornelia, dochter van D. H. Reisiger en J. Homan; Cornelis, zoon van C. van Til- burg en A. JongeneelenDina, dochter van C. Verwer en J. TulenCornelia Apolonia, dochter van T. Guldemeester en A. J. van Gameren; Maria Wilhelmina, dochter van M. Tibout en G. DroogerDirk Jan, zoon van H. van Don- selaar en A. B. Beumer; Cornelis, zoon van A. v. d. Mooren en A. A. Branderhorst; Grada Johanna, dochter van C. C. Vermeer en J. W. Kamkes; Grietje, dochter van P. v. d. Akker en M. Beers; Wilhulmus Jacobus, zoon van P. Keijzers en M. v. Schooten. Levenloos Geboren en M. Spelt. 1 kind van E. Wijsvliet ENGELAND. Door den Minister Trevelyan is bij het Lagerhuis ingediend het wets-ontwerp be- trekkelijk het kleine grondbezit in Schotland. Daarbij wordt voorgesteld vaste pacht, bepaling van een billijke pachtsom, schadeloosstelling voor aange- brachte verbeteringen, uitbreiding van pachtgoederen door verplichte verpachting, wettelijk toezicht door eene commissie van drie leden. Het ontwerp is bij eerste lezing goedgekeurd. Verder heeft de Regeering medegedeold dat zij voornemens is een wets-voorstel intedienen tot het verleenen van vergoeding aan hen die bij gelegen- heid der onlusten op 8 Februari jl. schade hebben geleden. Jammer alleen, dat de meeste van de be- drijvers dier baldadigheden, weinig of niets tot de betaling zullen bijdragen. De door de socialisten op touw gazette monster meeting in Hyde Park heeft werkelijk plaats gehad en werd door circa 20.000 personen bij- gewoond. De politie was dus nu forewarned, en kon dus ook forearmed zijn. Nu tegenwoordig was ze en armed ook. Mag men echter de Londensche bladen en de verklaringen van een groot aantal ooggetuigen ge- looven dan zou het maar beter geweest zijn indien de politie geschitterd had door hare afwezigheid, want zij wordt nu beschuldigd, eensdeels van onvol- doende maatregelen genomen te hebben, anderdeels van zelf de oorzaak te zijn geweest dat er weder ernstige wanordelijkheden hebben plaats gehad. Nadat de socialist Burns op een wagen staande waarop een roode vlag geplant was, eene redevoe- ring had gchouden, en zich met wagen en vlag naar een ander gedeelte van het park wilde begeven om zulks te herhalen, deed de bereden politie plot- seling een charge op de monigte waardoor een ge- weldige verwarring en een gevecht ontstonden. Aan weerzijden werden een aantal menschen ge- wond en bij dozijnen werden de ruiten ingeworpen. Vooral achter Westminsterbridge namen de onge- regeldheden een ernstig karakter aan, maar ten slotte gelukte het der politie de menigte uiteen te jagen en vele arrestatien te bewerkstelligen. Of de Engelsche politie met takt is opgetreden kunnen wij moeilijk beoordeelen. Wel weten wij, in Amsterdam bleek dit onlangs nog, hoe een groot deel van het publiek steeds ge- neigd is de politie quand meme ongelijk te goven. Gaat de politie met zachtheid te werk, dan deugt zij niet; slaat zij er zoo noodig met sabel en stok op los, opdat ernstiger zaken voorkomen worden, dan zijn het beulen en onmenschen. Buitengewoon lastig om het in zulk een geval iedereen naar den zin te maken. Men zal toch zeker niet verlangen dat de politie, bij oploopen eooais onlangs te Amsterdam, aan een ieder die er plei- zier in heeft zich uit nieuwsgierigheid of om andere redenen onder de bende te begeven, beleefd zal gaan vragen of hij of zij wel zoo goed wil zijn om naar huis te gaan? Het verwijt over het nemen van slechte maat regelen door de Londensche politie, schijnt echter niet ongegrond te zijn. De chef, de kolonel Henderson, is op zijn ver zoek onmiddelijk ontslagen. Eene commissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar de voorgevallen feiten, heeft haar rapport ingediend. en verklaart daarin dat de maat regelen, door de politie bij die gelegenheid geno men, onvoldoende en niet goed ontworpen zijn geweest. Als conclusie van het rapport wordt ver- klaard, dat het beheer en de reorganisatie der po litie een zeer grondig onderzoek vereischen. Thans meldt men uit Londen dat bij de Regee ring een plan in ovorweging is, om de werkelooze arbieders te gebruiken voor het maken van aard- werken tot verdiging van de monding der Theems en van andere groote rivieren. OverledenAntje, oud 4 jaren, dochter van D. Bredeveld en N. B. Bras; Aafje Krijger, oud 70 jaar, wed. van C. Westerhout; Arnol- dus, oud 22 maanden, zoon van C. Pijlman en J. Hor8tmanTeuntje Neeltje, oud 24 jaar, dochter van P. Clement en H. van Tilburg. De intocht van den nieuwen Ierschen onder- koning, graaf Aberdeen, te Dublin, is al evenmin op geheel vreedzame wijze afgeloopen. Tusschen een troep Ieren. die „leve Parnell" riepen er eenige studenten van Trinity-college ont- stond eene botsing, bij welke gelegenheid aan beide kanten eenige personen gewond werden. Ondanks dit onhartelijke voorval, noemen de Engelsche bladen de ontvangst recht hartelijk. Behalve de vertegenwoordiger van Koningin en Regeering is er nog een ander bekend Engelsch- man in het groene Erin gearriveerd, n. 1. lord Randolph Churchill, die door de Qrangisten te Belfast feestelijk is ingehaald.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3