Aan.be steding. Ill, M Lilt M YERP ACHTIN GEN. BINNENLAND. LANDBOUW. RECHTZAKEN. ADVER TENTI EN. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. - NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Aanbesteden lo. op Dinsdag 9 Maart 1886, des morgens ten lOv* nre, I u ksgrond P olderkaden Zo. op Donderdag 11 Maart 1886, des morgens ten 10 lire, Dijksgrond IP olderkaden 3o. ob Vrildag 12 Maart 1886, des morgens len 10 nre, Pijksgrond De redevoering welke deze ex-minister gehouden heeft, zal er niet toe bijdragen om de verhouding tusschen de Orangisten en Nationalisten minder gespannen te maken. Zoo bracht hij o. a. de Iersche opstand van 1798 ter sprake en vroeg of de loyale Ieren, van dezen tijd minder zullen durven of willen doen dan hunne voorvaderen, voor de zaak der burger- lijke en godsdienstige vrijlieid. Hij hoopte dat de worsteling voor de handhaving der wetgevende unie binnen de constitutionneele perken zou blijven; dock men moest zich op het ergste voorbereiden. Dat een oud-minister een gedeelte der bevolking onder kwalijk bedekte termen aanzet tot verzet tegen de gestelde mackten, dunkt ons geen zeer prijzens- waardig voorbeeld en wel een bewijs dat er in ket and van Skakespeare something rotten in the state is. Vrijdag jl. is de 69e verjaardag van Z. M. den Koning op de gebruikelijke wijze in den lande gevierd. Als candidaten voor ket lidmaatsckap der Tweede Kamer, voor ket kiesdistr. Assen, worden van liberale zijde genoemd de heeren mr. J. Lintkorst Homan en mr. W. L. Sckiffer, oud-procureur-gene- raal Hij ket vroegere goreoktskof te Assen. Door den minister van openbaar onderwijs, sckoone kunsten en eeredieusten der Fran soke Repu- bliek is de keer mr. A. J. Ensckede, arekivaris en bibliotkecaris van Haarlem, benoemd tot Officier d,Academie. Het Vad. meent niet mis te tasten, als ket aan- neemt, dat de Regeering geen algekeele unifieatie der staatssekuld en geen conversie in een 8 pCts. fonds beoogt, maar de ganscke 4 pCts. scknld naar een vast plan successievelijk in een 3% pCts. fonds weuscht te converteeien. Zooals wij kebben gemeld, kon de opdrackt der Synode door de k. k. prof De Boneval Faure en mr. Star Numan (de laatste wegens redenen van gezondkeid) niet worden aanvaard. De taak om over ket kerkelijk gesckil een recktskundig advies uit te brengen, is nu aanvaard door mrs. A. M. Van Stipriaan Luiscius en W. Tkorbecke, met mach- tiging om zick des gewensckt een derden adviseur toe te voegen. De Paus heeft mr. R. J. Graat Sckimmel- penninck van Nijenhuis, grootmeester van ket kuis van HH. MM. den Koning en de Koningin en lid der Tweede Kamer, benoemd tot ridder-grootkruis der orde van den IT. Gregorius den Groote. Men meldt dat bij den keer J. J. Beynes to Haarlem voor Dnitsche spoorwegmaatschappen be- steld zijn 17 derde-klasse-rijtuigen en een vierde- klasse. Fortuna-loten. De officier van justitie te Arnkem bericht, dat ten plattelande veel rondgevend vvordt met zoo- genaamde aandeelen in de lotenbank Fortma, ge- vestigd te Amsterdam, welke men in kanden krijgt tegen betaling aanvankelijk van sleckts 6 ,'soms ook 10 of 15). Zij zijn fraai met kleuren ge- drukt en kebben ket niterlijk van een effect met coupons, waarop met groote letters verschillende papieren van waarde (meest loten) vermeld worden, welke men ten deele na 3 jaren maandelijks betaald te kebben, zal verkrijgeu tegen teruggifte van het aandeel, terwijl men ten deele sleckts medegerech- tigd zal worden tot de prijzen, welke eventueel in die drie jaren op de loten mockten vallen. Vele oningewijden begrijpen de verplicktingen niet welke zij bij den aankoop op zick nemen, hoewel zij in het stnk zelf te lezen staanook door- dien de rondventers de zaak veelal mondeling ge keel anders uitleggen. Derkalve wordt er de aandackt op gevestigd lo. dat men alleen, door gedurende drie jaren in de tien eerste dagen van iedere maand telkens prompt zes gulden te betalen, welke men zelf, steeds franco naar ket kantoor in Amsterdam moet over- maken, gerechtigd wordt tot de effecten en moge- lijke winst en in ket aandeel uitgedrukt, terwijl elk recht daarop, alsmede op de vroeger gestorte be- dragen, verloren gaat ingeval van wanbetaling ge durende ook sleckts tien maand in die drie jaren. 2o. dat men na prompt 36 X 6 216 be taald te hebben (gesteld altijd ket kantoor betaald nog en voldoet aan zijn verplicktingen) een bedrag aan waarden erlangt, waarvan de koopwaarde op dit oogenblik bij lange na niet het bedrag van/216 vertegenwoordigt. Onlangs werd te Utrecht, onder leiding van den heer D. Eontein de Jong, eene buitenge- wone vergadering van het Nederlandsci Land- houwcomite gehouden, tot behandeling der tot de Regeering gerichte adressen in zake invoer- rechten op granen, door den minister van w. h. en n, om advies in handen van het comite ge steld, en tot bespreking van het advies van het bestuur. Na een zeer uitvoerig debat werd de conclusie van het advies (geen beschermende rechten) met 14 tegen 2 stemmen aangenomen. In de L. Crt. lezen we: Volgens de daartoe aengestelde weerkundige waarnemers bevinden wij ons tusschen een gebied van hooge en van lage drukking, waarvan het een zich noord- waarts, het andere zuidwaarts van ons bevindt. Misschien dat ten gevolge daarvan het weer zoo nijpt. Het schijnt zelfs met alien eerbied voor zijn koesterende stralen, dat het beeld der zon ook is weggenepen. Grauw toch blijft de lucht, somber als in Decmber, de wind houdt stand in het Oosten en het vriest. Hoe Februari nog zijn drie zomersche tlagen zal geven, kunnen zelfs de oudste lieden niet verklaren, want de maand is bijna ten einde. De tuinbaas, die bij zijne reeks broeibakken staat, waarin kropsla en bloemkool gezaaid is, weet het ook niet. Hij maakt de opmerking dat op 16 Nov. de jon- gens reeds op de slooten schaatsenreden. En nu zou men nog nergens eene spade in den grond kunnen steken, want deze is ijzerhard bevroren. Met Yrouwedag komt de leeuwerik op zijn zootje; dichterlijk gesproken stijgt hij met blij georgel klapwiekend op naar het helder blauwe lucht- ruim. De Leeuwerik heeft met de lijster en de spreeuw dezen winter overal moeten zoeken aan den kost te komen. Het gevogelte heeft gebrek geleden en nog geen kreet van louter vreugde over het voorjaar geslaakt. De kraai zit in het geboomte te turen waarheen zich te begeven het aas voor van daag was alweer zoo schraal, en op veld en akker is niets te halen. Hebben de musschen gebrek, ze zijn stoutmoedig genoeg, en trekken naar de stad, waar zij zich te goed doen aan de rijst en erwten, //het nieuwe gewas" dat de kruideniers in blanke zakken hebben uitgestald. Hoe buurman, die hetzelfde vak be- kleedt als hij, er over denkt, vraagt de tuinbaas, nu het zoolang wintert? Wel, buurman had vol- strekt geen winter verwacht, maar open weer, omdat de zomer met veel Noordenwind zoo koud was en het telkens in Juni en later vroor. Maar sneeuw, daar kon men op rekenen, want Araerika had het vorige jaar zooveel sneeuw gehad en nu lagen wij aan de beurt. Buurman was zeker met de troostvolle berichten onbekend gebleven dat Noord-Amerika toch nog met een aantal hevige sneeuwstormen was bezocht ge- worden. Bij den Duitschen Bondsraad is nn het ont- werp ingediend over den verkoop van kunst- boter, waarvan wij reeds vroeger melding maak- ten. Het doel is om de verkoopers te dwingen, duidelijk te doen blijken, dat zij geen natuur-, maar kunstboter te koop bieden. Daarvoor be- paalt nu dit wetsontwerp, dat op de Duitsche verkoopplaatsen een duidelijk opschrift moet aanwijzen, waar de kunstboter wordt verkocht. Ook moet dit op de vaten, met den naam van den fabrikant uitdrukkelijk worden vermeld, terwijl de boter alleen in een bepaalden vorm rechthoekig bij stukken mag verkocht worden. Ook hierbij moet de naam van den fabrikant worden vermeld. Onder kunstboter wordt volgens deze wet verstaan elke soort van boter, waarvan het vetgehalte niet uitsluitend van melk afkomstig is. Wie deze bepalingen overtreedt, wordt met een boete tot 150 Mark gestraft. In de memorie van toelichting wordt betoogd, dat deze maatregelen noodig zijn wegens de groote uitbreiding, welke de kunstboter-industrie in de laatste jaren in Duitschland heeft verkre- gen. In Pruisen bestaan nu reeds 45 kunst- boter-fabrieken, in Beieren 10, in Wurtemberg 2, in Elzas-Lotharingen 2 en in Hessen I.Elk jaar wordt in het geheele Duitsche Rijk onge- veer 15,000,000 KG. kunstboter gefabriceerd, ter waarde van 18,000,000 mark. Daarbij komt nog de invoer uit Oostenrijk, Nederland en Noord-Amerika, zoodat de Duitsche regeering het haar plicht acht, om er voor te waken, dat geen kunstboter voor natuurboter aan de markt worde gebracht. Door de kunstboter voor natuurboter aan de markt te brengen, heeft de landbouwer met een oneerlijke mededinging te kampen. Ten einde die te doen zien, wordt in de toelichting gewe- zen op Frankrijk en Nederland, waar de boter- uitvoer veel door de kunstbotej-fabricatie heelt geleden. De kunstboter wordt in Duitschland hoofdzakelijk verkocht in de steden en de fabriek- streken, bevens in de havensteden, ten behoeve van de proviandeering der schepen. De afnemers, behalve natuurlijk bakkers en hotelhouders, be- hooren grootendeels tot de minder gegoede klasse. De Rechtbnnk te Rotterdam heeft vrouw S. ver- oordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, wegens diefstal en medeplichtigkeid aan diefstal (door heling van gestolen voorwerpen). Niet lang geleden werd de man dezer vrouw tet gelijke straf veroordeeld, mode wegens het helen van gestolen voorwerpen. Daar- mede is voor eenigen tijd een echtpaar onschndelijk gemaakt, dat tot de gevaarlijkste personen behoorde, die in eene samenleving gevonden worden. S. was uitdrager en stond in verbinding met een bende dieven, die door tusschenkomst van hem en zijne vrouw op gemakkelijke wijze de gestolen voorwer pen te gelde konden maken. Lang is dat goed gegaande politie had wel voortdurend het oog op het nobele echtpaar, maar kon geen voldoende bewijzen in handen krijgen, totdat ten slotte S. in de val liep. Zijne vrouw dacht nu het oneerlijke bedrijf te kunnen voortzetten, doch op een plei- zierreisje naar Arnhem met een mede bij de politie ongunstig aangeschreven persoon, werd zij op dief stal betrapt, en bij de gerechtelijke instructie kwa- men ook andere bezwarende foiten ten hare laste aan het licht. Op Dinsdag Maart 1886 des voormiddags ten tien uur, zullen Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, ten raadhuize lo. Het doen van herstellingen en onder- lioudswerk en het leveren van biggelzand aan de Scholen in 5 perceelen. 2o. Als voren aan het Raadhuis, de Begraaf- plaatsen en Brandspuithuizen, in 3 perceelen. 3o. Als voren aan de Dorpswegen. De bestekken liggen tor lezing ter Secretarie, alwaar die voor de beide eerstgenoemde werken kosteloos verkrijgbarr zijn; aanwijzing zal worden gegeven op Vrydag 5 Maart 1886, 's morgans ten 10 uur ten raadhuize, terwijl inlichtingen zijn te verkrijgeu bij den Gemeente-opzichter. ZEGT HET VOORT. DIJKGRAAE en HEEMRADEN van den Haar- lemmermeerpolder, brengen ter kennis van de Ingelanden van dien polder dat de door hun gesloten lijsten aanwijzende de personen die stem gerechtigd zijn en die welke tot leden van het Bestuur kunnen worden gekozen, overeeukomsig Art. 18 van het Algemeen Reglement van Bestuur voor de Water- schappen in Noord-Holland van af den len Maart 1886 voor den tijd van veertien dagen zullen worden ter inzage gelegd op de Secretarie van den polder in de Jansstraat te Haarlem en op de Secretarien der gemeenten Amsterdam, Leiden en Haarlemmermeer. Haarlem, 27 Februari 1886. Dijkgraaf en Heemraden voorn. J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, Secretaris. Ten overstaan van de te Haarlemmermeer reside- rende Notorissen J. L. van der Moer en J. Samson, zullen DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlemmermeerpolder overgaan tot de openbare verpachting van het GRASGEWAS over 1886, van de Ringdljken, Bermen, Polderkaden en andere werken, of landen en gronden, behoorende tot den Haarlemmermeerpolder en wel: ten huize van J. Pasmooij, aan het Venneperdorp, in dien polder, van de perceelen No. 1 tot en met No. 31 en van de No. 1. tot en met No. 12. ten huize van D. Sistermans, aan het Hoofddorp, in dien polder, van de perceelen No. 33 tot en met No. 74 en van de No. 13 tot en met No. 20. ten huize van F. A. Sljkker, aan het Hoofddorp, in dien polder, van de perceelen No. 76. tot en met 119. De Voorwaarden van Verpachting zijn op franco aanvrage, aan de Secretarie van genoemden Polder gratis verkrijgbaar en liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing na den 2en Maart 1886. Haarlem, 16 Februari 1886. Dijkgraaf en Heemraden voorn. J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, Secretaris. Wijze Voorzorg. De ongezonde dampen en gedurige koude, brengen in groote mate verwarring in de dier- lijke huishouding en ondermijnen voortdurend de gezondheid, tenzij nu dat het bloed gezuiverd, de afscheidingen verbeterd en de zennwen ver- sterkt worden. Hollowav's Pillen bewijzen deze verschillende noodzakelijke diensten met zeker- heid, veiligheid, en spoed. Ond en jong, krach- tigen en zwakken, mannen en vronwen, zullen on- dervinden, dat deze Pillen een onfeilbaar huis- middel zijn, niet alleen bij lichte ongesteldheden, maar ook in de meer ernstige en gevaarlijke ziekten, die door het verwaarloozen van vroeg- tijdige kenteekenen voortspruiten Echter, onder den zuiverenden en verbeterenden invloed van Holloway's onwaardeerbare geneesmiddelen ver- betert de eetlust, wint de spijsvertering in kracht, werkt de lever vrrj, scheiden de nieren overvloe- dig af en zegeviert de gezondheid. Doosjes Pillen 0.80, 1.85, 3. en Potjes Zalf j 6.75, 13.50, 25.00 zijn op fr a n c o aanvraag h comptant te bekomen bij ALLE APOTHEKERS in Hollandals mede in HOLLOWAY'S ETABLISSEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. uMtrcuur"-Stoomdrukkery, Rokin 60 Amsterdam,.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 4