H; k.j NIEUWS- en AD VERTENTIEBLAD. Bjj f Nnmmer klioirt m Bpepel. 27e Jaargang No. 15. Zaterdag 10 April 1886. V A N Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSEUJKE BERICHTEN. BUITENLAND. Abonnementsprijs Prijs der Advertentien J. II. de Bl SSl, llokin 60, Amsterdam. Vergadering van den (iemeente- raad van Ilaarleiiiineriiieer, Donderclag 22 April 1886, des morgens ten 11 uur, ten Raadhuize. Te behandelen onderiverpen: 1. Ingekomen stukken en mededee- lingen. 2. Vaststelling der condition voor de verpachting der dorpswegen. 3. Aanbiedintj van het verslasr om- trent den toestand der gemeente. 4. V oordraeht tot af- en overschrij- ving in de begrooting, dienst 1885. 5. Yoordracht tot wijziging der be grooting van het Burgerlijk Arm- bestuur over 1885. 6. Ontwerp besluit tot verstrekking van subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur voor 1885. 7. Yoordracht tot af- en overschnj- ving in de begrooting, dienst 1885. 8. Bestek voor het ophoogen der begraafplaats te Nieuwvennep. 9. Regeling der kosten van aan- koop van een brandkast. 10. Benoeming van een lid voor de plaatselijke sehoolcommissie aan- bevolen zijn de heeren: 1. Jacob Roodenburg. 2. Pieter Bier Jr. 11. Benoeming van een onderwijzeres voor school 3 fVijf huizen). Voor- draeht 1. Mej. H. Pel te Leiden. 2. A. G. Stuart Vianen. 3. J. Kromme Leiden. 12. Benoeming van een stembureau voor de verkiezing van Leden van de Provineiale Staten. Aanbieding van het verslag om- trent den toestand van het on- derwijs over 1885. 13. WEEKBLAD ALLE TOEZENDINGEN, REDACTIE EN UITGAVE BETREFFENDE Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. 6. te adresseeren aan den Uitgever van 1--6 regels 75 Cent, elken regel meer 12Vs Cent. n zonder Bijvoegsel n 3. Enkele Nommeks 15 Cent. Hoofd-Agent: P. VAN C1TTERT ZONEN, te Haarlem. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien worden aangenomen door alle boekhandelarenpostkantoren, brievengaarders en postboden. OP O o Na onderzoek is het horloge op aanwijzing van den dader door den Rijksveldwachter, op- ziener der Jagt en Visscherij D. Haakman ont- dekt onder een hoop puin. BURGERLIJKE STAND van 31 Maart tot 6 April. OndertrouwdM. Knap en G. Visser. Gelrouwd: D. Molenaar met A. Bakker; K. P. Eeckhoff met J. van TelgenA. Balder met M. Kruisveld. GeborenJohannes Frans, zoon van D. Dun- weg en J. Mestnan; Cecilia, dochter van G. Kerkvliet en C. van EgmondAdrianus Jaco bus, zoon van J. W. Bontje en S. van Smo- renburg; Johannes Theodorus, zoon van T. Zwetsloot en T. Bakker; Hendrik, zoon van D. Deddens en H. Mulder; Adriana Hendrika, dochter van J. D. Marbus en S. KosterJacob, zoon van K. Druif en W. M. BiesheuvelMa- rinus, zoon van K. Kreeft en P. Koppenaal; Willem, zoon 0. van Iperen en B. Boogerd Hermanus, zoon van H. van Braak en P. Zui- derduinCornelia en Willemina, dochters van C. de Raadt en J. Z. Snelleman; Pieter, zoon van C. Kolle en M, Bokhoven; Sophia Maria, dochter van F. Boele en M. L. de Ruijt. OverfedenGeertruida de Koning, oud 85 jaar, Wed. Jan Bruin; Cornelis Dirk, oud 12 dagen, zoon van A. de Graaf en T. van Tol Adriana Wilhelmina, oud 13 maanden, dochter van A. de Haan en N. de Geus. Door een jongen van 17 jaar oud H. d. H. te Haarlemmermeer is ten nadeele van A. Wee- tervan, een zilveren horloge ontvreemd. ENGELAND. Een der gewichtigste zittingen welke ooit door het Lagerhuis gehouden werd, nam heden een aanvang. Gladstone bracht zijne Iersche voorstellen ter tat'el en trad in eene ontwikkeling dam-van. In hoofdzaek komt zijn ontwerp op het volgende neer. Ierland krijgt een eigen parlement zeteleiule te Dublin, tot behandeling der wetgevende en admi- nistratieve aangelegenheden, welke op Ierland be- trekking hebben, afgescheiden van die vraagstukken welke betrekking hebben op het Rijk in zijn geheel. „Ierland, zeide Gladstone, zal dan noch in het Hoogerhuis, noch in het Lagerhuis vertegenwoor- digd zijn, behalve wanneer materieele wijzigingen in het tegenwoordige ontwerp mochten worden voorgesteld. De Rijkseenheid van den fiscus zal behouden blijven. Het Iersche Parlement zal uit twee klassen bestaande eerste uit de tegenwoor dige 28 representatieve pairs en 75 door het volk op den nieuwen grondslag te kiezen vertegenwoor- digers; de tweede uit 103 naar de thans vigeerende kieswet gekozen vertegenwoordigers, die te zamen zetelen en beraadslagen, maar eene afzonderlijke stemming kunnen verlangen. Het Iersche Parlement zal geen recht van inmenging hebben in de prero- gatieven van de kroon, in het leger, de vloot, de koloniale en buitenlandsche aangelegenheden. Het kan geen bijzondere Kerk tot Staatskerk verheffen, of daaraan dotatien verstrekken. Het oefent geene jurisdictie over handel, scbeepvaart, muntwezen of over den omloop der bankbiljetten. De quaestie betreffende bet postbeheer is opengelaten. De Onder- koning mag geen partijman, maar wel Katholiek zijn. De rechters worden door de Iersche regeering benoemd. De politie blijft -.oorloopig onder decon trol van Engeland. Ierland's bijdrage iu de rijks- lasten wordt tot op een vijftiende gereduceerd. Het draagt niets bij in de kosten voor het budget van oorlog, en beeft geen controle over tollen en accijnsen." Parnell verklaarde daarop dat hij zich over het algemeen met Gladstone's voorstellen wel kon ver- eenigen, behoudens wijziging op sommige punten. De verdere beraadslagingen werden daarna uitge- steld tot morgen. Voor het crimineele gereehtshof is thans aanhangig gemaakt het proces tegen de socialisten Hijndman, Champion, Burns en Williams, aange- klaagd wegeus het houden van opruiende rede- voeringen en oproerige zamenspanning. Indien over de aangeklaagden het schuldig wordt uitgesproken, dan staat huu bij de vigeereude Engelsche wetten een geducht zwaro straf te wachten. De heer Jesse Collings, liberaal afgevaar- digde voor Ipswich, door de aanneming van wiens ameudement indertijd het Kabinet Salisbury tot aftreden werd gedwongen, is thans bij rechterlijk vonnis vervallen verklaard van zijn zetel, wegens onwettige hnndelingen bij de algemeene verkie- zingen. De heer West eveneens zetelende voor Ipswich trof hetzelfde lot. De steenkolenmijnen in Groot-Britannie en Ierland hebben in 1885 159y3 millioen tonnen opgeleverd, tegen 160% in 1884, 163% in 1883 en 156^ in 1882. Het aantal werklieden in of bij de mijnen was 520.632, wat 306 ton per lioofd geeft, tegen 309 in 1884. De productie kwam voor verreweg het grootste gedeelte uit Engeland. Schotland gaf 22 millioen, Ierland slechts 109,000 ton. In het Zuiden van Wales, in York, Northum berland en Durham is de vermindering in opbrengst het grootst geweest, te zamen bijna 3 millioen ton beneden het vorige jaar. In West-Lancashire, Noord-Wales, Derby enz., is daarentegen 1% millioen ton meer gewonnen. LRANKRIJK. De toestand te Decazeville en de omliggende streek is er niet beter op geworden. en het gevaarlijkste is dat men de troepen niet vertrouwt. De linie regimenten welke door de re geering gezonden waren verbroederden zich zoo geheel en al met de werkstakers dat het noodig is geoordeeld ze door anderen te doen vervangen. Zondag jl. zijn de journalisteu Ducquercy en Roche te Decazeville in hechtenis genomen, beschuldigd van aanranding der vrijheid van uitoefening van uijverheid en arbeid. De ex-herbergier afgevaardigde Basly, een der schoonste vruchten van het algemeen stemrecht, laat men nog vrij rondloopen, hoewel hij volgens veler meening de grenzen zijner onschendbaarheid reeds lang heeft overschreden. In de begrooting voor de Wereldtentoon- stelling in 1889 te Parijs te houden, worden de uitgaven geraamd op frcs. 43 millioen, daarvan geeft de Staat 17 en Parijs 8, terwijl een maat- scnappij voor de overblijvende 18 borg staat. De directie zal in handen zijn van den Staat, doch 18 leden van het waarborgfonds en acht leden van den Parijschen gemeenteraad, zullen met leden van de Kamer en van den Senaat en met ambte- naren te zamen 17 in getal een raad van beheer vormen. In gevnl er winsl wordt behaald, zal deze onder de drie partijen verdeeld worden; terwijl een even- tueel verlies door den Staat zal worden gedrageu. Deze behoudt zich echter het recht voor de con- dities vast te stellen, waarop de inzendingen zullen worden toegelaten. In 1878 bedroegon de uitgaven frcs. 55 millioen; daarin was toen echter frcs. 13 millioen voor het Trocadero-pnleis begrepen, dat thans geen nieuwe uitgaven vordert. In het verre Oosten is het nog steeds niet richtig. Ten minste volgens het Journal des Missions Caiholiques heeft er in het laatst van Januari weer een Christenmoord in Annam plants gehad, waarbij een inlandsch priester en 442 christenen om het leven zouden zijn gekomen. DUITSCHLAND. Het wets-outwerp tot be- vordering van Duitsche nederzettingen in de Oosfe- lijke provincien is door het huis van afgevaardigden bij derde lezing aangenomen. De Rijksdag heeft bij de derde lezing van het wetsontwerp op de suikerbelasting het roorstel aangenomen, waarbij de belasting van Bietsuiker op 1.60 mark per 100 KG. beetwortels bepaald wordt, terwijl de uitvoer-vergoeding voor ruwo en geraflineerde van minstens 89 pCt. polarisatie, tot 30 Sept. van het aanstaande jaar wordt vast- gesteld op 17.40 per 100 KG., en van 1 October in het aanstaande janr op 16.40 M. De uitvoer- vergoeding voor audere suikersoorten loopt van 21.45 tot 19 M. De staatssecretaris Burchard had zich tegen het voorstol verklaard. Het wets ontwerp is overigens in hoofdzaak goedgekeurd naar de besluiten, bij de tweede lezing genomen. Volgens de Univers, en men zou geneigd zijn te zeggen die kan het weten, kan men de schikking tusschen de Pruissische Regeering en het Vaticaan als verzekerd beschouwen. De negers van Afrika's westkust zullen be- merken dat zij maar het verstandigste doen met zich aan den wil hunner Duitsche overheerschers te onderwerpen. De kommandant van de Cycloop seint van daar dat hij Bimbia heeft beschoten en troepen aan land heeft gezet. Van de Duitschers werd niemand gedood of gewondmet hooveel negers dit wel het geval was, wordt niet gemeld. BELGIE. Terwijl eensdeels de toestand zooveel verbeterd is dat generaal van der Smissen weer naar Brussel kon terugkeeren, meldt men gisteren van daar dat 600 man van het garnizoen van Gent per sneltrein naar Hinove waren vertrokkon, van waar men om hulp had geseind. Overigens zijn de rechtbanken druk bezig met de brandstichters en plunderaars te vervolgen en reeds zijn ettelijke vonissen, loopende van 3 maanden tot 5 jaar, geslagen. Met betrekking tot de voorgenomen meeting te Brnssel op 13 Juni is nog niets beslist. Er is nog niet vastgesteld of men de meeting zal laten door- gaan dan wel haar zal verbieden. ITALIE. De meerderheid waarmede in den laatsten tijd in den Italiaansche Kamer de regee- rings-voorstellen werden aangenomen was zoo ge- ring, dat de Ministers vermeenen op deze wijze niet langer aan het bewind te kunnen blijven. Zij vragen daarom ontslag of Kamerontbinding.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1