H A A111E M M E R M E E11. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Btj Jit tamer letort een Bijvoepel. IT 27e Jaargang No. 17. Zaterdag 24 April 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSEUJKE BERICHTEN. i<*?/ Abonnementsprij s J. II. de IHSSY, Rokin 60, Amsterdam. JPrijs der Advertent ien Vergadering van tlen Gemeente- raad van Haarlemmermeer. Donclerdag 22 April 1886. des morgens ten 11 ure. ten Raadhuize. Voorzitter de heer J. A Lantzen- - Tegentvoordig 14 leden, afwezig den heer 't Hooft. De notulen van 25 Febrnari 1886 worden goedgekeurd. Behandelde onderwerpen 1. Ingekomen stukken en rnededee- lingen. o. a Uitslag van aan- bestedingen, procesverbaal van kasopening. 2. De conditien voor de verpachting der dorpswegen. Worden goed- gekeurd. 3. Hetverslag omtrent den toestand der gemeente. Word aangebo- den, en zal ter lezing worden gelegd. 4. Voordracht tot af- en overschrij- ving in de begrooting, dienst 1885. Wordt na eenige discussie goedgekeurd. 5. "Voordracht tot wijziging der be grooting van bet Burgerlijk Arm- bestuur over 1885. Wordt goed gekeurd. 6. Ontwerp besluit tot verstrekking van subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur voor 1885. Wordt goedgekeurd. 7. Voordracht tot af- en overschrij- ving in de begrooting, dienst 1885. Wordt goedgekeurd. 8. Bestek voor het ophoogen der begraafplaats te Nieuwvennep. Wordt na eenige discussie vast- gesteld. 9. Regeling der kosten van aan- koop van een brandkast. Het daartoe betrekkelijk besluit wordt vastgesteld. 10. Benoeming van een lid voor de plaafselijke schoolcommissie aan- bevolen waren de heeren 1. Jacob Roodenburg. 2. Pieter Bier Jr. Benoemd: Jacob Roodenburg. 11. Benoeming van een onderwijzeres voor school 3 (Vijf huizen). Voor dracht: 1. Mej. H. Pel te Leiden. 2. A. Gr. Stuart Vianen. 3. J. Ivromme Leiden. BenoemdMej. H. Pel. De in- functie treding wordt bepaald op 1 Mei 1886. 12. Benoeming van een stembureau voor de verkiezing van Leden van de Provinciale Staten. Be noemd: de heeren G. B. f Hooft en J. I J. Ran. 13. Het verslag omtrent den toe- stand van het onderwijs over 1885. Wordt aangeboden, en na eenige discussie besloten aan de school-coinmissie advies te vra- gen omtrent eene nadere rege ling van het onderwijs op de school No. 4. 14. Op het verzoek van Mej. T. Stins, vroedvrouw aan de Lijnden, om vergoeding van reiskosten, wordt afwijzend beschikt. 15. Het bestek voor een te maken kamertje in de onderwijzers-wo- ning No. 9 wordt goedgekeurd. Waarna de vergadering wordt ge- sloten. Vergadering van den Gemeente- raad van Haarleiiimernieer, Bonder dag 25 Februari 1886. des morgens ten 10 uur, ven- nte- WEEKBLAD Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. f 6. ,i zonder Bijvoegsel u h 3. Enkele Nommers 15 Cent. ALEE TOEZENDINGEN, REDACTIE EN T'TTGAVE BETREFFENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN C1TTERT ZONEN, te Haarlem. van 1-6 rebels 75 Cent, elken regel meer 12Vs Cent. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien worden aangenomen door alle boekhandelaren, postkantoren, brievengaarders en postboden. De oproeping in werkelijke dienst van de verlofgangers der militaire te land zal geschieden voor de tijdvakken, vermeld op den hieronder staande slaat. Korp en. Reir. grenadiers en jagers. le reg infanterie 2e h 3 e 4e u 5e n it 6e 7e a 8e u le reg. veld.-art. 2 e n 3e h h korps rijd. art. Korps ponionn. le ree. vest.-art. Onderdeelen. Lioh- tingen Tijdvakken. 1883 v 11 Aug.-14 Sep. I le. 2e, 3e4=, 5c en 6e batt. 3e en 4e comp. lOe compagnie. 2e en 5e comp. 6e compagnie. ie en 8e comp 9e compagnie. le compagnie. 2e le, 3e en 4e cp. en 9e comp 5e en 6e comp. y lOe compagnie 1884 2e compagnie. 7e compagnie. 3e en 7e comp. 4e en lOe comp. le cn 2e comp. 8e en 9e comp -- en 6ecomp. Korps genietr. le comp. hosp. s. 2 20 Aug. 2 Sept. y 28 Juli- tt 8 M ei- 22 Mei- ii 8 Juni- it 5 Juli- n 9 Aug. it 16 Aug. a 15 Sept. .-23 Sep. - 6 Oct. •31 Aug. 12 Juni. 26 Juni. •13 Juli. •9 Aug. -13 Sept. 20 Sept. •20 Oct. 4e compagnie. 3e compagnie. 5e compagnie. le, 2e en 6e cp. 7e en 8e comp. 9e en lOe comp. 1883 1884 1883 8 Mei-12 Juni. it 8 Juni-13 Juli. 13 Juli-17 Aug. //II Aug.-15 Sept. 2 Scpt.-7 Oct. 15 Sept.-20 Oct 8 Mei-12 Juni. u 8 Juni-13 Juli. v 13 Juli-17 Aug. it 11 Aug.-15Sept. 15 Sept.-20 Oct. it 8 Mei-12 Juni. y 22 Mei-26 Juni. 8 Juni-13 Juli. it 5 Juli-9 Aug. 9 Aug.-13 Sept. 13 Sept.-18 Oct. 17 Aug.-18 Sept. it 6 Juli-6 Aug. v.ll Aug.-14Sept. OP iK>RFFER. o o <D o o o OP Voorzitter de heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 13 leden, zijnde de heeren't Hooft, Tirnmermans, van Zijverden, Dijt, Bultman, Suidgeest, Los, Ran, Biesheuvel, van Reeuwijk, Evelein, Verkuijl en Knaap. Afwezig de heeren Pruissen, (met kennisgeving) en de Breuk. De notulen van 28 .fanuari 1886 worden goedgekeurd. I. Aan de vergadering wordt medegedeeld dat door Heeren Gedeputeerde Staten is goedge keurd het besluit, genomen in de vorige verga dering, tot betaling van f 350 uit de onvoorziene uitgaven, voor teruggaaf van schoolgeld aan kinderen van ingezetenen wonende op den Ring- dijk bij Oude Wetering, die te Alkemade schoolgaan. Aangenomen voor kennisgeving. De heer Evelein oppert de bedenking of het wel een raadsbesluit is, dat aan alien die het voor hunne kinderen hebben gevraagd, teruggaaf zal worden gegeven. De voorzitter en verschillende andere leden bevestigen zulks, en herinneren de loop der zaak, terwijl de heer Bultman nog mede- deelt dat onder de onlangs ingekomen aanvraag voor 28 kinderen, er een paar bij waren die een school te Leimuiden bezoeken dat Burge- meester en wethouders ook voor die kinderen vergunning hebben gegeven, meenende daardoor te handelen overeenkomstig de bedoeling van den Raad, welke is, dat vergoeding zal worden gegeven aan kinderen die elders schoolgaan. De overige leden stetnmen hiermede in. II. Wordt overgegaan tot de uitloting van aandeelen in geldleeningen om met 1 Juli 1886 te worden afgelost. En zijn diensvolgens uitgeloot Leening Ao. 1878, een aandeel groot f 500, nommer twaalf (12). Leening Ao. 1879, twee aandeelen groot f 1000, nommers acht-en-twintig (28) en negen-en- twintig (29). III. Aan de orde is eene voordracht tot af- en overschrijving in de begrootingdienst 1885. Van het ontwerpbesluit wordt voorlezing gedaandaarbij wordt vastgesteld om uit den post van onvoorziene uitgaven over te schrijven op den post gratification aan brandspuitlieden f420. en op die voor geneesmiddelen aan behoeftigen f 410. Deze voordracht is gesteld geweest in handen der financieele commissie en wordt door den heer Verkuijl, voorzitter der cominissie, medege deeld dat de commissie de voordracht moeilijk kan beoordeelen, zonder inzage der rekeningen, en verzoekt daarom dat die stukken aan de Commissie ter inzage zullen gegeven worden, en de behandeling der zaak aangehouden worden tot de volgende vergadering. De beer Evelein merkt aan dat de branden alhier erg duur zijn, zoowel voor hem die brand krijgt, als voor de gemeente, de cominissie zou dan ook wenschen nategaan of de kosten van brandblusschen niet zouden te verminderen zijn de rekeningen van geleverde ververschingen zijn veel te hoog en de daarvoor bij het reglement toegestane som verre overschreden die som is uu veel te laag gesteld, of er veel is te veel gebruikt. De heer Bultman is er voor om de rekeningen te stellen in handen der Commissie. De voorzitter wil dan in het vervolg de bij het reglement toegestane 25 cents per 12 uren geven. De heer Biesheuvel acht zulks moeilijk, want er moet toch gezorgd worden, dat er proviand aanwezig zijde manschappen kunnen daar moeilijk zelve voor zorgen. De beer Bultman zegt dat ook Burgemeester en Wethouders de rekeningen hoog vinden, en is spreker tegen het betalen van dergelijke rekeningen, al is het ook dat er dan een brand- meester zijn ontslag om neemt. De heer Knaap zegt er is altijd mede getobd, en hij wenschte wel verandering, maar de vraag is hoe? De Brandmeesters hebben het ook niet altijd in de handen, en het kost voor de gemeente altijd meer, terwijl als er een borreltje wordt gebruikt, de prijs van het brood of andere arli- kelen daarvoor wordt verhoogd. De heer Biesheuvel wijst er op dat er niet altijd goede order is bij brand, bijvoorbeeld bij den brand van van Vuren was de spuit van Hoofd- dorp onnoodig geweestdoor die te laten werken zijn vele onkosten voor de gemeente onnoodig uit gegeven. De Voorzitter zegt dat er alleen gespoten wordt als de boel haast tegen den grond ligt, om het dan uit te maken. De heer Biesheuvel zegt dat de brand bij van Vuren niet is uitgespoten, want het heeft nog lang gesmeuld het scheen er om te doen te zijn, om de tweede 12 uren te doen ingaan, want daarna zijn de manschappen spoedig weg- gegaan. Het was echter onnoodig de spuit van Hoofddorp te doen werken. De heer Bultman zegt er schijnt geen goede orde te bestaan bij brand, met betrekking tot de opperdirectie over de geheele blussching.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1