HA AI! II t A S E R M E E R. NIEUWS- in ADVERTENTIEBLAD. Btj Jit Sraer lielioort u Bpcpel. 27e Jaargang No. 20. Zaterdag 15 Mei 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSEUJKE BERICHTEN. BUITENLAND. BINNENLAND, IZ Abonnementsprijs J. H- de BISSY, Rokin 60, Amsterdam. Prijs der Advertentien W E E lv B L A I) Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. n zonder Bijvoegsel n n Enkele Nommers 15 Cent. ii ALEE TOEZENDINGEN, REDACTJE EN UITGAVE BETREFEENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN CITTERT ZONEN, te Haarlem. van 1-6 regels 75 Cent, elken regel meer 12Vs Cent. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen Advertentien warden aangenomen door alle boekhandelarenpostkantoren, brievengaarders e', postboden. Zondag 16 Mei hoopt Ds. P. E. Daubanton te Zwolle zijn intrede te doen als predikant bij de Hervormde gemeente te Heemstede, na des voormiddags door Ds. W. L. AVelter Jr. van Zwolle te zijn bevestigd. Aanvang 10 en 2 uur. Tot 3e klerk ter secretarie, in plaats van P. Kiok, is benoemd D. Eggink Dzn. De inspectie over de verlofgangers der nati- onale militie lichting 18811885 die voor 1 April jl. in genot van onbepaald verlof zijn ge- steld, en van de lichting 1881 niet zijn gepas- porteerd zal voor deze gemeente plaats hebben te tloofddorp, den 4 Juni 1886 en wel de lich- tingen 1881 en 1882 ten 10 uur, lichting 1883 ten lO8/* uur, lichting 1884- en 1885 ten ll1/, uur. De inspectie over de verlofgangers uit Aals- meer en Slolen zal mede te Hoofddorp op ge- melden datum plaats hebben. Terwijl Harmen Teeuwis, vrachtrijder wonende te "Watergraafsmeer, zijn paard zwarte merrie witle kol, aan den oog blind, 5 jaar oud, slaat van achteren en van voren, volgens den eigenaar 300 gulden waard van Maandag op Dingsdag nacht even onbeheerd liet staan oin den brug- vvachter te Sloten te roepen, is het weggeloopen en tot heden door hem niet terug gevonden. De hieronder vermelde personen worden in hun belang aangemaand zicli ter secretarie aan te melden, ten einde opgaaf te doen voor de bij- houding van het bevolking register. gekomen van Gerrit Staal, Willem Prederik Walefeld, Gerrit Krap, Jan Kaper, Gerardina de Eoer, Dirk Broertjes, Het bureau van bevolking en den burgerlijken stand is geopend 's morgens van 912 uur 's middags van 14 uur. Nieuweveen, Winkel, N. Amstel, Amsterdam, Veenhuizen. De op Donderdag 13 Mei 1886 door Dijk- graaf en Heemraden van den Haarlemmermeer- polder gehouden verpachting van het grasgewas der bermen van de wegen gedurende 1886, heeft opgebracht f 5955, terwijl de opbrengst daarvan te vorige jare bedroeg f 5614. BURGERLIJKE STAND van 5 tot 11 Mei. Ondertrouwd: A. v. d. Mooren en A. Links; K. P. de Jong en P. den Breejen N. Boterblom en C. de Wit; C. Silvis en A. Degenaars; H. de Koning en C.J. KosH. van Poelgeest en A. van Bakel. Gelrouwd: M V. Kaaskant met 7. van Tol; J. van Ophem met A. WassenbergR. lukker met J. van Tol; J. Spijker met A. Tesselaar; C. Oudendijk met M. Schoorl. GeborenPrederik, zoon van D. Koelewijn en K. van Tol; Adrianus, zoon van N. Stokman en J. A. Lamboo; Jacobus Johannes, zoon van W. van Gerven en C. SmakmanHendrik Jan, zoon van G. Boterman en D. van Rijn; Iler- rnanus, zoon van H. 8chroo en T. Hogenhout; Antonie Hendrikus, zoon van T. K. van Gameren en C. BlonkIJda, dochter van Mina Boter blom, ongeh.; Maria Elisabeth, dochter van T. Otte en M. VastenhouwAlida Johanna, dochter van A. van Dijk; en L. van OostenJannetje, doch'er van J. Slagt en N. Schouten. Levenloos Geboren 1 kind van C. Yarkenvisser en J. de Bruin. OverledenLena Maria Coenradie, oud 44 jaar, geh. net, J. BetteMaria Adriana Vos, oud 23 jaar, geh. met C. Hoenson Johannes, oud 5 maanden, zoon van J. de Jong en C. van OostromWaltherus Koeckhoven, oud 60 jaar, geh. met A. DorbeckCornelis Marinus, oud 4 jaar, zoon van Jannetje Keizer; Jansje Vogel, oud 44 jaar, geh. met J. Bosma; Jan Gortzak, oud 29 jaar, geh. met T. van IperenJannetje, oud 5 dagen, dochter van A. Krijgsman en A. RijlaarsdarnAntje de Haan, oud 43 jaar, geh. met N. W. Roubos; Martinus, oud 4 jaar, zoon van L. Krijnen en W. Diemen; Elizabeth Erancina van der Heijden, oud 52 jaar, geh. met J. Bouinan. ENGELAND. Maandag jl. heeft men in het Lagerhuis een begin gemaakt met de tweede lezing van de Iersche wetten. Gladstone bestreed opnieuw de oppositie tegen zijne voorstellen, en verklaarde dat juist de tegen- woordige betrekking tot Ierland gevaarlijk was voor de eenheid van het Rijk. De Regeering was overigens bereid zooveel mogelijk aan de geopperde bezwaren tegemoet te komen. Lord Hartington heeft daarop verklaard de ver- werping van het ontwerp te zullen voorstellen, terwijl ook Chamberlain zijn stem tegen het ont werp zal uitbrengen. De laatste verzekerde dat dit behalve door de oppositie door minstens een negen- tigtal liberalen gedaan zal worden. De opgewondenheid tegen den heer Gladstone is zoowel in Engeland als in de protestantsche Iersche provincie Ulster zeer groot. De bewoners van dit district hebben zelfs ver klaard zich met geweld tegen de invoering van de wet te zullen verzetten, en het vreemdsoortige ver- haal doet zelfs de ronde dat Engelands groote ge- neraal Wolseley beloofd zou hebben het kommando over de rebellen op zich te nemen. Voorzeker een geheel nieuwe en eenige nianier tot bevordering van de krijgstucht en tot opwekking van eerbied voor de Wet! Van vredelievender aard is het bericht dat de handelsovereenkomst tusschen Spanje en Enge land geteekend is, waarbij aan Engeland de behuu- deling op den voet der meest begunstigde natie wordt verleend, terwijl de Britsche Regeering van liaar kant het invoerrecht op wijn van 30 pCt. alcohol- gehalte, vermindert tot op 1 shilling per gallon. Het wets-ontwerp op het kleine grondbezit in Schotlnnd werd bij derde lezing met 219 tegen 52 stemmen door het Lagerhuis aangenomen. Daarentegen werd een voorstel van den heer Pease, tot afschaffing van de doodstraf met 117 tegen 62 stemmen verworpen. Eenians, oproermakende socialisten en andere boos- doeners hebben het er in de laatste jaren dan ook niet naar gemaakt om dit afdoende middel ter zijde te stellen. De London Gazette kondigt de invoering aan van de pakketpost met West-Indie, om met 1 Juli s. a. een aanvang te nemen. Het port bedraagt 6 pence per pond. FRANKRIJK. Het blijkt dat de Republiek, on- danks werkstakingeu, socialisten en anarchisten, en al het kwaad dat hare tegenstanders van haar ver- tellen toch nog eenig crediot heeft. De leening van 500.000.000 frcs. nl., door de Eransche Regeering uitgeschreven, is meer dan 21 maal volteekend, dan is nog 8 maal meer dan de milliarden leening na den Fransch-Duitschen oorlog. DUITSCHLAND. Het Huis van Afgevaardigden heeft bij derde lezing der afzonderlijke artikelen de kerkelijke wet onverauderd goedgekeurd, in den vorm, waarin ze bij de tweede lezing was gehracht. Bij de hoofdelijke stemming over de geheele wet werd deze met 260 tegen 108 stemmen aange nomen. OOSTENRIJK. Het voorstel betreffende de suiker- belasting bevat hoofdzakelijk de volgende bepa- lingenDe verbruiksbelasting voor beetsuiker en alle daarmede gelijkstaande (rietsuiker) wordt op 11. 10 en voor andere suiker (basterdsuiker) in vasten toestand op fl. 4 en in vloeibaren staat op I.50 per 100 KG. netto vastgesteld. In 2 wordt de vergoeding bij uitvoer voor suiker van minstens 99J£ pCt. polarisatie op fl. 1.55 bepanld. In 3 wordt een maximum beclrag van II. 4,000,000 vastgesteld, waarboven de vergoeding in eene campagne voor uitgevoerde suiker, alleen betaald zal worden onder verplichting van terug- betaling. Het tevens overgelegde nieuwe tarief van recbten bevat vele veranderingen, meestal in beschermenden zin, consumptie-artikelen worden zoo laag mogelijk belastvoorgesteld worden o. a. per 100 kg. Mais 0,50 fl. (vroeger 0,25), Gerst en Haver 0,75 (0,25), Rogge 1,50 (0,25), Tarwe 1,50 (0,50), Meel en Brood 11. 3,75 (1,50), Lijnzaad en Pitten vrij (0,50), andere Oliezaden, Raapzaad enz. fl. 1 (0,50), Cicboreiwortels gedroogd fl. 1,50 (0,50), Chocolade 11. 60 (fl. 50). De vrije invoer van gewerkte pak- linnen en Juta zakken strekt zich alleen uit tot vroeger uitgevoerde. BELGIE. Bij de verkiezing van een lid voor de Kamer van Afgevaardigden, heeft niemaud de vol- strekte meerderheid gekregen. De Burgemeester van Brussel, de beer Buls, komt in berstemming met den clericalen kandidaat generaal Jacmart. De verkiezing van eerstgenoemde schijnt echter verzekerd. ITALIE. De Internationale Handels-Couforentie te Rome behandelde Donderdag de algemeene voorstellen en nam onder auderen een paragraaf aan, waarbij als transatlantische (transoceanic) lan- den beschouvvd worden de landen buiteu Europa, die niet nan de kusten van de Middellandsche zee zijn gelegen. Nog werd een voorstel van de Engelscbe gedele- geerdeu aangenomen, betreffende de quaestie van bewijzen van wettige bescherming voor patenten. Dit bevat, dat alle aanvragen om uitbreiding van een patent in een der Staten van de Unie verkre- geu tot de andere Staten der Unie, vergezeld moe- ten gaau van een kopie van het patent, in schrift of in druk, en de stukken die afgegeven zijn door het bureau voor de patenten van het land waarin de orgineele aanvraag voor bet patent is gedaan en dat zoodanige kopie door bet bureau voor de patenten van dat land moet zijn gewaarmerkt. Een motie van de Zwitserscbe gedelegeerden, dat de lega- lisatie van zoodanige bewijzen niet zoiule worden vereischt, werd ook aangenomen. PORTUGAL. Portugeesche bladen melden, dat Batburst als bet punt gekozen is waar de Onder- zeescho telegraafkabel naar de Engelsche bezittingon aan de Westkust van Afrika aan land zal worden gebracht. Deze plaats wordt dus het centraalpunt voor de Knap-Verdiscbe eilandeu, Dakar en Senegal. De boot die de kabel naar Loanda moet leggen, is ook reeds van Engeland vertrokken en men ver- waclit dat de geheele gemeenschap met Loanda, tegen einde Augustus, begin September gereed zal zijn. TURKIE. Eindelijk is er in de wanbopige lang- dradige Turksch-Grieksche kwestie iets nieuws voorgevallen. De gezanten van Engeland, Duitschland Italie en Oostenrijk zijn vertrokken en een gedeelte der Griek- scbe kust is in staat van blokkade verklaard, de zoogenaamde bloquade pacifique, d. i. zonder dat aan Griekenland den oorlog is verklaard. Verder is volgens de jongste telegrammen de minister Delyannis afgetreden en is door den heer Papainiebalopoulos (armo telegrafisten) een nieuw kabinet gevormd, dat verklaart heeft de beloften van het vorige omtrent de ontwapening gestand te zullen doen. Het zal echter te bezien staan of of dit zoo gemakkelijk gaat. Overigens heerscht er omtrent de Turksche-Grieksche kwestie zulk eene Babelsche spraakverwarring, dat bet onmogelijk is eenige conjeetuur te maken omtrent den mogelijken afloop. HH.MM. de Koning endeKoningiu vertrokken heden met hun dochterje van bet Loo over Arolsen naar de badplaats Wildungen, waar zij den 18den dezer verwacht worden, Z. M. zal incognito reizen onder den naam van graaf Van Buren. Het Koninklijk geziu denkt ruim eene maand in het buitenland te vertoeven. De Staats-Courant van 13 Mei deelt de niet geheel onverwacbte tijding mede dat (le Iweede Kamer wordt ontbonden. Een desbetreffend koninklijk besluit is verscbenen, waarbij de beide Kamers tegen 18 Mei worden bijeengeroepen, en met welken datum tegelijk de Tweede Kamer wordt ontbonden. De verkiezingen zijn uitgeschreven tegen den 22n Junij 1886 en waar herstemming noodig is op 6 Julij. De eerste zamenkomst der Kamers zal plaats hebben op 14 Juli e. k.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1