LANDB0UW. Kl WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIECJWS- en ADVERTEXTIEBLAD. Volgens een nader Kon. Besluit zullen de ver- kiezingen plaats hebben op 15 Juni en de her- stemmingen, zoo noodig op 29 Juni. De dag van bijeenkomst der leden van de Tweede kamer aanvankelijk bepaald op a.s. Dinsdag is vervroegd. De Kamer is ter vergadering opgeroepen a.s Maandag nam. half twee uur. De vereenigde vergadering tot sluiting van de zitting, op Dinsdag d. a. v. behoort wel van boven- bedoelde te worden onderscheiden. De eerste Kamer heeft in hare zitting van zalurdag jl. De Conversie wet met 23 tegen 10 stem- men aangenomen. Bij koninklijk besluit van 6 dezer is de heer A. Pruys van der Hoeven, gepensioneerd Oost- Indisch hiofdambtenaar, laatstelijk gouverneur Jvan Atjeh en onderhoorigheden, benoemd, tot lid in den Raad van Nederlandsch-Indie. De lijst der hoogst aaugeslagenen, in s'Rijks directe belastingen, verkiesbaar tot leden der Eerste Kamer. bevat voor Limburg 79 namen. Hoogste: baron O. N. M. H. M. De Loe Imstenrade, te Meer, met 3001.37; laagstebaron K. J. A. De Rosen, te Beek, te Beek. met 415.59. De lijst der hoogst aangeslagenen in s'Rijks directe belastingen, verkiesbaar tot leden der Eerste Kamer, bevat voor de provincie Groningen 84 na men. Hoogste: jbr. mr. J. E. A. Van Panhuys, te Groningen, met 4671.201/alaagste: de beer P. Van Calcar, te Hoogezand, met bVaAY1!}. De lijst der hoogst aangeslagenen in'sRijks directe belastingen, benoembaar tot leden der Eerste Kamer, bevat voor Noord-brabant 156 namen. De hoogste aanslag is die van dr. J. A. De Ram, te Bergen-op-Zoom, met 3438,71; de laagste die van den beer E. I. M. Tilman, te's Herlogenbosch, mee 435.261/j,. De directie der Nieuwe Afrikaansche Han- delsvennootschap deelt mede, dat over het afgeloopen jaar geen dividend kan worden uitgekeerd. Niettegenstaando op den handel reeds verlies te constateeren was, meent de directie, in overleg met de commissie van toezicht, niet te moeten afwijken van het systeem betreft'ende afschrijvingen op de bezittingen der kust. Dit is te meer noodig, omdat tengevolge van steeds grooter geworden concurrentie grootere uitgaven voor icstallatie en factorijen ver- eischt worden. Door een en ander bedraagt het verlies f 400,000, waarmede werd voorgesteld de reserve-rekening te vermindereu. Behalve het voile kapitaal der vennootschap, groot twee millioenen gulden, bedraagt de reserve nu nog 100,000 en is de assurantie-reserve tot rnim f 120,000 geklommen. Uit het jaarverslag ran de Hollandsche IJzeren Spwgm. blijkt, dat het batig saldo der winst- en verliesrekening bedraagt 1,001,242.74, zoodat na aftrek van het aan den raad van admi- nistratie toegekende aaudeel in de winst en van f 7.530 als belooning aan sommige geemploieerden, dit jaar f 65 per aaudeel van f 1000 kan wor den uitgedeeld, waarvan op 1 Oct. bereids/20 als voorloopig dividend is betaald. Het dividend der Nederlandsche Bank is bepaald op f 122 per aandeel. De „Rotterdamsche Suikerraffinaderij hield te Rotterdam hare jaarlijksche vergadering. Door de groote bescherming, welke buitenlandsch ge- raffineerd geniet, deelde ook deze onderneming in de heerschende malaise. Dividend pCt. van do „Hollandsche Suikerraffinaderij" werd ver sing uitgebracht over het boekjaar 1885. De winst- en verliesrekening wijst een batig .saldo van 93,887.79 aan. Met het oog op de nadeelige resultaten van de vier eerste maanden van 1886 steilen direcfeuron voor, daarom maar f 25,000 (zijnde 5 pCt. over het maatschappolijk kapitaal) als dividend uit te keeren en het restee- rende ad 68,887.79, na aftrek van de verschul- digde patentenbelasting, over te dragen als buiten- gewone reserve aan de winst- en verliesrekening van 1886. De in de vergadering van 22 December 1.1. genomen besluiteu tota. Verlenging der Vennoot schap voor 25 jaren, b. Wijziging der Statuten en c. het aangaan eener obligatie-leening groot f 400,000, rentende 5 pCt., eilangden, wat de beide eerste betreft, de koninklijke goedkeuring, en wat c betreft een gewenscht succes, daar de geheele leenig a pari werd geplaatst tot 4% pCt. Deputatenvergadering DonderJag werd te Utrecht in het gebouw voor Kunsten en Witenschappen de vergadering van Depu- taten van anti-revolutionnaire Kiesvereenigingen gehouden. Zij werd bijgewoond door ruim twee- honderd deputanteu uit alle deelen des lands, een aantal leden der Kamer en der Staten-Provinciaal. Herbenoemd werden de aftredende leden Van Alphen, Diemer en Kuyper; in de vacature-Esser werd gekozen de heer Hoogeveen, die evenals de aftredenden, verklaarde zijne benoeming te aan- vaarden. Dr. Kuyper werd, met algemeene stem- men min een, tot voorzitter herkozen, en stelde voor, jhr. mr. Elout van Soeterwoude tot eere-voor zitter te benoemen, wat bij aeclamatie werd aange nomen. De beraadslaging over te steilen candidaturen door de anti-revolutionnaire kiesvereeniging werd door een reden van den voorzitter ingeleid, waarbij de positie van de antirevolutionnaire partij werd uit- eengezet en de invloed besproken welke de Kamer- ontbinding op deze verkiezing zal hebben. Hierop volgde eeuige dicussie, waaruit diepe ver- ontwaardiging der vergadering sprak over de manier waarop minister lleemskerk eerst de crisis en daarna de ontbinding had uitgelokt, vooral met het oog op de wijze, waarop thans aan de rechterzijde de weg is afgesneden, om tot eenige opheldering te geraken aangaande de houding des Ministers in de crisisiets wat door den Ministers in de Eerste Kamer werd ontweken, omdat de heer Mackay daarin geen zitting had en thans door de ontbin ding van de Tweedo Kamer onmogelijk wordt gemaakt. {Stand.) In een heerenhuis op de Keizersgracht te Amsterdam, perceel No. 69, waar men aan het ver- huizen was en een gasfitter de kronen had afge- draaid, heeft Maandag tegen den avond een hevige gasontploffing plaats gegropen, doordien een kruiers- knecht met een brandende kaars in de hand een vertrek was binnengegaan, alwaar de niet afgesloten leidiug het gas had doen ontsnappen. De houder van het licht, die uaar het lek zou gaan zoeken, sloeg bij de ontploffing tegen den grond en moest, aan handen en hoofd verwond ter verpleging naar het Gasthuis gebracht worden. Hij verkeert echter buiten gevaar. In de groote zal van de Societeit Vereeniging te Haarlem werd Woesdag eene feestelijke vergadering van leden en genoodigden van de afdeeling Haar lem van den volksbond gehouden. Dat dergelijke feestelijke bijeenkomsten door den gezeten werkman, die er met vrouw en kinderen heengaat (de toe- gang is vrij voor ieder die zich voor/0.20 een; tekstboekje aanschaft, terwijl de leden een boekje' thuis krijgen) zeer wordt gewaardeerd, bleek uit de ruime opkomst. Een kwartet uit leden der Haarlemsche Lieder- tafel Zang en Vriendschap voerde twee zangnummers uit; door eene dillettaute, me vrouw V uit Haarlem, werden een paar liederen, met begeleiding van piano en viool, zeer verdienstelijk voorge- dragende heer J. A. van Dapperen gaf twee solostukkeu op de viool ten beste, daarin bijgestaan door den heer E. A. Kruseman, die hem op de piano begeleidde. Het Bandieten-duet uit „Stradella" werd door de heeren N. Gasteren en Misset in costuum tot groot vermaak van de tceschouwors voorgedragen, en de heer De Wilde, lid van het afdeelingsbestuur las eene Indische schets van Van Rees, door hem voor dit doel geschikt gemaakt. Na de pauze voerden vier leden van de letterlie- vende Vereeniging „J. J. Cremer" een drama op, getiteld de Wierknian van E. Mannel, dat insgelijks veel genoegen gaf, en evenals al het overige, zeer werd toegejuicht. De voorzitter van het bestuur, mr. Th. De Haan Hugenholtz, dankte tot slot al de medewerkenden en beval den Volksbond aan bij diegenon, die zich tot hiertoe nog niet hadden aangesloten, om het doel, de bestrijding van het misbruik van bedwel- mende dranken, te helpen bevorderen. Binnen eenigen tijd zal, door de spoorweg- maatschappijen in Nederland aan de rijtuigen, voorzien van Westinghouse-rem een toestel worden aangebraclit, waardoor het aan de reizigers mogelijk is: den trein tot stilstand te brengen. Bij de Maatscbappij tot exploitatie van staatsspoorwegen zal volgens het Rott. Nieuwsbl. deze inrichtiug zijn als volgt 1. Iu elke afdeeling der rijtuigen is aangebracht, in het midden boven den zitbank en tegen het schot, ter behoorlijke hoogte, een hefboom waar door een luchtklep der Westinghouse-luchtleiding wordt geopeud en geopend blijft, wanneer die hefboom maar rechts wordt gedraaid. Door deze luchtontsnapping wordt de trein geremd. Bij het naar rechts bewegen van den hefboom wordt daardoor eon zijden draad (gesloten door een plombe) iu de rijtuigafdeeling verbroken, terwijl tevens buiten bij den bakboom van het rijtuigeen witte plaat te voorschijn komt, die de afdeeling aanduidt, waarin de hefboom is gedraaid. Door het weder naar links draaien van den hefboom wordt de remluchtklep gesloten, doch biijft de witte plaat (buiten) in het gezicht, totdat zij door het treinpersoneel wordt opgeklapt. 2 Onder het geheele rijtuig is een metaaldraad, die aan de beide einden door eenjspiraalveertje wordt gespannen en op plaats gehouden. Iu dien metaaldraad zijn schakels met langwerpige gaten, een onder elke rijtuigafdeeling. Wanneer de hefboom in een der rijtuigafdeelingen naar rechts wordt bewogen, wordt deze beweging door middel van een koperdraad en tuimelaar aan dea metaaldraad onder het voertuig medegedeeld en hierdoor aan een klep, die in de bootdlucht- leiding is geschroefd, zoodat de lucht ontwijkt. De verticale arm van de tuimelaars reikt daartoe in de bovengenoemde schakels met langwerpig gat, zoodat wanneer de hefboom in een der rijtuig afdeelingen wordt bowogen, de hefboomen in andere afdeelingen niet medewerken, en dus de witte plaat daar niet te voorschijn komt. In elke rijtuigaf deeling kan de rem dus in working worden gesteld wanneer dit niet reeds in een andere afdeeling heeft plaats gehad, en wanneer in een afdeeling het in working brengen van den rem om eenige reden wordt gestaakt, kan in andere afdeeling steeds de de rem zonder eenigen hinderpaal in werking wor den gebracht. Als voorzorg wordt door een wrijvingsveer achter den hefboom in de rijtuigafdeeling belet dat die hefboom door de veeren, welke den metaaldraad onder het voetuig spaunen, wordt verplaatst, zoo dat het sluiten der luchtklep alleen kan plaats vin- door het draaien van de hefboom in de rijtuigaf deeling. In het verslag van de Kamer van Koophan- del en Fabrieken te Deventer komt o. a. het volgende voor over den boterbandel. vDe boterhandel gaf weinig reden tot tevre- denheid. Behoudens eenige gunstige uitzonde- ringen, liet de qualiteit van dit artikel veel te wenschen over en waren de prijzen bijzon- der laag. r/Vroeger trok de Engelsche markt veel boter uit deze streken, thans bepaalt men zich door ondervinding wijs geworden, bijna uitsluitend tot Friesche boter, welke ook al zwaar te con- curreeren heeft met Fransche en Deensche boter. Voor inferieure qualiteiten is daarenboven kunst- boter een niet gering te achten concurrentie en zijn deze bijgevolg zeer moeilijk en slechts tot lage prijzen te plaatsen. De omzet van boter uit deze streken bepaalt zich dus hoofdza- kelijk tot het binnenlandsch verbruik en de verzending naar de tropische gewesten. Maar ook daar hebben het buitenland en de kunst- boter den omzet belangrijk beperkt. /■/Zoolang de landbouwers niet leeren inzien dat alleen uitstekende qualiteit, verpakt in zui- vere en nette vaten eene levensquestie voor hen is, gaat de boterhandel niet slechts in deze streken, maar ook in andere provincien van ons vader- land een treurige toekomst tegemoet. Vooral de slechte en dikwijls zeer oude vaten doen der boter rveel nadeel. Zij bederven de beste qua liteit, wanneer zij er eenigen tijd in bewaard blijft, en berokkenen veel schade aan den klei- nen winkelier, omdat zij te zwaar en bovendien te vuil zijn om het onderste te gebruiken. De retourvaten met de Deventer stoombooten bewij- zen de waarheid van deze bewering. Men kan het daarom den kleinhandelaren in de steden niet euvel duiden, dat zij kunstboter in nett e verpak- king verkiezen boven slechte natuurboter, al is het voor den verbruiker niet wenschelijk die als natuurboter te betalen. De schuld van dit alles ligt aan de znivelbereiders, die de oogen niet willen openen voor het gevaar dat hen dreigt en dat veel grooter is dan zij denken. De vreemdeling heeft geen verlrouwen meer in het Hollandsch product, omdat hij te veel wordt bedrogen door inferieure qualiteit of vermengd goed, zoodat Duitschland nu reeds de plaats van Nederland op de buitenlandsche markten begint in te nemen. Komt hierin niet spoedig veran- dering, dan zullen debiet en prijzen telkens min der worden, en zal langs dien weg voor onze gemeente een groot voordeel verloren gaan." Het programma van het op 15, 16, 17 en 18 Juni e. k. te Leeuwarden te houden XXXIXste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, is thans verschenen. Het bestuur is, naar er in medegedeeld wordt, samengesteld uit de heeren inr. 11. P. baron Van Harinxma thoe Slooten, te Leeuwarden, eere-voorzitter; P. Lycklama a Nyeholt, voorzitter; D. Fontein De Jong, te Murinerwoude, vice-voorzitter; jiir. mr. C. Van Van Esinga, te Leeuwarden, J. Van Loon, mr. W. J. Van Welderen baron Rengers, id., A. H. Van Slooten, te Rauwen, J. Troelstra, te Leeuwarden, D. Van Konijnenburg, id., mr. H, W. De Blocq van Scheltinga, te Oranjewoud, C. D. Van der Weg, te Dongjum, K. N. Ku- perus, te Marssum, H. P. Sraits, te Tietjerk, mr. C. A. Rorner, te Leeuwarden, lste secretaris, mr. W. Kolfl i 1., 2de secretaris. De algemeene regeling is: 15 Juni, 's avonds 7 uur, ontvangst der leden op het stadhub, vorming der afdeelingpn en verkiezing van hare voorzitters en secretarissen, 16 Juni, 5s morgem 9 uur, vergadering der afdeelingen; 's namid- dags 2 uur, eerste algemeene vergadering; 's avonds 7 uur, gecombineerde vergadering der afdeelingen. 17 Juni, 's morgens 9 uur, ver gadering der afdeeling, 'snamiddags 1 uur, tweede algemeene vergadering. 18 Juni, 's mor gens 9 uur vergadering der afdeelingen, 's na- middags 12£ uur, derde algemeene vergaderin? en sluiting van het congres. Volgens het feest- programma zal er de drie eerste avonden concert en 17 Juni matinde musicale in den Prinsentuin plaats hebben, den laatsten avond concert en vuurwerk op het plein vdor het paleis van ju- stitie en te 10^ uur bal in de Harmonie; voorts 16 Juni: kaatspartij met muziek op genoemd plein; 16 en 17 Juni veetentoonstelling op de Veemarkt en telkens muziekuitvoering. 18 Juni bezoek van de Veemarkt, de Beurs en de Boter- waag, harddraverij om de koningszweep enz., gevolgd door een gemeenschappelijken maaltrjd- 19 Juni rijtoer. Voor het lidmaatschap van het congres wordt betaald f 2.50. Uit Oud-Beierland wordt geschreven De algemeen bekende kriekenboomer. staan in vollen bloei, en leveren een prachtig gezicht op; op uren afstand geniet men den heerlijken geur, de boomen beloven een rijken oogst. 't Is een waar genot, tegenwoordig een wav.- deling door deze streken te maken. De heerlijke natuur loont ruimschoots de moeite, Zaterdag had de pnblieke verpachting plaats der landerijen, behoorende tot het waterschap Kamperveen. De opbrengst beliep f 5,093.50, tegen f 4506 in het vorige jaar. Ook de packt- sommen der gemeentelanderijen liepen aantner- kelijk hooger. Uit Bagdad wordt gemeld, dat de gansche bevolking der stad onlangs mobiel is verklaard en onder aanvoering van den gouverneur der provincie tegen een gevaarlijken vijand is ten^ strijde getrokken. Als een merkwaardige bijzon- derheid inag worden vermeld, dat hier voor dit leger de algemeene dienstplicht was ingevoerd in den meest uitgestrekten zin des woords, Daarbij dienden niet alleen de strijdbare mannen, maar ook de vrouweti, onversckillig tot welken rang zij behoorden, al de priesters, zoomede de officieren en manschappen van het garnizoen, die tijdelijk konden worden gemist en de jongste strijders, in het zonderlinge leger opgenomen. waren knapen en meisjes van zeven jaren. Elkeu ochtend rukte het gansche leger uit en wanneer het des avonds terugkeerde moest ieder voor zijn hoofd een aantal vijanden tot een gezamenlijke1 zwaarte van 2Va KG. als buit met zich voeren.j Tien dagen lang heeft deze veldtocht geduurdj die met een luisterrijke overwinning is bekroond, 't Behoeft schier niet gezegd, dat de vijanden millioenen raaal millioenen sprinkhanen waren, j die plotseling op de velden en akkers rondom de stad waren neergevallen en den oogst dreig- den te verslinden. De krasse maatregel door den gouverneur verorderd, heeft dit onheil voor- komen. Uit Leeuwarden schrijft men De Xlle aflvering is verschenen van het Friesc/i Rundvee-Slamboek Daaruit blijkt, dat: thans in het geheel zijn ingeschreven 791 zwart- bonte stieren, 4660 zwartbonte koeien, 1401 roodbonte koeien, 13 gemengdkleurige stieren, 190 gemengdkleurige koeien. Van de gewoonte,1 om de inschrijvingen van het opgenomen vee; onder elkaar in verschillende talen uit te geven, is thans door te der doel daarom lijke uit zaam u reeds ii afleverir ger gen tot dit het bew Friesch andere 1884 v ters ver eenvoru de mell Aan he sche pr< bijgehot uitkoms melkjaa eenige deze afl opbreng heden, het gra: schaars Bercx Oostbur en Kerl Dantum cand. 1 te Med Harden ningen te Besr Drongel Streef te Sta Malcom (cl. M te Bees: Dalfsen G. Vai te Zieri keren cand. t< Aang te Doe Ebbing: Beda Dalfsen mesius, W. Rir minadoi Broek Borkelo te Pols drikskii c. a.; predika Van L Leur, door T Kolhor: voor M gaardei Beda wer, ri recht d De s tot kap iiemelv te Haa tent tf en tot J. A. De tot rec

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 2