KERKEUJKE BERICHTEN. RECHTZAKEN. GEMENGDE BERICHTEN. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en A DYERTENTIEBLAD. r. H, I roud, Ku- -jerk, taris, lijke j In een der gemeenten in Zuid-Holland heeft een vergissing plaats gehad bij de loting van tweelingbroeders. G. lootte vrij en II. was er in. Dit kwam juist met de wenschen der broe- ders overeen. Maar nu blijkt dat het vrije liomrner op naam van H. is gezet en G. moet 'onds I'uisj hare •gens .mid- ring; gder ver- uur, mor- s na- srivv? feest- ncert ituin 't en i ju- oorts nemd de Juni oter- enz., tljd: ordt itaan zicht ijken ivav.- lijke laats chap >.50, icht- tner- sclie aard der ten Z0I1- r dit oerd ards, men, lken le de die lgste men. liken ineer zijn eren. rnrd, •oiid. nd en iren, dom reig- door 'oor- het dat vart- 1401 eren,; ante,1 vee iven, is thans afgeweken, omdat de afleveringen daar- door te omvangrijk en voor de raadpleging min der doelmatig worden. Deze aflevering verschijnt daarom allien in de Ned. taaleene afzonder- lijke uitgaaf geschiedt in het Engelsch. Genoeg- zaam uitsluitend erkende afstammelingen van reeds ingeschreven stamboek-vee zijn in deze aflevering opgennmen, tengevolge van het vroe- ger genomen besluit om de inschrijvingen alleen tot dit vee te beperken. Tot bestrijding van het beweeren van sominigen, dat het onvermengd Friesch ve.ras, wat melkrijkheid betreft, door andere rassen zou worden overtroffen, zijn in 1884 voor de leden der vereeniging melkregis ters verkrijgbaar gesteld, om op eenvoudige doch eenvormige wijze aanteekening te houden van de melkopbrengst van elke koe in het bijzonder. Aan hen, die dit register door halfmaandelijk- sche proefmelkingen nauwkeurig en juist hebben bijgehouden, is de gelegenheid geboden, om de uitkomst hunner aant-ekening over het verloopen melkjaar openbaar te maken. Daarvan is door eenige leden gebruik gemaakt, blijkens de aan deze aflevering toegevoegde tabellen der melk- opbrengst.verkregen onder ongunstige omstandig- heden, daar door de langdurige droogte in 1885 bet gras, uitgezonderd op den hooggelegen grond, schaars is geweest. Ned. Herv. Gerneente. Beroepen: Te Garsthuizen, A. W. Hotte, te Oostburg; te Maasluis, W. De Lange, te Bruehem en Kerkwijk; te Oostrum, G. R. Rijnenbergte Dantumawoude; te Vrouwen polder, J. Sehrijver, cand. bij het prov. kerkbestuur van Utrecht; te Medemblik, J. M. Rienstra, te Kwadijk; te Harderwijk, J. C. Yethake, te Arnhemte Wage- ningen H. Doornveld, te Staphorst (cl. Zwolle) te Besooijen, W. Van Aschte Eethen en Drongelen; te Heeze, A. Wilod Versprille, te Streef kerk; te Wageningen, H. Doornveld, te Staphorst; te Oud-Beierland ds. J. H. Malcomesius te Maassluis; te Klevers- kerke (cl. Middelburg) C. B. Fijnvandraat., cand. te Beesd (Betuwe); te Sebaldeburen, D.J. Van Dalfsen cand. te Genemuidente Soesterberg, G. Van Kernpen, te Bruinisse (cl. Zierikzee); te Zierikzee, A.O.J. Van der Kemp, te Span- keren; te Jisp (Noord-Holland), S. Bartstra, cand. te Sloterdijk. Aangenomen Naar Sluis door J. Ossewaarde, te Doeveren c. s.naar Veenhuizen, door H. Ebbinge J. W. Ez., te Boyl. Bedanktvoor Op'neusden, door J. Vonk, te Dalfsen; voor Harlingen, door H. H. Malco mesius, te Maassluis; voor Sommelsdijk, door W. Ringnalda, te Loon-op-ZandvoorWilhel- minadorp, door A. W. Hotte, te Oostburgvoor Broek in Waterland, door J. Herderschee, te Borkeloo; voor Heukelom, door J. Hoogenraad, te PolBbroek; voor IJzendoorn en 's Heer Hen- drikskinderen, door J. Ossewaarde, te Doeveren c. a.; voor Elburg, door Ds. H. Doorneveld, predikant te Staphorst; voor Ernst, door W. C. Van Linden, te Blitterswijkvoor Wijchel en Leur, door A. Alberti te Laren; voor Zegveld door T. U oudstra, te Oudemirdum c. a.; voor Kolhorn, door P. Immink Wzn., te Bergen; voor Meerdijk, door dr. 11. G. Kleyn, te Wijn- gaarden. Christ. Geref. Gerneente. Bedankt: Voor Numansdorp, door M. Brou- wer, rustend pred. te Amsterdam; voor Dord recht door A. Van der Sluys, te Franeker. R. C. Kerk. De aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot kapelaan te Amersfoort (parochie van 0. L V. Hemelvaart) den heer C. Verheul; tot kapelaan te Haaksbergen den heer J. W. Kocktot adsis- tent te Haaksbergen den heer J. H. Sauveur en tot adsistent te Op den Hoorn den heer R. J. A. Jansen. De bisschop van Haarlem heeft benoemd tot rector van het St.-Jacobs-Godshuis te Haar lem den heer J. J. Thunnissen; tot professor aan het seminarie Hageveld te Voorhout, den heer A. Vergeer, die kapelaan was te Voorburg tot pastoor te Stompwijk den heer G. F. D. Bekker; tot pastoor te "VVieringen den heer W. A. Van Worcom; tot kapelaan te Egmonden den heer J. Goeuse, die adsistent was te Hans- weerdtot kapelaan te Voorburg den heer P. Schravemade. Voor eenigen tijd hadden te Arnhem een paar brutale inbraken bij nacht plaats. De dader dezer inbraken, een gepasporteerd militair doch thans zonder beroep werd weldra ontdekt en stond dientengevolge Douderdag voor het gerechtshof te Arhem terecht. Bij den banketbakker Hollender in de Ketel- straat was hij tot tweemaal toe, in den nacht van den 1 en van den 21 Maart, het huis binnengedrongen. Vroeger als bediende aldaar werkzaam geweest, was hij met de localiteit bekend en had zich door inklimming door het aan de staat uitkomende kelderraam, den toegang tot de woning verschaft. Beide keeren had hij wat ontvreemd, de eerste maal circa vijf gulden uit de toonbanklade. Bij zijn bezoek op den 21 Maart, dat 's nachts ongeveer te drie uren plaats had, had hij zich op een canape te ruste gelegd, waar hij in slaap viel en tot zijn schrik eerst in den vroegen rnorgen wakker werd, juist bijtijds om zich met een paar jassen, voordat de bewoners waren opgestaan, uit de voeten te maken. Ook in het huis van de weduwe Klomp in de Wielakkersteeg, had beschuldigde zich in den nacht van den 3en Maart door inklimming in een kelderraam toegang verschaft en vervol- gens eenig klein geld uit de toonbanklade ontvreemd. Beschuldigde bekende hetgeen hem ten laste werd gelegd en gaf op door dronkenschap tot het plegen dezer daden te zijn gekomen. Door hat O. M. werd tegen hem, ter zake van di dief.-tallen, gepleegd in bewoonde huizen, bij nacht met hehulp van inklimming, twee jaren celstraf gerequireerd. De verdediger van beschul digde, mr. F. Aberson, achtte de qualificatie, diefstal bij nacht, door het 0. M., ook op den diefstal van den 21 Maart toegepast, niet ten voile bevestigd, en vroeg verder voor zijn client een geringe straf. De arrondiss.-rechtbank te 's-Gravenhage heeft de handeling van den groothandelaar in gedis- tilleerd te Leiden, die, hoewel geen vergnning hebbende tot verkoop in het klein, een halven liter cognac afleverde, met de bedoeling den koopprijs later tegelijk met nieuwe bestellingen te verrekeneu, aangemerkt als drankverkoop in het klein zonder vergunning. Te dier zake is de grossier veroordeeld tot 25 boete. De Utrechtsche kapper L., die den 17 Feb. gevangen werd genomen wegens poging tot moord op zijn gewezen beminde gepleegd, is van Utrecht naar Amsterdam overgebracht, om den 26 dezer aldaar voor 't gerechtshof terecht te staan. Acht getuigen zullen in deze zaak worden gehoord. De korporaal B. van het 6e reg. inf. te Breda, eergisterennacht, de wacht in de soldaten-keuken hebbende, is aldaar in een ketel kokende soep gevallen. Deerlijk gebrand is hij door den kok er uitgetrokken en naar het mil. hospitaal over gebracht, alwaar hij des namiddags na hevige smarten overleed. Een tandmeester te Berlijn is tot drie maan- den gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij een jonge dame, na haar tanden geplombeerd te heb ben, een zoeti had gegeven. Tot rechtvaardiging dezer zware straf wees de rechter, bij het uit- spreken van het vonnis, op het verregaande misbruik van vertrouwen, waaraan de veroor- deelde zich schuldig heeft gemaakt. De tandarts evenwel vindt de straf toch te zwaar en is in hooger beroep gekomen. Volgens bericht uit Venetie, is in den nacht van 5 op 6 Mei het kasteel Salighetto, bij Tre- viso, eigendom van graaf Brandolin, door eene rooverbende geplunderd, en is voor een bedrag van 400,000 fr. aan juweelen en effecten door haar inedegenomen. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika vormen sedert meer dan honderd jaar een republiek, en 't moge vreemd schijtien, 't is toch waar dat men er niet 6en, maar zelfs vele koningen heeft. Er zijn, om een eukel voor- beeld te noemen, spoorwegkoningen, zilverkonin- ningen, runderkoningen enz., en onlangs is er bijgekomen een nieuwe titularis, namelijk een slachterskoning. 't Is de heer Swift, uit Massachusetts, sedert 78 te Chicago, die in het afgeloopen jaar niet minder dan 424,483 ossen heeft geslacht, d. i. zoowat 1404 stuks per dag. Toen hij zijn zaak in genoeinde stad had overgebracht, werd zij wel op groote schaal aangevangen, maar in vergelijking van het standpunt, waarop zij sedert dien tijd is opgeklommen, had zij toch niet veel te beteekenen. A1 het vleesch wordt versch verzonden naar alle Staten der Republiek. Om dit tot stand te kunnen brengen, bezigt de heer Swift ijswag- gons, die ten getale van ruim 800 in gebruik zijn, en heeft hij een personeel in dienst van ruim 1500 man. Zaterdag werden aan het politiebureau der 5de sectie te Amsterdam gebracht een steendruk- ker en een lakstoker, beiden eenigszins in be- schonken toestand. De lakstoker deelde mede, dat de steendrukker in een tapperij lioek Prin- sengracht en Nieuwe Leliestraat hem had trachten over te halen met hem valsch bankpapier te maken, welke kunst de steendrukker voorgaf te verstaan. Waarschijnlijk was een en ander niets anders dan een dronkemanspraatje. De steendrukker werd eenigen tijd gelegenheid gegeven zijn roes uitteslapen, maar kwara spoedig weer aan het politiebureau terug daar hij, vrijgelaten, in het hoist van den nacht naar de Lindengracht was gegaan, waar zijne moeder woonde, die hij mishandelde en wier huisraad hij kort en klein sloeg. De groote boerderij van den heer II.J.Tid- dens te Wagenborgeu is door brand vernield. Van den inboedel is een groot deel gered. Alles was te Groningen verzekerdde oorzaak is niet bekend. Bij den inzet van het landgoed Klarenbeek te Arnhem zijn de meeste perceelen ingezet door den heer Lups, van //Biljoen", voor f 260,000. Het totaal der perceelen zonder de boornen is gebracht op 339,107. Kort geleden verloor een vreemdeling te Amsterdam een pakje met twee snoeren paarlen van zeer hooge waarde. Een arme vrouw vond de schat en liet onbewust van de waarde, haar kinderen met de aardige kogeltjes spelen. De buurvrouw meende dat de bolletjes wel waarde konden hebben, en het advies werd ingewonnen van den goud- en zilverkashouder J. J. Meijer in de Boomdwarsstraat. Deze zag welke waarde de vrouw in handen had, deed aangifte bij de policie en de eigenaar zal zijn paarlen terug ontvangen. dienen. Zoodra de broeders dit hoorden, wer den er pogingen gedaan om de fout hersteld te krijgen, maar te vergeefs, daar de termijn van reclame verstreken was. Hoe de fout van 't bureau hersteld kan wor den is nog niet uitgemaakt. Te Weenen is weer een brutale moordaanslag gepleegd. Zekere juffrouw Bauer, een vrouw van 84 jaren, woonde alleen in een huis met een bejaarde dienstbode. Zij had vroeger een winkel gehad en verwierf zich een vermogen van om- streeks 100,000 gulden, waarvan zij een deel had geborgen in een ijzeren brandkast. Deze kast stond in de slaapkamer, welke de bejaarde vrouw in maanden niet had verlaten. Zij was zoo bang voor dieven, dat zij zelfs de deur alleen opendeed voor haar bloedverwanten. Dikwijls zelfs werden ook dezen niet ontvangen. Gistereu- ochtend ging de dienstbode naar de kerk. Spoe dig daarna kwam een bloedverwant juffrouw Bauer bezoeken, maar kreeg geen gehoor. De deur werd opengebroken en men vond de oude vrouw stervende. Haar hersenpan was zwaar beleedigd en de brandkast was opengebroken. Een stok met looden knop lag naast het lijk. Een groot deel der waarde was uit de kast ver- dwenen. De dienstbode wordt van medeplichtig- heid verdacht en is in hechtenis genomen. Het bepalen van den ouderdom van eieren. Men doet dit, zooals reeds lang bekend is, door het al of niet onderdompelen in zout water te beproeven, doch niet altijd wordt de juiste hoe- veelheid zout genomen. Een beproefd voorschrift schijnt te zijn, een hoeveelheid van 70 gr. zout in Vj liter water. Zinkt het ei in deze oplos- sing onmiddellijk op den bodem, dan is het versch (zelfs naar ons gemeld wordt van den- zelfden dag), zinkt het niet onmiddellijk geheel tot op den bodem, dan is het e&i a twee dagen oud, en blijft het drijven dan is het veel ouder en meestal onfrisch. {Maandbl. van dr. v. Ilamel lioos.) Naar aanleiding van het rijmpje: Een kring om de maan Dat kan nog gaan; Maar een kring om de zon Daar schreien vrouwen en kinderen om. schrijft men aan de Leidsche Clr: Het rijmtje zou ook volgenderwijze kunnen gelezen worden Een kring om de maan Kondigt ruw weer aan Maar een kring om de zon Daar bekreunt zich niemand om. Een rand om de maan, komt des zomers weinig of niet voor, maar in den winter volgt daarop doorgaans sneeuw of regen met storm. Een kring om de zon beteekent slechts dat er nog veel ijskristallen in het luchtruim zweven, het geen nog geen warmte belooft. Op het platte- land heeft men er nooit iets anders op zien volgen en het allerminst schreiden er vrouwen en kin deren om. Maar flat kwaui zoo in 't rijmtje te pas, zou Pieter Langendijk zeggen. Geen dichter ziet er bezwaar in te spreken van vduizendjarige eiken", en bij vele proza- schrijvers vindt men deze poetische uitdrukking niet zelden terug. Toch mag men zich over- tuigd houden, dat in ganseh Duitschland bij voor- beeld geen enkele eik van dien ouderdom wordt gevonden, zoo luidt de uitspraak van alle des- kundigen. Ja, wat meer is, zij zijn ten stelligste van oordeel, dat eiken van 600 jaar nog zeld- zainer zijn dan inensrhen van honderdjarigen leef- tijd. Er is onder het woudgeboomte geen enkele soort, die langer gezond blijft dan de pijnboom, wat het gematigde gedeelte van Europa betreft. Een taxus groeit buitengewoon langzaam en daardoor wellicht is men tot de bewering ge komen, dat hij wel 2000 jaar kan worden. Waarschijnlijk is het, dat er van deze boom- soort exemplaren bestaan, die zeer hoogen ouder dom hebben bereikt, maar vermoedelijk zal de eerwaardigste dier reuzen nog in verre na geeu

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3