HAARLEMMERMEERPOLDER. H. F ECKERT'S Eei- 811 ADVERTENTIEN. GRAS/ERPACHTING, POLIKLINIEK JERCUUR"-STDDMDRUKKERI]. 9 Millioen 880,450 Mark SAMUEL HKCKSCHER sew., OMNIBUS. VERPACHTEN: NIEUW!! ECKERT's nieuwe Dorschmachines met Locomobielen Ch. R. KOUVELD, SNELLE AFLEVERING. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEL'WS- en ADVERTENTIEBLAD. AMSTERDAM, Haarlemmerstraat 148, hoek Prinsengracht. op DINSDAG 25 MEI 1880, HOOFDDORP en te NIEUW-VENNEP. ECKERT's Ondergrond- en Aanaardploegen. ECKERT's Breed Zaaimachines kunnen door elken dam en zaaien alle soorten van zaad van de fljnste tot de grofste korrel. Men bezaait er mede 89 hectaren per dag. ECKERT's Graanzuiveringmachines, Aardappelrooiers en sorteerders, Stroo- en Wortelsnijders Beetwortelrooiers, Eggen, Walsen, Hooiharken en schudders, Rosmolens, Veevoederkooktoestellen voor groote Veehouders, Dorscbmachines voor Paarden- en Stoomkracht. zijn de sterkste en goedkoopste machines welke nu gemaakt worden. ECKERT's LANDBOU w WERKTUIGEN zijn uitsluitend verkrijgbaar bij I Iroogbalt, AMSTERDAM. ntnooriigiiio- tot deelneming aan de Prijzen 20 MEI e. k. Bankiers en Wisselkantoor te HAMBURG (ierde gedeelte van een 2000-jarigen leeftijd hebben bereikt. Een beuk, een esch, een ahorn brengt het zelden tot 300 jaar, en het overige geboointe bereikt zelfs dien leeftijd niet. In het zniden van Europa wordt het geboomte niet ouder dan in de noord'J'ike streken. Toch spreekt men ook daar van tubelachtig oude boomen. Alseenvoor- beeld daarvan kan worden vermeld, dat op grond van volkomen vertrouwbare geschiedkundige mededeelin^en bij Palermo olijf boomen worden gevonden, die reeds tot buitengewone ontwikke- ling waren gekomen in den tijd der Saraceenen. Mag men dit als joist aannemen, dan zijn zij tbar.s meer dan 800 jaar oud. Hierbij is slechts een ding over bet hoofd gezien, namelijk dat bet niet dezelfde boomen zijn uit de dagen der Siraceenen, maar boomen gegroeid op denzelf'den vvortelstok, waaruit voor 800 jaar boomen zich hadden ontwikkeld. Wordt een olijfboom omge- houwen, dan doet de overgebleven wortelstok weder een nieuwen boom ontspruitenzoolang de wortelstok gaaf blijft, hernieuwt zicb de boom gedurende ondenkbaar langen tijd. Op die wijze laat zicb verklaren, dat in den tuin Gethsemane bij Jerusalem nog olijf boomen staan, wier wortelstokken niet de boomen zelf tot in de dagen opklimmeri, toen Christus op aarde wandelde. Op gelijke wijze laat zicb de aanwezigheid verklaren van het olijfboomen boschje aan de Flissos, bij Athene. Reeds in de dagen van Pericles, in het glansrijkc tijdperk der geschiedenis dezer beroemde republiek, vverd op diezelfde plek een olijfbooiiienboscbjegevonden. De grootste cederen, op bet Atlasgebergte in Algerie voorkomende, hebben een doorsnede van ongeveer 2 meter. Bij enkele dier exemplaren heeft men de jaarkringen geteld, nadat de boomen omgehoirven waren, en het aantal klom niet hooger dan tot 460. Waarschijnlijk zijn de cederen op den Libanon niet ouder dan de bier vroeger vermelde. Engelsch. Engelschman (op reis)//Wilt n mijn vrouw worden Dame: Neen." Engel schman; //Dat is me zeer aangenaam. Dan kan ik, zonder gevaar voor me zelf, ver- der met u reizen.'' Armoede. //Hoe heb je 't toch van den winter bij die vreeselijke duurte gemaakt?" //Dat zal ik je zeggenmijn vrouw heeft de beschaamde arme gespeeld en ik den onbe- schaamde. De zaak is uitstekend gegaan." Onrustbarend. Er is in de omstreken van St. Anna-Paro- chie eene vrouw, die soms uren achtereen een onafgebroken stilzwijgen bewaart. Tot heden toe hebben de geneesheeren dit verscbijnsel niet kunnen verklaren! Een ondgideli jkf, rekening. Boer (langzaam spellend)5 Januari 4 pond koffie dat klopt! 1-3 Februari 4 pond dito wat is dat? dito? Moeder, kom eens even hier. (De vrouw komt binnen.) Boer: Zeg eens wat baal jij bijjden kruide- nier waar ik niks van weet? Wat is dat//dito?" Vrouw: Dat weet ik niet; ik heb geen dito gehaald Boer: Hoe komt die kerel dan daar aan? zie maar eens hier, dat is allemaal dito en nog 'ns weer dito, dat betaal ik niet; ik zal er morgen wel eens heengaan en zetten 'in op ze'n nummer De kruidenier maakt het den boer dnidelijk, en deze is inwendig woedend dat bij zoo dom is- geweest. //En?" vraagt zijn vrouw bij zijne thuis- komst. Boer: Ik ben 'n schaapskop en jij dito Be- grijp je 't nu? DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haar- lemmermeerpolder zullen op Dinsdag, den 25en Mei 1886, des namiddogs ten een ure, ter Secretarie des Polders in de Jansstraat te Haarlem,in het openbaar, bij enkele inschrijving aanbesteden Het yervangen door twee gemetselde Bruggen met yzeren trogplaten van de houten bruggen over den Nieuwer- kerkertogt en den Kagertogt, in den Westelyken en Oostelyken lloofdweg, naby den Leeghwator. Bestekken en Voorwaarden zijn op franco aanvragen gratis verkrijgbaar ter Secretarie des Polders en liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofd- opziciiter te Haarlem en bij den Opzichter J. van der Kamp Pz., aan den Leeghwater. Aanwijzing in loco zal plaats hebben op den 22en Mei e. k., des namiddags ten 1 ure. Haarlem, 14 Mei 1886. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, Secretaris. TE Voor Oogziekten, alle werkdagen van 9—10, door Dr. Westhoff, Keizersgrncht 717. Uitwendige ziekten en Vrouwenziekten, alio werkdagen van 1112, door Dr. Berns, Leliegracht 17. w Inwendige ziekten en Zenuwziekten, alle werk dagen van 1%2% door Dr. Voorthuis Keizersgracht 6. n Kinderziekten, Dinsdag, Donderdng en Z:\ter- dag van 34 door Dr. Voute J1'., Singel 80. des middags ten 13 ure, ten Raadhuize zullen Burgemeester en Wethouders van I Haarlemmermeer HET GrR ASGrE W AS van de DORPSWEGEN te De Conditien liggen ter lezing ter Secretaris ZEGT HET VOORT! Verzwerivgen, en zeere leeven. De uitmuntende medicamenten zijn geschikt voor de behoeften van elken ouderdom, rang en stand van het algemeen. Verzweringen, zeere beenen en uitzettingeu der klieren moeten eerst met warm water gebet, en dan met deze Zalf ingesmeerd worden. In weinige dagen zal zij hare verkoelende en genezende kracht, over de zieke deelen ten toon spreiden. Als het ongemak verouderd is of bet gestel verzwakt heeft, moeten Holloway's Pillen ingenomen worden, terwijl men zijne Zalf gebrnikt, om het geheele ligchaam van alle bosmetting en vuile vochten to bevrijden. Beide Zalf en Pillen kunnen met bet grootste vertrouwen gebruikt wordenzij bevatten geeno bestanddeelen die eenig het minste kwaad knnnen doen, of aan het zenuwachtigsto en zwaksto ge stel eenigen schok kunnen veroorzaken. Doosjes Pillen f 0.80, f 1.85, f 3. en Potjes Zalf 1 6.75, 13.50, 25.00 zijn op franco aanvraag a comptant te bekomen bij ALLE APOTHEKERS in Hollandals- mede in HOLLOWAY'S ETABLISSEMENT, tc London, 533 Oxford Street. ACT.GE.S.HJr;ECKERT BERLIN. worden gemaakt in meer dan 100 soorten naar gelang van het werk dat zij doen moeten. Elk Landbouwer is dus zeker een ploeg te vinden welke aan zijn eischen voldoet. Bij ECKERT's Twee- Brie- en Vierscharige I'loegeii wordt een groote besparing aan trekkraclit verkregen, men wint een man uit en werkt veel sneller dan met den eenscharigen ploeg, zoodat men snel van goed weder gebruik kan maken. ECKERT's PLOEGEN zijn sterker en praktischer gemaakt dan alle andere systemen en daardoor goedkooper. ECKERT heeft de grootste productie van Jleerscharige Ploegen ter wereld. GEVESTIGD IN HET GEBOUW „De Zeven Kerhen van Rome" R0XIN 60, AMSTERDAM. Deze Drukkerij is hoofdzakelijk ingericht voor I SPECIALITEIT voor Beursberichten, Haii- delscirculaires, Yerslagen van Maatschap' pyen, Catalogussen, Pryslysten, Bestekken enz., waarvan ook desverkiezende de verzendinj wordt waargenomen. Hoofdprijs 500,000 Mark De Prijzen zijn door den Staat. gegarandeerd. Premie van 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 5 prijzen 3 prijzen der door den Staat Hamburn gegarandeerde groote Geld- Verloting, waarin zeker gewonnen mneten worden. De prijzen dezer voordeelige Geld-Loterij, wclktl volgens plan slechts 100,000 loten bevat, zijn als volgt: De grootste Hoofdprijs is ev. 500,000 Mark Mark Mark 300,000 26 prijzen a 10,000 a 200,000 56 prijzen a 5000 a, 100,000 106 prijzen a 3000 a 90,000 253 prijzen k 2000 a 80,000 512 prijzen a 1000 a 70,000 818 prijzen a 50C a 60,000 150pr. k 300, 200,150 h 50,000 31720 prijzen a 145 M.I a 30,000 7990 pr. a, 124, 100,94 a 20,000 8850 pr.a 67,40, 20M. a 15,000 totaal 50,500 prijzen, en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing. De hoofdprijs lste klasse bedraagt 50,000 Mark, verhoogt zich in de 2de klasse op 60,000 Mark, in de 3de klasse op 70,000 Mark, in del 4de klasse op 80,000 Mark, in de 5de klasse! op 90,000 Mark, in de 6de klasse op 100,000 Mark, in de 7de klasse op 200,000 Mark en met de premie van 300,000 Mark event. op| 500,000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, ambtshalve vastgesteld, kost het geheel origineel lot slechts Guld. 3.60 cts. ol 6 Reichsmark het halve origineel lot slechts Guld. 1.80 cts. of 3 Reichsmark het kwart origineel lot slechts Guld. -90 cts of 1 Va Reichsmark welke door den Staat gegarandeerde origineele loten (geen verboden promessen) met origineel plan tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste Streken door mij verzonden worden. Ieder deelnemer ontvangt van mij na plaats gehad hebbende trekking dndelijk zonder aan- vrage de officieele trekkingslijst. Het Origineel Plan met staatswapen waaruit inleggelden en indeeling van de prijzen in de 7 klassen te zien, worden voornit gratis verzonden, De uitbetaling en verzending (ler gewonnen Gelden volgt direct aan de belang- hebbenden prompt en onder de strengste discretie. ledere besteiling kan men eenvoudig per Postwissel opgeven. Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot met vertrouwen aan Mercuur"-StoomdrukkerijRokin 06 A meter r dam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 4