11A A11LEMMERMEEB, NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bii iil Nnrmer Moort een Bpepel. 27e Jaargang No, 21. Zaterdag 22 Mei 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEN. BUITENLAND. BINNENLAND. Abonnementsprijs: J. II. de III SSI Rokin 60, Amsterdam. Prij's der Advertentien Yergadering van den Geiiieente- raad van llaarleiiinieriueer, WEEKBLAD Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. zonder Bijvoegsel n Enkelf. Nommers 15 Cent. 6.- ii 3. ALEE TOEZENDINGEN, REDACTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN CITTERT ZONEN, te Haarlem. van 1--6 regels 75 Cent, elken regel meer 12Vs Cent. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien worden aangenomen door alle boekhandelaren, postkantorenbrievengaarders en postboden. OP Donderdag 27 Mei 18S6, des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. Behandelen onderwerpen. Ingekoinen stukken en mededeelingen. Yijfjarige herziening der Strafverorde- rvingen. Verzoek van A. Noordam e. a. tot plaat- sing van een brandspuit bij Aalsmeer. 4. Voordraeht tot af— en overschrijving in de begrooting dienst 1S85. 5. Staten van restanten en oninbare posten wegens plaatselijke belastingen. 6. erzoek van Mej. J. F. Rappold om eer- vol ontslng als onderwijzeres aan School no. 9 bij Halfweg. 7. Benoeming eener Commissie voor de schutterij. 8. Benoeming van een stembureau voor de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. 9. lvohier van den Hoofdelijken Omslasr, dienst 1886. De heer P. Klok Jr., is benoemd tot klerk op het bureau van den voorzitter der Commissie voor de herziening der belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen in het schattingsdis- trict Amsterdam, en is alzoo uit zijne betrekking van 3e klerk ter Secretarie, alhier, eervol ont- slagen. In de afgeloopen week is een hit voor een wagentje bespannen behoorende aan P. v. D. I te Hoofddorp door baldadigheid van jongens j achteruit in de ringvaart bij Aalsmeer geraakt. Door spoedige hulp is het beest behouden op het droge gebracht. Den 17 dezer zijn alhier twee hedelaars aan- gehouden welke als zijnde Saksers over de grenzen des Rijks zullen worden gebracht. BURGERLIJKE STAND van 12 tot 18 Mei. OmlerlrouwclC. A. Schaap en E. C. H. Korstman; D. Brasser en M. Brasser; W. Blok en A. Hoogenbrug; A. Dunweg gesch. en J. C. Vermeulen. GetrouwdP. v. d. Heiden met A. J. Griek- spoor; J. K. Poortier met S. M. C. Dee. Geboren Jannetje, dochter van C. Hoekman en A. \isser; Lena Wilhelmina, dochter van D. v. d. Oever en N. de Jong; Neeltje, doch ter van D. Bakker en M. E. Maaskant; Mau- rits Cornelis, zoon van M. Kroon en N. van TolAnna, dochter van J. Hulsbos en J. Weststeijn; Nicolaas, zoon van P. Biemond en W. van ReeuwijkHendrikus David, zoon van M. van Bentheim en H. van Elswijk. OverfedenCornelia van Dijk, oud 79 jaar, geh. met Steven Verheem; Daniel Drollinger, oud 79 jaar, geh. met Anna M. Spreeuw; Agatha, oud 7 jaar, dochter van A. A. Over- toom en E. Bes; Joanna Rutten, oud 49 jaar, geh. met C. van Mol. ENGELAND. Naar gelang de discussien over het Home-rule outwerp vorderen, wordt de tegen- stand krnchtiger en de kans van aanneminggeringer. Chamberlain is in zijne eischen steeds verder en verder gegaan, en heeft ten slotte verklaard in vereeniging met een honderdtal liberalen tegen de wet te zullen stemmen. Toch denkt Gladstone, niet aan toegeven en schijnt het zijn vrornemen te zijn om, indien de wet bij tweede lezing wordt vervvorpen, het Parlement te ontbinden. De verhouding tusschen Engeland en Frankrijk, toeli niet al te vriendschappelijk, dreigt nog minder goed te worden, door het plan der Fransche Regee- ring om de Nieuwe Hebriden te annexeeren. 6m- trent deze zaak deelde de onder-secretaris voor kolonien in het Lagerhuis mede dat Frankrijks voorstellen betreffende de Nieuwe Hebriden de verklaring bevatten, dat die mogeudheid geen misdadigers naar den Stillen Oceaan zal zenden. De inwilliging tot de bezetting door Frankrijk van die eilanden aclitte de Britsche regeering slechts onder de drie volgende voorwaarden mogelijk lo. volledige vrijheid en bescherming van godsdienst en handel; 2o. afstand van het eiland Popa, 3o. voorafgaande raadpleging van het bestuur der Austra- lische kolonien. Lord Roseberry, minister van bui- tenlandsche zaken, bracbt daarom ter kennis van den heer VVaddington, den Franscben gezant, dat een antwooul voor bet einde van April niet mogelijk was, en de toestemming van de regeering der Australische kolonien minst genomen onwaarschijn- lijk zou zijn. De telegrapbische antwoorden uit die kolonien zijn dan ook werkelijk ongunstig, behalve uit New-South-Wales en Nieuw-Zeeland. De Fransche regeering is van den aard dier ant woorden en den waarschijnlijken uitslag vertrou- welijk door lord Roseberry in kennis gesteld.maar men is nog zonder bepaald antwoord. In Frankrijk is men over dezen tegenstand welke men zegt dat meer van Lc van Australie, zeer ontstemd Het Huis verwierp daarna zonder hoofdelijke stemming, een door den beer Jenning voorgesteld en dcor de Regeeiitg bestreden voorstel, om bui- tenlandscbe fabrikaten met een invoerrecht te trelfen. FRANKRIJK. Behalve op de Nieuwe-Hebriden, (zie onder Engeland) beeft Frankrijk ook het oog laten vallen op de Comoro-groep (een groep eilanden in bet kauaal van Mozambique). Den 21en April is te Johanna, de boofdplaats van Londen uitgaat dan wel van bet gelijknamige eiland, een verdrag geteekend waarbij de groep onder de soevereiniteit van Frankrijk is gesteld. In de op 12 dezer te Parijs gehouden alge- meene vergadering van aandeelhouders in de Ban- que de Paris et des Pays-Bas, is het dividend over 1885 bepaald op fr. 30 (waarop fr. 20 in Januari betaald zijn) tegen fr. 35 in 1884. Bij de inschrijving 11. Zaterdag te Rome op 14,000 ton stalen rails voor de Italiaanscbe Staats- spoorwegen, was de laagste aanbieding van de Societe des Acieries de France a fr. 109 per ton f. o. b. Genua. DL ITbCHLAND. De Duitsche Bondsrnad heeft Zaterdag de beide wetsontwerpen betreffende de Brandewijn-belasting aangenomen en wel eenparig, de Zuidduitsche staten bielden /.ich buiten stem ming. Vooreerst zal alleen bet hoofdontwerp in den Rijksdag komen, waarbij eene verbruiksbelasting van de detaillisten wordt geheven. De belastino- zal in het eerste jaar 40, in het 2de 80 en ver- volgens 120 pf. per liter zuivere alchohol bedragen. De uitvoerpremie blijft als tegenwoordie on M. 16 bepaald. De beide voorstellen omtrent de Brandewijn- belasting in Duitschland zijn bij den Rijksdag ingekomen. Van de kuipbelasting en de materianl- belasting in het algemeen zullen in het vervolg maar 90 pCt. worden geheven. Dewijl de vergoe- ding bij uitvoer onveranderd op 16 M. blijft, wordt deze indirect ook met een negende of 11^ pCt. verhoogd. In werkelijkbeid bevatten de 16 M. reads 3 M. uitvoerpremie, bij de nieuwe berekening wordt de 13 M. restitutie teruggebracht tot 11 M. 70 pf. en wordt dus de uitvoerpremie feitelijk 4 M. 30 pf. of een derde hooger. De Bondsraad heeft verder aan genomen, dat na 1 Junil887 meelhoudende stoffen (als aardnppelen en graan) alleen gestookt mogen worden door branderijen, die voor 1 April 1886 bestonden, met uitzondering van dezulke, die niet meer dan 150 hectoliter brandewijn produceeren. In hoofdzaak komt dit ontwerp dus op een mo- nopolie voor de bestaande branderijen neder. Bij den Duitschen Bondsraad is een belang- rijk wetsontwerp ingekomen betreffende de make- laardij. Even als in ons wetboek van kouphandel den makelaars verboden is eigen handel te drijven in de vakken, waarin zij zijn aangesteld, en borg te blijven voor de handelingen, waarbij zij tus- schenpersonen zijn, verbiedt het Duitsche Handels- wetboek hen zich aansprakelijk of borg te stellen bij affaires, door hun tusscbenkomst gesloten. Dat verbod nu wordt bij bet ontwerp opgebeven, en wel op grond dat bij den spoed, waarmede thans beurs- zakeu worden gedaan, het voor den patroon niet meer mogelijk is steeds de soliditeit van deandere paitij na te gaan en de makelaar dan ook thans reeds gewoonlijk zelf als pariij moet optreden. Men acbt het daarom beter toe te laten dat de makelaar zich aansprakelijk of borg stelt. En dat kan te eer, omdat bij de nieuwe procesregeling in Duitschland de makelaarsboeken hun bijzondere bewijskracht hebben verloren en daardoor de officieele beteekenis der makelaardij is verdwenen. In Frankfort bestaat reeds volgens plantselijk gebruik in den effeeten- en graanhandel, wat men thans algemeen wil maken. Echter zullen in die gevnllen de makelaars niet bet recht hebben de goederen en onderpanden onder- bands voor hun vorderingen te verkoopen, zooals dat thans bet geval is. BELGIE. Zoo als te verwachten was is bij de her- stemming voor de Kamer van Afgevaardigden de burgemeester van Brussel, de heer Buls, met eene belangrijke meerderheid gekozen. SPANJE. Een orkaan of cycloon, zooals men niet weet dat ooit in deze strekou geheerscht heeft, brak I rijdag j.l. over Madrid los. Een aantal huizen werd vernield, de toreu der San Jeronimo-kerk stortte in, en een zestig of zeveutigtal menscben kwamen deels door vprdrinken in de Manzanares, deels door de neerstortende pannen en steenen om het leven. Het getal gewonden bedraagt circa 400. Aan geweldige natuurverschijnseleu Import bet tegenwoordig niet, en zoowel uit Duitschland en Spanje als uit Amerika, volgen de berichten omtrent cyclonen, wind- en waterhozen elkaar met onrust- barende snelbeid op. Bij al de rnmpen die Spanje in de laatste jaren hebben getroffen, valt nu ook eens eene ge- lukkige tijding te meblen. Gelukkig ten minste voor de koningsgezinden. De koningin is n.l. Dinsdag jl. bevallen van een zoon, zoodat Spanje op dit oogenblik weder in het bezit is van een koning, al is bet ook een kleintje. Republikeinen en Carlisten zijn minder in hun schik; vooral de laotstgenoemden, die reeds boopten op een huwelijk tussclien den oudsten zoon van don Carlos en de oudste dochter der koningin. Men zegt zelfs dat de regeering reeds maatregelen heeft genomen legen een voorgenomen opstnnd in de Baskische provincien. AMERIKA. De Amerikaanscbe moordenanr, die te Chicago, door het werpen van dynaraiet-bommen zulk een slachting onder de politie-agenten aan- richtte, is gelukkig gearresteerd. De man heet Louis Lingg, en kon eerst na een wanhopigen tegenstand worden overmeesterd. Men zou tot de onaangename ontdekking zijn gekomen dat er te Chicago minstens een drin- duizendtal bomnien in de wandeling zijn, van de- zelfde soort als door Lingg gebruikt. Een recht aangenaam vooruitzicht voor de agenten van politie. TURKIJE. De Griekscli-Turksche kwestie ver- keert nog in stntu-quo. De blokkade wordt vrij gestreng volgehouden en volgens sommige berichten zou de oorlogzuchtige geest merkelijk bedanrd zijn. Van ontwapening bemerkt men echter nog weinig of niets. Te Arolsen is oris koninklijk geziu den 15den Mei zeer feestelijk ontvangen. In gezelschap van prins George Victor van Waldeck, die bet tot Scher- fede was tegemoet gereden, begaf bet zich in een rijtuig naar Arolsen, waar in alle straten de Neder- landsche, Waldecksche en Duitsche vlaggen wapper- den. Reeds aan de grenzen van het vorstendom werden der koningin pracbtige bloemruikers aan- geboden en ook bij de rit door de straten werden tallooze ruikers in bet rijtuig geworpen. Dinsdag zijn HH. MM. daarop naar Wildungen vertrokken. De Tweede Kamer is doodDinsdag heeft de begrafenis op de gebruikelijke fatsoenlijke inanier plaats gehad. Voor haar versclieiden echter heeft de overledene nog een zwanenzang gezongen, die den minister Heemskerk niet bijster liefelijk in de ooren geklonken moet hebben. De president der Kamer, de beer Cremers, die er ook al niet van schijnt te houden met een kluitje in het riet gestuurd te worden, voud het blijkbaar een beetje al te kras, dat de heer Heems kerk de leden dood leuk naar huis zou zenden,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1