LANDB0UW. WEEKBLAD \rAN HAAKLEMMERMEER. NIEUWS- en ADVERTEXTIEBLAD. De beetwortelsniker-industrie en (le lnmlbouw. die zonder dat hun de gelegenheid was geboden om- trent bet verloop der crisis inlicbtingen te vragen. Wat daaromtreut in de Eerste Karner was mede- gedeeb! beteekende bitter weinig, vooral omdat de beer Mickay, de eventueele formeerder van een Ministerie uit de recbterzijde, in dat licbaam geen zitting heeft. Daarom riep de beer Cremers de leden der Tweede Kamer nog ijlings tegen Maan- dag j.l. bijeen, zooals bij zeide in overleg met, maar (doch dit voegde bij er niet bij) stellig niet tot genoegen van de Regeering. En of wij nu door het in die zitting medege- deelde reel wijzer zijn geworden? Eigenlijk niet. Als de beeren Heemskerk en Mackay beuschelijk zooals zo beiden bij kris en bij kras verzekerden, de waarbeid, de gebeele waarbeid en niets dan de waarlieid hebben gesproken, dan is eerstgeuoemde eigenlijk alleen nog „de Minister bij vergissing". De heer Mackay n.l. ontving inderdaad de op- dracbt een Kabinet te formeeren, docb daarbij was 's voorwaarde gesteld, dat de voorstellen tot oml wets-berziening niet van de baau geschoven zouden worden. De heer Mackay maakte hieruit op, dat bij de voorstellen-Heemskerk, tot welker aanneming de recbterzijde juist verklaard had niet te willen mede- werken, zou moelen overnemen, en tbans deelde de heer Heemskerk mede, dat deze daariu zooveel veranderingen bad kunnen brengen als bij maar wilde. Hoe het gekomen is, dat dit misverstand niet nit den weg werd geruimd, lieten de beeren Heems kerk en Mackay in het midden. De Kamer scheen echter algemeen van oordeel te zijn, dat de beer Mackay zicb in deze zoo korrekt mogelijk had gedra- gen, en vvat de beer Heemskerk van de leden Schaep- man en Gleicbman moest booren, maakte dit afscbeid nu niet precies wat men noemt hartelijk. In bet besluit omtrent de verkiezingen is overi- gens nog eene verandering gekomen. Deze zalien tbans plaats hebben op 15 Juui e.k., en waar herstemming noodig is op 29 Juui e.k. De verschillende partijen hebben dus een kleiue mr.-and voor zicb om elkaar te plukharen, van elkaars candidaten zooveel mogelijk leelijks te zeggen, tot tijd en wijle dat de uitverkorenen gelouterd uit den strijd te voorscbiju komen, om weder op de gewone ecndraclitige manier te zamen de belangen van bet lieve vaderland, zonder veel gepraat, en met de zoo gcweuscbte voortvarendbeid te behan- delen Voor de aanstaande verkiezing van twee leden voor de Tweede Kamer, in het hoofdkies- district Gorinchen, worden van liberale zijde aau- bevolen de heeren C. Van Andel, burgemeester van Gorinchem, en D. E. H. Boxman, groudeige- naar te Utrecht. Do heer A. baron Schimmelpenninck van der Oye heeft voor de candidatuur, hem aangeboden door bet bestuur der anti-revolutionaire kiesver- eeuigiug Nedtrland en Oranje te Arnhem, bedankt. Als candidaten worden tbans genoemd de beeren Van Heeckeren van Kell, verbonden aau het Nederl. gezantschap te Rarijs, en graaf Bentinck van Mid- dachten. In zijne op 14 dezer gebouden vergadering stelde Bim/erplickt te Sneek tot voorloopige candi daten voor de Tweede Kamer de aftredende leden de heeren S. Wybenga A. Buma en B. H. Heldt. Ook de kiesvcreeniging De Grondicet te West- stellingwerf heeft eenstemmig bovengenoemde heeren tot voorloopige candidaten gesteld. De door den Staat bewerkstelligde con verne (waardoor 1.300.000 gulden werd bezuinigd) scbijnt anderen uit te lokken, hetzelfde in toepassiug te brengen. Bij den Amsterdamschen Gemeenteraad is n. 1. een voorstel van B. en W. ingekomen om de lee- niugen van 1855, 1879 en 1884, tot een geza- menlijk bedrag van f 14.037.000 te converteeren in een 3)£ pCt. fonds en daartoe eene leening te sluiten van /17.00.000, waarvan op een nader te bep den tennijn f 14.000.00fi zou worden uitgegeven tegen den minimumkoers van OS1/"; pCt. De heeren Euld, Van Eeghen en Sillem, leden der fiuancieele commiss'e, liebben als amende- ment voorgesteldeen nieuwe geldleening aan te gaan van 18 millioen tegen 3 pCt. en de prijs van uitgifte te stellen op een minimum van 89 pCt. Alsmede niet 14 millioen, zooals B. en W. voor stellen, maar lS1/^ millioeu dadelijk uit te geven. In de zitting van Woeusdag is bet voorstel van B. W. aangeuomen. Verder verueemt men dat bij bet bestuur der Amstcrdamsche Omuibus-maatscllappij het voor- nemen bestiat aan bare aandeolbouders een voor stel te onderwerpen tot het converteeren van de 4y2 pCts. Obligatieschuld van 21/s millioen. In de zdeu van het Rijksinuseum zal nog oeu aantil zitbanken worden geplaatst tegeuo/er de belangrijkste schilderijen. D>or deu Rijuspoorweg wordeu aan de deel- nemeis aau den raeiwedstrijd tusschen de univer- siteiten Leiden Delft en Utrecht, te houden op Zondag 30 Mei a. s. op het N. Spaarne te Haarlem, op vertoon van hun legitimatie-bewijs, retourbiljetten naar Amsterdam afgegeven, tegen betaling der enkele reisvracht, geklig van een dag voor tot en met een dag na den wedstrijd. M iandag werd in het lokaal Odeon te Amster dam de gewone jaarlijkscbe vergadering van anndeel- houders in de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat- schappij gehouden. Op de vergadering waren vertegenwoordigd 118 aandeelon, recbt gevende tot het uitbrengen van 83 steramen. Niemand inlichtingen vragende naar aanleiding van de ter visie gelegen hebbende balans, exploi- tatierekening en winst- en verlies—rekening werden deze goedgekeurd eu vastgesteld, en werd het divi dend op f 65 bepaald, waarop bereids eene uitbe- taling van f 20 per aaudeel in October van het voorgaande jaar bad plaats gevonden. Verder werd in bebandeling genomen een verzoek van deu Raad van Administratie om macbtiging te erlangena. tot het sluiten van eene overeenkorhst met de Nijmeegsche Spoorwegmaatscbappij betref- fende exploitatie van deu spoorweg van Nijmegen naar Cleve; b. tot het sluiten van eene overeen- komst met de lokaal-spoorwegmaatschappij //Hol lands Noorderkwartier", betreffende de exploitatie van den in aanleg zijnden locaal spoorweg Hoorn Medemblik. c. Om wanneer het mocht gebeuren dat de Ko- ninklijke Nedorlandsche Locaal-Spoorwegmaats. te Apeldoorn een exploitatie-contract wenschte te sluiten met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij eventueel een dergelijk contract te mogen aangaau. Wat dit laatste punt betreft deed de Voorzitter nadrukkelijk uitkomeu, dat bet hier slechts gold eene zaak, die zoo zeer nog in wording is, dat een genomen besluit in den geest van het voorgestelde te beschouweu is als een votum van de aandeel- houders ter voorkoming van eene buitengewone vergadering van aaudeelhouders. De besluiten werden bij acclamatie aangenomen. De heer mr. W. Van der Vliot, die aau de beurt van aftreding was als lid van den Raad van Admi nistratie, werd uit een drietal, waarop mede voor- kwamen de heeren H. H. Beels en mr. M. J. Pijn- appel als zoodanig herkozen. Door de directie der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is bepaald. dat, tot het bijwonen van het 39e Landhuishoukundig Congres te Leeuwarden van 14 tot 20 Juni e. k., aan de leden, op vertoon van hun congreskaart, aan alle stations retourbiljetten kunnen worden af gegeven tegen betaling van den vrachtprijs voor enkele reis. Bij den geringen voortgang van de toebereidse- len der reeds in de volgende maand te Utrecht te hou den universiteitsfeesten, doet zich nog weer iets op, dat op de uitvoenug belemmerend werkt. De feestviering nl. is bepaald op 28 Juui. en de herstemming voor de verkiezing der Tweede Kamer op 29 Juni. Om nu aan die herstemming niet in den weg te staan, is door de vertegeuwoordigers der corporation, van welke de academische feestviering zal uitgaan ernstig in overweging genomen, de feestviering te verdagen hetzij acht dagen vroeger, hetzij acht dageu later. Met 't oog op hetgeen nog te doeu valt, en vooral met schikkiugen die de reunie-commissies reeds gemaakt hebben omtrent samenkomsten, diners enz., en welke dus ook anders geregeld zouden moeteu wordeu, verdient uitstel van acht dagen wellicht de voor- keur. Vervolg van No. 19). Behalve staluiest en schuimaarde wordt in de beetwortelproduceerende streken van Duitschland en Frankrijk ook veel kunstmest gebruikt. En wel voornamelijk chilisalpeter en superphosphaat. De grootste kunst bij de beetwortelcultuur is om te zorgen, dat men op 't eiude van Sep tember begin October door en door rijpe beet- wortelen heeft, want dezen zullen, evenals dit bij pruimen, druiven, peren e. a. bet geval is, het meeste suiker bevatten als zij bet hoogste punt van rijpheid bereikt hebben. Nu kan men bet vroeg rijp worden der beel- wortelen op verschillende vvijzen bevorderen, maar vooral door bet juiste gebruik maken van n.est. Verschillende proefneiningen dieuaangaande hebben bewezen, dat het zeer te ontraden is, om beet wortelen op versch bemest land te teelen in 't algemeen blijft de beetwortel op zulk land tot laat in 't najaar doorgroeien, zij worden dan niet goed rijp en nemen in dien tijd, daar het dan nog al regent, veel vreemde stoffen uit den bodem op, waardoor zij voor den fabrikant veel in waarde verliezen. Enkele soorten mest waartoe ook het super phosphaat behoort hebben de eigenschap om het vroege rijp worden van planten en vruchten te bevorderen. Dit superphosphaat wordt ook veel bij de beetwortelencultuur gebruikt, 't zij alleen 't zij gemengd met chilisalpeter. Om een goede opkomst en een vlugge groei der jonge planten te verzekeren, die daardoor minder van koud weder en ongedierte zullen lijden, wordt het land dikwijls met chilisalpeter bemest. Maar de chilisalpeter behoort tot die mest- stoffen, waarop de planten lang blijven door groeien, en dus laat in 't najaar pas rijp zullen worden. Daarom mengt men in de meeste gevallen de chilisalpeter met een gelijk gewicht super phosphaat, zoodat dan de schadelijke invloed van de eerstgenoemde stof wordt tegengegaan. Van dit mengsel wordt van 800 tot 1200 kg. op een H. A. gebracht. De resultaten waren steeds uitstekend en zoo- wel de opbrengst als het gehalte der beetwor- telen liet niets te wenschen over. Als voorvrucht voor beetwortelen verdienen vooral rogge en gerst den voorkeur dan volgen tarwe en aardappelen. Af te raden zijn als zoodanig beetwortelen, wei en klaverland. Bouwt men eenige jaren achtereen of met korte tusschenpoozen op hetzelfde land beetwor telen, dan zal, zelfs na goede bewerking en goede bemestiug van het land de opbrengst en het gehalte der beetwortelen steeds achteruitgaan, en ten laatste zullen de beetwortelen reeds spoe- dig na hun opkomst wegkwijnen. Na lang zoeken naar de oorzaken van dit verschijnsel vondt men, dat er zich oneindig veel microscopisch kleine beestjes in den grond bevonden, die zich uitsluitend met de beetwortel voeden. Verbouwt men eenige jaren achtereen geen bieten, dan verdwijneu deze beesten van zelf weder. Voordat men evenwel tot deze ont- dekking kwam, waren in Duitschland en Frankrijk duizende H. A. met deze diertjes besraet en on- geschikt voor beetwortelcultuur Ook in gescheurd weiland en klaverland vindt men veel ongedierte die de jonge beetwortel- planten vernielen, o. a. de koperworm en emelt. Op de gro >te duitsche boerderijen vindt men veelal de volgende vruchtwisseling. 1. intergewas (*waar gemest.) 2. Beetwortelen (met kunstmest.) 3. Zomerschoof. 4. Klaver of braakvruchten. De kunstineststolfen worden gewooidijk ko t voor 't zaaien op 't land gebracht. Bij de eerste regen die valt lossen zij dan grootendeels op, eu doen dan dadelijk hun invloed voelen. Wordt vervolgd). In het afgeloopen jaar werden in de tuin- bouw—inrichting der finna E. H. Krelage Z ton, aan den Kieinen Houtweg te Haarlem weder voor het eerst zoogenaamde Tulpeu-pronkbakken gevonden en ter bezichtiging gesteld. Het kan aan velen bekend zijn dat, toen de liefhebberij voor fijne late tulpen hier te lande in het laatst der vorige en in de eerste helft dezer eeuw bloeide, men in elke goed ingerichte bloemisterij te Haarlem dergelijke pronkbakkeu vond, die, wanneer de tulpen erin in bloei stonden, ter algemeene bezichtiging gesteld worden. In die bakken werden geplant verscheidenheden van dezelfde groepen, die bij voorkeur een eeuw vroeger het voorwerp hadden uitgemaakt van den befaamden windhandel. Echter was men, wat de verscheidenheden zelve betreft, door het winnen van nieuwigheden steeds vooruitgegaan. In later tijden nam de liefhebberij voor deze soort bolgewassen meer en meer af, zoodat bijna alle vroeger zoo beroeinde verzamelingen ver- dwenen. De firma E. H. Krelage Zoon, die althans wat het onderdeel van hare culturen, de bolgewassen betreft, al hare verzamelingen steeds zoo volledig mogelijk tracht te houden, heeft hare oude collectie der beste toen bekende Tulpen behouden en ze nu weder op de vroeger gebruikelijke wijze tentoongesteld. Die collectie is vermeerderd met een aantal der beste Engel- sche soorten waar vroeger de liefhebberij gelijken tred hield met die in Nederland en zich in de zelfde richting openbaarde; hier lette men vooral op de meest mogelijke fijnheid der bloemen, dat wil zeggen men gaf de voorkeur aan een uitgebreiden witten of gelen grond (want ook de zoogenaamde Bizarden of geelgrondige tulpen werden met voorliefde gekweekt) met scherp geteekende kleurschakeeringen. Met deze Tulpen zijn twee pronkbakken, bevattende 1400 ver schillende Tulpen geplant. Daarover is een zeer ruime sierlijke tent gespannen, wier zijda zoowel als het achtervlak fraai met groene en bloeiende planten zijn versierd, welke op zich zelve eene tentoonstelling vormen. Tot zoover is de tentoonstelling op gelijke wijze ingericht als het vorige jaar en zijn er alleen de wenschelijke verbeteringeu in aange- bracht. Sedert verleden jaar is echter de fL ma E. H, Krelage Zoon in het bezit gekomen van de laatst bestaande verzameling late fijne Tulpen Fransch Ylaandereu. Deze werd in haar geheel, met alles wat daarbij behoort, aangekocht van den heer Jules Lenglart te Rijssel. Zij bevatte al het beste wat er ooit op dit gebied in die streek werd gekweekt. In de Tuinbouw-inrichting Krelage vindt men nu door afgesloten gaugen met de groote tul- pentent verbonden, een tweede tent, waar eei keur der Rijsselsche verzameling is tei.toon- gesteld. Deze tent is mede uit Rijssel overge- bracht en de tulpen zijn daarin geheel zoo ge- rangschikt en behandeld als men dat te Rijssel sedert jaren gevvoon was. Daar men hier een ander stelsel van planten had dan in Holland, en zich ook alleen met de zoogenaamde Violette en Rose tulpen met witten grond bezighield en de Bizarden met gelen grond verwierp, bieden deze tulpenbakkeu, waarin de Tulpen buitengewoon forsch ontwik- keld zijn, een geheel van de anderen verschii leuden aaublik, 't geen nog te meer uitkomt omdat men in Vlaandereu aan de zoogenaamde tulpen der schilders met levendige kleurscha- keering de voorkeur gaf boven de allerfijnsten waar de kleuren tot een minimum zijn verdweneu, Liefhebbers hebben dus hier de zeldzame gele genheid de twee stelsels dezer Tulpenliefhebberij te leeren kenuen eu te vergelijken. In deze beide tulpenbakkeu, die geheel op gelijke wijze zijn gearrangeerd vindt men 1680 tulpen in 8401 verschillende soorten. De tentoonstelling dezer Tulpen werd 16 Met 11. geopend en is zoolang de bloei aanhoudt, denkelijk tot het einde der maand Mei ter vrije bezichtiging gesteld, dagelijks voor bewoners van Haarlem en omstrekea tusschen 2 en 1 uur des namiddags, voor vreemdelingen ook des voormiddags tusschen 10 en 12 uur. De be- eenige tentoonstelling, Of zichtiging dezer zoo uitgebreide schaal ttergens vroeger gehouden werd, is zeker iederen bloemeu-liefhebber aaa te bevelen. Van 19 tot 21 Juli a.s. zal te Zwolle tege- lijk met de 42ste algemeene vergadering del Geldersch- Overijselsche Maatsch. van Landbouw te Zwolle een groote landbouw-tentoonstelling gehouden worden, welke door de afdeeiingff IJs seloevers" op het touw is gezet. Den 21steu Juli zal tevens een uationale harddraverij ge houden worden. Niet minder dan 57 prijzen zijn uitgeloofd. Aangifte van inzendingen moet voor 1 Juli geschieden; paarden u vee kan men echter tot 11 Juli aangeven bij den secretaris der regelings- commissie mr. P. A. G. Van Diggelen te Zwolle. Een vernufiig toestel, om wijnbergen tegee plotseling opkomende voorjlarsnachtvorsten te-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 2