w KERKELIJKE BERICHTEN. RECHTZAKEN. GEMENGDE BERICHTEN. EEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en A DV ERTENTIEBLAD. beveilisien, is door den Franschen inspecteur bij de telegrafie, Lestelle, uitgedacht en door hem reeds in verscheidene wijnbouwende districten in toepassing gebracht. Een kwikzilver thermometer wordt ongeveer midden op bet te b, veiligen terrein geplaatst. Zoodra deze tot twee graden Celsius boven het vriespunt daalt, steekt een electrische stroom verschillende stapels brandhout, die op ongeveer 40 meter onderlingen afstaud over den wijnberg verspreid staan, in brand. Deze brandstapels zijn zoo ingericht, dat zij van bet begin af zooveel mogelijk rook verspreiden. Komt er nu eene plotselinge naclitvorst 0:>, dan is de geheele wijngaard binnen weinig seconden in eene dikke rookwolk gehuld, die de warmte- uitstraliog van den grond zooveel mogelijk tege" houdt. Door deze uitvinding worden de kosten van nachtwakers, die tot nu toe veelal voor het aan- ■steken van vuren aangesteld werden, bespaard, is de wijnbergbezitter niet langer afbankelijk van de meer of minder getrouwe plichtsvervul- ling dezer lieden (overmanning door slaperig- beid, verkeerd aflezen der temperatuur in de duisterni<=, enz.) en gaat er geen tijd verloren met bet aansteken der vuren op de verschil lende hoeken van den wijnberg. De kosten van deze inrichting zijn ruim zestig gulden per hectare, en er zijn zeven tot acht vuren noo- <dig, 0111 deze oppervlakte volkomen te beschermen. Uit Friesland schrijft men: De zevende aflevering is verschenen van het Paarden-stamboek, uitgegeven door het bestuur •der onder dien naam te Leeuwarden gevestigde vereeniging. Vooraf gaat eene lijst der op 1 Mei '86 aanwezige stamhengsten, voor zoover deze bij de voorjaarskeuringen zijn aangeboden en geschikt bevonden. Het getal dier hengsten was Voor de provincie Friesland: a. inlandsch ras 10; b. buitenlandsch of gekruist ras 7. Voor de provincie Groningen: a. inlandsch ras 2; I. buitenlandsch of gekruist ras 15. Uit de provincie Drente: a. inlandsch ras 2; I. bui tenlandsch of gekruist ras 1. In het stainboek zijn thans ingeschreven hengsten inlandsch ras 30; merrien dito 310. Hengsten, buitenlandsch of gekruist ras 26; mierrien dito 91. In de Krimpenerwaard is men weder met het uitzaaien van den hennep begonnen. We- gens den geringen handel in dit artikel, wordt telken jare de hoeveelheid gezaaide hennep kleiner. Door de onderafdeeling Gendringen van de tjelderschOverijselsche Maatschappij van Land- bouw zal Woenschdag 28 Mei eene keuring en tentoonstelhug van vee gehouden worden. Te Goes was Dinsdag 11., naar de Middelb. Crt. meldt, zooveel boter ter markt aangevoerd, dat om half een, toen de graanbeurs aanving, -de boterinarkt door de politie moest ontruiind worden. Somtnige personen zijn toen voor een aanmerkelijk minderen prijs hnn waar gaan rondventen, anderen namen de boter weder mede buiswaarts. Het is bijua eene halve eeuw geleden, dat aldaar de boter voor zulk een lagen prijs als tegenwoordig verkocht werd. Ned. tlerv. Gemeente. Beroepeute Wilhelminadorp (cl. Goes) J. C. v. d. lloeven, cand. te Deutichemte Gameren S. Gann Dun te Angeloo; te Makkum c. a., P. A. J. Noordink te St. Annaland te Wanne- perveen D. J. v. D.ilfsen cand. te Genemuiden; te L it huisterineeden P. G. Siemens te Den Audel; te Elburg, A. H. de Klerk te Weesp; te Vtemeldinge, IJ Bootsma te Lunterente Hornsten P. Zuidema, te Hoornsterzwaag; teLIoog- vliet W lloek cand. te Vriezenveen; te Schoreen lake G. F. Fijnvandraad cand. te Beesd (Betuwe); te Schiermonnikoog W. Cauneburg v. Ineen H.Jz. te I'rtnond c. a. te Grolloo; W. P. M. Moulijn gep. pred. van Ned. O.-I.; te Bezooien W. van Asch te Eethen c. a.; te Rilland-Bath P. Binnendijk cand.; te Wilnis c. a H. Doorn- veld te Staphorst; te Wanswerd en Jeslum II. Doornveld te Staphorst. Bedanktvoor Otterloo (gem. Eede), door C. J. Leenmans. te Barneveld; voor Schiplui- den, door J. Langhout, te Anjum. Boopsgez. gem. Beroepen te Akkrum L. Wartena te Workum. Sehriftelijke bedreigiug. Voor het Hof te Amsterdam verscheen on- langs 11. W.. oud 45 jaar, geboren en wonende te Amsterdam. De beschuldigde was den vori- gen zomer als kassier in dienst gekomen bij de Amstelhalbij had voor zekerheid van rich- tig beheer eene waarborgsom van/"1000 gestort In December jl. verliet hij zijne betrekking en beloofde de directeur hem de gestorte penuingen te zullen teruggeven. an de teruggave kwam evenwel niets; de betaling werd geregeld uitge- steld en de directeur ging ten slotte fail Met. En daar stond nu de arme kassier, beroofd van zijn geld en zonder betrekking. In dien ongelukki- gen toestand kwam hij er toe, den directeur een brief te schrijven, waarin hij, onder bedrei- ging tegen diens leven, een gedeelte van zijn geld eischte. Die brief bracht den man op de bank der beschuldigden. Terwijl de directeur in de instructie verklaard had, dat de bij hem gestorte en niet door hem teruggegeven som tot zekerheid der kas diende, beweerde hij thans ter terechtzitting in strijd met de verklaring van een anderen getuige dat de beschuldigde (zijn vroegere kassier) door de storting van het genoemde bedrag ook een aau- deel in de zaak had gekregen, m. a. w. dat de gestorte som geen cautie, maar bedrijfskapitaal was. De verschijning van den notaris, door wiens tusschenkomst de besch. de betrekking van kassier gekregen had, wekte ook geen groote sijmpathie. Terwijl hij de besch. schriftelijk had verzekerd, dat de zaak, waarin hij kassier werd, voordurend in bloei vooruitging, bleek ter terechtzitting, dat hij (notaris), er eigeulijk niets van wist. De adv.-gen. mr. Jolles, liet niet na den notaris hierop indachtig te maken. te maken. ZEd. Gr. Achtb. noeinde de handeling van den directeur schandelijk, die van den no taris lichlvaardig. Het requisitoir sterkte tot veroordeeling van den besch. tot 183 dagen cel. De verdediger mr. C. Veth wees het Hof op verschillende omstandigheden, die aanleiding moesten geven tot het opleggen eener lichte straf. Vai.schheid in geschrifte. Bedrikgelijke Of L1CHTING. Berendje H. was dienstbode bij mijnheer en me- vrouw S. te Utrecht. Zij vervulde nl. de rol van keukenmeid en verdiende/130. Zoolang zij zich onder het oog harer ineesteres bevond, gedroeg zij zich goed. Anders echter werd het toen deze eenigen tijd van huis was. Den afge- loopen winter nl. brachten mijnheer en mevrouw in het zuiden door. Berentje bleef in het huis achter en genoot f 4 kostgeld in de week. Welk een leven was dat! Twee oudeugden echter brachten de meid ten verderve. De zucht tot opschik maakte zich spoedig van haar meester en bracht er haar toe een winkelier in stoffen goederen een met den naam harer meesteres onderteekend briefje te zenden, waarin eene hoe veelheid goederen werden besteld. De winkelier denkende dat de goederen door mevrouw besteld waren, gaf ze gaarne. De meid nam ze in ont- vang<t en maakte er voor zichzelf kleedingstuk- ken van. Nu was de uitwendige meusch verzorgd. Maar de snoepzucht wilde ook voor den inwen- digen mensch gezorgd hebben. Bij den slager, den banketbakker en andere winkeliers wer den besteliingen gedaanook al op naam van mevrouw. rienden en vriendinnen werden genoudigd om een avondje te komen doorbren- gen en door de gastvrouw werd een keur van spijzen voorgezet. Het kwade bedrijf van de meid werd eindelijk bemerkt en heden stond zij voor het hof alhier terecht. Op de volledige bekentenis, die zij in de instructie ha 1 afgelegd kwam zij thans gedeeltelijk terug. Toch achtte de adv. gen. mr. Jolles haar schuld bewezen en werd door hem tegen haar 2 jaar celstraf geeischt. De verdediger mr. H. Cosrnan bestreed in zijn pleidooi het wettig bewijs en concludeerde op verschillende punten tot vrijspraak. Dezer dagen is op last der Engelsch* regee- ring een verslag openbaar gemaakt, betreffende de aanslagen, door de dynainietmannen, fenians en volgelingen van O'Donovan Rossa, tegen de openbare veiligheid in Engeland gepleegd sedert December 1884. Daaruit blijkt dat zij geluk- kigerwijze niet met bijzonder veel succes hebben geopereerd. De lezer herinnert zich ongetwijfeld dat in December van genoemd jaar een poging is gedaan om Londonbridge in de lucht te doen springen. De beide mannen, die dat werk hadden onderuomen, waren Ieren, behoorende tot de bende samenzweerders, die zich uoemen Clan-na-Gael. Een dier fenians is onbekend gebleveu. De andere heette Mackav Lomasney, maar aan beiden heeft die operatie het leven gekost. In de woning, waar deze beide Ierpn verblijf hadden gehouden vond de politie een groote hoeveelheid dynamiet. Aan de weduwe van Mackay Lomasney, keert Clan-na-Gael een jaar- 1 ijksell pensioen uit. Tot dezelfde bende behoort ook John Dalay, aan wien de taak werd opgedragen den kroon- getuige Carey, uit Dublin, om het leven te brengen. Hij kweet zich niet van de last en keerde otiverrichterzake naar Noord-Amerika terug, duelleerde aldaar met O'Donovan Rossa die hem een lafaard had genoemd, welk twee- gevecht voor geen der deelneiners kwade gevolge had. Dalay keerde naar Engeland terug, met den last een bloedblad aan te richten in het Huis der Gemeenten te Louden. Hij wist zich toegang fe verschaffen tot de tribune voor vreemdelingen en wierp van die plaats een granaat, met dynamiet gevuld, op de tafel van den voorzitter. Het projectiel ontplof'te niet, Dalay vlood naar Chester, waar hij in handen van de politie viel. Men vond in zijn bezit drie granaten van de soort als de door hem gebruikte; de uitwerkiug, te weeg gebracht door een dier moordtuigen, als proef ter beooraeeling hunner vernieleude kracht gebezigd, was inderdaad vreese- lijk. Dalay werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Carcv, de genoemde kroon-getuige, is later om het leven gebracht door O'Donnell, die voor zijn misdaad in Engeland tot den galg werd verwezen en zijn straf ook heeft ondergaan. De bijzonderheden der later gepleegde dyna- mietaanslagen, kortheidshalve met stilzwijgen onvermeld latende, zij nog meegedeeld, dat niet minder dan 25 misdadigers, leden van Clan- na-Gael. daarvoor hunne straf in Engelsche gevangenissen ondergaan. Onlangs drong een man binnen in het kan- toor van baron Soubeyran te Parijs, d n direc teur van de Banque d'Escompte. Hij zette den directeur de revolver op den borst en dwong hem tot onderteekening van drie wissels elk ten bedrage van f 24,000. De dader is een voortvluchtige agent, Pillot geheeten. De aanval geschiedde aldus. Pillot kwam bin nen en verzocht een ondersteuning voor zijn vrouw en kinderen. Soubeyran nam plaats in zijn fauteuil, waarop de auder plotseling achter hem ging staan, hem aanpakte en zeide //tee- ken deze wissels, of ik schiet je dood, en jaag dan mij zelven een kogel door het hoofd." Te vergeefs trachtte de bankier zich uit den krach- tigen greep van zijn aanvaller los te maken. Het lokaal was zeer grout en geen geluid zou door de dikke deuren naar buiten kunnen door- dringen. Er bleef hem dus niets over dan toe te geven. De bankier teekende de wissels en de onbeschaamde di°f verwijderde zich met zijn buit, terwijl hij zijn slachtoffer met zijn revolver bedreigde, totdat hij de deur achter zich had gesloten. Veel genoegen had Pillot echter niet van het geld, want hij vertrok onmiddellijk naar Geneve, waar hij terstond bij zijn aankorast herkend en in hechtenis geuomen werd. Maandag 17 Mei is op de Hollandsche Kade, onder Abkoude, gevonden het lijk van een man- nelijk persoon, naar gissing 35 a 40 jaren, zwaar gebouwd, lang pi. m. 1.8 Meter, gekleed in blauwe kamgaren jas en dito vest, zwarte kam- garen pantalon met breede streep, wit overhemd met borst en staande boord, zwarte stropdas, wit flanellen hemd en dito onderbroek, grijs wollen sokken met de letters H. B., rood ge- merkt, en hooge bottines; gedekt met phantasie- hoed (flambard.) Tot nog toe is het onbekend gebleven wie die persoon is, wijl niets in zijn bezit is gevonden om zijne herkomst aan te wijzeu. Het romantisme is de wereld nog niet uit. In de Ferdinand Bolstraat, liet een 17-jarig meisje zich des nachts omstreeks half een, langs een touw uit de tweede verdieping naar beneden glijden, om den uitverkorene haars harten te ontmoeteu, op wien hare ouders niet zijn gesteld. De minnende jonge dochter viel echter halverwege, zonder ernstige kwetsuren te bpkomen, en de ouders door de politie opge- scheld, namen de vluchtelinge op. Onlangs is eene vrouw, in de ijngaardsteeg te Amsterdam woonachtig, met verbrijzelden schedel aan den voet van een vrij lioogen trap, liggeude gevonden. Dr. Orobio de Castro constateerde den dood der vrouw. liet lijk is door de politie verze- geld en naar de eel vervoerd tot het ondergaan eener gerechtelijke scbouwing. Een man, die met de verslagene huisde, is in verzekerde bewaring genomen. Een zeeman, die geheel //buiten Westen" was en reeds wegens openbare dronkenschap gear- resteerd, kwam onlangs, eenige uren nadat hij uit het politiebureau ontslagen was, wederom daar mededeelen, dat hij ergens, hij wist niet waar, was te water geraakt, hij had zichzelf weten te redden en zich vervolgens naar een tapperij begeven, hij wist niet welke, waar hij tegen den schrik een paar borrels had gekocht. De tapper dien hij evemnin kon aanwijzen, had hem ver volgens van drooge kleederen voorzien, doch de zijne gehouden en nu verzocht hij de hulp der politie om zijn eigen pakje terug te vinden. Janmaats aanwijzingen waren zeker zeer nauw- keurig. Een 9-jarige knaap te Haarlem woonachtig, is in den Haarlemtnerhout overreden door de stoomtram, waarbij het linkerbeen belangrijk werd ver Aond, zoodat de overbrenging van den gewonde naar het Gasthuis noodig was. Van verschillende plaatsen komen nog meer bijzonderheden over de jongste stormen. In Illinois, Michigan en Kansas wordt de schade op 5,000,000 dollars geraamd. In Ohio kwam de orkaan van het meer Erie en baande zich een weg in Zuid-Oostelijke richting, ter lengte van 100 meter en ter breedte van 500 meter. Alles wat daar zich bevond, werd omgeworpen of vernield. Meer dan 40 personen kwamen er bij om, waarbij het aantal der gewonden op honderd wordt geraamd. In Duitschland werd alleen te Krossen aanmerkelijke schade aange- richt. In Oostenrijk was de storm het hevigst te Linz. Daar werden een aantal menschen door neerstortende schoorsteeneu en pannen ge- wond, maar niemand kwam er bij om. Te Madrid is het thans prachtig weer. Nade orkaan is de lucht weer helder geworden en fraai, zoo dat de paniek onder de bewoners, die een her- haling van den storm duchten, geheel is bedaard^

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3