POLIKLINIEK „MERCUUR"-STBOMDRUKKERIJ. OMNIBUS. ADVERTENTIEN. NIEUWI! ECKERT's nieuwe Dorschmachines met Locomobielen Ch. R. KOUVELD, SNELLE AFLEVERING. 9 Milliosn 880,450 Mark SAMUEL HKCKSCHER senr., WEEIvBLAD VAN H A A R L K M M E K M E E RNIEUWS- kn ADVERTENTIEBLAD. ECKERT's Ondergrond- en Aanaardploegen. ECKERT's Breed Zaaimachines kunnen door elken dam en zaaien alle soorten van zaad van de fijnste tot de grofste korrel. Men bezaait er mede 8—9 hectaren per dag. ECKERT's Graanzuiveringmachines, Aardappelrooiers en sorteerders, Stroo- en Wortelsnijders Beetwortelrooiers, Eggen, Walsen, Hooiharken en schudders, Rosmolens, Veevoederkooktoestellen voor groote Veehouders, Dorschmachines voor Paarden- en Stoomkracht. zijn de sterkste en goedkoopste machines welke nu gemaakt worden. ECKERT's LANDBOUWWERKTUIGEN zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Droogrbak, AMSTERDAM AMSTERDAM, Haarlemmerstraat 148, hoek Prinsertgracht. R0XIN 60, AMSTERDAM. I itnoo<ligin«' tot deelnemiii"' aii n do Prijzen welke door den Staat gegarandeerde origineele loten (geen verboden promessen) met origineel plan tegen franco iuzemling van het bedrng zelfs naar de verste streken door mij verzonden worden. 9 JUi\l e. k. Bankiers en Wisselkantoor te HAMBURG. Te Piirijs zijn vier vrouwen in heclitenis ge- nomen en veroordeelfl, omdat zij op groote schaal bet zakkenrollen uitoefenden. Bij een feestelijke gelegenheid stalen zij in een uur tijds twaalf beurzen, doeh werden toen betraptenin hechtenis genomen. De oudste was een eer- waardige dame van zes-en-zestig jaren met sneeuwwit liaar en zeer deftig gekleed. l)e anderen waren tusschen twiutig en dertig, maar waren eveneens zeer net gekleed. Ofsclioon de dames liun onschuld volhielden, vondeii de inspecteurs in den zak van een der irouwen een noti- tieboekje met de volgende aanteekeningen morgen, deftige begraf'enis eener dame in de Trinite-Kerk Dpndeidag, de'tig huwelijk tegen twaall uur in de kerk van Saint—Francois de Sales; Yrijdag, fancy fair boulevard Saint-Ger main 203. Deze aanteekeningen zeide zij hadden zij slechts voor de grap gemaakt en bet feit, dat zij zoovele portemonnaies in den zak hadden, verklaarde zij als een kwajongen- streek, van iemand die haar er had willen laten iuloopen. D» rechter liet zich echter niet van de wijs brengen en veroordeelde twee der dames tot zes maanden gevangenistraf terwijl de twee anderen, die reeds eenmaal war<n gestraft elk twaalf maanden ontvingen. Onder de toebereidselen voor de expeditie tegen de Ashantijnen behoorden een aantal stuk- ken geschut voor den bergoorlog. Deze wor- den door muildieren gedragen. Bij de eerste proeven met dat geschut dat liet eetst in den Abyssinischen oorlog werd gebrnikt had een kluchtig geval plaats. Het een of ander genie meende, dat het een prachtig denkbeeld was om het geschut zoo te bevestigen, dat het ook op de ruggen der dieren, die het droegen, kon afgevuurd worden tijd en arbeid aan afla- den en opladen werden daardonr gespaard. Er zou een proef genomen worden. Een stuk geschut werd op den rug van een ezel bevestigd met zi;n staart werd bij naar een der schijven in de moerassen van Rent gekeerd en een langzaam brandende lont in het bijzijn van een aantal bewondeiende autoriteiten aangestoken. Op aller gelaat was een gespannen verwaehting te lezen omtrent de dingen die komen zouden, maar lieve Hemel daar begon het beest rond te draaien. Weten- schappelijke belangstelling verkeerde onmiddel- lijk in doodelijken angst. Sominigen renden weg z<-o hard zij loopen kondenslimmer lui wier- pen zich plat op den grondde slimsten van o'len lvielden den langoor bij den kop vast. Na eenige seconden die eeuwen scheneu, brandde het schot af en kwam de kogel gelukkig in een hoop timmerhout terecht, terwijl de doodelijk verschrikte ezel zich met een luchtsprong los- lukte en in minder dan geen tijd voor aller oogen verdwenen was. Deze geschiedenis zal wel even waar zijn als die van het varken, dat z ch dik gegeten had aan het zoete nitro-glycerine en in een paar- denstal verdwaald, van een der paarden een trap kreeg, die ten gevolge had dat van paardenstal noch varken ooit iets weer gevonden is. Beide verhalen zijn ongetwijfeld uit dezelfde broil geput als de volgende merkwaardige ge- beurtenissen. Een jager had een hond, dien hij verdacht dolheid onder de leden te hebben. Hij wilde het dier afn aken, maar daar hij bang was dat hij met een geweerschot het niet dadelijk doodelijk zou treffen, bond hij den hond aan een boom vast en bevestigde een dynamietpatroon met een lange lont aan den halsband. Op eerbiedigen afstand wacht de jager op hetgeen komen zal. De hond rukt zich los en vliegt op zijn baas af. Deze maakt dat hij weg komt. Een wedren op leven en dood volgt. De hond nadert zijn baas meer en meer. Daar staat een schotting. Met een wanhopigen sprong vliegt de jager er over been. Hij hoort een knal en de staart van zijn vtrvolger valt voor zijn voeten neder. Dat is al wat hij van zijn hond meer gemerkt heef't. Oppasser: Is er nog iets van de orders van professor Professor: Deb je 't licht in de salon aan gestoken Oppasser: Keen, professor ik kon in't duister de lucifers niet. vinden. Professor: Wel lieve cteugd, waarom heb je dan 't gas niet aangestoken, dan had je immers kunnen zien waar ze staan .Jelui soort menschen hebt toch niet 't minste overleg; ga maar heen, ik zal 't zelf wel doen. Ook Ens Exktius. Wachtmeeter: Zeg eens kerel, waar kom je in zoo'n dronken toestand van daan Huzaar (salueerend) Neem 't menietkwa- lijk deze keer; mijn meisje was jarig, en daar ben ik een kopje anijsnelk blijven drinken. Een jeugdigb huisvkouw. Mevrouw (met de keukenmeid beraadsla- gend over de menu)Dus dan beginnen we met palingsoep. Keukenmeid: En hoeveel paling wil me vrouw dat ik halen zal? Mevrouw: Ja laat eens zien, nie dunkt aan tien meter zullen we wel genoeg hebben. Duideluk. Meijer (die dapper zit te dampen): Wil je opsteken, Muller? Muller: Dankje, ik wil niet rooken. Meijer: Heb je al gerookt? Muller: Nee, maar ik heb geroken VeKKELRD VEitSTAAN. Dokter (de spijskaart iuziende): //Hoeisde tong vandaag?" Ke liner: i/Een beetje beslagen, dokter." v UOf H. I ECRERT's Ben- en Meersctoip Fleepn ACT.GE.S.Hjr.ECKEHI BERLIN. 659 worden gemaakt in meer dan 100 soorten naar gelang van het werk dat zij doen moeten. Elk Landbouwer is dus zeker een ploeg te vinden welke aan zijn eischen voldoet. Bij ECKERT's Twee- I)rie- en Vierschai'ige Ploegeil wordt een groote besparing aan trekkracht verkregen, men wint een man uit en werkt veel sneller dan met den eenscharigen ploeg, zoodat men snel van goed weder gebruik kan maken. ECRERT's PLOEGEY zijn sterker en praktischer gemaakt dan alle andere systemen en daardoor goedkooper. ECKERT heeft de grootste productie van Jleerscharige Ploegen ter wereld. Niets Beters. Deze onschatbare Pilleu, oefenen eenen groo- teren en meer weldadigen invloed uit op onge- steldheid der zenuwen, dan eeuig ander middel. De wijze van werking is in volkomen over- eeustemming met do rede zij zuiveren het bloed volkomen, verlichten beide hootd en maag van alle verkeerde eigenschappen, en verdrijven alle benaauwende ophoopingen uit de darmen. Met het bloed gezuiverd en alle vergif uit hot gestel verdreven, moet regelmaat door het gan- sche ligchaam heersc'aen. Alle lijden en pijn moet ophouden. gezonde veerkracht moet in de plaats treden van vermoeidheid en de geschokte zenuwen moeten hnnnen gezonden toestand herwinnen. Het gebruik dezer Pilleu verdrijft neerslachtigheid, zenuwachtige opgewondenheid, zenuwtoevallen, zennwtrekkingen en andere uit zenuwziekten voortsprnitende wanordelijkheden, die ieder be- dachtzaam mensch aldns veilig en zeker kan ver drijven. Doosjes Pilleu f 0.80, f 1.85, f 3. en Potjes Zalf 1 6.75, 13.50, 25.00 zijn op fr a n c o aanvraag a comptant te bekomen bij ALLE APOTHEKERS in Hollandals- mede in HOLLOW AY'S ETABLIS8EMENT, te Londen. 533 Oxford Street. TE Voor Oogziekten, nlle werkdagen van 910, door1 Dr. Westhoff. i, Uitwendige ziekten en Vrouwenziekten, nlle werkdagen van 1112, door Dr. Berks, it Inwendige ziekten en Zenuwziekten, alle werk dagen van l'/22% door Dr. Voorthuis u Kinderziekten, Dinsdag, Donderdag en Ziter- dag van 34 door Dr. Voute. GF.VESTIGD IN HET GEBOUW ,,De Zeven Kerken van Home Deze Drukkerij is koofdzakelijk ingericht voor SPECIALITEIT voor Beursberichten, Han- delscirculaires, Yerslagen van Maatsehap- pyen, Catalogussen, Pryslysten, Bestekken, enz., waarvan ook desverkiezende de verzeuding wordt waargenomen. Hoofdprijs 500,000 Mark. De prijzen zijn door den Staal gegarandeerd. Eerste trekking 9 Juni. der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld- Verloting, waarin zeker gewonnen moeten worden. De prijzen dezer voordeelige Geld-Loterij, welke volgens plan sleehts 100,000 loten beva.t, zijn als volgt: De grootste Hoofdprijs is ev. 500,000 Mark Mark a 10,000 h 5000 a 3000 a 2000 a 1000 a 500 Premie van 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 5 prijzen 3 prijzen Mark 300,000 a 200,000 a, 100,000 a 90,000 a 80,000 70,000 60,000 50,000 30,000 20,000 15,000 en komen deze binnen 26 prijzen 56 prijzen 106 prijzen 253 prijzen 512 prijzen 818 prijzen 150 pr. a 300, 200.150 317*20 prijzen *a 145 M. 7990 pr. a 124. 100,94 8850 ]>r.*a 67,40, 20M. totaal 50,500 prijzen, weinise maanden in 7 afdeelingen tot zekere beslissing. De hoofdprijs lste klnsse bedraagt 50,000 Mark, wordt in de 2de klasse lot 60,000 Mark, verhoogd, in de 3de klasse tot 70,000 Mark, in de 4de klasse tot 80,000 Mark, ii de 5de klasse tot 90,000 Mark, in de fide klasse tot 100,000 Mark, in de 7de klasse tot 200,000 Mark en met de premie van 300,000 Mark event, tot 500,000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, ambtshalve J (J i e. k. vastgesteld, kost het geheel origineel lot slechts Guld. 3.60 cts. of 6 Reichsmark het halve origineel lot slechts Guld. 1.80 cts. ol 3 Reichsmark het kwart origineel lot slechts Guld. -90 cts of 1l/2 Reichsmark Ieder deelnemer ontvangt van mij na plants gehad hebbende trekking dadelijk zonder ann- vrage de officieele trekkingslijst. Het Origineel Plan met staatswapen wanruit inleggelden en iudeeling van de prijzen in de 7 klnssen te zien is, wordt vooruit gratis verzonden. De uitbetaling en verzeuding der gewonnen Gelden volgt direct aan de belang- hebbenden prompt en onder de Urevgde d:scretie. ledere bestelling kan men eenvoudig per Postwissel opgeven. Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot met vertrouvven aan uMercuur"—StoomdrukkerijRokin fiO Am-iterrdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 4