NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bfi iit Nnmer Moort 66n BpepL 27e Jaargang No. 27. Zaterdag 3 Juli 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEN. BUITENLAND. BINNENLAND. Abontiementsprijs: J. II. de IIISSY, Rokin 60, Amsterdam. Prijs (lev Advertentien van 1--6 regels 75 Cent, elken regel meer 121/s Cent. Hflofdkiesdistrict Huarlemmermeer. 324 15 90 113 29 118 104 178 26 49 86 146 79 83 104 106 111 266 12 81 101 109 91 154 24 47 71 124 63 79 92 73 73 1460 15 T445~ 289 12 90 111 115 98 153 23 46 70 122 70 80 99 81 92 1551 20 1531 766 *-*bimm W E E K B L A D 33 Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. zonder Bijvoegsel n n Enkele Nommers 15 Cent. ALEE TOEZENDINGEN, REDACTIL EN UITGAYE BETREFFENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN C1TTERT ZONEN, te Haarlem. Groote Letters naar plaatsruimte. Aborvnementen en advertentien worden aangenomen door alle boekhandelaren, postkantorenbrievengaarders en postboden. Uitslag der verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Staten Generaal van 29 Juni 1886. Gemeenten. Aantal kiezers Haarlemmermeer Spaarndam Haarl. liede c. a, Heemstede Bennebroek Hillegoin Lisse Alkemade. Rijnsaterwoude Nieuwveen Wilnis Mijdrecht Leimuiden Uithoorn Aalsmeer Sloten 1 afd. u 2 Uitgebrachte Uitgebrachte stemmen stemmen le stemming herstemming Totaal 1761 Van onwaarde Dus geldig Volstrekte meerderheid Benoemd Keekers met 845, Bultman 685. De correspondent die het bericht betreffende de bekeuring den Kaagsche kerkeraadsleden inzondf, is tot de ontdekking gekomen geheel verkeerd ingelicht te zijn geworden, en verzoekt dus een ieder dit als niet geschreven te beschouwen. Het was hem nog wel door een beeedigd persoon medegedeeld. Den 24n Juli zal te Hoofddorp de jaarlijksche I paardenmarkt worden gehouden. BURGERLIJKE STAND van 23 tot 29 Juni. OndertrouwdF. Gaalswijk eu M. Oosthoek; M. de Kidder en J. Hollestelle. GetrouwdC. van Doom wedr. met A. Huiberts GeborenCornelia Maria, dochter van L. W Holleman en M. C. RavelingMaria Catharina dochter van P. Hekman en M. van Tilburg Antje, dochter van A. Knibbe en N. Oussoren Maartje, dochter van J. J. Breur en A. Koorn Cornelis en Arijda, zoon en dochter van J. Ver hoeven en M. Govers; Pietertje Lammertje, dochter van P. L. van Andel en G. A. van Splunter; Clasina, dochter van P. Klaassen en S. Houtwipper. OverledenJacoba, oud 20 maanden, dochter van H. Verboom en J. van Tol; Aafje, oud 6 maanden, dochter van J. Bisschop en E. Wa- genaar; Maria, oud 3 jaar, dochter van G. F. Mesman en A. Wichert; Jozephus van Kalmt- hout, oud 77 jaar, gehuwd met Cornelia Ver- gouwen; Helena Verboon, oud 30 jaar, gehuwd met Willem Groenveld; Willem Doornheim, oud 63 jaar, gehuwd met Sa. van der Meide; Antonie, oud 17 jaar, zoon van A. Bax en A. Bouwman; Paulus van der Spek, oud 22 jaar, gehuwd met Neeltje Lievaart; Arijda en Cornelis, 2 dagen, dochter en zoon van J. Ver- hoeven en M. Govers. ENGELAND. Den 24en j.l. is het Parlement op de gewone wijze met eene troonrede gesloten, waarin word medegedeeld dat H. M. het Parlement had ontbonden, ten einde bekend te worden met de weuschen der natie wat betreft de Iersche wetge- ving. Verder bevatte het de gewone mededeelingen omtrent de betrekkingen met de andere mogend- heden, en shut met den wensch dat het nieuwe Parlement aan het rijk orde en rust, kracht en eenheid moge verzekeren. Gisteren hebben de eerste verkiezingen plaats gehad, en het zal een veertiental dagen duren voor de geheele cam- pagne is afgeloopen. Gladstone houdt onvermoeid redevoeringen en weet door zijn machtig woord zoowel tegenstnnders als volgeliugen te electriseeren. Of echter deze be- goocheling zal aanhouden tot na de invulling van het stembiljet, valt te bezien. De tegenpartij zit natuurlijk evenmin stil en vooral de heeren Randolph Churchill en Hartingtou weren zich geducht. De verkiezings-koorts is in voile hevigheid uitgebroken, en het zal circa een maand duren voor de patient weer eenigszins tot kalmte komt. Ondanks de verkiezings-drukte heeft een bericht uit Birma groote sensatie te weeg gebracht. De Engelsche troepen hebben een formeele neder- laag geleden, en men vermoedt, dat het hoofd- kvvartier de zaken steeds veel te rooskleurig voor- gesteld heeft. Het feit is dat de majoor Hailes, die onder an- deren twee batterijen artillerie bij zich had, een aanval heeft gedaan op eene macht van 1500 Bir- meezen die zich stevig verschanst hadden, en dat hij na een belangrijk verlies te hebben geleden en zelf gewond te zijn, genoodzaakt werd af te deinzen. Het blijkt meer en meer, dat het niet eenige roovers of Dacoits zijn, die de Engelschen bevech- ten, doch dat het geheele land gewapend tegen hen over staat. Met primo Juli treedt bij de Eastern Tele graph Company een gewijzigd tarief in werking naar het verre Oosten, in overeenstemming met cle be- paliugen, op het jongste telegraafcongres teBerlijn vastgesteld. Per woord bedraagt thans het nieuwe tarief: naar China (Hongkong en Shanghai) 7 sh. 1 p.; naar China (Kanton en Macao) 7% sh.; naar China (overige stations) 8 sh. 9 p.; naar de meeste Japansche stations 10 sh. 8 p.; naar Australia (W.) 9 sh. 5 p,dito (Z.) 9 sh. 4 p.dito (Victoria) 9 sh. 4 p.; dito (N. Zuid-Wales) 9% sh.dito (Queensland) 9 sh. 9 p.naar Tasmanie 9 sh. 9 p.; naar Nieuw-Zeeland 10% sh.; naar Manilla 9 sh.; naar Alexandria 1 sh. 7 p.naar Kario, Suez, Port Said en de stations aan het Kanaal 1 sh. 10 p.; naar alle Britsch-Indische stations 4 sh.naar Ceylon 4 sh. 3 p. Naar Java en Sumatra zal het woordtarief geen verandering ondergaan, alzoo blijven 6 sh. 10 p. Ook Singapore en Pinang ondervinden geenerlei voordeel van de beraadslagingen te Berlijn. Het tarief naar beide oorden is, na 1 Juli, steeds nog 6 sh. 5 p., resp. 5 sh. 7 p. het woord. FRANKRIJK. Het zoolang en met zooveel voor- zichtigheid gedragen masker is door den graaf van Parijs afgeworpen, en, waaraan trouwens geen ver- standig man twijfelde, is thans openlijk door hem erkend. Z. K. H. wil trachten de Fransche Kroon terug te erlangen, die hem, naar hij vermeent, zoo al niet door droit de conquete, dan toch door droit de naissance toekomt. Den dag na zijn vertrek, waarbij geen enkel incident voorviel, heeft hij een manifest uitgevaardigd, waarin hij tegen zijne ver- banuing protesteert, en zegt dat alleen de tradition- neele monarchie met haar liberaal beginsel en haar instellingen het land redding kan brengon. De monarchie alleen kan de voorstanders der wanorde machteloos maken, de vrijheid in staatkunde en godsdienst verzekeren en de algemeene welvaart herstellen. „Met Gods hulp en bijstand aldus eindigt de graaf zijn manifest hoop ik deze taak te vervullen. De republiek is bevreesd. Door mij te treffen, heeft zij mij aaugewezen. Ik stel ver- trouwen in Frankrijk en zal gereed zijn, wanneer het beslissende oogenblik is gekomen". Ondanks het verbannen van Prinsen en Graven, zijn de Franschen toch geene echte republikeinen. Want hoe is het anders te verklaren dat een voorstel om de adellijke titels, die toch alien in vroeger of later tijden door de zoo gehate Koningen en Keizers zijn toegekend, met 242 tegen 216 stemmen verworpen wordt Zulk een voorstel zou in een republiek bij accla- matie moeten worden aangenomenhet schijnt echter dat de menschelijke ijdelheid bij de Franschen tot nog toe sterker is dan hunne republikeinsche principes. Ten slotte schijnen de nieuwe Hebriden toch niet door de Franschen bezet te zijn. De bevelhebber van het Engelsche oorlogschip „Undine," die de Nieuwe Hebriden bezocht, rapporteerde n.l. dat geen der eilanden door de Franschen was bezet, terwijl hij de berichten omtrent mishandeling van Fransche onderdanen bevestigde. DUIT3CHLAND. Het eenige nieuws op politiek gebied is, dat de Sociaal-democratische afgevaardigde Singer uit Berlijn verbannen is. Voor Zaturdag e. k. moet hij de stad verlaten hebben, en men zal begrijpen wat dit zegt, wanneer men verneemt, dat de heer Singer een uitgebreid dames confectie-atelier heeft, waar honderden werk vinden. Omtrent de redenen der verbanning werden nog geen bijzonderheden medegedeeld. BELGIE. Wederom is eene groote werkstaking uitgebroken, en wel in de kolenmijnen te Patu- rages, Quaregnou en Wasmes. Tot nog toe hielden de werkstakers zich rustig. Hoewel Z. M. de Koning zijn verlangen had te kennen gegeven, te Baarn bij zijn komst te Soest- dijk niet feestelijk te worden begroet, had hij toe- gestaan als ambachtsheer van Baarn te worden ver- welkomd, en Baarn heeft dit welkom heden op luisterrijke wijze gebracht. Overal wapperden de vlaggen, en de gansche omtrek van het op de ter- rassen door honderden ingenomen stationsgebouw was door bijna heel de gemeente bezet; files van equipages en rijtuigen stonden langs de wegen geschaard. Kinderen op estradeszongen hetkoninklijk gezin het welkom toe. Dit geschiedde zoowel bij de kolossale en smaakvolle eerepoort van groeu en bloemen bij het station, als op een punt bij de villa van den heer Nienhuys, bij het lustslot te Socstdijk. Op deze plaatsen werden der Koningin, welke een grijs reistoilet droeg en het allerliefste priusesje, smaakvol in het wit gekleed, ruikers uit lieve kinderhanden aangeboden. Het koninklijk gezin kwam te 3.55 aan en stond bij aankomst op het balkon van den salonwagen. Slechts even werd het door den burgemeester begroet en reed daarna in feestelijken tocht naar Soestdijk. De muziek der Utrechtsche schutterij liet zich aan het station hooren. Het was een echt landelijk schouwspel met de driekleur overal tusschen het heerlijk groen en de geurende bloemen, terwijl een talrijke menigtezijn Koning en Ambachtsheer, zijn Koningin en Am- bachtsvrouwe met de aanminuige prinses, die zoo lief en vriendelijk rondkeek en groette, met luide blijken van eerbied en gehechtheid, en zeker ook innige tevredenheid dat het fraaie lustlot weder aan zijn bestemming gaat beantwoorden, begroette. Van het balkon van het paleis reeds groetten TIH. MM. de juichende menigte toe. De Koning ziet er zeer goed uit, de badkuur heeft blijkbaar goed gedaan. Ook aan het station werden bouquetten aangeboden. Met drie tramomnibussen, uit de fabriek van den heer Beijnes afkomstig, is Donderdagmiddag te Haarlem een proefrit gedaan. Men ging van het stations- plein door de Jansstraat over de Groote Markt, door de Zijlstraat en over Overveen naar het loge- ment bij de kerk te Bloemendaal. De gemeente- besturen van Haarlem en Bloemendaal, het bestuur van de Haarlemsche tram en vele aandeelhouders en andere genoodigden namen aan de proefrit deel. Ieder rijtuig heeft 12 zitplaatsen, 8 staanplaatsen op twee balcons en is als tramrijtuig ingericht. Het voertuig is keurig gemaakt. De rit duurt 40 minuten. Na aanbieding van den eerewijn en vele toespra- en wensclien voor den bloei der onderneming, welke in drie maanden geheel tot stand is gekomen, werd de terugtocht naar Haarlem aanvaard, waar de stal- len met 16 flinke paarden bezichtigd werden. Naar men aan de Midd. Crt. meldt zal door het bestuur van een der anti-revolutionnaire kiesver- eenigingen te Middelburg geprotesteerd worden tegen de gehouden verkiezing voor de Tweede Kamer. Dit zal zeker geschieden op grond der beslissing van het stembureau in zake den naam van De Savornin Lohman. Is dit het geval, zegt het blad, dan zullen de heeren wel spoedig bemerken dat hun protest ijdel is. De wet laat geene andere opvatting toe dan die het stembureau koesterde; en bovendieu zou, al waren alle namen van Lohman op jhr. mr. M. A. De Savornin Lhoman gesteld, de uitslag toch dezelfde zijn geweest. Naar men verneemt, zal de stoombootdienst StavorenEnkhuizen met 15 Juli e. k. worden geopend, en dagelijks een zoogenaamde bliksem- trein van Leeuwarden naar Amsterdam en omge- keerd loopeu, die het geheele traject in 3% uur zal afleggen. Bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is gisteren ingekomen de mededeeling der Regee- ring, dat zij geen termen heeft gevonden, om het wets-ontwerp tot grensregeling tusschen Amsterdam en Nieuweramstel in te dienen. De herstemmingen hebben den stand der~ partijen gelaten, zooals men vermoedde dat die blijven zoude. In ons eigen district bleef de heer Herm. E.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1