LANDB0UW. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. -- NIE.UWS- en ADVERTENTIEBLAD. De Druivenziekte. He invloed van de warmte op de boterbereiding. Bultman, van Haarlemmermeer met 685 stemmen, in de minderheid tegenover den heer Mr. F. J. M. A. Reekers, advokaat te Amsterdam, met 845 stemmen. Te Zuidhorn werd gekozen den heer Mr. Cremers, liberaal, tegenover den heer Mr. Huber, katholiek. Te Leiden werden de anti-revolutionnaire candi- daat A. baron van Wassenaar van Catwijck en de katbolieke candidaat Smeele, gekozen, terwijl te Goes de beide anti-revolutionnaire candidaten Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman en A. baron Schim- roelpenninck van der Ove da zege bebaalden. De Kamer zal dus bestaan 47 liberalen en 39 anti-liberalen, zoodat eerstgenoemden eene meer- derheid van 8 stemmen hebben. Woensdagnacht deed te politie te Amsterdam een goed vangst. In den loop der vorige week n. 1. waren weder oproerige billetten aangeplakt, o.a. aan het Paleis van Justitie, zonder dat men de daders had kunnen ontdekken. Op last van den Officier van Justitie werd door ,een paar rijksveldwackters, die zich verdekt in een sahuit hadden opgesteld, tegenover genoemd gebouw de wacht gehouden, en omstreeks 2 uur werd hunne moeite beloond door het op heeterdaad betrappen van den socialist Belderok, terwijl hij bezig was een biljet aanteplakken. Bovendien werden nog een honderdzestigtal dergelijke biljetten in zijn bezit gevonden. De inhoud van het biljet schijnt van dien aard te zijn, dat men termen gevonden heeft Belderok voorloopig in hechtenis te houden. Met ingang van 1 Juli a.s. treedt ook bij de Nederlandsche Rijkstelegraaf een uieuw tarief in werking. Voor het binnenland is dit alsvolgt: Tusscheu twee kantoren in verschillende plaatsen Voor de eerste tien woorden f 0,25. Voor elk tweetal woorden daarboven 0.03. Voor stadstelegrammen Voor de eerste tien woorden f 0.15. Voor elk woord daarboven f 0.01. De minste prijs voor een telegram, tot en met tien woorden bevattende, is dus 0.25, terwijl voor berichten, welke eene groot aantal woorden in- houden, de prijs nog al aanmerkelijk verschilt van den tegenwoordige. Voor een telegram van 100 woorden, dat thans/ 1.15 kost, wordt dan geheven 1.60, als: voor het eerste tiental woorden/0.25 en voor elke tweetal woorden daarboven, d. i. dus 45 tweetallen 0.03 of 1.35, makende met de 0.25 voor het eerste tiental 1.60een verschil dus van 0.45 bij het tegenwoordig tarief. Wat het buitenland bet reft bevat de StaaUcourant de volgende mededeeling: De tegenwoordige prijzen voor het verkeer met Belgie en Groot-Brittannie blijven onveranderd. Voor de overige Staten wordt de vaste grondtaks per telegram, afgeschaft en zal van den gemelden dag af bij overbrenging langs den kortsten weg per woord worden geheven Algerie, Bulgarije, Gibraltar, Noorwegen Portu gal en Tunis0.16% Bosnie, Ilerzegowina, Italie, Montenegro, Romanie, Servie en Spanje0.14% Corfu en de Grieksche eilanden (be- halve Paros)0.30% Denemarken, Frankrijk met Corsica en Zwitserland0.10% Duitschland0.06% Griekenland met Paros, Europeesch en Aziatisch Turkije0.28% Helgoland0.13 Hongarije, Oostenrijk en Zweden0.12% Luxemburg0.08% Malta0.24% Rusland (Europeesch)0.22% De koninklijke bewilliging is verleend op het verzoek de heereu mr. R. Van Kerkhoven en W. Sieger te Amsterdam, tot verlenging van den termijn van plaatsing der nog onuitgegeven aan- deelen in het maatschappelijk kapitaal der Amsterd. Chininefabriek, met een tijdvak van vijf jaren, aangevangen 1 Mei 1886. Bij kon. besluit is de heer F. v. d. Zee, oud-kapitein van het Indische leger burgemeester van Enschede, benoemd tot ridder van den Neder- landschen Leeuw. Tot ons leedwezen vernemen wij, dat de heer G. Brongers, commissaris-generaal der in Augustus e.k. te Amsterdam te houden internationale bakkerij- tentoonstelling, door ernstige ongesteldheid genood- zaakt is geworden dit maudaat neder te leggen. In zijne plaats is als zoodanig opgetreden de heer P. Smidt. Behalve bovengenoemde internationale ten- toonstelling staat ons nog een nationale wedstrijd te wachten van verwarmings- en verlichiings-toestellen, uitgeschreven door het „Ned. Handelsmuseum." De goede uitslag der onlangs gehouden meubel- t, ntooustelliugheeft het bestuur bewogen in deze richting voort te gaan, en dus den Nederlandschen fabrikanten de gelegenheid te verschaffen, het groote publiek te doen zien, dat zij, wat prijs, smaak, bewerking en soliditeit betreft, met hunne buiten- landsche concurrenten kunnen wedijveren. Het bestuur heeft zes geldprijzen beschikbaar gesteld, nl.voor een salonhaard of kachel, een huiskamerkachel, een keukenkachel of fornuis (2 soorten), een kachel, een salonlamp en een huis- kamerlamp. Verdere bijzonderheden vindt men in de circulaire. Thans deelt men aan de N. R. Ct. mede, dat de verhooging van het telegraaftarief voor den binnenlandschen dienst eerst den 5den Juli a.s. zal ingaan, daar het desbetreffend koninklijk besluit riet voor dien datum te verwachten is. Woensdag heeft te Londen de veiling plaats gehad van de booten der maatschappij Inmlinde. De uitslag was dat de Jacatra" voor 24.500 en de //Macassar" voor 17.000 werden toegewezen aan de heeren Forma, Smith en Sundius. De ffKoning Willem III" en de „C. Fellinger" werden opgehouden. Omtrent den stand der gewassen op de proef— velden der Rijks Landbouwschool te Wageningen meldt men ons De garst staat bijzonder gunstig; deEngelsche en Zweedsehe soorten overtreffen de Fransche ver. De Fransebe soorten hebben door regen en wind der laatste weken veel geleden, terwijl vooral de Zweedsehe het slechte weder zeer goed hebben doorstaan; onder deze laatste munt uit de Zweed sehe stamgerst. De wintertarwe belooft een redelijken oogst; ofschoon zij in den winter nog al uitgevroren is, staat zij thans tainelijk goed. Van de //roest", eene ziekte, die verscheidene jaren achtereen onder de tarwe heerschte, is dit jaar geen spoor te ontdekken. Reeds gedurende 3 jaren is verbouwd de Fransche soort Ble petanielle galland, bekend als hebbende het zwaarste korrelgewicht. Dit jaar worden proeven genomen met nieuwe haversoorten uit Zweden en Frankrijk en nieuwe gerstsoorten uit Zweden. De hop staat prachtig. Ook zijn proeven genomen met 2 Fransche soorten erwten, buitengewoon rijk en grootdra- gend. De Amerikaansche wondererwt doet voor deze beide soorten niet onder. De proeven op zandgrond, dit jaar met de zandwikken, als groenvoeder, genomen, zijn uit- stekend geslaagd. Door haar sterken groei belooft deze wikke veel in de toekomst voor den landbouwer. Opmerkeliik is het, dat niet meer landbouwers belangstelling toonen, door een bezoek aan de proefvelden; vooral dit jaar staan de gewassen uitnemend te veld. Bij den wedstrijd voor ploegen en eggen zijn de volgende bekroningen behaald Ondiepploegen (zandgrond) lste prijs voor no. 1 van den catalogus L. A. L. Kortman Co., Rotterdam2e prijs voor no. 13 Louis Nagel Co,, Arnhemondiepploegers (kleigrond) lste prijs voor no. 27, C. R. Kouveld, Amster dam; 2e prijs voor no. 62, Louis Nagel Co., Arnhem; Diepploegen (kleigrond) lste prijs voor no. 83, Louis Nagel Co. Arnhem2de prijs voor no. 76, C. Kok, Poortugaal; Twee- scharige ploegen: lste prijs, voor no. 92, Ch. R. Kouveld, Amsterdam; 2de prijs voor no. 95, Louis Nagel Co. Arnhemeggen voor grond- verkruimeling; lste prijs voor no. 110, Jacob De Vlieger, Noordgouwe; 2de prijs voor no. 109, P. Kok, de Lier; Eggen voor vernietiging van onkruidBestuursprijs voor no. 123, J. Lantinga, Stedum; idem voor no. 124, L. A. L. Kortman Co., Rotterdam; idem voor no. 129, Wed. J. C. Massee Zn., Goes; Rijen- eggenBestuurssprijs voor no. 137 Louis Nagel Co., Arnhem; Kettingeggende helft van het bedrag bepaald voor den lsten prijs L. A. L. Kortman Co., Rotterdam, en de wederhelft van dat bedrag wed. J. C. Massee Zn., Goes. Uit Nijmegen wordt ons gemeld De hooroogst is alhier en in de omstreken op het oogenblik in vollen gang. Hoewel het hooi dit jaar vrij algemeen uitmuntend gelukt is, zijn de prijzen buiten verwachting hoog ge- bleven, vermits men toch voor het hooi op stam besteedt /'12 a 14 per 500 KG. Wanueer men daarbij nu rekent de onkosten van maaien, het vervoer naar de zolders en het verlies aan gewicht door indroging enz., dan komt het hooi op 17 a 20 te staan. Deze hooge prijzen worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de voorraad oud hooi bij de veehouders door den langdurigeu winter geheel is verbruikt, hetgeen de beide voorgaande jaren niet het ge- val was. Voor korten tijd werd te Conegliana in Italie een belangrijke tentoonstelling gehouden van toe- stellen, werktuigen, enz., welke dienen om de ziekte in den wijDgaard te bestrijden, en om de insecten te dooden, die hem zooveel kwaad doen. De inzen- dingen waren van 197 personen, waaronder ook Franschen, Spanjaarden, enz. en onder het inge- zondene kwamen 524 verscliillende werktuigen voor, waarvan er 450 bestemd waren om met kalkmelk de kwaal te bestrijden, welke stof beschouwd wordt als het beste middel tegen de ziekte, die in Italie pezonospora geheeten wordt. De verhouding van de stof ten opzichte van water wisselde tusschen 8 en 10 deelen kalk op 100 deelen water. De proeven werden genomen in tegenwoordigheid van een daarvoor benoemde commissie, bestaande uit de voornaamste wijngaardeniers en wetenschap- pelijke mannenzij duurde vijf dagen. Die com missie zal over die zaken een rapport uitbrengen aan den Minister van Landbouw. Dat verslag zal rijk zijn aan nuttige opmerkingen en afbeeldingen en later verkrijgbaar gesteld worden. Er werden drie gouden medailles, drie zilveren medailles elk met een prijs van 150 francs, en zeven zilveren medailles toegekend, terwijl bovendien nog drie speciale premien gegeven werden door de locale laudbouw-commissie. Wanneer wij omtrent de resultaten nadere berichten vernemen, zullen wij die, om het groote belang van de zaak onzen lezers mededeelen. Over bovenstaand onderwerp schrijft I. R. B. in het Juli-Maandblad der Holl. Maatschappij van Landbouw het volgende De voornaamste factor waarmede de boterbe- reiding te rekenen heeft, is de warmte, die het geheele jaar door haren invloed doet gevoelen en dikwijls de voorname oorzaak is van ge- breken van het product. Een der belangrijkste plichten van een botermaker of botermaakster is r/letten op de temperatuur en strijden tegen te veel of te weinig warmte." In den winter moet dikwijls allerlei kunst en vliegwerk worden aangewend om de noodige warmte aan te brengen tot het tijdig verzuren van room of melk, of om het karnmengsel te brengen op de temperatuur die voor het wel- slagen van het karnproces noodig is. Pas is de winterkou voorbij en de strijd tegen te weinig warmte geeindigd of een paar warme voorjaarsdagen waarschuwen reeds dat de nog zwaarderen strijd tegen te veel warmte weldra aanvangt. Over dezen laatsten strijd of wel over den invloed van de zomerwarmte op de boterbereiding eenige practische denkbeelden uit te spreken is het doel van dit schrijven. 'k Meen dit niet beter te kunnen doen dan door in korte trekken het verloop der boterbe reiding te schetsen van het oogenblik af dat de melk verzameld wordt, totdat waarop de de boter voor verkoop gereed is. De melk heeft, als ze gemolken wordt, eene temperatuur van p. m. 36° Celsius. Blijft ze op die warmte, dan is ze in betrekkelijk zeer korten tijd zuur. In streken, waar het geheele jaar door de voile melk gekarnd wordt, bestaat de gewoonte om ze dadelijk na het melken over te storten in de vaten (roomton, staar of tien genaamd) waarin ze bewaard en verznurd moet worden. In den regel is de melk tijdens het melken, door den invloed van de buitenlucht min of meer afgekoeld. Bij warm weer echter is die afkoeling niet voldoende en wordt de melk te spoedig zuur. Het gevolg daarvan is, dat de boter die men later karnt, verschillende gebreken openbaart. Ze is in den regel slap en daar de karnemelk moeielijk uit te wasschen is, heeft ze dikwijls een scherpen zuurachtigen smaak, terwijl ze bovendien zeer vatbaar is voor een gebrek, vrij algemeen bekend onder den naam rfspekkig". Nog moet hierbij worden opgemerkt, dat wanneer de melk bij eene hooge tempera tuur in de staar komt, daarin grootendeels worden opgesloten, de gassen die in de melk voorkomen en bij verkoeling gemakkelijk ont- wijken, maar die, wanneer zij opgesloten wor den, een zeer nadeeligen invloed uitoefenen op de kwaliteit der boter. Om al die nadeelen te voorkomen is hft onvermijdelijk noodig de melk af te koelen voordat zij wordt neergezet en om zulks met succes te doen is onmisbaar de thermometer. Volgens mijne overtuiging zon het zeer wenschelijk zijn dat op iedere boerderij, waar melk gekarnd wordt, aanwezig was een Lawrence melkkoeler. De uitgaven voor dat werktuig, en voor de inrichting om het doel- matig te gebruiken, zijn voor niemand een over- wegend bezwaar. Dat werktuig geeft de gele genheid om de melk ommiddellijk na het mel ken op de gewenschte temperatuur te brengen, terwijl het tegelijkertijd de zooeven genoemde gassen vanzelf doet ontwijken. Yolgens de er- varing is het wenschelijk de melk op die wijze af te koelen tot p. m. 16° C. Yoegt men dan bij die melk, dadelijk als ze in de staar wordt gestort, een weinig versche karnemelk, dan is ze zeker op tijd zuur en gesehikt om te karnen. De melk die neergezet w-ordt om te roomen, eischt natuurlijk meer zorg, omdat ze zoo lang zoet moet blijven tot de room is opgestegen, In sommige streken in Zuid-Holland bestaat de goede gewoonte om de melk, die voor afrooming wordt neergezet, altijd vooraf te koelen. Op de meeste boerderijen echter geschiedt dit afkoelen alleen bij bijzonder warm weer. Men vertrouwt op den kelder, waar ze staat en die wel koud genoeg zal zijn om eene te spoedige verzuring te verhinderen. Bij frisch weer en bij het voorrecht van een frisschen kelder kan dit gaan, maar is het extra warm of moet men zich be- helpen met een bedompten kelder die laag van verdieping is of te weinig ramen heeft om goed te ventileeren, dan heeft men dikwijls te kampen met dezelfde fouten, straks bij het melkkarnen genoemd, n. 1. onvoldoende verwijdering der gassen en te spoedige verzuring, welke fouten op de kwaliteit der boter eenen zeer ongunstigen I invloed kunnen uitoefenen. Melk, die neergezet wordt om af te roomen moet, ten minste in den zomer, altijd worden afgekoeld. Er is hiertegen echter een bezwaar, n. 1. eene belangrijke afkoeling is, wanneer de melk daarna wordt overgestort, nadeelig voor het spoedig opschieten van den room. Het is daarom zoo wenschelijk dat de melk dadelijk na het melken kan worden overgestort in de testen, mouden of koelvaten en dat de kelders zoo zijn ingericht, dat die melkvaten in koud water staan. De melk wordt dan doelmatig af gekoeld terwijl het opstijgen van den room niet wordt belemmerd door latere overstorting, maar integendeel door de afkoeling zelve, nog wordt bevorderd. Heeft men eene dergelijke inrichting niet, dan moet de melk altijd, voordat ze in den kelder komt, worden afgekoeld, maar men ge- bruike daarbij steeds den thermometer. Eene afkoeling tot 17° C. is dan voor het doel vol doende daar eene lagere temperatuur nadeelig is voor de hoeveelheid room en boter die men verkrijgt. Alleen bij zeer warm of broeiig weer is eene lagere afkoeling aan te raden. De room of melk, die voor het karnen eerst nog moet staan verzuren, moet in dien tijd zooveel mogelijk blijven op dezelfde gelijk- matige temperatuur en men plaatst ze dus bij voorkeur in een vertrek waar die warmtegraad is, die voor hen verzuren het geschiktst is. Voor melk is de geschikste warmtegraad zooals zooe ven gezegd 16o C. Voor room acht ik in den zomer eene temperatuur van p. m. 15° C. het geschiktst, ze is dan op tijd en toch niet te vroeg verzuurd. Het meest aanbevelenswaardig is het, de room in vertind ijzeren roomvaten in het water te plaatsen en dan dat water steedf op dezelfde warmte te houden. Op de meeste

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 2