KERKELIJKE BERICHTEN. RECHTZAKEN. GEMENGDE BERICHTEN, WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Een merkwaardige Thee-soort. boerderijen echter is daarvoor geen gelegen- heid en ontbreekt zelfs een afzonderlijk vertrek om den room te bewaren. Dringend noodig is het om aldaar steeds nauwkeurig op de warmte te letten, die in het vertrek zelve is, om dan bij te hooge temperatuur de room of een gedeelte daarvan in een koelbak af te koelen. Een nanwkeurige zorg voor de warmtegraad van melk en room is een eerste vereischte om den nadeeligen invloed van de warmte op de boter te bestrijden. In een volgend nummer zul- len wij zien welke rol de warmte bij het karnen zelf en bij de verdere bereiding der boter, vervult. Ned. Hen. Gemeente. Beroepen te Harmelen W. Ringrnalda te Loon- op-Zand; te Heinenoord J. G. Klomp te's Gra- veland; te Staphorst J. Yonk te Dalfsen; te Tinallinge N. Kuyper te Krewert; te Midwolde en de Leek H. Blankenstein cand. teDeersum; te Huisduinen N. Caro te Krommeniedijkte 's-Heer-Hendrikskinderen A. W. Hotte te Oost burg; te Schraard G. Van Dijk cand. bij het prov. kerkbestuur van Zeeland te Cubaardte Leersum en Loppersum L. A an Cleeff te Tjal- lebertte Blokzijl H. Ens te Gorredijkte Zegveld C. J. Leenmans te Barneveldte Beek- bergen bij Apeldoorn L. A. F. Creutzberg te Oosterland bij Zierikzee; te Noordeloos J. H. Wolff te Herwenente Engwier en Woor (cl. Franeker) T. J. Ringeling te Krimpen a/d. Lek; te Tolen J. H. M. G. Wolff te Hurwenen; te I Schermerhorn J. S. King te Hekeliugente Wierden P. L. Datema te Hasselt; te Boorn- bergum (Smallingerland) P. [Germs te Akker- woude; te Oudega J. Vonk te Dalfsen; te Broek- en Waterland Ten Bruggenkate te Oost- huizen. Aangenomennaar Sassenheim door E. Van Loon te Vries; naar Grollo door W. P. M. Moulijn vroeger pred. in N.—Indie; naar Vree- land door D. J. Van Dalfsen te Genemuiden; naar Sittard door A. W. Hotte te Oostburg; naar Rijperkerk door F. T. Salverda te Lemele. Bedanktvoor Dinteloord en Prinsenland door M. J. Bouman te De Meernvoor Oud- Loosdrecht door J. H. Feringa te Bunnik en Vechten; voor Drimmelen door S. Bartstra cand. te Sloterdijk; voor Laren door E. Van Loon te Vries; voor Willemsoord door A. Reiners te Zuid-Wolde; voor Kokange door H. W. Bruins te Blokzijl; voor Knije door H. Blankstein Jr. cand. te Deersum; voor Hoogwoud door C. De IIoll te Andijk; voor Veendam door E. Borgesius Sikkema te Gietenvoor Nes en Wierum door C. Rijnenberg te Dantuma- woudevoor Sirjansland door D. J. Van Dalfsen te Genemuiden; voor Obergum door P. A. Busch Keiser te Roderwolde; voor Sommels- dijk door H. Wildeboer te Benthuizen; voor Hellouw door J. Verweij te Lollum; voor 's-Heer-Hendrikskinderen door A. W. Hotte te Oostburg. Christ. Geref. Gemeente. Beroepente Dordrecht (afd. Kromhout) H. G. De Jonge te Enkhuizen; te Weesp F. M. Ten Hoor te Opperdoes. Bedanktvoor Hoorn door W. Renkema te Oudega (Small.) loopsgez. Gemeente. Beroepen: te Leersum en Loppersum L. Van Cleeff te Tjallebert; te Blokzijl H. Ens te Gor redijk. Bedanktvoor Noord- en Zuid-Zijpe door A. Van Gulik te Grouw. Evang. Lulh. Kerk. Bedanktvoor Alkmaar door K. A. Gonlag te Beverwijk. It. C. Kerk. De aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot kapelaan te Hilversum den heer T. A. Smitte Zandberg den heer J. Engberink te Haarlo den heer J. H. Sauveur. Woensdag stond voor bet gerechtsbof te Am sterdam te recht F. H. Liese, oud 32 jaren, geboren te Schilt in Westphalen, laatst wonende te Amsterdam. Bekend is dat de naam van besch. doet denken aan den op zoo geheimzin- nige wijze omgekomen H. l'Amblee, den kapper uit Zaandam, die in een perceel Kloveniersburg- wal hoek Zandstraat een kamer in huur had, waar bij eiikele nachten per week doorbracht. Besch. heeft zich te verantwoorden over het feit, dat hij in den avond van den 30sten November jl., na zonsondergang, ten nadeele van boven- genoemden l'Amblee, arglistig heeft weggenomen een gouden horloge en enkele andere voorwer- pen, maar vooral een grijze overjas, die zijne ontdekking ten gevolge had. Hij wordt alzoo beschnldigd van diefstal bij nacht in een be- woond huis. 14 getuigen zijn gedagvaard. Vooral de getuigenis van M. Van der Hoef, den kleermaker uit IJselstein, die dejustitieop op het spoor bracht is belangwekkend door het toevallige, waardoor in deze duistere zaak eenig licht kwam. Get. verklaarde, dat hij den over- ledene l'Amblee voor 5 a 6 jaren heeft leeren kennen en ongeveer twee jaren geleden voor hem een jas broek en vest heeft gemaakt;ook dat het hem bekend was, dat l'Amblee in het bezit was van een loodkleurige overjas met grijs fluweelen kraag; dat get. zich op Dinsdag 26 Januari jl. te ongeveer 12 uur bevond op de Hoogesluis en aldaar een persoon zag staan, die een overjas aan had alles sprekend gelijkend op die van wijlen l'Amblee; dat hij, den beschul- digde op een tram ziende stappen, var. iemand met wien hij den besch. had zien spreken, hoorde, dat zijn naam was//Liese", en kastelein was geweest in het zoogenaamde Heidelberger Vat te Zandvoort. Dat hij toen dadelijk van zijne bevinding aangifte bij de politie heeft ge- daan, edoch niet zoo geholpen werd als men met recht verwachten mag. Het dichtsbij zijnde commissaraat van politie was wel dat op het Rembrandtplein. Daar ging dus getuige heen. Vreemd keek get., die der justitie zulk een dienst bewees, op, toen de commissaris van die sectie hem zijde, maar eens naar het hoofdbureau te gaan, daar hij zich met zoo'n zaak niet kon inlaten. Getuige vroeg toen of hij dan op kos- ten van de politie geen rijtuig kon krijgen, daar zijns inziens spoed zeer wenschelijk was. Dat was al te gek, meende men. Dus ging get. loopen. Op het hoofdbureau van politie geko- men, zei men getuige dat die zaak bij detweede sectie te huis hoorde, dus dat hij daar maar eens heen moest gaan. Ook dit deed get. Door den heer Stork werd get. beleefd en welwillend ontvangen, kreeg een recberceur mede en 's avonds had men Liese. Besch. bekent den diefstal gepleegd te hebben. Het 0. M., waargenomen door mr. Jolles, bracht hulde en dank aan get. v. d. Hoef, voor den dienst der justitie bewezen. Z.G.E.A. meende, dat het wettig en overtuigend was bewezen en meende een zware straf te moeten eischen. Hij requi- deerde alzoo een tuchthuisstraf van 6 jaren, met bepaling dat een extract van het vonnis zal worden aangeplakt te Haarlem en te Am sterdam. Mr. C. F. Vreede meende dat de qualifactie nacht, op dezen diefstal niet toepasselijk was. Het Hof heeft F. H. Liese schuldig ver- klaard aan het hem ten laste gelegde feit (dief stal, bij nacht in een bewoond huis) en veroor- deelde hem tot een tuchthuisstraf voor den tijd van 5 jaren, met bepaling dat een extract van het vonnis zal aangeplakt worden te Amsterdam en te Haarlem. Dirk van Steen, 15 jaar, kantoorbediende, lang, haar kort en donkerbrnin, oogen bruin, kleur gezond, postuur slank, knap uiterlijk, wond aan den binnenkant der rechter hand, gekleed met donkerblauw pak, nieuwen phanta- siehoed en nieuwe bottines, heeft zich 26 dezer schuldig gemaakt aan raisbruik van vertrouwen, ten nadeele van de firma A. Noorduin Zn. te Nijmegen, door het zich toeeigenen van een hem ter aanteekening ter hand gestelden brief aan het adres van Lippman Rosenthal Co te Amsterdam, inhoudende t 14,300 aan bank- biljetten en wel 1 van f 1000 lett. Q No. 379, 44 van 300 en 1 van f 100 en een kassiers- briefje getrokken door Hope Co. te Am sterdam op de Associatie-Cassa aldaar, groot 231.37. In zijn gezelschap is waarschijnlijk Adriaan Pieter Rooze, 18 jaar, verversleerling te Nijme gen, haar blond, lang, oogen blauw, gekleed met een brniu geruit phantasiepak, phantasie- hoed en bottines, wit overhemd en omliggende boord. Beiden hebben op 27 Juni Nijmegen verlaten. De commissaris van politie aldaar verzoekt hunr.e opsporing, aanhouding en bericht. Uit Delft meldt men onsMaandagnacht om ongeveer half een brak een hevige brand uit in eene woning van vier verdiepingen aan de Groote Markt alhier, waarin een zoogenaamde dertig- cents bazaar werd gehouden. De voordeur werd onmiddelijk door de politic en eenige burgers ingeloopen en de politie trachtte wel door eenige handbluschgranaten het vuur dat beneden ont- staan was, tegen te gaan, doch vruchteloos. In een oogwenk stondeu alle verdiepingen in lichter- laaie, zoodat de brandweer, die spoedig aanwezig was, niet anders kon uitrichteu, dan de belen- dende woningen nat te houden. De eenige be- woner heeft, door in de gracht achter het huis te springen, zijn leven gered. Om half twee was 't gevaar geweken. De hitte was zoo hevig, dat van de huizen, die tegenover den achterkant zich verheffen, alle ruiten zijn gesprongen. Huis en inboedel waren elk bij verschillende maatschappijen verzekerd. De oorzaak is onbekend. Uit Winterswijk wordt van 27 Juni aan de Arnh. Ct. gemeldGisterenmiddag zijn de rei- zigers met den trein van Essen, die een paar minuten voor 4 uur hier aankomt, door het kloek gedrag van den Duitschen machinist Vollmer aan een ernstig ievensgevaar ontsnapt. Door onvergeeflijke roekeloosheid van het bedie- nend personeel geraakte een rangeerende trein in het hoofdspoor, waarlangs de personentrein van Essen juist binnenkwam. De Duitsche ma chinist bemerkte gelukkig het dreigend gevaar, en had de tegenwoordigheid van geest, alle remmen met kracht in werking te brengen en tegenstoom te geven, zoodat de machine zich hcog ophief. Op een paar passen afstand van den rangeertrein gelukte het hem zijne machine tot staan te krijgen. Ware de man in het hachelijk oogenblik, slechts op eigen levensbehoud bedacht, van de machine gesprongen, nieraand, die hem hierover eenig verwijt had kunnen maken. Hij bleef echter op zijn post, en mocht de voldoe- ning smaken, eene gevaarlijke botsing voorkomen te hebben. Bij de te Wildervank gehouden harddraverij werden de prijzen van f 75, f 30, 20 en/10 onderscheidenlijk gewonnen door de paarden van de heeren J. L. v. Dijken te Euvellgunne, V. Breemhaar te Zuidlaarderveen, K. L. Reinders te Wildervanksdallen, en K. L. Kroon te Wilder vank. In Frankrijk is weer een moordaanslag ge pleegd in een trein. Een koopman, Brousse ge- naamd, reisde dezer dagen met den laatsten trein van Parijs naar Soissons, toen hij door een man, die te Crepy in denzelfden waggon plaats "nam, met een hamer werd aangevallen. Met goed gevolg bood hij echter weerstand, zoodat de aanvaller genoodzaakt was om uit den trein te springen. Toch werd de heer Broussse zoo ernstig gewond, dat hij aan het volgende station bewusteloos werd gevonden en ter ver- pleging in het hospitaal moest worden opge- nomen. De Indian Planters' Gazette van 1 Juni heeft in hare kolommen onder het opschrift: Wonderful Half-Crown Tea een stuk opgenomen, dat wij hier in haar geheel geven gelijk het daar staat, alles voor rekening van dat blad latende. „Deze thee groeit in het district Yang-tze-Kiang, aan de zonnige zijde van de Heilige Tempels. De boomen worden geplant en verzorgd door rijke mandarijnen, die gouden knoopen aan hun kleederen dragen en gele kabretlederen handschoe- nen aan hebben. De bladeren worden geplukt en gerold door aan- minnige Chineesche meisjes van edele geboorte, die zich elken morgen eerst in lavendelwater baden. Deze meisjes nemen geen belooningen aan voor haren arbeid; zij verrichten dien uit zuivere liefde voor de zaak. Daardoor zijn de uitgaven voor die cultuur minder hoog. Die thee wordt verpakt in kisten, die van binnen verguld zijn, en die uitwendig beschreven zijn met spreuken van den wijzen Confusius. Zij worden in schepen verzonden, die daarvoor uitsluitend bestemd zijn: de kapiteins van die sche pen zijn ook daardoor bekend dat zij nooit vloeken, terwijl het scheepsvolk niet pruimt en niet rookt. De menschen, die deze thee drinken, leven langer, worden spoedig rijk^ hebben niet anders dan nette goede kennissen, doen goede huwelijkeu, en sterven gelukkiger dan iemand anders. Wanneer een Ier er van drinkt, dan droomt hij des nachts dat Home Rule bestaatwanneer Hodge er van drinkt, dan verbeeldt hij zich drie akkers land en een koe te hebben. Zij verdrijft sproeten, rimpels en taankleurigheid, gaat elke neiging tot grijswordcn tegen, houdt hen, die een neiging hebben om zwaarlijvig te worden, mager en maakt magere menschen vet. Ook bevat zij een uitmuntend middel tegen kiespijn. Een sterk kopje van die thee bij het ontbijtge- bruikt, doet een oude vrijster van vijftig jaren meenen dat zij nog een meisje van drie zesjes is, en al drinkt men ook een gallon van die thee, dan wordt men nog niet misselijk. Die wonderbare thee is alleen te verkrijgen bij die haar franco aflevert. Deze beschrijving maakt de wereld jaloersch op de theeplanters. Men verlangt er iu Indie hard naar dat weldra de Indigo ook zoo geplant wordt. De heer Chapuis, gewezen stationsckef te Monte-Carlo, en die wegens het bekende spoor- wegongeluk tot twee maanden gevangenisstraf werd veroordeeld, is door de justitie van Monaco in hechtenis genomen en door Fransche gendarmes naar de gevangenis te Nizza overgebracht. Na deze formaliteit bleef bij 24 uren in den kerker, toen werd hem bekend gemaakt dat vorst Karel III, krachtens zijn souvereiniteitsrecht, hem kwijtschelding van straf heeft verleend. Eenigen der slachtoffers van de verschrikkelijke ramp bij Labbe-Roquebrune zijn thans, volko- men hersteld, naar hunne woonplaatsen terug- gekeerd In een winkel van mode-artikelen op den Nieuwendijk, pleegde eene dienstbode gisteren- avond oplichting door op naam van eene dame in de buurt wonende, kostbare zijde, kant en foumituren in te koopen. Nog v<5or de dievegge zich voorgoed met het ontvreemde verwijderd had, werden heimelijk bij deze dame inlichtingeu ingewonnen, de misdaad kwam toen aan het licht en men spoedde zich naar den winkel terug, waar de oplichtster in hechtenis genomen werd. In het bekende tentoonstellingsgebouw de Egyptian Hall, te Londen, bevinden zich twee slaveu, van den onttroonden koning van Birma, die heel wat bekijk hebben. Vreemd is hun uiterlijk, dit moet worden erkend, want zij zijn zoo behaard als een oerang-oetang en de opper- vlakkige beschouwer houdt ze voor apen. 't Is moeder en zoon en, zonderlinge speling van moeder-natuur, de eerste heeft een baard, die zoo ontwikkeld is, dat van haar gelaatstrekken niets zichtbaar blijft. Moung Phoset, de zoon, telt 29 jaar, heeft een knappe lengte, want hij meet 5 v. 7 d. Engelsche maat, maar evenaart zijn moeder nog niet in rijkdom aan baard en harige kleedij.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3