HAARLE M M E U MEE IL NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bij lit liner Moort een BpepL 27e Jaargang No. 29. Zaterdag 17 Juli 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEN. BUITENLAND. B1NNENLAND. v\\ Abonnementsprijs: IPriJs (ler Advertentien .1. II. de HUSSY, Rokin 60, Amsterdam. WEEKBLAD ALLE TOEZENDINGEN, REDACTIE EN UITGAVE BETREFFENDE Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. 6. te adresseeren aan den Uitgever van 1- 6 regels 75 Cent, elken regel meer 12Vs Cent. a zonder Bijvoegsel n 3. Enkele Nommers 15 Cent. Hoofd-Agent: P. VAN C1TTERT ZONEN, te Haarlem. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien worden aangenomen door alle boekhandelaren, postkantoren, brievengaarders en postboden. De op 13 dezer aan de vijfhuizen gehouden Ringrijderij en Sleuteltrekken werd begunstigd door prachtig weder, zoodat het schouwspel vele toeschouwers had gelokt. Aan de Ringrijderij op losse paarden werd deel genomen door 9 personen. De prijs werd behaald door Opzeeland te Haarlem en de premie door L. Tanis alhier. Aan de Ringrijderij met paard en tilbury, werd door 26 personen deelgenomen. De prijs werd behaald door L. Tanis alhier en de premie door J. Dentekom alhier. De prijs van het Sleuteltrekken behaalde de dochter van A. Boogaard, Spieringweg alhier. Zaterdag geraakte een ongeveer 4 jarig kind van C. Lagendijk aan den Sloterweg bij den Yijfhuizerweg in een sloot en verdronk. Op den 9 dezer is het 3 jarig zoontje van M. Van Tol, aan een huigsloot, spelende in de ringvaart gevallen en verdronken. j.l. Zaterdag maakten de leden van de zang- vereeniging v Excelsior" te Hoofddorp, ruim 30, een rijtoer over Heemstede, Haarlem, Bloemen- daal, Velsen en IJmuiden. Het merkwaardigste van de reis was, dat het stoomsehip Prinses Marie geschut werd en de haven van IJmuiden verliet juist toen het ge- zelschap zich daar bevond. In de SlvatsCourant van 16 dezer worden door den Vice-President van den Raad van State, opgeroepen tegen 21 dezer v. m. 11 uur, de onbekende belanghebbenden, in zake het be- roep, ingesteld door den Comraissaris des Ko- nings in Noord-Holland tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten dier provincie van 2 Juni 1886 tot handhaving van de aanwijzing tot den dienst van Bernhard Bierhaus loteling van de lichting der Rationale militie van dit jaar uit de gemeente Haarlemmermeer. Uitslag van de op 15 Juli ten huize van D. Sistermans te Hoofddorp door de ten over- staan van den Notaris J. L. v. d. Moer te Haarlemmermeer gehouden publieke verkooping van eene Bouwmanswoning met 29.71.60 hectaren wei- en bouwland te Haarlemmermeer. Sectie DD kavel 16 en 17. Hoogste bod12.800 Opgehouden op n 1.200 daarboven 14.000 In 't gezin van G. T. M. te Haarlemmermeer, overleden in de afgeloopen drie weken drie kinderen aan Dipht heritis (keelontsteking) ter- wijl een vierde, het laatste 7 jaren oud, ook ziek ligt. BURGERLIJKE STAND van 7 Juli tot 13 Juli. Geboren: Daniel, zoon van G. Been en A. M. Grisnigt; Antonius Johannes, zoon van J. Bokkers en A. Koot; Johannes, zoon van A. Hameteman en H. Van Bavel; Arie, zoon van P. Kcrringa en B. PeetoomCornelis, zoon van R. Bootsman en T. Broerijes; Aart, zoon van P. Brouwer en A. J. De Eockert; Jannetje en Adriana, dcchters van L. Wolvers en C. Braam; Antonius, zoon van W. Aarts en A. M. v. d. Linden; Willemina, dochter van W. Branderhorst en J. Ooinen; Marijtje, dochter van R. P. J. Hunold en C. Grauwelman Dirk, zoon van J. Verdoorn en E. Intveld Johannes, zoon van J. Van Andel en G. Visser. OndertruuicdP. L. Spreeuw en M. Polak. Overleden Jannetje, oud 4 maanden, dochter van H. Van Liempt en J. GroeneveldAntje Jans, oud 75 jaar, gehuwd met P. A. Langen- berg Lijnes; Cornelis, oud 3 jaar, zoon van M. Van Tol en G. Bos; Jacoba Brand, oud 70 jaar, gehuwd met H. Van Geest; Neeltje Beets, ond 61 jaar, gehuwd met J. Kallenzee; Bastiana Johanna Jacoba, oud 3 jaar en 8 maanden, dochter van C. Lagendijk en C. Van Eck; Johannes, oud 17 jaar, zoon van M. Roubos en M. Gennet; Antonius Johannes, oud 3 dagen, zoon van J. Bokkers en A. Koot. D ENGELAND. De verdere loop der verkieziugen is voor Gladstone niet gunstiger geweest. Het lot was voornamelijk den Conservatieven gunstig, die alleen bijna even sterk zijn als alle andere partijen, Gladstonianen, Unionisten en Parnellisten te zamen. Tot op heden zijn 601 leden gekizen, n. 1. 296 Conservatieven, 64 Unionisten, 165 Gladstonianen en 76 Parnellisten. Het totaal aantal leden be- draagt 670. Natuurlijk ontbreekt het noch aan commentareu, noch aan voorspellingen. Zal Gladstone heengaan? Of zal hij aanblijven? Komt er een kabinet Salisbury of Salisbury-Har- tington Het beste is maar kalm af te wachten totdat alle verkiezingen zijn afgeloopen, want alle gissingen in deze, van niet in de hoogere politiek oningewijden komen ten slotte neer op politieke tinnengieterij. Het ongelukkigste bij deze verkiezingen is dat zij reeds herhaaldelijk, en ook nu weer tot bloedige onlusten aauleiding gaven. Te Belfast hebben gisteren weer bloedige botsin- gen plaats geliad, waarbij twee soldaten en twee muiters werden doodgeschoten en een groot aantal gekwetst. Eerst toen de straten door infanterie en kavallerie waren schoongeveegd en bezet, gelukte het de rust te herstellen. A* Een weldadige tegenstelling met deze tooneelen van bloed en wanorde, leverde den 9n. dezer Old- Charltou, bij Woolwich, waar door gravin van Bij- landt, vergezeld van haren echtgenoot, den Neder- landschen gezant te London, den consul-generaal den heer May en den consul den heer Maas, de oulangs opgerichte Nederlandsche armenhuizen met de inrichtiug tot verpleging van herstellende zieken geopend werden, en waarop de Nederlandsche kolonie te Londen met zelfvoldoening mag neerzien. Door graaf van Bijlandt en den predikant Adama van Scheltema werd bij die gelegenheid het woord gevoerd. FRANKRIJK. De Orleansen schijnen den tijd gekomen te achten, om, integenoverstelling met hunne vroeger zoo teruggetrokken houding, zeer gedecideerd op te treden. De hertog van Aumale heeft n.l. den president der republiek in antwoord op het bericht dat hij geschrapt was van de ranglijst der officieren, den volgenden brief geschreven, waarvan men gerust kan zeggen dat hij op pooten staat. De brief luidt aldus. „Voor drie jaren hebt gij mij zonder voorwendsel en zonder precedent met de zwaarste der discipli- naire straflen getroffen. Ik bewaarde toen het stil- zwijgen, maar nu, nu gij mijn naam van de ranglijst verwijdert, raakt gij aan de rechten van het leger, zonder rekening te houden met de aansprnken, die ik in den oorlog heb verworven. Uwe ministers treffen mannen zonder blaam, die zich eervol hebben ouderscheiden door hun diensten en hun toewijding jegens het vaderland z/Ik laat aan mijne raadslieden de taak over om mijne zaak, die de zaak is van alle officieren, te verdedigen, maar, wat mij zelven, de deken van den generalen staf betreft, mij komt het recht toe om u te herinneren, dat de rangen in het leger boven uw straf verheven zijn en ik blijf generaal Henri Orleans, hertog van Aumale." Het gevolg is geweest dat men de verbanningswet op den hertog heeft toegepast, en dus ook hij zich in ballingschap zal raoeten begeven. Nu komt de beurt aan den hertog van Chartres. An Paul de Cassagnac heeft kans gezien de Kamer weder eens in opschudding te brengen, bij gelegen heid eener interpellatie, die hij tot de regeering richtte. Het betrof ongeregeldheden, te Armentieres voor- gevallen, toen de Cassagnac daar eene voordracht hield, en waarbij men de militaire macht ter hulpe had geroepen. De Cassagnac daagde bij deze gelegenheid voor de zooveelste maal iemaud uit, in casu zijn mede- afgevaardigde Gasconi, die gezegd had dat de zaak de moeite van een onderzoek niet waard was. Daarna kwam aan de orde eene interpellatie- Keller, naar aanleiding van het ontnemen van zijn rang aan den hertog van Aumale, en dit gaf tot een niet minder hartstogtelijk debat aanleiding. De minister van oorlog antwoordde op de interpellatie, en toonde aan dat de hertog van Aumale zijn rang niet op regelmatige wijze had verkregenen en dus geen recht had op zijn graad. Ten slotte werd een motie van orde, waarbij de handelingen der regeering goedgekeurd worden en vertrouwen in haar beleid werd betuigd, met 168 goedgekeurd. 375 stemmen tegen A* De aartsbisschop van Parijs, Kardinaal Guibert, is overleden. De overledene was om zijn edel karakter en zijn gematigdheid algemeen geacht. RUSLAND. Het officieel orgaan der Russische regeering bevat in zijn nr. van 11 dezer de keizer- lijke ukaze, waarbij de sluiting van Batum als vrijhaven wordt aangekondigd. Dit besluit zal op 29 Juli a. s. in werking treden en na dat tijdstip zullen van buitenlandsche koopwaren rechten worden geheven. Den minister van financien wordt echter de bevoegdheid verstrekt om indien hij het noodig oordeelt, gedurende een tijdvak van drie maanden, gerekend van 29 Juli af, vrijstelling van rechten, of andere voordeelen, bij den invoer van buiten landsche koopwaren te verleenen. De Times blijft over de handeliug der Russische Regeering nog steeds zeer verbolgen, en betoogt dat de Engelsche Regeering zich nu ook niet meer te storen heeft aan de overige bepalingen van het Berlijnsche tractaat, speciaal wat betreft de Darda nelles Alsof Engeland of eene andere Mogendheid zich ooit veel om tractaten bekommerd heeft, wanneer het te zoo te pas kwam! BELGIE. De heer Malou, de bekende oud-mi- nister en vroeger hoofd der Katholieke partij in Belgie, is den lOen Juli j.l. overleden. A9 De Belgische Moniteur kondigt een Koninklijk besluit af, waarbij te Gent eene „Koninklijke Vlaam- sche academie voor Taal en Letterkunde" wordt opgericht, met het doel de studie en beoefening der Nederlandsche taal en letterkunde te bevorderen. Dingsdagmiddag te 5 uren bracht een extra- trein van de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij de koninklijke familie van Soesdijk in de residentie. Z. M. de Koning zag er zeer welvarend uit, even- als zijn gemalin en Prinses Wilhelmiua. Hunne Majesteiten zijn, te midden van het ge- juich der op het stationsplein verzamelde menigte, in een open rijtuig van het station naar het Paleis weggereden. De gewone autoriteiten waren bij de aankomst ter begroeting van de vorstelijke personen tegen- woordig, t. w. de opper-kamerheer en grootmeester, graaf Schimmelpenninck van Nijenhuisde adjudant- generaal jhr. Verspijck; de minister van buiten landsche zaken jhr. Van Karnebeek; de commis- saris des Konings in Zuid-Hollandde generaal- majoor, waarnemend gouverneur der residentie, alsmede de burgemeester de heer Patijn, met wien Z. M. zich enkele oogenblikken onderhield en wien hij herhaaldelijk hartelijk de hand drukte. A1 de leden van het gevolg zijn met H H. M. M. te 's-Gravenhage aangekomen. An De opening der Staten-Generaal geschiedde Woensdag in volkomen orde overeenkomstig het programma. De generaals Pel en Van der Heijden reden te paard naast het koninklijk rijtuig met den adjudant generaal Verspijck en den gouverneur der residentie, Klerck. Herhaaldelijk werd de Koning op de tocht toe- gejuicht. Voor een venster van het Koninklijk paleis zaten de Koniugin en het prinsesje, die den Koning toewuifden. De commissie tot in- en uitgeleide van Z. M., bestond uit de heerenHuydecoper, Blusse, Pijn- appel, Moolenburgh, Wertheim en Pijls van de Eerste Kamer en Van der Kaaij, Van Pallandt, Van der Sleijden, De Ranitz, Corver Hoofd, Goed- koop, Vermeulen, Clercx, A. Van Dedem, Reuter, De Vos van Steenwijk en Zaaijer van de Tweede Kamer. De rede waarmede Z. M. de Zitting der Staten- Generaal heeft geopend luidde, als volgt: Mijne Heeren! Met genoegen beviud ik mij weder te midden der vertegenwoordigers van mijn volk. Het is u bekeud, welk verschil van meening

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1