KERKELIJKE BERICHTEN. RECHTZAKEN. GEMENGDE BERICHTEN. WEEKBLAD VAN HAa aLEMMERMEER. - NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. MeppCt.) spoelingdistrict, volgens de nieuw gestelde regelen, werden ontsmet, terwijl, om de stipte naleving der wetten te verzekeren, het toezicht op de na leving der wetten aan marfichaussees wprd toe- vertrouwd. Sinds kwam geen enkel geval van longziekte in het spoelingdistrict meer voor. Nog geeft het verslag een overzicht der ver- beterde xnethode van vaccinatie en van de strenge doorvoering van het stelsel om het verdacht vee af te maken, waardoor somtijds bij een geval van ziekte 80 runderen werden afgemaakt. Het stuk eindigt met een overzicht der kosten, waaruit blijkt dat van af 1871 tot 1885 ter bestrijding der ziekte zijn uitgegeven 6 millioen 38-3,932 gulden, waarvan alleen in 1884 821,236. De 49e algemeene vergadering der Holland- sche Maatschappij van Landbouw zal gehouden worden op Vrijdag 10 September e. k. des voor- middags te 11 uur, zooals reeds voeger bepaald was, te Gorinchem (in den Doelen.) De punten van beschrijving bevatten o. in. een voorstel der afdeeling Assendelft, om vanwege het hoofdbestuur der Maatschappij een onderzoek in te stellen naar de werking der in de provin- cien Noord- en Zuid—Holland geldende provin cial verordeningen, tot beteugeling van het rotkreupel onder de schapen; een voorstel van het Hoofdbestuur tot het verleenen aan de ver- eenfging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier van een bijdrage van hoogstens f 1000 in de kosten voor bekendma- king der kiasbereiding volgens het systeem Boekel voorstel om ingeval de oprichting van vak- scholen voor zuivelbereiding in Noord-of Zuid- Holland nog niet binnenkort mocht kunnen tot standkomen, het uitgetrokken bedrag bij de be- grooting voor subsidie dier vakscholen, te ge- bruiken tot vorming van een geschikt practisch en wetenschappelijk directeur-leeraar aan een op te richten vakschool; bespreking der vraag: Welk is het nut van cooperative vereenigingen van den landbouw? Wat kan de maatschappij doen om cooperatie te bevorderen? Men schrijft uit ZeistAlhier zal den 27sten Augustus een wedstrijd in het schoonrijden worden gehouden van wege de afdeeling Wijk bij Duurstede, van he Genootschap voor Land bouw en Kruidkunde in de Provincie Utrecht; uitgeloofd zijn voor spannen inlandsche paarden bespannen voor een wagen met krommen dissel 2 prijzen voor paarden van alle rassen 2 prijzen; voor spannen paarden van alle rassen 2 prijzen voor vierspannen (luxe equipage) een prijs; voor vierspannen, toebehoorende aan paardenhande- laars, stalhouders, landbouwers enz. 2 prijzen; voor rijpaarden 2 prijzen; voor den netst bi span nen wagen voor vervoer van koopmansgoederen of andere materialen 2 prijzen; voor den best en netst aangespannen hit een prijs; voor het netst span ezels een prijs. Ned. Berv. Gemeente. Beroepen: te Garshuizen, Id. G. Tonsbeek, te Schoonebeek; te Welsum, F. Hopster, te Haarloo; te Hedel, E. Eisma, te Bennekom; te Oosterwolde (Fr.), J. Kaptein; te Oldeber- koop; Aangenomen naar Hoogeloon door A. Lager- weij Wzn., te Helenaveeu; naar Peperga door H. Blankstein Jr., cand. te Deersum; naar Broek-in-Waterland, door J. H. Ten Bruggen- cate; naar Katwijk-aan-Zeedoor C B. Oorthuis, ,te Harderwijk. j, Bedanktvoor Benschop door W. Ringnalda te Loon op Zand; voor Kolijnsplaat door Chr. Ynzonides, te Waspik; voor Elburg (Gelderl.) door Jaarsma, te Balk (Fr.); voor Garrelsweer door L. J. Blanson Henkemans, te Baar en Latum; voor Elburg, door T. H. Woudstra, te Oudemirdumvoor Horsen, door M. J. C. Wolf, te Ommeren; voor Steenwijk, door C. B. Oort- huijs, te Harderwijk; voor Zegveld, door C. J. Leenmans, te Barneveld. Christ. Geref. Gemeente. Beroepen te Sexbierum J. Kok te Idsken- huizen; te Loon-op-Z&nd, L. P. F. Van Kamp cand. te Wormerveer. Bedankt: voor Breukelen door J. Schotel te Haarlem; voor Weesp door F. M. Ten Hoor te Opperdoes. Doopsgez. Gemeente. Bedankt: voor Blokzijl, door H. Ens, te Gorredijk. Evang. Luth. Kerk. Bedanktvoor Tiel, door C. A. Evelein, te Leiden. R. C. Kerk. De bisschop van Roermond, mgr. Fr. Boer- mans heeft benoemd tot pastoor te Heerler- heide den heer J. Id. Timmermans, t'nans pro fessor te Rolduc; tot pastoor te Noorbeek, H. H. Kallen, thans pastoor te Merkelbeektot pastoor te Merkelbeek G. H. Fouquet, thans pastoor te Ittervoort; tot pastoor te Ittervoort J. Van Ophoven, thans pastoor te Diederen; tot pastoor te Diederen, J. F. Van der Piepen, thans rector te Wellerloo; tot rector te Wellerloo, P. J. Janseri, thans kapelaan te Gennep, en tot kapeloan te Gennep, P. J. Caris, thans kapelaan te Herkenbosch. Het gerechtshof te Amsterdam wees uit- voerig arrest in de zaak tegen de commissionairs in effecten B. H. S. Paleologo en J. N. J. P. Barnasconi, die de vorige week terecht stonden. Het hof overwoog wat aangaat de klachten sub a en b in de akte van beschuldiging ten laste gelegd, nl. verduistering van drie Peruaansche effecten, elk van 100, en verduistering van een 5 pCt. Russisch effect 1870, groot rb. 100, en een 4 pCt. Spaansch effect ad 6000, dat, voordat de effecten opgevorderd werden, er reeds eene overeenkomst was getroffen, waardoor de verplichting tot teruggave vervallen was, dat dus om die reden geen voltooid misbruik van ver- trouwen aanwezig en in elk geval geen bedrie- gelijke bankbreuk kan bestaan, omdat, waar op het oogenblik van het faillissement de civiel- rechterlijke grondslag voor het delict niet aanwe zig was, elk verband tusschen de zoogenoemde verduistering in het faillissement ontbrak, dat de lastgeving op ondubbelzinnige wijze door een eenvoudige geldschuld is vervallen. Het hof sprak dus op dit punt de beschuldigden vrij. Eveneens werd de eerste besch. vrijgesproken van punt d., bet doen van buitensporige uitgaven, en de tweede van punt e., het verzwijgen van een bate van zijn boedel bij het opmaken van den inventaris, omdat de bedriegelijke bedoeling niet gebleken was. Het hof oordeelde echter dat het punt e. het te voorschijn brengen van koopmansboeken, welke niet geregeld gehouden zijn, voldoende bewezen was, al achtte het ook, die boeken niet te be- hooren tot de speciaal bij de wet gevorderde, terwijl het overwoog, dat het kasboek, dat op het laatste oogenblik op raadselachtige wijze in het geding was gebracht en dat tot den laatsten dag was bijgehouden, de strafbaarheid der be schuldigden ten opzichte van dit punt niet kon opheffen. Ook de schuld aan dit delict, als enkel- voudige bankbreuk gequalificeerd, achtte het hof bewezen en veroordeelde de beschuldigden rnits- dien tot eene correctionele gevangenisstraf, in eenzaamheid te ondergaan, van twee maanden. Bovendieu werd hunne onmiddelijke invrijheid- stelling gelast. De gedeeltelijk afgezette kerkeraadscommissie te Amsterdam heeft thans de zaak van't beheer voor den rechter gebracht, door den koster der Oosterkerk, de heer J. C. Kroes, die geweigerd had hare afgevaardigden toegang te verleenen, per ex ploit van 5 Juli te sommeeren om zooals o.a. in het exploit gezegd wordt, i/aangezien decommissie voormeld zich genoodzaakt heeft gezien den 26 Juni jongstleden den geiusinueerde uit zijne betrekking als koster der Oosterkerk te ontslaan, en zulks om de haar daartoe moveerende redenen in het ontslag vermeld, waarvan bij deze den geinsinueerde afschrift wordt beteekend i/aangezien dientengevolge de geinsinueerde verplicht is het kostershuis, dat behoort aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amster dam, te ontruimen en ter beschikking te laten van de commissie voornoemd, die ten deze het recht der gemeente uitoefent"; binnen twee maanden na den datum van het exploit het kostershuis der Oosterkerk met al de zijnen en het zijne te ontruimen en ter beschikking te laten van voornoemde commissie. Yoldoet de koster niet aan deze sommatie, zoo is hij tegen den 21sten Sept. a.s. voor de recht- bank gedagvaard, ten einde nop de gronden en middelen, in bovengestelde sommatie vermeld, te worden veroordeeld, om het kostershuis der Oosterkerk met het zijne en de zijnen te ontruimen en te laten ter beschik king der commissie vermeld, als ten deze uitoe- fenende het recht der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam en om gezegde com missie als zoodanig te hooren machtigen om, wanneer gedaagde niet binnen drie dagen na bevel en beteekening aan het te wijzen vonnis zal hebben voldaan, hem daartoe te zijnen eigen koste te noodzaken met behulp des noods van den sterken arm, en tevens te worden veroor deeld in de kosten van het geding. Procureur der commissie is in deze mr. Th. Heemskerk. Het appel van Domela Nieuwenhuis zal waar- schijnlijk op 23 Juli voor het Hof te's Graven- hage behandeld worden. Van de ruwheid der Drentsche boeren levert de volgende rechtzaak, onlangs voor de rechtbank te Assen behandeld, een merkwaardige bijdrage. In den avond van Pinkster Maandag kwamen eenige boerenzoons, te Ruinen woor.achtig, uit een herberg. Onder hen bevond zich ook de be- klaagde, die bekend staat als een zeer sterk en gespierd persoon. Op den straatweg te Ruinen werd voorgesteld, dat drie van hen om beurten met den bekl. zouden worstelenden bekl. zou dan een arm op den rug gebonden worden, en hij, die het verloor moest telkens een halve flesch jenever geven. Dit werd over en weer aangeno men. De eerste worsteling won beklaagde, doch de beide volgende keeren, en telkens nog met een arm op den rug gebonden, verloor hij. Na afloop hiervan verzocht beklaagde om zijn arm los te maken, waarop men de twee zakdoeken, waarmede hij gebonden was, doorsneed. Al spoedig was het gevolg dezer worsUling, dat men na een woordenwisseling de messen trok, waarna een der boeren van den bekl. onder- scheidene bloedende wonden aan hoofd, hals, schouder en rug bekwam. Ook beklaagdes klee- rleren hadden veel geleden en waren stuk ge- sneden. Beklaagde erkent dat hij de verschil- lende wonden had toegebracht, doch beweert dat men hem eerst had gesneden en dat men dien avond had samengespannen om hem, be klaagde eens flink te betrekken. Het O. M. acht het wel mogelijk dat er eene samenspanning tegen bekl. bestond, doch dit gaf bekl. nog geen recht om zulke verwondingen toe te brengen en eischte tegen hem 3 maanden celstraf en f 8 boete. Zaterdagmiddag werd te Meppel door eenige ingezetenen een waagstuk van een 14-jarigcn knaap waargenomen, dat aan een episode uit het jongensleven van den grooten Hollandschen zeeheld Michiel Adriaanz. De Ruyter deed denken. Bedoelde knaap was op het Kerkhofsplein bezig met oplaten van zijn vlieger. Deze raakte aan een der palen van het hek boven om den ingang van de toren verward en spoedig daarna ondernam den jongen het waag stuk, om tegen den zuidmuur van de kerk op te klauteren en zoodoende op de goot te klim- men, deze door te kruipen tot aan het hekwerk dat over de pannen ligt om deze voor het af- waaien te beveiligen. Boven op de kerk zijnde, klimt hij door een luikje, dat los stond, in den toren en gaat zoodoende de trappen op om zijn speeltuig, den vlieger, welke zeker een beste zal zijn, weder machtig te worden. Na den vlieger losgemaakt te hebben, ging hij langs de trappen naar beneden, doch daar gekomen zijnde, vond hij de deur aan den in gang gesloten; evenwel is hij niet vervaard, hij gaat wederora naar boven, waar hij een touw ziet hangen, neemt het kloek besluit zich hierbij naar beneden te laten glijden, alwaar hij over het hek, dat des daags tot afsluiting van den ingang van den toren dient, naar buiten klom. Een farmer in de nabijheid van Chicago, had een kip, die reeds twee weken getrouw op een tiental eieren zat te broeden. Toen hij op ze- keren dag, als naar gewoonte, naar de broedende hen ging kijken, ten einde liaar van voedsel te voorzien, zag hij tot zijn ontsteltenis een groote slang in de nabijheid van het nest. Voor dat de boer, die geen wapen bij zich had, iets kon doen, was de kip reeds het slachtoffer ge- worden van het vraatzuchtige dier. De farmer ijlt naar huis, haalt zijn geweer en wil den moordenar straffen, maar hoe groot is zijn ver- bazing, toen hij ziet dat de slang de plaats der hen heeft ingenomen en rustig op de eieren zit. Getroffen door dit vreemdsoortig verschijn- sel, gaat hij heen, ten einde de slang te laten begaan. Gedurende eenige dagen bleef het dier de plichten der kip getrouw vervullen, doch op den zevendeu dag was de slang ver- dwenen en vond de verbaasde farmer slechts de ledige eierschalen in het nest. De slang had blijkbaar eenvoudig de eieren uitgebroed om zich een lekker maaltje te bezorgen en had de kuikens terstond verorberd, zoodra zij den dop hadden verlaten. Een zoo groote mate van scherpzinnigheid en overleg bij een slang wordt zeker, zelfs in Amerika, alleen in den komkommertijd waargenomen. Een Engelschman, Graham genaamd, 35 jaar oud, wonende te Buffalo en kuiper van beroep, heeft op den dag, toen hij den dood van Karel Webb vernam besloten een poging te doen om door de snelstroomingen van de Niagara heen te komen en jl. Zondag 11 Juli is hij hierin geslaagd. Graham vervaardigde een vat van zeven voet hoogde bodem heeft een diameter van zeven- tien duim (eng.), het bovendeel een diameter van drie-en-twintig duim, en twee voet daar bene den is de rniddellijn drie-en-dertig duim. De duigen zijn van twee en een half duiins eiken- hout en worden door vier-en-twintig ijzeren hoepels samengehouden. Dit zonderlinge vaartuig was zoo geballast, dat het recht op moest drijven, en was van toestellen tot luchtverversching en wateruitpom- ping voorzien. Voorts is het vat zoo inge- richt, dat het lichaam van dengene, die zich er in bevindt, niet met geweld teger. de wanden geslagen kan worden. Duizenden menschen waren toeschouwers van het waagstuk. Eerst werd dit van overheids- wege verboden en Graham in verzekerde be waring gebracht, doch daar er geen wettelijke reden bestond, om hem van zijne vrijheid te berooven, werd hij losgelaten. Hij stelde het publiek niet te leur, en deed wat hij beloofd had. Na een half uur de ver- schrikkelijkste slingeringen tusschen de gevaar- lijke rotsen te hebben doorstaan, kwam Graham vijf mijlen beneden de waterval uit het vat te voorschijn. Hij was duizelig doch had geen letsel bekomen. Hij beweert met zijn vaartuig den waterval zelve te kunnen passeeren. Een vreeselijk ongeluk heeft de kermis te Neuilly verstoord. De dierentemmer Bidel is door zijne wilde beesten bijna verscheurd. Men weet dat hij een prachtigen leeuw, Sultan, bezit,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3