Haarlemmermeer. .MERGUURSTOOMDRIIKKERIJ. OMNIBUS. ADVERTENTIEN. Twee Woonhuizen, H. YETTEWINKSL ZOHEff SNELLE AFLEVERING. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIECWS- en ADVERTENTIEBLAD. Timmermansaflaire, Prins Hendrikkade 81, Amsterdam. STOOMFABRIEK van VERFWAREN GOUDEN MEDAILLE Intern. Tentoonstelling, Amst. 1883 SPECIALITEIT in VERNISSEN dien hij nog niet volkomen heeft kunnen tem- men. Te 10 uur begaf hij zich in de kooi van het dier om het verschillende toeren te laten doen. De leeuw had er niet veel schik in en kreeg tot straf voor zijn gebrul een hevigen slag met de karwarts. Toen volgde een onbe- schrijfelijk tooneel. De leeuw viel zijn temmer aan, wierp hem op den grond en zette zijne klauwen in den hals en den schouder. Angst- kreten gingen op onder het publiek. Vele toe- schouwers vluchtten ijlings heen en verspreiden de tijding dat Bidel verslonden was. Eenige vrouwen vielen in onmacht. Gelukkig had de onverschrokken temmer zijn koelbloedigheid niet verloren. Ilij stond op, met de leeuw die hem vasthield, en met de vrijgebleven hand pakte hij den kinnebak van den leeuw en noodzaakte het beest hem los te laten. Daarna gelukte het hem uit de kooi te geraken, toen werd hem de noodige hulp verleend, en zijne kwetsuren, zeventien in getal, zijn niet gevaarlijk. Hij wilde zijn toeren hervatten, doch het publiek belette het hem.-Sultan, waarvoor Bidel fr. 15,000 betaalde, heeft in 1872 te Bordeaux een man gebeten, die onmiddelijk daarna stierf. In den nacht van 23 Juni gebeurde het on- gehoorde feit, dat in Rusland een trein door een storm aangegrepen en voortgejaagd werd. "Volgens getuigen vond dit plaats op den Rus- sischen Zuidwesterspoorweg, tusschen Birsula en Elisabethgrad. loen n.l. de goederentrein No. 301 voor het station Novo-Ukrainka stil hield, werd hij door een windhoos overvallen en voortgejaagd, zoodat 16 leege en drie ge- laden wagens van den hoogen dijk afstorten en verbrijzeld werden. De passagiers van den per- soneritrein welke kort daarop aankwam, moesten op de plek des onheils uitstijgen en zij vertellen dat de verwoesting vreeselijk was om aan te zien. Daar lag een berg van verbrijzelde wagens en men hoorde het luide hulpgeroep van de conducteurs en verder spoorwegpersooneel, die er onder begraven waren. De wagensmeerder en de remconducteur waren onherkenbaar ver- minkt. Volgens de opgaven van deskundigen moet het onheil veroorzaakt zijn door de nalatigheid van een der beambten van gemelden trein, die de deuren van den trein had vergeten te sluiten, zoodat de storm hier vat op kreeg. Wei bleef de locomotief met vijf geladen wagens onbescha- digd, maar toch ging er een aanmerkelijke hoe- veelheid koopgoederen verloren. In de nacht 13 op 14 Juli brak te Hilver- sum brand uit in de schilderswerkplaats van de firma Alders en Beugel aan de Heerenstraat, welkespoedigmet hetdaarvoor staandeonbewoonde huis tot op den grond toe afbrandde. Het daar- naast- staande huis van den heer C. A. De Jongh, grutter en iandbouwer, werd ook door het vuur aangetast en geheel met den pas gevulde hooi- berg vernield. Eene schuur van den heer Wil- lemars onderging hetzelfde lot, doch zijn woonhuis werd behouden. De brandweer (waarbij voor de eerste maal ook de vrij willige optrad was spoedig ter plaatse. Alles was verzekerd. In het Langdeel bij Leeuwarden is eene roei- boot, waarin twee jongelieden (broeders) uit die stad waren gezeten, met een schip in botsing gekomen ten gevolge waarvan de boot omsloeg en een der roeiers, oud 18 jaar; verdronk, de andere, 12 jaar oud, kon nog bijtijds door eeni ge schippers worden gered. Zondag vroegtijdig was een familie uit Delft met een rijtuig, bespannen met twee paarden, naar het Rijnspoor station te 's-Gravenhage gebracht. De koetsier keerde langs den Bezur denhoutschen weg terug, in welke straat de paarden, die voor de stoomtram geschrikt waren op hoi sloegen. Er was geen inhouden der hollende beesten voor den koetsier mogelijk, zoo dat het rijtuig in vliegende vaart langs Heeren- gracht, Plein, Pooten, Spuistraat en Vlaming- straat reed. Op de groote Mark sloeg de koetsier van den bok en werd zwaar aan het hoofd gewond, terwijl hij kneuzingen aan den arm bekwam. De paarden waren inmiddels tegen- gehouden. Den koetsier werd door den stadsgeneesheer de noodige hulp verleend, waarna hij voorloopig in eene uitspanning verbleef, terwijl het rijtuig met behulp van een paard het tweede was eenigszins gekwetst naar Delft werd terug- gebracht. Reeds kort na de opening der R. K. Kerk Buitenveldert, bevond zich Zaterdagochtend de persoon die verdacht werd de ofPerbussen te hebben geledigd, opnieuw aan de offerblokken aan het werk. Hij werd door de dienstbode opgemerkt, die onmiddelijk huisgenooten en buren waarschuwde, aan wie het gelukte hem in bewa ring te nemen en ondanks zijne pogingen tot ontvluchting te houden tot de aankomst, der politie, die hem in verzekerde bewaring nam. Wij vernemen dat bedoelde persoon een oude bekende der justitie is. De Slachlers Ct. ontleent de volgende nieuwe manier om vlees te rooken aan een Duitsch blad Men maakt een innig mengsel van 1 deel sal- peter en 32 deelen gewoon zout; hiermede wordt het vleesch, terwijl het nog warm is ingewreven, en daarna met zooveel zemelen bestrooid, als er aan willen blijven hangen. Hierop wordt het vleesch direct in den rook gehangen. Het aldus gerookte vleesch smaakt uitstekend en moet jaren lang goed blijven. Om het in het warme jaargetijde te beschutten voor vliegen en wormen verpakt men het met gezifte droge houtasch in een kist, die op een droge plaats gezet wordt en waarin het uitstekend blijft. Zondag had te Luik op de Maas de Internationale roeiwedstrijd plaats, waarbij Nederland door de studentenroeivereeniging „Njord", te Leiden, werd vertegenwoordigd. Ontzaglijk was de massa toe- schouwers, zoodat men van het afvaartpunt tot de eindboei als het ware tusschen een cordon van menschen doorroeide. Aan vier nummers nam wNjord" deel. Het eerst werd de wedstrijd de „jongen vieren" geroeid, waarbij de En avant quatre van Leiden den 2en prijs (100 francs et 5 insignes en argent) behaalde, terwijl de Corsaire van de Sport Nautique de Lille den len prijs wegdroeg. Bij den daarna gehouden wedstrijd voor „oude twee", won de Reliquiae van Njord den len prijs op hare vijf mededingsters. De prijs bestond uit een prachtig uurwerk, door Z. M. den Koning van Belgie uitge- loofd, een waar kunstwerk, gemaakt uit twee stukken van 100 francs. De tweede aankomeude was de Bonne Ecole van de club Nautique de Gand. Aan den prijs waren 3 insigues en vermeil toegevoegd. De /,jonge twee" van Njord was minder gelukkig, daar zij van de vijfconcurrenten als vierde aankwam. De Zuster Anna echter hield bij den wedstrijd der quatres seniores Njord's naam weer schitterend op daar zij hare vijf mededingsters versloeg en den prijs, bestaande uit 400 francs en 5 insignes en vermeil, met 20 seconden voorsprong op den tweeden aankomende behaalde. Njord verkreeg dus weer het leeuwenaandeel der prijzen. De namen der overwinnaars zijn: In oude vier Zuster AnnaP. H. Damste (slag), T. E. Pels Rijcken, H. B. van Maasdijk en C. van den Broek. In oude twee {Reliquiae)-. P. A. Damste (slag) en T. E. Pels Rijcken. Beiden ploegen werden gestuurd door den heer P. Buys. De jonge vier die den 2en prijs verwierf, was aldus samengesteldH. K. van Maasdijk (slag), C. Yermeer, G. Vissering en W. Leuring. Ook deze ploeg werd door denzelfden stuurman gestuurd. De stijl der seniores van Njord droeg de alge- meene bewondering der Belgen en Franschen weg. Te Tubbergen is er oneenigheid ontstaan tus schen het gemeente bestuur en het bestuur der Roomsche kerk over het bezit van het kerkhof. Daaromtrent wordt aan de Zw. Ct. het volgende gemeld Het kerk bestuur heeft tijdens de afwezigheid van den burgemeester, zich eergisteren feitelijk in 't bezit gesteld van 't kerkhof, door ijzeren pilasters, in Bentheimer steenen gevestigd, op het kerkhof te plaatsen en door ijzeren stangen, bevestigd aan die pilasters, afsluitingen te maken. Reeds waren latten, door 't gemeente bestuur vastgehecht, verbrokenen palen, door het gemeen- tebestuur geverfd, door 't Roomsche kerkbestuur weder met eene andere kleur overgeverfd, doch eergisteren in den vroegen morgen heeft de fei- telijke inbezitneming plaats gehad. Volgens de staten van scbatting heeft de hagel- slag op 1 Juni jl., in N.-Brabant, te Kuik en St. Agatha, eene schade veroorzaakt van /13,723 te Uden /'23,627 en te St. Oedenrode/'30,746.25. Tot leniging der ramp, die nog vele andere gemeenten ernstig trof, werd bij de provinciale commissie voor de algemeene collecte tot 13 Juli ontvangen /9201.39. Wederzijdsche COMPLIMENTF.V. Twee vrienden ontmoetten elkander na eene langdurige afwezigheid; de een was verschrikkelijk dik geworden de ander geleek wel een geraamte. //Zeg, amice, je ziet er uit, alsof je niets meer te eten hebt gehad, sinds wij elkander het laatst gezien hebben 1" riep de welgedane spottend uit. //En gij ziet er uit, alsof je sinds dien tijd iederen middag uit eten zijt geweestliet de ander er dadelijk op volgen. Vergiffenis. Een neger lag op sterven; zijn meester zei hem, dat hij zijn kameraad, omtrent wien hij de bitterste gevoelens had gekoesterd, vergiffenis moest. schenken. //Goed", antwoordde hij //als ik sterf, zal 'k hem vergeven. Maar als ik 't er weer bovenop haal, moet hij toch maar oppassen, dat hij me niet te veel in den weg komt." Een vriendschapsdienst. //Zeg, wil je even naar mijn paard blijven kijken?" vroeg een heer, terwijl hij afstbeg om een glas bier te gaan drinken en de teugels over den hals van het paard wierp. //Wel zeker, meneer!" antwoordde de man. De ruiter ging naar binnen, dronk zijn glas bier en toen hij buiten kwam was het paard verdwenen. //Waar is het paard nu //Dat is al een eindje weg." //En je zoudt er naar blijven kijken?" //Nou, dat heb ik ook gedaan, zoolang moge lijk juist zoo even heb ik het uit 't gezicht verloren." Graaf H. (lid van de Staten): Is het waar, dat u vroeger hulponderwijzer waart? AfgevaardigdeWelzeker, Graaf; u stellig niet Graaf H.: Neen, natuurlijk niethoe vraagt u dat Afgevaardigde: Omdat u dan vermoedelijk nu nog hulponderwijzer zoudt zijn. Twijfelachtige lof. Waard: Nu, wat zegt gij van mijn bier? GastOprecht gesproken, het water komt mij daarvan in den rnond. Sympathie. MeesterIk zal je in mijn dienst nemen, maar denk er om, ik ben kort van stof, doe dus dadelijk wat ik zeg. Knecht Heel goed, meester, ik ben net zoo. Beveelt gij wat, kijk me dan maar aan. Knik ik ja, dan doe ik het, knik ik neen, dan doe ik het niet. Verlicht werk. Jochim brengt 2 suikerbrooden naar een klant; worden ze hem wat zwaar, dan brengt hij het suikerbrood van den rechter arm in den linker, en dat van den linker in den rechterarm, en zoo wordt hij niet moe. OPENBARE VERKOOPING, op W0ENSDAG 28 JULI 1886, des middags te 12 ure, in het Logement nHet Wapen van Heemstede," te Heem- stede, ten overstaan van den Notaris D. J. VAN STOCKUM, te Lisse, VAN met ERF, TUIN en B00MGAARD alsmede WERK- PLAATS en H0UTL00DS, waarin zeer gunstig aaneengelegen te Haarlemmermeeraan den IJweg, tusschen Bennebroekerweg en Kruis- wesr, kad. sectie D, No. 2633 en 2634, groot 18 aren, 30 centiaren, in twee perceelen. Te aanvaarden voor of op 31 Aug. 1886. droog en in olie, voor export. Copal- en Rijtuigvernissen, Standolie, Vuurlak, Siccatief enz. Bekroond in 1852, 1853, (2 maal) 1866, 1868. 1869 en 1879. voor fcspoor- en Tramrijtuigen. Eenige verkoopers voor Nederland en zijne Ko- lonien van het Chemisch zuiver en zeer goedkoop ZINKWIT, van de Nederlandsche Zink- wit Maatschappij te Maastricht. GEVESTIGD IN HET GEBOUW: „De Zeven Kerken van Home R0XIN 60, AMSTERDAM. Deze D r u k ke r ij is hoofdzakelijk ingericht voor SPECIALITEIT voor lJeursberichten, Han- delscirculaires, Verslagen van Maatschap- pijen, Catalogussen, Pryslysten, Bestekken, enz., waarvan ook desverkiezende de verzending wordt waargenomen. CLCK. U Ongestcldheden der nieren, te herkennen door diep gewortelde pijn in den rug en geringe afscheiding van water, kunnen in hunnen benauwden en Snellen loop tegen gegaan worden, door deze herstellende Pillen. Hare voortreffelijk tonische en versterkende eigenschap- pen, voorkomen de verarming van het bloed en de storing van deszelfs omloop, kenmerken van ongesteldheden der nieren, en dikwijls eindigende in gedeeltelijke of geheele waterzucht. De onder- vinding heeft den bijna onveranderlijken gunstigen uitslag bewezen die men verkrijgt, wanneer Hollo- way's Zalf goed op de nierstreek is ingewreven. Deze behandeling zal de heete en verdroogde huid ontspannen, de daarmede vergezeld gaande hardlij- vigheid overwinnen en eene overvloedige afscheiding der nieren bewerkenkenteekenen die de voorboden zijn van afnemende ziekte en terugkeerende ge- zondheid. Doosjes Pillen 0.80, f 1.85, 3. en Potjes Zalf 6.75, 13.50, 95.00 zijn op fr a n c o aanvraag a eomptant te bekomen bij ALLE APOTHEKERS in Hollandals mede in HOLLOWAY'S ETABLISSEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. uMercuur"-Stoomdrukkerij, Rokin 60 Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 4