11A A\i LBMMEBMEE B NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bij flit Nnmer Hurt em Bpeisel. 27e Jaargang No. 31. Zaterdag 31 Juli 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEN. BUITENLAND. 'U// Abonnementsprijs Prijs der Advertentien J. 11. de Itl SSY, Bokin 60, Amsterdam. Verffadering* van den Gemeente- raad van Ilaarleniiiieiineei', WEEKBLAD ALLE TOEZENDINGEN, REDACTIE EN UITGAVE BETREFFENDE Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. 6. te adresseeren aan den Uitgever van 1--6 regels 75 Cent, elken regel meer 121/? Cent. n zonder Bijvoegsel n n 3. Enkele Nommers 15 Cent. Hoofd-Agent: P. VAN CITTERT ZONEN, te Haarlem. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentiSn worden aangenomen door alle boekhandelarenpostkantorenbrievengaarders en postboden. OP Bovderdag 29 Juli 1886, des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. Voorzitter de heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwonrdig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Behandelde onderwerpen 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. a. goedkeuring van liet Kohier van den Hoofdelijken Omslag. b. brief van Ged. Staten de ontvangst berichtende der herzienings-verordening dd. 27 Mei. c. Proees verbaal van kasopneming. d. Uitslag van de aanbesteding van het ophoogen der 4 kl. op de Alg. be- graafplaats te Nieuw Vennep. 2. Ilet kohier der Hondenbelasting, dienst 1886, wordt vastgesteld op een bedrag van f 1006.25. •3. Benoemd tot onderwijzeres voor School 9, nabij Halfweg. Mej. A. C. Schreuder te Haarlem, infunctie treding 1 Aug. 4. Bepaliug der plaats voor twee aan te koopen brandspuiten, wordt besloten een spuit te plaatsen op den Ringdijk bij Halfweg, en een op den Ringdijk bij Bennebroekerweg terwijlaan Burgemeester en Wethouders is opgedragen om natezien of de aangegeveu voorloopige bergplaatsen daartoe geschikt zijn. Ointrent de soort der aan te schaffen spuiten en de kosten van aanschaffing zal in de volgende vergadering een voor- stel worden gedaan. 5. Het verzoek van P. Heijnen om eervol ontslag als onderwijzer aan School no. 4, (Hoofddorp), wordt toegestaan met ingang van 1 September a.s., en besloten solli- citanten op te roepen in 't bezit eener Hoofdacte en acte voor de Fransche taal jaarwedde f 700. 6. Wordt aangeboden de Gemeenterekening van 1885. 7. Idem Rekening v. h. Burgerl. Armbe- stuur over 1885, beide rekeningen worden gesteld in handen der financieele com missi?. 8. Het bij brief van den Gemeente Ont- vanger in zake verwisseling van als borg- togt gestelde 4 pCt. nat. schuld in 3% pG't. nat. schuld, voorgestelde wordt goedgekeurd. 9. Brief van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in zake het post- en telegraafkantoor. Aan Burgemeester en Wethouders wordt opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent koop of hnur van een huis, en in de volgende vergadering een voorstel te doen. 10. Het verzoek van den heer J. Bolkestein, om eervol ontslag als gemeente-genees- heer. Wordt verleend, integaan 1 Aug. 1886 under dankbetuiging voor de aan de gemeente bewezen diensten en besloten tot oproeping van sollicitanten. 11. Een ontwerp-besluit tot af- en over- schrijving in de begrooting, dienst 1886 wordt goedgekeurd. 12. Wordt mededeeling gedaan van eene ver- zakking in het voetpad te Abenes, waarin zal worden voorzien. 13. Wordt door een der leden eenige policie diensten verzocht bij de Oude Wetering terwijl door een ander lid wordt opge- merkt dat de veldwachter Pit zicli aldaar niet te druk vertoond. Waarna de vergadering is gesloten. Uitslag der harddraverijen op Donderdag 29 Juli 1886 te Hoofddorp. H. F. Bultman, pikeur H. F. Bultman Jr., de Ruin, prijs; J. Kort, pikeur J. Kort, de Wisse; C. Dijt, pikeur D. Dijt lapie, le premie; C. D. Egberts, pikeur C. D. Egberts, Jans; D. Enthoven, pikeur D. Enthoven, Cato, 2e pre mie; Jb. lloodenburg, pikeur A Roodenburg, de Deugd, alien te Haarlemmermeer. Paarden van zessen klaar: H. Peters te Bonthuizen, pikeur A. v.d. Akker, Emma; J. J. Ran te Haarlemmermeer, pikeur A. N. Straathof, SnrlH. F. Bultman, de Ruin H. Dalenbejg te Schoorl, pikeur II. Dalenberg, Emma, premie; G. Stoop te Haarlemmermeer, pikeur C. Stoop Jr., Emma; J. de Vlieger te Haarlemmermeer, pikeur J. de Vlieger, David A. v. d. Akker re Hazerswoude, pikeur A. v. d. Akker, de Vogel, prijs; G. B. de Vaal te Haar lem, pikeur G. de Vaal, Wilhelmina Jan Jb. de Wijs te Zijpe, pikeur B. W. Schipper, Rosa H. F. Bultman te Haarlemmermeer, pikeur II. F. Bultman Jr., Jetske; C. Dijt te Haarlemmer meer, pikeur D. Dijt, Japie. VOLKSFEESTEN. Zakloopen door personen boven 12 jaren oud, 14 deelnemers le prijs B. Bakker, 2e prijs L. Thuis, 3e prijs C. Kroeren. Als voren door personen beneden 12 jaren oud, 16 deelnemers: le prijs P. Spigt, 2e prijs J. Koopman, 3e prijs W. Thuis. Wielerwedstrijd op eene rechte baan van 1000 meters, 8 deelnemers: le prijs D. Eggink Dz.t in 1 m. 58 s., 2e prijs S. Silver, in 2 m. 18 s. 3e prijs J. A. Kramer, in 2 m. 24 s. Stroophappen, 34 deelnemers: Winners P. Bakker en L. Overbeek. Broodjeshappen, 35 deelnemers: le prijs P. Bakker, 2e prijs C. van Weelden, 3e prijs II. Koopman, 4e prijs L. Overbeek. Turfrapen, 50 deelnemers: le prijs A. Doeswijk, 2e prijs P. Baten, 3e prijs M. Baten, 4e prijs D. Stokman. Tonzitten, 20 deelnemers: le prijs A. Doeswijk, 2e prijs H. Balk, 3e prijs J. Stravers, 4e prijs C. van Weelden. Het prachtige weder deed eene menigte inen- sciien herwaarts komen. Velen namen een kijkje bij de volksfeesten, die door ondervinding ge- leerd, beter zijn geslaagd dan in 't vorig jaar. Thans kon elk toeschouwer de spelen ongehin- derd zien. De prijzen der harddraverijen en van het wielrijden werden door den Heer Burge meester met eene gepaste toespraak aan de win ners overhandigd. Ongeregeldheden kwamen niet voor. J.l. Zaterdag is aan de Nieuwemeer een schippersknecht van den aardappelenschipper De Bruin van Katwijk, J. de Jong genaamd, oud 20 jaren, gedomicilieerd te Katwijk van een vaartuig gevallen en verdronken. Na drie uur zoekens is het lijk gevonden. Den 24 Juli j.l. waren op de Paardenmarkt te Hoofddorp aangevoerd 116 paarden, hitten en veulens. BURGERLIJKE STAND van 21 Juli tot 27 Juli. OndertrouwdD. Hogerwerf en A. de Gier; T. van den Berg en M. H. den Boer. GetrouwdGeene. GeborenGuurtje, dochter van J. Weij en E. Wortel; Gijsbert Evert Jan, zoon van G. Roza en W. van EgmondDirk en Johannes, zoons van J. W. Meijerink Meijer en W. Vet- man; Cornelia, dochter van P. van Merksteijn en G. van Limpt; Willem, zoon van K. Santi- fort en K. Bakker; Elisabeth, dochter van J. Scholten en A. v. d. Peet; Maria, dochter van P. Kroonenburg en G. JansenGrietje, dochter van D. Harting en A. Terlouw; Hester, dochter van H. Bood en J. Wittekoek; Dirkje, dochter van D. Kuin en M. v. d. Berg; Cornelis Wil- helmus, zoon van C. Lam boo en A. de Rooij; Jan, zoon van J. Gerritsen en G. van Geest; Wilhelmus Jozephus, zoon van M. H. Pompe en E. de Roij van Zuijdewijn; Willem, zoon van E. Struik en G. Vergeer; Martinus, zoon van M. Smit en J. Schonhage. Levenloos geboren1 kind van P. Bart en L. de Winter. OcerledenMaria, oud 4 maanden, dochter van W. Boere en G. Neefjes; Geertje, oud 4 jaar, dochter van A. v. d. Beek en E. van Drunen; Jacob, oud 3 maanden zoon van A. C. Gropne- woud en S. Jongejan; Pieter, oud 7 maanden, zoon van J. Kistemaker en G. Bijl; Cornelis, oud 25 jaar, zoon van A. de Jong en W. Colijn. ENGELAND. De conservatieve partij heeft de Regeertaak aanvaard, en Lord Salisbury is met zijn kabinet, gereed. De zamenstelling hiervan is als volgtgraaf Iddesleigh (lord Stafford Northcote) Minister van Buitenlandsche zaken; de Markies van Londonderry onder-koniug van Ierland; lord Randolph Churchill kanselier der schatkistlord Cranbrook, president van den Raad der koningin; Chaplain president van de local government boardStanhope president van het bureau voor koophandel; lord John Man ners minister van het postwezenPlanket minister van openbare werkensir Richard Webster procu- reur der Koninginlord Ashbourne lordkanselier van Ierland. Door de liberale partij, die onder presidium van lord Granville eene bijeenkomst hield, is besloten af te wachten wat de troonrede zal behelzen, alvorens over te gaan tot het vaststellen der te volgen gedragslijn. Alleon zal men voor de kredieten stemmen, dio eerlang door de Regeering zullen worden aange- vraagd. Lord Hartington, die aangezocht was deel van het nieuwe Ministerie nit te maken, heeft dit beslist geweigerd. Zelden is een politiek man, van zoo groote beteekenis, en die bovendien aangewezen was als de toekomstige leider zijner partij, zoo hopeloos te gronde gegaan als sir Charles Dilke. Een schandaal- proces, dat in de vorige week voor de tweede maal werd behandeld, en waarbij sir Dilke beschuldigcl werd van overspel met de vrouw van een hoofd- ambtenaar, Crawford, heeft de schuld van den gewezen Minister zoo goed als ontwijfelbaar gemaakt. De behandeling van dit proces, dat zelfs de staat- kunde op den achtergrond drong, en waarbij de schandaligste feiten en bijzonderheden aan het iicht kwamen, werd door honderden dames en heeren bijgewoond, en door de Engelsche bladen, tot stich- ting der jeugd, haarfijn medegedeeld. De kalmte, het cynisme waarmede de sohoone mevrouw Crawford ten aanhoore van een talrijk publiek in bijzonderheden mededeelde wat er alzoo tusschen haar en sir Charles Dilke was voorgevallen, de gemakkelijkheid waarmede zij zoo ter loops erkende o. a. met een zekeren kapitein Forster, die hier de rol van heureux gaillard speelde, eene minder onschuldige liaison gehad te hebben, de onbevaugenheid waaimede zij het heeren-publiek op de tribunes aanzag, moeten publiek, rechters en gensdarmen aan het blozen hebben gebracht! Hoewel sir Charles niet met name als de mede- pligtige aan het overspel wordt genoemd, kan er geen ander bedoeld worden dan hij. Er staat hem nu nog den weg open een aanklacht wegens laster tegen mevrouw Crawford in te dienen, of de kroon kan hem wegens het afleggen van valsche getuigeuis vervolgen. Er is dus alle kans dat er nog eens eene herhaling van deze stichtelijke geschiedenis voor de deur staat. Onder de kleine pachters (crofters) in Noord- Schotland zijn ernstige ongeregeldheden uitgebroken. Een oorlogschip met mariniers is van Plymouth derwaarts vertrokken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1