BINNENLAND. LANDB0UW. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEOWS en ADYERTENTIEBLAD. Onlusten te Amsterdam. Een arrestatie. FRANKRIJK. Yoor de Nederlanders, die op dat punt veel vaderlandsch gevoel bezitten, zal bet misschieu nangenaam zijn te vernemen, dat bij bet concours aan het Conservatoire National te Parijs, de eerste prijs behaald is door eene jonge dame van Nederlandscbe geboorte, mejuffrouw Cremer, eene leerlinge van Masset. Zij moet eene aria uit de Cid zoo buitengewoon mooi gezongen hebben, dat aan de toejuicbingen in het eerste kwartier geen einde kwam, en de ongelukkige candidaten die na liaar kwamen wel vooruit konden berekenen geen kans te hebben. In de politiek is er op dit oogenblik weinig of niets te doen. Eenige verwisselingen van gezanten, voiTa tout. SPANJE. De voornaamste gebeurtenis die te te vermelden valt, is de aanneming door de Kamer van Afgevaardigden van bet handels-verdrag met Engeland. Een aantal afgevaardigden onthieldt zich van stemming. In Engeland is de aanneming met groote vreugde begroetdaardoor tocb zal het den Engelschen, die tot beden voor verschillende artikelen, exceptioneele recbten te betilen hadden, mogelijk worden met de Duitscbe nijverheid in bet strijdperk te treden. AMERIKA. In de surp'us-quaestie is nog geen beslissing gevallen. Men verwacht dat bet cijfer der reserve van 100,000,000 op 135 a 140 mil- lioen zal worden gesteld. De financieele commissie uit den Senaat is verdaagd zonder besluit te nemen. In bet lluis van Afgevaardigden is een resolutie tot sluiting der zitting op 18 Juli aangenomen. Devvijl waarscbijnlijk de zaken nog niet zullen zijn afgedaan en de Senaat in de keuze van den datum moet iustemmen, zal waarscbijnlijk een latere datum worden gekozeu. De Senaat der Yereenigde Staten heeft de Oleo-Margarine wet met een amendement, waarbij bet inkomend recht op 2 dollarcents 5 cents per pond wordt vastgesteld, aangenomen. Men gelooft, dat bet Huis van Afgevaardigden zich daarmede zal vereenigen. Zes en twintig dooden en eenige tientallen ge- kwetsten. In Atjeb? Of in Ierland? Neen, geacbte lezeressen en lezers, in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Evenals olie op den langen duur door de best geslooten voegen beensijpelt en alles besmet waarmede het in aan raking komt, zpo ookbeeft de opruiende taal van eenige volksmenners, ten slotte bare uitwer- king niet gemist. Reeds maanden en maanden laug is men voort- gegaan door woord en scbrift de menigte op te mien tegen politie on justitie, baar aan te raden de wetten niet te eerbiedigen en zich zoo noodig met geweld tegen de opeubare macbt te verzetten. Weluu eindelijk is bet tot eene geweldige, onver- mijdelijke uitbarsting gekomen. De Jordaan is een buurt, bij iedereen bekend, al is het ook maar alleeu bij naam. De bewoners van die buurt badden zulk een naam van ordelijk- beid, van gezoorzaambeid aan de wet, dat bet scbijnt men ze in den regel maar aan zich zelven overliet on ze in hunne straten en stegen zoo ongeveer dedeu wat ze verkozen. Nu is het waar dat bij tocpassing van dit stelsel in alle buurten, er zelden of nooit sprake zou zijn van botsingen met de politie, maar even waar is het dat zulk een stelsel op den du ur in een geordende stad onhoudbaar is. Jongst- leden Zondag dan badden eenige Jordaan-bewoners afgesproken eens een pretje te hebben. Den vori- gen Zondag had men, ondanks de slechte tijden, ook al een pretje gehad, bestaande in zakloopen enz., en dit was door de politie, als vrij onschuldig, oogluikend toegestaan. Deze keer ecbter zou men zich onledig houden met «palingtrekken", een wreed vermaak, bierin bestaande dat over een gracbt een touw wordt ge- spannen, waaraan in het midden eene dikke paling onder de kieuwen wordt vastsremaakt, welke daarna door de daaronder doorvarende mededingers moet worden afgerukt, zoodat de kop aan het touw blijft zitten. De voor deze feestelijkheid gevraagde vergunning werd natuurlijk door den Burgemeester geweigerd, van welke weigering ecbter geen notitie werd ge- nomen, en Zondagmiddag begon bet spelletje. Spoedig kwameu een paar agenten van politie op- dagen die het spel verboden en toen aan dit bevel geen geboor werd gegeven, ging een der agenten versterking halen en maakte de andere bet touw los. Slecht bekwam het den ongelukkigeOnmid- delijk viel de woeste bende hem te lijf, sloeg en trapte hem, en wierp hem ten slotte in een kelder, waar bij een half uur later in hopeloozen toestand gevondeu werd. Iumiddels was de politie versterkt, ook van andere secties, en tracbtte zij de menigte uiteen te drijven, doch dit gelukte niet. Charges met 60 a 70 agenten mogten niet baten, zoodat de politie, die 18 ge- wonden telden, zich ten slotte moest terugtrekken in bet bureau op de Noordermarkt. Den volgenden Maandag, was bet spoedig te zien dat de dag niet rustig voorbij zoude gaan. De roode en zwarte vlaggen werden gehescheu. De straten werden opengebroken steenen als ammunitie verzameld, en toen het ten slotte tegen 4 uur tot eene botsing kwam, werd de politie met een hagelbui van steenen begroet en teruggedreven, terwijl het bureau op de Noordermarkt gevaar begon te loopen. Toen acbtte de burgemeester, de beer van Tien- boven, bet geraden de hulp der Militaire macbt in te roepen, die dan ook onmiddelijk werd verleend. Een eskadron van 80 huzaren en 200 man In- fanterie, welke macbt langzamerhand tot 500 man steeg, verscheuen op bet tooneel van den strijd. Intusschen bad het volk barricades van straatstee- nen opgericht en toen de troepen in de nauwe straten doordrongen werden zij met een regeu van steenen en andere projectielen begroet, terwijl er eenige scboten door de oproerlingen op de soldaten gelost werden. Aan de sommaties der officieren om van de barricades en uiteen te gaan, werd geen gevolg gegeven, en toen bet werpen met steenen voortging en eenige manscbappen gewond neerstorten, werd last gegeven tot vuren. Met bet eerste scbot werd de man die met een roode vlag op een barricade stond geveld; daarna volgden anderen. Het tooneel was ontzettend, vrouwen en manuen stormden met woeste kreten en ontbloote borst op de soldaten los, en scbreeuwden bun sarrend toe: „Vuur op Dit moest dan ook in verschillende straten nog eenige malen gebeuren voordat het volk zijn verzet opgaf. 's Avonds te acht uur telde men 14 dooden en 34 gewonden, van de burgers, terwijl een veertig a vijftigtal soldaten en agenten min of meer ernstig gewond waren. Van do gewonde burgers overledeu er den vol genden dag nog ettelijke, zoodat dit getal thans 26 liedraagt. Het getal der gewonden is niet met juistheid op te geven, omdat er verscheidene in de woningen zijn ingedragen. Onscbuldigen, zooals helaas bij zulk eene gele- genheid steeds gebeurt, en verdoolden, zijn gevallen als slachtoffers van volksmenners, die of bet on- weter.de volk gebruiken als voetstuk voor eigen verbeffing, of die ondanks alle raad en waarscbuwing aan buniie heillooze utopien omtrent gelijkheid blijven vastbouden. Met een enkele uitzondering is de rust niet meer verstoord. Een politie-agent die zich naar zijn post begaf, ontving Dingsdag onverwacht een slag met een knuppel in den nek, die den man voor dood deed nedervallen. De ellendeling die deze moord- aanslag pleegde is in hecbtenis. Verder hebben er een honderdtal arrestatien plaats gehadwaaronder die van een paar bekende colporteurs van Recht voor Allen. De begravenis der slachtoffers beeft gisteren plaats gehad, zonder dat zich eenig incident heeft voor- gedaan. Een van de leiders der sociaal-democraten, die door bun stelselmatig opruien verautwoordelijk ziju voor de ontzettende gebeurtenissen dezer week, scbijnt een stap te ver te ziju gegaan en is in heeh- genomen. Douderdag 11. tocb is Jan Anton Eortuijn, de bekende leider der sociaal-democraten, in zijue wouing in de Tuinstraat te Amsterdam in hecbtenis genomen, als verdacht van de misdaad door middel van gedrukte geschriften, verspreid op openbare plaatsen, de ingezetenen tot samenspanning te hebben opgezet. In dit ongeteekend strooibiljet, zonder naam van den drukker verspreid, werd bet geweld, Zondag 11. tegen de agenten van politie op de Lindengracht gebezigd, goedgekeurd. „Het was een verdiende kastijding voor de stokslagersbende", zegt bet ge- scbrift, dat vervolgens opruit tegen den burgemeester. Een aanbaling uit Recht voor Allen wordt gedaan iu de woorden: „Het is u genoeg gezegd, vereenigt u, in plaats van brood krijgt gij lood". Schandelijke beticbtingen worden uitgebracht tegen de militairen en bet volk wordt opgebitst zich te vereenigen tegen bet ruwe geweld Nader vernemen wij, dat Fortuijn reeds bekend beeft en naar de celgevangenis is overgebracbt. Na eene levendige discussie beeft de Tweede Kamer iu hare zitting van Vrijdag, 22 Juli, het ontwerp-adres van antwoord met 45 tegen 30 stemmen goedgekeurd. In de afdeelingen der Tweede Kamer zijn tot rapporteurs der grondwetsvoorstellen benoemd In de eerste groep de beeren Borgesius, Van Delden, Van der Linden, De Bruyn Kops, W. van Dedem in de tweede de heeren Van der Loeff, Ruvs, Van der Sleijden, De Bruyn Kops, W. Van Dedem en in de derde, de beeren Van der Feltz, Van Baar, Kielstra, Van Osseubrugge en De Meyier. Volgens bij de regeering iugekomen bericbt zal iu Mei van het volgende jaar te Newcastle o/Tyne eene internationale tentoonstelling op het gebied van bet mijnwezen, do werktuigkunde en de nijverheid gehouden worden. Zij die aan deze tentoonstelling wenschen deel te nemen, moeten daarvan voor 1 Oct. e. k. nau- gifte doen bij den secretaris van het uitvoerend comite te Newcastle o/Tyne. Tot bet verkrijgen van nadere inlichtingen worden belanghebbenden verwezen naar de Nederlandscbe maatscbappij tot bevordering van nijverheid te Haarlem, aan welke de bescheiden omtrent deze tentoonstelling zijn toegezonden. Boor de Westdeutscher Verein fiir Kolonisa- tion und Export is een in het Duitsch te stellen prijsvraag uitgescbreven nl. een Historisch overzicbt van de burgerrechtelijke, ad- ministratieve en financieele ontwikkeling der Neder- landscb-Oostindiscbe Compagnie". De N. R. CI. kan hieromtrent nog bet volgende melden: Er wordt uitgeloofd een bedrag van 3000 mark. De antwoorden mogeu in geen geval meer dan 20 vel druks octavo formaat beslaan. Zij moeten ziju voorzien van een motto, benevens een verzegeld couvert, geteekend met hetzelfde mottoen inhoudende den naam en het adres van den schrijver. De in- zending kan tot 31 October 1887 geschiedcn bij den voorzitter, E. Fabri, dr. tbeol., te Godesberg. De geschriften, waaraan eene premie wordt toegekend, worden eigendom der genoemde vereeniging. De jury bestaat uit de heeren: dr. E. Fabri, te Godes berg, Kommerzienrath Friedericbs, te Remscheid; Regierungsrath dr. G. Konigs, te Dusseldorf; prof, dr. F. Ratzel, te Munchen, en prof. dr. J. Rein, te Bonn. Het is geen fijn, maar wel een vroolijk gezelscbap, dat de directie van bet Panopticum, naar een scbetsje van den beer Justus van Maurik Jr., thans in een harer zalen beeft tentoongesteld. In zijn „Pinkster- blommen" vertelt de beer Van Maurik de lotge- vallen van een vroolijk gezelscbap, die „den pot gaat verteren" in een „Jan pleizier"; en die „Jan plei- zier", mitsgaders het gezelscbap, is nu in het Pan opticum in beeld gebracbt. Het is een open wagentje, bespannen met twee rossinanten, dat voor de berberg n Be Ster" op de Nieuwmark in den vroegen morgen stilboudt. De dames hebben hare veelkleurige mutsen opgezet en bare beste japonnen aangetrokken, ja een barer beeft zich zelfs getooid met een crinoline, die wegens de beperkte ruimte van bet rijtuig moet worden uitgetrokken, wat aan twee kerels, wnarvan de een mottig en de andere mank is, gelegenheid geeft, het bekende lied van Sara, wier rok afzakte, op te halen. Al de personen te beschrijven, met al hunne eigenaardigbedeu, limine gezicbten, welke type zijn, gaat buiten ous bestck. Genoeg zij ge zegd, dat ,/Pinksterblommen" een der welgeslaagste groepen is van bet geheele Panopticum, dat zij zoowel den beer J. Linse, die de scbet ontwierp, den heer P. Koch, die de beelden boetseerde, als den beeren Heide en Stevens, die den achtergrond de Nieuwmarkt met baar waag en de berberg „De Ster" scbilderden, eer aandoet. De fabriek van den beer J. Prins, te Wor- merveer (stoomolieslagerij „l)e Liefde"), is op 23 dezer voor bet eerst met electriscb gloeilicht ver- licbt. De proef mag uitnemend geslaagd beeten. De aauleg, door de beeren Mijnsseu Co. te Amsterdam gemaakt, is voor 70 Edison A lampen van 16 kaarsen lichtsterkte. Deze fabriek is nu reeds de vijfde, die door hen met electriscb-licht, in de Zaanstreek alleen, werd voorzien. Zooals uit bet in een vorig nommer opge- nomen verslag der Ned. Ind. Gasmaatschappij bleek, bleef voor aandeelhouders een dividend van 9^ pCt. beschikbaar. In de te Rotterdam gehouden algemeene verga- dering, waar 215 aandeelen, uitbrengende 39 stem- men, waren vertegenwoordigd, werden de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd. Tot commissaris in plaats van den heer B. F. Tanks, die aan de beurt van aftreding was, werd verkozen de beer C. A. E. Van Lede. De inschrijvingen uit Nederland op de nieuwe obligatieu van de Compagnie Universelle du Canal interoceanique de Panama worden bij de beeren Wertbeim Gompertz te Amsterdam aangenomen. Uit Edam schrijft men: De landbouw-ten- toonstelling, die in de laatste dagen van Augus tus alhier zal gehouden worden, belooft in de hoogste mate belangrijk te zijn. Ongeveer 100 stapels kaas zullen o. a. worden ingezonden. De eerste en eereprijs voor dit nummer van het programma bestaat in een gouden medaille en f 100, uitgeloofd door de stad Edam. Boven- dien zijn nog negen prijzen voor inzendingen van kaas bestemd. Een hoogstbelangrijk nummer is ook de in- zending van runderen, die de vetrijkste melk geven, te beoordeelen naar het apparaat van prof. Eoxhlet te Munchen. Uit den Alblasserwaard schrijft men: De kersenpluk is afgeloopen; door het gunetige weder en de hooge marktprijzen hebben de pachters goede zaken gemaakt, het hooi is zoo goed als binnen, ook hiermede is 't zoo voor- spoedig mogelijk gegaan, zoodat er overvloed van hooi van uitmuntende hoedanigheid is; zachtjes aan zal nu de koorenoogst aanvangen, de granen en aardappelen staan bijna zonder uitzondering uitstekend te velde, behalve en kele soorten zijn hier bijna geen appelen en ook geen peren, doch okkernoten zooveel te meer; pruimen en andere steenvruchten beloven mede geen ruime opbrengst; dooreengenomen kan echter de toestand van landbouw en veeteelt hier zeer gunstig worden genoemd. I it Randwijk en omstreken wordt geineldj In de Betuwe zijn in de laatsie dagen duizen- den H. L. noten naar Engeland verzonden, in onrijpen toestand met den bitteren bolster er om, tegen 3 a 4 per H. L. Er zijn in dit jaar buitengewoon veel noten, zoodat in deze streken voor tounen gouds aan noten zijn uitgevoerd. De hooioogst (1 snede) is in Friesland voor dit jaar weer afgeloopen. De opbrengst was buitengewoon. De handel in hooi is tamelijk levendig. De prijzen varieeren van 24 a 30 per 1000 KG. De huurders van hooilanden maken goede zaken. Naar men uit de Lingestreken meldt, staat het met de veldgewassen over't geheel gunstig. De tarwe vooral is uitmuntcnd gegroeid pracli- tige aren en stevige haltnen. De rogge staat op menigen akker vrij dun, maar over stengel en aar valt niet te klagen. Ook haver en garst laten niet veel te wenschen over. Alleen paarden- boonen en erwten zullen weinig opbrengen, met uitzondering van eenige goede stukken. De beet- wortels zijn niet overal even gunstig, maar zul len toch een voordeelig beschot opleveren, daar ze in de laatste dagen door het vochtige weer j veel bijgekomen zijn. Ook de aardappelen belo ven een goede opbrengst, uitgenomen daar, waar ze op hooge, gronden geteeld zijn. In vroege soorten is veel handel. Iedere boer tracht ze van de hand te zetten, daar de gevreesde ziekte zich begint te vertooneti, gelukkig niet zoozeer in de knol als wel in het loof. De prijs, welke voor de kralen besteed wordt, is nu f 1,35 per IIL. I In Drente wordt den laatsten tijd met goed gevolg van brandnetels gebruik gemaakt als groenvoeder voor de varkens. Brandnetels wor den daar in voldoende hoeveelbeid op elk land- bouwersheem gevonden, die vroeger als zonder waarde werden vernietisrd. Daar de wortels dezer plant zeer diep in den .grond uitschieten en zelfs onder puinhopen het weligst tieren, waren j zij vroeger moeilijk te verwijderen. Door het j afstroopen van blad en zaad van den stengel gaan zij echter meer achteruit, dan door uitgra- ving der worteis. De aarJappelziekte, voor eenige dagen in Eriesland, Groningeu en Drente uitgebroken, breidt zich nog steeds uit, waarvoor het vochtige weder, gepaard met warmte zeer nadeelig werkt. j Hoopte men, dat de ziekte zich eerst tot het j loof zou bepalen, dit wordt door de aangetaste aardappelen allerwege niet bewaarheid. De op brengst is vrij groot, terwijl de hoedanigheid zeer te roemen valt, met uitzondering van die, welke voor het rijp zijn uit den grond gehaald j worden. Naar men uit Wageningen meldt is in de regeling der feesten bij gelegenheid van het tien- jarig bestaan der Rijkslanpbouwschool eene wij- ziging gebracht. De feestelijkheden zijn thans bepaald op 8 en 9 Sept. en de rijtoer op Vrijdag 10 Sept. De regelingscommissie is thans met haar pro gramma gereed en heeft de oudlcerlingen, die vrijen toegang hebben tot alle feestelijkheden, met uitzondering van gemeenschappelijken maaltijd en rijtoer, tot deelneming uitgenoodigd. De gecostumeerde optocht wordt gehouden op

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 2