RECHTZAKEN. KERKELIJKE BERICHTEN. GEMENGDE BERICHTEN. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Donderdag 9 Sept.,'s nam. 1 uur. Deconcerten enz. worden gehouden in Junshoff, terwijl naar men verwacht, het contrafeest van de burgerij bij het botel op den Wageningschen Berg zal hebben. Men maakt thans botanische Parasols, zoo- danig ingericht dat, wanneer men op een veer drukt, een scherpe sterke schaar er van boven uitspringt, waarmede men dan bloemen kan afknippen, die anders buiten het bereik zouden zijn of zich ongenaakbaar in scherpe doornhagen verbergen. Waar blijven nu de botanische wandelstokken Het Hof te Amsterdam veroordeelde de be- kende inbrekers op Klein-Berkenrode tot de volgende straffen Van Batura 2 jaar eel, Damen 1 jaar eel en Kollaard tot 3 jaren correctie. Twee personen, een ladingmeester en een aan- nemersbaas, stonden 15 Juni 11. voor de arron- dissements-rech'bank tereeht ter zake datzijop M oensdag 24 Maart 1886, terwijl zij tegen geriot van een vastgesteld loon in dienst der Hollandsche Stoombootmaatschappij waren, te zamen en in vereeniging met elkander ten nadeele van genoemde maatschappij uit een harer loodsen •op de Handelskade arglistig hebben weggenomen •een drietal zakken met lijnzaad. Dat althans de 2de bekl. die zakken met inhoud, wetende dat zij door diefstal door den lsten bekl. waren verkregen, van dezen heeft overgenomen en ver- voerd naar den koopman Vonck in de Foelie- dwarsstraat, alwaar hij ze verkocht heeft en de opbrengst geheel of gedeeltelijk heeft geuoten, mitsdien die goederen heeft geheeld. De officier bij die rechtbank requireerde een gevangenisstraf voor den tijd van 183 dagen, terwijl de recht bank hen bij vonnis dd. 22 Juni 11. veroordeelde, den lsten bekl. tot 1-5 maanden, den 2de tot 1 jaar cel. h Die zaak werd in appel behandeld. 2 getuigen a decharge waren gedagvaard. De adv.-gen. rnr. Op ten Noort meende, dat, met het oog op art. 24 jo. art, 206 Strafv. Let vonnis der Rechtbank moest worden vernie- tigd, doch requireerde ^voox beiden een jaar cel. Mr. Bud. Benjamins, verdediger van den ladingmeester, meende dat het-bewijs niet wettig geleverd was; immers het zoogenaamde aanveegsel Ned. Berv. Gerneente. Beroepente Gameren J M. H. G. Wolf te Hurwenen; te Botterdam, ter voorziening in de beide vacatures H. Malcomesius te Maassluis en J. Vonk te Dalfsen; te Bidderkerk A. II. De Klerck te Weesp; te Oud-Loosdrecht M. J. llouman te De Meernte Elburg C. J. Leen- mans te Barneveld; te Genemuiden A. Van Veeloo te Klundert; te Wemeldinge S. Falma te Zever.bergen. Aangenomen: naar Hoogwoud H. v. d. Hoe- ven te St.-Maarten en Valkoog. Bedankt: voor Oldebroek door G. Van Goor te Bunschoten (cl. Amersfoort); voor Haarloo •door E. Iiopster te Welsum; voor Makkum en Kornwerd door J. H. F. Gangel te Aalten; voor Tolen door J. H. M. G. Wolf te Hurwenen. Christ. Geref. Gerneente. Beroepen te Ouderkerk aan den Amstel A. De Vlieg te Noordwijk aan Zee; te Monster J. H. Landwehr cand. Aangenomennaar Dordrecht door H. G. De Jonge te Enkhuizen. Hoopsgez. Gerneente. Aangenomen: naar Ilolwerd en Blija door A. Cl. Leenderts emer. pred. te Veenwouden. Evang. Luth. Kerlc. Beroepen: te Botterdam J. A. Helwig te 's—11 age. werd als loon gebruikt voor de bediendenbekl. nu wist niet dat in die zakken zich lijnzaad bevondt; hi; meende dit te mogen vcrkoopen. Ook is volgens pleiter de qualificatie niet juist. Volgens hem is het misbruik van vertrouwen en niet diefstal door een loonbediende. Op dien grond coneludeerde hij tot vrijspraak. Mr. D. Simons, voor den tweeden bekl. op- tredende, meende dat de kwade trouw niet be- wezen was. Zijn client toch had een vorigen keer van den heer J. de verzekering gekregen dat dat aanveegsel ten behoeve der bedienden mocht verkocht worden. Daaruit had bekl. afgeleid, dat hij 't nu ook mocht doen. Uit Nijmegen schrijft men dd. 25 Juli: De commissaris van politic te Nijmegen is gisteren, vergezeld van een lid der tirma A. Noorduijn Zoon, naar Patijs vertrokken, ten- einde de uitlevering van den aldaar gearre- steerden D. van der Steen te bewerken en hem gevankelijk naar Nederland terug te voeren. De korporaal Gulikers van het 5e regt. inf. te Nijmegen, die ook op den 26enJunijl. met Van der Steen verdween, en met dezen de f 14300 opmaakte, is voor zooverre heden be- kend, nog niet gevonden. De tweede makker van V. d. Steen is niet, zooals de Figaro meldt, te Coblenz gearresteerd, maar is reeds op den tweeden dag van de ondernomen reis uit eigen beweging terugge- keerd, toen het hem duidelijk was geworden op welke wijze V. d. Steen, die hem tot een reisje langs den Bijn had uitgenoodigd, in het bezit van geld was gekomen. De commissaris van politie der 3e afdeeling te Rotterdam, verzoekt opsporing en aanhouding van Hendrik Hesta, otigeveer 26 jaren oud, geb. te Amsterdam, inspecteur eener levensver- zekeringmaatschappij. Hij wordt verdacht zich in die hoedanigheid schuldig gemaakt te hebben aan diefstal van een bedrag van 4S2.75. Zijn signalement is als volgt: lengte ongeveer 1.6 meter, aangezicht rond, kleur bleek, liaar zeer kort, wenkbrauwen en knevel blond, voor- hoofd, neus en mond gewoon. Hij loopt eenig- zins sclieef, zijn kleeding bestaat uit een don- kerblauwe colbert, geruite broek, bruine phantasie hoed en bottines. Hij draagt veelal een wandel- stok van geel riet met knobbels en aan den vinger een ring met gekleurde steen. In Leiden, de stad van de hartstochtelijke hengelaars, doen zich nu en dan voor het kan- tongerecht //belangrij'ke" vischquaesties voor. Zoo was dezer dagen daar zekere Chr. S., wonende te Hoogeveen, beschuldigd, dat hij met het z. g. //lepeltje" aan het visschen was geweest. S., een 15-jarige schipperszoon, had nl. op de Zijl bii Leiden in een vaartuigje, waarvan aan de achterzijde genoemd voorwerp was be- vestigd, heen en weer gevaren, waardoor dat lepeltje (een blinkend voorwerp van zink of zoo iets) steeds in beweging was, zoodat de visschen er op afkwamen. Een veldwachter zat daar toevallig op een ander vaartuig, kreeg de ver- boden vischmethode in het oog en kon het over- tuigingsstuk ophalen. Nu was het volgens den Leidschen kantonrechter de vraag: heeft de jongen, die beneden de jaren is, gehandeld met oordeel des onderscheids? Daar de knaap niet zelf ter terechtzitting aanwezig was, moest dit blijken uit de verklaringen des veldwachters, die zeide, dat de jongen hem gezegd had niet te weten, dat hij te Leiden met geen lepeltje mocht visschen, want te Hoogeveen, waar hij thuis behoorde, deden ze het allemaal, en op de opmerking, dat hij zich in gepacht visch- water bevond, had hij gezegd, dat //Spaargaren hem niets aanging Lit een en ander maakte de ambtenaar vail het 0. M. op, dat niet be- wezen was, dat de jongen gehandeld had met oordeel des onder6cbeids en coneludeerde hij tot vrijspraak. In de 11. Woensdag gehouden raadsvergade- ring van Vucht, werd, naar aan de N. R. Cl. wordt geschreven, een voorstel van: den burge- meester, om ter verbetering van de brandblusch- middelen, waarvan de onvoldoendheid bij den jongsten brand ten volste was gebleken, eene nieuwe brandspuit aan te sebaffen, met alge- meene stemmen verworpen, daar zulk eene uit- gaaf, volgens het oordeel van de raadsleden, alleen zou zijn in het belang van de assurantie- maatschappijen Een concert in de schoot der aarde had Woens- dagnamiddag jl. te "Valkenburg (Limburg) plaats. De vereeniging Ilet Geuldal aldaar, welke geene moeite spaart om het den vreemden zoo aange- naam mogelijk te maken, had zulk een feest op touw gezet en heeft hare pogingen ruim- schoots beloond gezien. Talrijk was de menigte, welke voorafgegaan door Gulpen's harmonie, de onderaardsclie gangen van den Blokberg bezocht en het leverde een eigenaardig schouwspel op, als men den stoet, welke van lantarens en bal- lons voorzien was, in de mergelgroeven zag voorbij trek ken. Te Assendelft is liet ziekenhuis afgebrand. Er waren, zegt het bericht, geen lijders in; verder heet het, dat het diende tot bewaarplaats van kachels en geheel onbewoond was. Hoe is er dan brand ontstaan zou men allicht vragen. De eenige verklaring schijnt, dat een van de kachels nog niet goed uit was, toen ze na de wintercampagne daar geplaatst werd. ArnhCt.) In den naclit van Vrijdag op Zaterdag is te 's-Gravenhage inbraak gepleegd in het cafe //Het Gouden Hoofd", voor den dader of de daders echter met weinig succes. Nadat het cafe te 2 uur gesloten was, be- gaven de bewoners zich te kwart voor drie uur ter ruste op de derde verdieping. Des morgens vond men de lade der toonbank voor het buffet opengebroken en daaruit verdwer.en een revolver met een doosje met 50 patronen, benevens onge veer 70 cents aan zilvergeld. Ook de num- merplaatjes der bedienden waren verdwenen. Als een bijzonderheid zij gemeld, dat in den regel onder den muur, die door den dief of de dieven overgeklommen is, een hond waakt, waarvoor men eerbied mag hebben, doch juist dezen nacht was het dier niet in den tuin ge- laten, omdat een der buren van den eigenaar ziek was en het blaffen dezen hinderde. Door onvoorzichtigheid heeft een 15-jarige knaap te Krabbendijke een zijner speelmakkers, een jaar ouder dan hij, gedood. Ineeneloods, waar beiden zich vermaakten, zag eerstgenoemde een revolver liggen; voor de grap legde hij op zijn kameraad aan, haalde, niet wetende dat het wapen geladen was, den haan over, met het gevolg dat de jongen een kogel in het hoofd ontving en aood neerviel. Men zal zich lierinneren, dat eenige maanden geleden de prefect Barreme in de nabijheid van Parijs in den trein werd vermoord. Alle naspo- ringen naar den moordenaar schenen tot dusver vruchteloos, maar brachten toch werkelijk de politie op het spoor. Een der Parijsche bladen meldt zelfs, dat de moordenaar reeds is gevat. Dit is echter niet het gevalten minste volgens de Figaro, die als zeker mededeelt, dat nog geen arrestatie heeft plaats gehad. Wei verzekert het blad dat een nieuw spoor is gevonden, hetwelk volgens den heer Eeron, rechter van instructie te Versailles, misschien tot de inhechtenisneming van den dader zal leiden. Het komt er slechts op aan om uit te maken of het signalement van den persoon, dien men op den dag van den moord in den trein en aan het station te Parijs en te Mantes heeft gezien, overeenkomt met het uiterlijk van den persoon, dien de detectives hebben opgespoord en in het oog houden. Ten einde dit uit te maken, zijn alle personen die den man zagen, voor den rechter van instructie te Versailles ontboden. Uit St. John's, Newfoundland, wordt nog ge meld, dat het getal Indianen en Eskimo's, die in Labrador van honger zijn omgekomen, ge- schat wordt op drie duizend vijfhonderd. De koude is daar zeer vinnig en den 20 Juli werd de streek door een verschrikkelijken sneeuwstorm geteisterd, die twee dagen aanhield. A1 de be- richten betreffende den nood der bevolking worden ten voile bevestigd. Er is geen kaus dat zij in staat zullen zijn zich voedsel te verschaffen, want de visscherijen zijn mislukt. Door den sneeuwstorm zijn alle wegen ge- stremd. Daardoor zijn 10,000 tot 15,000 per sonen van de gemeenschap met het overige des lands afgesloten en worden door den hongerdood bedreigd. Een groot aantal ijsbeeren zijn door gebrek naar het zuiden gpdreven en loopen het land af. De strenge koude is het gevolg van het poolijs, dat zich aan de kust heeft samengepakt. De winter begint over een paar maanden en er schijnt geen kans, dat het ijs nog voor dien tijd verdwijut. De gezagvoerders van walvisch-booten brachten de tijding, dat de Hudson Baai-Slraai opnieuw is bevroren of althans is gevuld met ijsschotsen, die nu 66n vaste ijsmissa vorinen. De strenge koude strekt zich niet verder uit dan 200 mijlen van de kust. Sarah Bernhardt vertoeft op liaar kunstreis door Amerika op het oogenblik te Rio Janeiro. Tot het gezelschap, dat liaar begeleidde, behoort ook een zekere dame Noirmont. Gedurende de repetitie van Adrienne Lecouvreur ontstond or geschil tusschen beide dames, dat tot een heftige woordenwisseling aanleiding gaf. Eindelijk liep de twist zoo hoog, dat mad. Sarah Bernhardt weer haar toevlucht nam tot de rijzweep en de haar weerbarstige kunstenares een geduchte tuchtiging toediende. Het gevolg was dat Sarah voor den rechter werd gedaagd en, naar men beweert, met' gevangenisstraf werd gestratt. Aldus luidt het verhaal, dat den heer Sarcey door Sarah's impressario is medegedeeld.j Tegen de tournure. De Nordh. Zeit. schrijft: //De tegenwoordige tijd vodr den oogst is in onze streek de tijd der schuttersfeesten in stad en land. Naar schijven, een- en tweekoppige adelaars, enz. enz. wordt geschoten, maar zeker geheel nieuw en origineel is het wit, waarnaar de schutters van het naburige dorp Rottleberode geschoten hebben: naar de tournure eener met een waaier gewapende modedame, welke op een houten sellijf geschilderd was. Op de breede en dikke tournure was de schijf afgebeeld, met het bijschrift: uDie hdssliche Mode hringt heut zu lode, der Schutzeulund Roltlelerode //Mijnbeer, zou u mij even wat vuur willen geven", vraagt iemand, die blijkbaar haast schijnt te hebben en niet oplet dat de persoon, tot wien hij de vraag richt, met eene dame wandelt. De heer reikt de sigaar over. Terwijl de dame eenige schreden doorloopt, zegt hijt Is eigen- lijk niet beleefd vuur te vragen aan iemand, die met een dame wandelt". De ander neemt bedaafd vuur, en de sigaar met beleefden groet teruggevende, voegt hij er bij//Men stelt zich aan dergelijke onbeleefd- heden bloot, als men zoo lornp is te rooken, wanneer men met eene dame loopt. Dank u'T Uit Rotterdam wordt d.d. 28 Juli gemeld: Een hevige brand is heden nacht nitge- broken in de lading van eene op de rivier voor den wal liggende ijzereu bark, genaamd F. II. Von Lindern en bestemd naar Java. De stuk- goederen waarmede het schip geladen was, be- stonden bijna uitsluitend uit licht branbare stof- fen, o. a. uit Listen met lucifers, teer, briquet- ten, garen enz. In de lucifers schijnt de brand ontstaan te zijn, die reeds vergevorderd was, toen hij ontdekt werd Drijvende en rijdende stoomspuiten, benevens tal van handspuiten, hebben zich met de blus- sching bezig gehouden. Er werd eene ontzet- tende massa water in het schip gebracht. Eerst na vier uur werken, was de brandweer de vlam- Iff,!

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3