VALK DE BUSSY. Donkere Gaard 1451146. UTRECHT. JERCUUR'-STOOMDRUKKERIJ. om Kisten en Pakken te merken. OMNIBUS. ADVERTENTIEN. SNELLE AFLEVERING. Koper en Zink van 5 tot 100 millimeters, van f 0.25 tot f 3.20. Catalogus wordt op franco aanvrage direct toegezonaen. ]ferzoeke kasaanwijzing of Remise bij bestelhng inclusief scheepsonkosten naar gissing. WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en ADVERTEXTIEBLAD. ROKIN 60, AMSTERDAM. Boomscharen met lange heften f3.50. Handzagen, tevens hak- en snoeimessen f 3.30. Schuiftrappen f 12.00. Rijtuigwippen f 7.00. men meester. De lading is voor verreweg het grootste gedeelte of door het vuur, of door het water vernield, en ook het schip zelf heeft zeer veel geleden. Dinsdagmiddag begaven zich twee knechten van den vrachtschipper K. Stouthandel. te Oust- zaan, met hun vaartig huiswaarts, toen door het onverhoeds omslaan van het zeil een hun- ner B. Van Koord, overboord sloeg, met het ongelukkig gevolg, dat hij eenige oogenblikken daarna leveuloos werd opgehaald. De overledene, een oppassend huisvader, laat eene weduwe met eenige kinderen achter. Een belangrijke verkooping van paarden wekt thans te Parijs zeer de aandacbt. De prachtige dieren in de stallen te Chantilly, welke de prins ran Conde heeft laten bouwen, worden onder de hamer gebracht, daar de hertog van Aumale, de eigenaar, ten tweeden male zich gedwongen zag zijn vaderland te verlaten. Die stallrn zijn wereldberoemdaan bet hoofdgebouw der stoeterij is de historische bijzonderheid verhouden, dat het in een feestzaal herschapen was, toen de Czaar van Rusland den eigenaar met een bezoek vereerde. De hooge prijzen voor de jacht- en renpaarden besteed, strekken ten bewijze van de buitengemeene sympalhie met den vorstelijken balling, daar velen een gedachtenis van hem wilden bezitten. De bestede prijzen waren veel hooger dan de verkooper had kunnen verwachten. Een kastanje- bruine merrie bracht ruim f 1100 op; voor eene andere werd /1350 betaald; de beroemde Romeo gold/1300; Portugal, dat op de laatste jachtpartij bereden werd door de hertog van Braganza, kwam voor f2110 in het bezit van den heer De Moulins. Maarschalk de Mac Mahon werd de eigenaar van Chloe, welke hij bereed, toen hij eens de gast was van den hertog van Aumale. Britannicus, een oud strijdros, waarop de hertog zat, toen hij te Besancon comman- deerde en generaal Boulanger, thans minister van oorlog, onder zijn bevelen stond, werd voor /'10S0 geveild. Voor een paar zwarte ponies betaalde de heer Goldschmidt ^"2150. De vijf- en-twintig oude paarden, die verkocht werden, brachten te zamen /29,100 op en deopbrengst van den verkoop van 53 oude honden was 2125. Omtrent de schipbreuk van de Lyce-Moon, welk stoomschip, ruim een maand geleden, bij Kaap Howe, (de Zuid-oostpunt van Nieuw Hol land), verging, wordt het volgende nader be- richt. Tien minuten nadat het schip op de nood- lottige klip had gestooten, spleet het in tweeen. Het achtergedeelte bleef op de klip vastzitten, maar het voorgedeelte dreef naar de kust, ter- wijl de golven er woest overheen sloegen. De voormast werd weggeslagen, maar de vier man- men, die er op waren, kwamen behouden aan land, en hielpen later mede bij het redden van de overigen op het voorgedeelte. Dit geschiedde door middel van een touw, dat men aan boord had vastgemaakt. Al de salonpassagiers en de bemanning op dat gedeelte van het schip wer den gered, met uitzondering van een meisje, dat bij de pogingen tot redding verdronk, en een jonkman, die van uitputting stierf. Het was niet mogelijk hun, die op het achter gedeelte van het schip waren, ter hulp te koinen. De zee was zoo onstuimig, dat de rots waarop het vast zat, niet te genaken was. Bij het aanbreken van den dag was dat stuk van het wrak verdwenen en waren alien die er op waren (ongeveer zeventig menschen) in de golven om- gekomen. De uitkomst van een ingesteld onderzoek was, dat er groote nalatigheid had plaats gehad, en de derde officier, die op het oogenblik van de ramp met de leiding van het schip belast was geweest, werd wegens manslag in hechtenis ge- nomen. Kolonel (zeer slecht van gezicht, maar het niet willende weten)//Huzaar! jaag dien hond de stal uit!" Huzaar-. //Dat is een emmer kornel 1" Kolonel-. //Een emmer? zoo?! nu dan heeft de hond er achter gezeten." Hisloriscl TrompelterZie je, Lina, dat je geen ver- keering wilt hebben met een gemeen soldaat, kan ik me begrijpen, maar met een trompetter Lina: Dank je weleen zoen van 'n trom petter smaakt altijd zoo koperachtig; ik ken dat. Dubbelzinnig. A. (die zijn vriend in eene kleine stad een bezoek komt brengen)En ik hoor, jelui hebt het zoo goed getroffen met den nieuwen dok- ter B.: 0, uitstekendSinds hij hier is zijn de zieken als uitgestorven. Getroefd. Bankier (tot een boekhandelaar die hem schriftelijk verzocht heeft oin betaling der reke- ningen van twee vorige jaren, omdat hij zijn handel opheft): Ik neem het u hoogst kwahjk, dat u rnij om betaling durft rnanen Boekhandelaar: Maar mijnheer, ik ga hier eerlang van daan, en zou gaarne voor dien tijd, mijne zaken regelen. Bankier: Ik ben dat niet gewoon, mijnheer Boekhandelaar: In niv vak gebeurt dit ook zelden, maar in 't mijne vrij algemeen, mijn heer. His/orisch Militaire eerbied. Officier van gezondheid: //Komaan, ganw wat, je mot gekeurd worden kleed je uit." Soldaat, gaat zitten en steekt den officier zijn log been toe: Best trek me laars maar even uit." De oprechte waarheid. //Toe meneer, een kleinigheidje; mijne goede moeder is al jaren dood en anders moet ik van gebrek omkomen. z/Daar heb je een stuiver. Wat ga je daarvoor nil koopen 0, daarvan krijg ik nietsdat moet ik aan moeder geven, anders krijg ik slaag." //En je moeder is dood, rekel." //Nou ja, dat was mijn echte moeder, maar vader heeft dadelijk een andere vrouw genomen." Galantekie. //Geloof me, lieve Adolf, al wordt men ook zelf een weinigje ouder, het hart blijft toch altijd jong." Ja lieve niclit, dat kan best mogelijk wezen maar van het hart ziet men zoo weinig Beleefd. Van BulderenLompe vlegel, om me zoo op me'n eksteroogen te trappen Bloemzoet: Ik vraag u beleefd verschooning, mijnheer, ik deed het zonder opzetik wist niet eens dat u eksteroogen hadt. Altijd piekfijv. A.: Wat 'n brandje van nacht, he? Je bent er toch zeker ook bij geweest? B.Keen, ik was wel op, maar ik kon in't donker mijn boordje niet vastkrijgen, en zoo moest 'k wel thuis blijven. GEVESTIGD IN HET GEBOCfV: „De Zeven Kerfcen van Rome" Deze D r u k ke r ij is hoofdzakelijk ingericht voor SPECIALITEIT voor Beursberichten, Han- (lelscirculaires, Terslagen van Maatscliap- pyen, Catalogussen, Pryslysten, Bestekken, enz., waarvau ook desverkiezende de verzending wordt waargenomen. •UitiC/l.S Cj-fc Sloping van krachten. Als het gestel zwak is en de zenuwen verslapt zijn, dan is het zeker dat daaruit ziekfe voorspruit, tenzij men tot zuiverende en versterkende mid- delen den toevlugt neme, ten einde het dreigende kwaad af te wenden. In zulke gevallen kan geene behandeling deze uitmunteude pillen evenarengeen ander plan kan gevolgd worden, dat zoo goed werkt, ter uitwerping van alle onzuiverheden nit het bloed, zonder het gestel te drukken of te1 verzwakken. Hollowny's Pillen versterkeu de maag en regelen de lever zoozeer, dat zij de spijsverte- rings vermogens verhoogen en daardoor nieuwo krachten daarstellen. Dit is de reden waarom Holloway's Pillen hunne tegenwoordige reputatie hebben verkregen, waarom zij door de geheele wereld als eene nieuwe bron van leven en kraclt zijn geprezen geworden. Doosjes Pillen en Potjes Zalf 0.80, 1.85, 3.— 6.75, 13.50, 25.00 zijn op f r a n c o aan vraag A comptant te bekomen bij ALLE APOTHEKERS in Holland-, als- mede in HOLLOWAY'S ETABLISSEMENT, te London, 533 Oxford Street. ALPHABETTEN en KOMMERS (Zie de Indische Mercuur, N®. 6,1881). PapStOelen I 7.UU. tlA/ercuur"-Stoomdrukkerij, Rokin 60 Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 4