HAAltLKMM EiiMEKIi. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bii iit Numer Mint een Bpepel. 27e Jaargang No. 37. Zaterdag 11 September 1886. VAN Aan Landbou^, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEN. BUITENLAND. BINNENLAND. Abonnementsprijs J. H. de BISSY, Rokin 60, Amsterdam. Prijs der Advertentien WEEKBLAD Per jnar, met Bijvoegsel franco per post. 6. n zonder Bijvoegsel 3. Enkele Nommers 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDACTIE EN UITGAYE BETREFFENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN C1TTERT ZONEN, te Haarlem. van 1-6 regels 75 Cent, elken regel meer 12Vs Cent. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien worden aangenomen door alle boekliandelarenpostkantorenbrievengaarders en postboden. Vrijdagavond 10 uur is afgebrand het woon- en winkelhuis van Arie de Jong, L L Ringdijk bii den Bennebroekerweg no. 75. Twee spuiten van Aalsmeer deden bij den brand dienst. Oorzaak onbekend. Ilet verbrandde was verzekerd in de Utrecht- sche maatschappij. Dr. Van Riemsdijk-te Doesburg heeft voor de benoeining van Gemeente—geneesheer te Haar- leuimermeer bedankt. Inmiddels heeft zich te Hoofddorp als genees- heel- en verloskundige gevestigd Dr. Buckmann van Amsterdam. Bij den heer d. J. aan de Lijnden zijn in den nacht van 2 op 3 September 24 wit pelderde kippenkuikens gestolen. BURGERLIJKE STAND van 1 tot 7 Sept. OndertrouwdJ. P. Boerlage en M. Mesman. Getroi/wd: J. L. Mesman wedr., metJ.Ver- vloed; P. Peschier met C. de Koekkoek; T. Vermeer met L. C. Gebuijs; W. J. Kruijswijk met M. Kruikemeier. GeborenCornelia, dochter van H. van Meel en N. Groen; Annigje Ariaantje, dochter van A. N. Gorlee en G. Splinter; Pieter en Jacob, zoons van D. v. Bekkum en G. Dekker; Arie, zoon van 0. Strijbis en S. Kant; Pieter, zoon van D. Koningen en A. T. OlingWilhelmina Maria en Andries, dochter en zoon van G. Rorik en W. M. Both; Kommer, zoon van G. v. d. Heuvel en M. A. Kooimans; Willem, zoon van H. van Dragt en E. Markwat; Hen- drika, dochter van W. Zorge en L. Vaalburg; Hendrik, zoon van K. Wilner en G. v. d. Kwast; Jacoba, dochter van K. Jongkind en G. J. van Logchem Huiberdina, dochter van P. J. Vermunicht en C. Sprangers; Krijn, zoon K. van Keulen en G. Witte; Willem, zoon van W. Schouwenaar en van Striem Johanna Maria, dochter van A. Kamkes en C. RomeinAdria ns, zoon van J. Raap en J. v. d. Laan. Overleden: Maartje, oud 4 maanden, dochter van C. v. d. Oord en W. Kooijman Jan, oud 4 weken, zoon van J. Wittekoek en W. Bakker; Sophia Marie, ond 4 maanden, dochter van P. Boele en M. L. de Ruijt; Abraham, oud 7 maanden, zoon van P. Post en W. de Vos; Wilhelmina Maria en Andries, oud 6 weken, dochter en zoon van G. Rorik en W. M. Both Engelina Regina, oud 12 weken, dochter van J. H. Hulscher en E. C. Holscher; Klaas, oud 5 jaar en 10 maanden, zoon van P. Dekker en M. TensenCornelia Dirkje, oud 5 maanden, dochter van J. Kool en J. van SchippenJan- netje, oud 3 maanden, dochter van J. Slagt en N. Schouten; Lambertus, oud 8 maanden, zoon van H. Leeuwes en J. Zevenhuizen Theodorus, oud 5 maanden, zoon van Lena Kraaijenkamp; Martinus, oud 4 maanden, zoon van A. Jonker en M. C. Mesman; Jan Jacob, oud 15 dagen, zoon van L. Verhu 1st en I. Ligthart. ENGELAND. Het adres van antwoord op de troonrede is eindelijk bij eerste lezing goedge- keurd. Parnell, ondersteund door Labouchere, wenschte de tweede lezing verdaagd te zien, omdat lord Randolph Churchill zijne te Belfast gehouden redevoering niet verdedigde. Een amendement van Parnell in dien geest werd echter met 228 tegen 121 stemmen ver- worpen. Ten slotte vereenigde lord Churchill zich met eene motie-Dillmayer tot verdaging van het debat. Het ontwerp betreffende het instellen van een onderzoek naar de ongeregeldheden te Belfast is bij tweede lezing aangenomen. Uit Londen wordt gemeld, dat de Engelsche regeering van plan is om Port-Hamilton, het eilandje bij de kust van Korea, dat zij in het vorige jaar liet bezetten, nu weer te verlaten. Dit geschiedt op raad van den bevelhebber van het Engelsche eskader in de Chineesche zee, die het gewicht van dezen post niet in verhouding acht tot de groote kosten, welke er voor noodig zijn. Daarentegen heeft men in Zuid-Afrika het gebied weer eens, zooals men dat noemt, afgerond, door de inlijving van het gebied van Xesibe bij de Kaapkolonie. Naar luid van berichten uit Indie, is in Pundjab een in de inlandsche taal gestelde procla- matie verspreid, waarbij de inboorlingen worden aangespoord de Engelschen te verjagen. Tevens wordt er in gemeld dat de Maharadja Dhujeh Sung zich verbonden heeft met de Russen, die naar Indie, voortrukken. Volgens het Journal des Dlbats zouden in wer- kelijkheid vele Indische vorsten besloten hebben zich bij een eventueelen oorlog aan de zijde der Russen te scharen. FRANKRIJK. De geruchten omtrent Mada- gaskar luiden weder minder gunstig. Zelfs zoude de gezant Le Myre de Vilers de hoofdstad Anta nanarivo hebben verlaten en naar Tamatave ver- trokken zijn. Officieel zijn deze geruchten wel niet bevestigd, maar te Brest en Algiers schijnt men toch troepen bijeen te trekken, die bestemd zijn voor Madagascar. Ook de Hebriden-eilanden komen weer ter sprake. De Rlpublique Franfaise, dringt nog steeds aan op annexatie, ten einde de zekerheid te erlangen, dat Fransche onderdanen er voortaan rustig zullen kunnen vertoeven. DUITSCHLAND. Tegen den i6en dezer is de Rijksdag bijeengeroepen, en dan zal men wel een en ander vernemen omtrent Rusland's houding in de Bulgaarsche kwestie. Bismarck is volgens de geruchten weer onge- steld, lijdende aan zijn oude kwaal, zenuwpijnen in dij en heup. De Nordd. Allg. Zeitung spreekt het gerucht echter tegen, en zegt dat de vorst op de terugreis van Gastein een spierverrekking of spierverschui- ving heeft gekregen. In ieder geval schijnt het dus iets spierachtigs te zijn en dan is er maar een middel op, n.l. dat de Rijkskanselier ter wrijving en knijping naar Amsterdam komt. TURKIJE. Met een kleine variatie op het bekende thema zoude men van vorst Alexander van Bulgarije kunnen zeggen „hij kwam, zag en ging we&r weg". Zooals de zaken in Bulgarije nu geloopen zijn heeft het veel weg van comediespel. Vrijdag j.l. brengt de telegraaf het bericht dat de vorst met grooten praal te Sofia zijn intocht heeft gehouden en reeds den volgen- den dag komt de tijding dat de vorst de kroon zal nederleggen. Werkelijk is dit geschied: en de sympathieke vorst, wien Rusland's vijand- schap te machtig was, is uit Sofia vertrokken. Alle pogingen van Engeland om Oostenrijk en Duitschland tegen Rusland in het hernas te jagen zijn vruchteloos geweest, en de Britsche politiek heeft een geweldige nederlaag geleden. Ondanks alle geruchten van het tegendeel is het driekeizersverbond nog in stand; alleen is het vooralsnog niet uittemaken tot welken prijs Oestenrijk's onthouding verkregen is. Eene voorloopige regeering is ingesteld, en men noemt den hertog van Oldenburg, een volbloed Rus en bloedverwant van den Keizer. als Alexan der's vermoedelijken opvolger. Gebeurt dit, dan hebben de Russen een belang- rijke stap verder gedaan in de richting van Kon- stantinopel. Z. M. de Koning heeft aan prinses Wilhelmina ter gelegenheid harer verjaring, o. a. ten geschenke gegeven een schilderij van den heer O. Eerelman en voorstellende de „kleine boerderij" van 's Konings landgoed Soestdijk. Op den voorgrond van de schilderij zijn o. a. afgebeeld het ezelwagentje met den daarvoor ge- spannen ezel, waarmede de Prinses rijdt en de beide geitjes, waarmede zij op de boerderij gewoon- lijk speelt. {H. Dagbl.) Bij koninklijk besluit van 3 dezer is tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Gene- raal, gedurende de vergadering, die zal aanvangen op den derden Maandag van September 1886 be- noemd jhr. mr. F. J. J. Van Eysinga, lid van die Kamer. Bij de verkiezing voor een lid van de Prov. Staten (vacature-Wertheim) waren ingeleverd 574 briefjes. Daarvan was een van onwaarde. Volstrekte meerderheid 285. Hiervan verkregen de heeren mr. J. A. Sillem 470 en W. Hovy 89 stemmen, zoodat mr. J. A. Sillem is gekozen. Door den gemeenteraad van Nieuwer-Am- stel is besloten voor het gebruik van de onlangs in dienst gestelde pont over den Overtoom een overzetgeld van 1 cent te heffen, in plaats van zooals eerst bepaald was, daarvoor geen recht te vorderen, en dat wel naar aanleiding van klachten, ingezonden door houders van overzetveeren, die zich in hunne broodwinning benadeeld zagen. Prof. C. A. Pekelharing, hoogleeraar in de geneeskunde aan de Universiteit te Utrecht, is belast met een speciaal onderzoek voor het gouvernement naar de berri-berri te Atjeh en zal half October naar Indie vertrekken. Uit Harlingen meldt men De heer Wybenga, lid der Tweede Kamer, is Donderdag 11. alhier plotseling overleden. De overledene, afgevaardigde voor het hoofd- kiesdistrict Sneek, was het oudste lid der Kamer. Men zegt wel eens een vergissing is men- schelijk, maar die waaraan zich onlangs een telegrafist schuldig rnaakte tegenover een telegra- feerend schoolhoofd was onmenschelijk. Bedoeld hoofd, de heer D. Deddens die voor zijn pleizier met zijne vrouw te Meppel was en wiens vacantie-tijd ten einde spoedde, telegrafeerde uit Meppel „D. Deddens half zeven Overtoom" Toen dit bericht zijne bestemming bereikte was het echter veranderd in„D. Deddens. Half zeven overleden!" Groote ontsteltenis aan de Overtoom. Twee goede vrienden Snellen dadelijk naar Meppel om de bedroefde weduwe en de vaderlooze kinderen te troosten, maar wie of wat zij er vonden, Deddens niet, dood nog levend. Spoedig kwam de vergissing aan het licht, en een klacht bij den Minister volgde, met verzoek om schadevergoe- ding wegens onnoodige reiskosten. Z.Exc. heeft hierop echter geantwoord dat volgens de bepalingen der Wet, het Rijk niet voor het richtig overkomen der telegrammen aansprakelijk is, en er van schadevergoeding geen sprake kan zijn. Alleen zal de betrokken ambtenaar gestraft en ernstig over zijn vergrijp onderhouden worden. Nog al duidelijk Op 3 dezer heeft aan het departement van binnenlandsche zaken de onderteekening plaats gehad eener verklaring betreffende de wederzijdsche bescherming der handels- en fabrieksmerken in Nederland en Oostenrijk-Hongarije. Het Fransche Journal Officiel van 27 Aug. bevat de reglementen en het programma van de wereldtentoonstelling in 1889 te Parijs te houden. De Nederlandsche industrieelen, die van deze stukken wenschen kennis te nemen, kunnen zich daartoe vervoegen aan het consulaat- generaal van Frankrijk, P. C. Hooftstraat No. 8, alwaar zij ter lezing liggen op alle werkdagen van 11 tot 3 uur. Jt De zaak tegen Domela Nieuwenhuis zal den 16 dezer voor het gerechtshof te 's-Gravenhage behandeld worden. Tegen Belderok de aanplakker van de be kende biljetten is een gevangenisstraf geeischt van drie jaar. Uitspraak Maandag e. k. Sedert korten tijd verschijnen bij W. P. van Stockum te 's Hage, de Haagsche omtrekken van Damas, die vroeger geregeld wekelijksch een plaats vonden in het Vaderland. In de jongste aflevering bespreekt de schrijver, op de hem eigene geestige en fijne wijze, onzen staatkundigen toestand, en wraakt daarin ons par- lementarisme, dat hij de phylloxera der constituti- oneele monarchie noemt. „Zal ik nu, zoo vervolgt de schrijver," ook nog zeggen in welken vorm het gewraakte stelsel zich thans bij ons te lande voordoet? Weinig moeite kost het me hier een vasten omtrek te geven aan hen die er op belust zijn: we hebben eenvoudig eene Tweede Kamer, met eene liberale partij die slechts een hoofdeloos lichaam is; met eene Ka- tholieke partij wier hoofd naar de linkerzijde ziet, terwijl hare beenen naar den rechterkant schrijden; met eene anti-revolutionaire partij die twee hoof- den heeft, het eene in, het andere buiten de Ka mer; en, ten slotte, met eene conservatieve partij waarvan alleen de heer Corver Hooft vertegen-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1