GEMENGDE BERICHTEN, WEEKBLAD VAN HAARLEMMERMEER. NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. He aardbeving in Noord-Amerika. Blijkens de op 2 September verschenen officieele lijst, zijn door de aardbeving te Charleston 33 menschen gedood en 100 gekwetst. De schade wordt thans op vijf inillioen begroot. De met- selaars eischen vijf dollars daags. Reeds zijn zeer aanzienlijke somraen bijeengebracht tot leni- ging van den nood der slachtoffers. Een be- kwaam architect heeft verklaard dat de gebou- wen niet oppervlakkig beschadigd, maar tot in hunne grondvesten geschokt zijn, zoodat aan her- stellingswerken niet te denken valt, maar alles wat is staan gebleven omvergehaald moet worden. Zoo b.v. in de toren van de St. Michaelskerk, in wezen maar op een gevaarlijken hoek, omdat drie van de schoormuren tot de fundeering ge- barsten zijn. Het gebouw van den Freund— j schaftsbund vertoont zich voor het oog van den beschouwer als ongedeerd, doch het dak is tus- I schen twee muren gezonken, en zal dus al meer en meer zakken. De natuurverschijnselen trekken thans meer dan in het begin de aandacht. De spleten in den grond, die bij het stijgen van de zwavel- rook ontstonden, ziet men niet in de stad alletin, maar zelfs over een afstand van mijlen ver. Uit deze spleten wordt zand gehaald, verschillend van kleur: hier wit, daar rood. Uit andere barsten in den grond spoot lauw water op tot een hoogte van vijftien tot twintig voet. Al die spleten waren niet het gevolg van het dalen van den grond, maar worden door het scheuren van de aardkorst veroorzaakt. Hier en daar I zijn zij twintig yards lang, en hare diepte is niet te bepalen. Tijdens de aardschokken kon men die spleten zien wijder en smaller worden zand, water en een vreemd olieachtig vocht kwa- men er uit te voorschijn, op de wijze als het «ap uit een geperste citroen druipt. Na deze uitwerping bleven kegelvormige aardhoopen over. Het water in de putten wies en daalde. Te Summerville, de uitspanningsplaats der bevol- king van Charleston, werden gedurende tien minuten in alle richtingen ontploffingen gehoord, die echter naar het schijnt niet met de aard beving in verband stonden. Volgens geruchten zou men vlammen uit den grond hebben zien opstijgen. Een spoortrein, die in voile vaart Charleston naderde op het oogenblik van den schok, stampte even als een schip op zee; want door een ver- andering in de richting der aarbeving werden de wagens tegen de andere zijde van het spoor geworpen. De toestand der oppervlakte van den grond te Charleston en in de omstreken is hoogst merkwaardig. Te Mount-Pleasant, tegenover de stad, is een grot, die geheel droog was, thans gevuld met zuiver water. Een huisje, door een kleurling bewoond, is geheel omringd van gapende kloven, die een omvang van tien voet en nog meer hebben. Om dit alles heen bevinden zich putten van drink water, en massa's klei met groenachtige zachte zelfstandigheden, die nooit te voren daar waren gezien. Vele betwisten de meening van anderen, dat de klei enz. van vul- kanischen aard zijn. Even na den eersten schok werd door het geheele dorp de lucht van ont- snappend zwavelzuurgas waargenomen. Te Charleston ziet het er treurig uit. Overal zijn tenten opgeslagen. Slechts zeer weinig personen hebben tot ausverre den nacht in hunne huizen doorgebracht, alle woningen staan ledig, als ware de stad verlaten wegens een pestepidemie. Talrijke menschen hebben in den nacht in de parken en op de pleinen geslapen. Er werden geene schokken gevoeld en dit geeft moed en vertrouwen. Daarentegen hebben in California twee hevige schokken, die kort na elkander volgden, een paniek veroorzaakt. Dingsdaguacht, 11. even na 12 ure, ontstond brand op den zolder van het pand no. 5 aan het Vriezeplein te Dordrecht, waarin eene tap- perij en kleinhandel in kruidenierswaren wordt uitgeoefend. Door spoedige hulp van eenige burgers, die met emmers water het vuur in zijn voortgang stuitten, en daarna door de slang- brandspuit van het weeshuis en enkele gemeente- spuiten, was de brand in korten tijd gebluscht, zonder veel schade te hebben aangericht. Daar op den zolder eene sterke petroleumreuk heerschte, deed de commissaris van politie ter- stond een voorloopig onderzoek instellen, waar- door hij tot het vermoeden kwam, dat de brand moedwillig was aangestoken. De vloer van den zolder bleek namelijk doortrokken te zijn met petroleum, terwijl mede gevonden werden eene gebroken petroleumkan, die nog eenige vloeistof bevatte, alsmede een stuk hout en een kinder- mofje, kennelijk mede met petroleum overgoten. Nadat die voorwerpen door de politie in beslag waren genomen, heeft zij de vrouw van den bewoner, onder verdenking van brand- stichting, voorloopig naar haar bureau doen over- brengen. Des ochtends werd het onderzoek op de plaats des brands voortgezet en werden o.a. gevonden de aan de petroleumkan ontbrekende stukken, alsmede eenige kleedingstukken, lappen en eenige doosjes geworie en Zweedsche lucifers, alle met petroleum doorweekt, terwijl een partij heibezems over den zolder was uitgespreid, ken nelijk met de bedoeling om het vuur getnak- kelijk voedsel te verschaffen. De verdachte vrouw, daarna in verhoor ge nomen, moet, naar de Ford. Crt. verneemt, vol- ledige bekentenis hebben afgelegd dat zij en hare oudste (19—jarige) dochter, den brand heb ben gesticht, nadat haar man, die aan hard- hoorendheid lijdt, en hare overige kinderen zich ter ruste hadden begeven. Terstond na het uitbreken van den brand heeft zij deze gewekt en is zij behulpzaam geweest bij de berging van den inboedel. Voortdurende achteruitgang der zaken moet de drijfveer tot de treurige daad zijn geweest. Moeder en dochter zijn nog denzelfden avond ter beschikking van de justitie gesteld en voor loopig naar de cellulaire gevangenis overgebracht. Tot heden is ruim f 3000 ontvangen aan giften voor het personeel van het afgebrande Kurhaus te Scheveningen. Als een staaltje van de nauwlettendheid van sommige Haagsche dierenvrienden moge het vol- gende dienen Een politiebeambte vond aan het Nassaaplein, vobr een huis, waaruit de bewoners bij dag ver- huisd waren, een opgezet hazewindhondje, klaar- blijkelijk vergeten door de personen, die met de verhuizing belast geweest waren. De beambte vatte het opgezette hondje bij den kop en droeg het op deze wijze naar't bureau. Onderweg sprak hem een dierenvriend aan, en beduidde hem dat dit geen manier was om een hond te dragen. Hij was spoedig uit den droom geholpen. Terwijl een koopman met luchtballons liep te venten op de Gedempte Gracht te Zaandam, schoot een knaapje een pistool, af waarvan een vonk een der ballons raakte. llet gevolg daarvan was dat alle ballons, op twee na, welke naar boven gingen, sprongen. De knal was zoo erg, dat zij die in de nabijheid waren, dachten dat er een gasontploffing plaats had. De koopman viel bewusteloos neder, doch werd door de hulp van een paar omstanders weder op de been ge holpen, terwijl zij tevens met den hoed rond gingen bij de menigte, welke was toegesneld; zij mochten het genoegen smaken den koopman hierdoor zijn verlies te vergoeden. Zonderlinge gevolgtrekking. //Getroude mense in Transvaal", zegt de Patriot, //sal ni meer te veul van di besemstok kan gebruik maak ni, as hulle geskille uit di wereld wil maak met makaar, die di Volksraad 'n belasting van 1 shilling per stuk op di invoer van besems geleg het". Ten huize van den heer M. Moerman te Vlaar- dingen ontstond in den nacht van Yrijdag op Zaterdag 11. omstreeks half een uur op een bo- venkamer brand, tengevolge van het springen der petroleumlamp, die bij het naar bed gaan eenigszins neergedraaid was. Op die kamer slie- pen de twee dienstboden in £ene bedstede en de zuster der echtgenoote van den heer M. sliep met een tweejarig zoontje van hem in een ledi- kant, dat dicht bij de tafel stond waarop de lamp zich bevond. Door het springen, en juist in de richting van het ledikant, is de brandende olie onder het ledikant geloopen, waardoor de matten van den vloer alsmede het ledikant van onderen werden aangetast. Toen de vlam een groo- teren omvang had genomen is bedoelde juffrouw door de hitte wakker geworden en het ledikant uitgesprongenzij vergat door den schrik het knaapje mede te nemen en ijlde naar beneden. Op haar noodgeschrei is de heer M. naar boven geloopen en zag zijn beveling schreiende om hulp in het brandende ledikant staan; het te grijpen was voor den vader het werk van een oogenblik. Door den knecht van den heer M., alsmede door de toegeschoten hulp der politieagenten Roelofs en Mus, die gelukkig juist in de nabij heid waren, was men den brand spoedig meester, zoodat slechts het beddegoed geheel verbrand en het ledikant eenigszins beschadigd is. Het arme knaapje is overdekt met brandwon- pen over het gelaat, hoofd, handjes rechterarm en beentjes; de borst, buik en onderlijf zijn vrij gebleven. De juffrouw, die in het ledikant sliep, heeft lichte brandwonden aan handen en gelaat bekomen en het haar eenigszins geschroeid. De heer M. heeft zijn linkerhand. waarmede hij zijn kind uit de vlammen haalde, ernstig gebrand. De toestand van het kind is zeer bedenkelijk. Door dr. J. Voogd werd geneeskundige hulp verleend. Tijdens het zware onweder dat in den avond van 5 dezer woedde, is de bliksem geslagen in de boerderij van J. Hendrik te Overasselt. Alles is totaal afgebrand, mede k wamen 3 geiten in de vlammen om. Het huis was verzekerd, de inboedel niet. Bij een onweder, dat onlangs te Meijel woedde, was een meisje met haren broeder op zolder bezig water, dat ingeregend was, te verwijderen, toen eeusklaps een bliksemstraal het meisje trof en onmiddelijk doodde; zij had eene lamp in de hand waarvan de ring zich om haren arm en hals zoodanig door den bliksem vastgewerkt had, dat men den ring met geweld heeft moeten losslaan. De broeder, die naast haar stond, viel bewusteloos neder zonder echter eenig letsel te bekomen. De bliksemstraal kwam beneden te- recht; het huis vatte vlam en werd geheel in asch gelegd. Slechts eenige huismeubelen wer den gered. Op Zondag den 5 dezer, des middags 12 uur heeft op het erf van G. De Ruijter, bij de grens- scheiding tusschen Oudewater en Snelrewaard, het volgei.de plaats gehad De man, vrouw en dochter zaten op een bank achter de woning. Onverwachts kwam een boerenknecht naast de vrouw zitten, die over dit bezoek haar ontevredenheid toonde. Hierop werd haar man eensklaps aangegrepen, en sprong een tweede boerenknecht over de sloot, haalde een spade uit een openstaande schuur, en gaf den landbouwer een slag met den kant der spade op het hoofd, tengevolge waarvan deze bewusteloos en bloedend ter aarde stortte. De vrouw wilde de aanvallers afweren, doch hare krachten scboten te kort. Een derde boeren knecht en de zoon van een buurrm.n kwamen den ongelukkige verder mishandelen een dreigde zelfs met een mes. Toevallig kwamen twee personen op den dijk langs de huizinge, snelden ter hulp en sleepten den getroffene in bloed badend in huis. De tusschenkomsl der politie werd ingeroepen, doch de veldwachter J. M. Bos geraakte in hevige woordenwisseling met een ooggetuige, een rond- reizend bedelaar. De bedelaar nam een steen en bracht J. M. B. een gat in het achterhoofd toe; beiden geraakten worstelende op den grond, en het bloed vloeide langs de uniform van den veldwachter. J. M. B. maakte nu van zijne sabel gebruik, tengevolge waarvan de bedelaar met een bran card naar zijn verblijf vervoerd moest worden. Een der politieagenten, die den bedelaar hielp knevelen, bekwam op zijn hand eenige lichte sabelhouwen. Van het voorgevallene is proces-verbaal opge- maakt; de aanleidende oorzaak schijnt wraak- zucht. Dr. Thier verleende den gewonden ge neeskundige hulp. Naar men nog verneemt, moeten de mishandelde, benevens de politiebe- ambten zich naar omstandigheden vrij wel be vinden. (Utr. Farjbl.) Onder de markten in Friesland was de Wil- demarkt eens beroemd. In 't hartje van Gaas- terland, in zijn open veld, omgeven door ge- boomte, lag en ligt nog de plek, waar men sints eeuwen aaneen jaarlijks Wildemarkt" houdt. Ook onlangs weer, maar 't is niet de markt van voorheen. Nabij die plek stond in vroeger tijd een klooster, gesticht door de Malta- of Hospitaalridders, en de boeren- plaats, op die plek thans staande, heet in de volkstaal nog het //spitsel", dat is het hospitaal. In de kapel van dat klooster werd op den jaar- dag van den beschermheilige St. Jan telken jare een hooge kerkmis gehouden, waartoe veel volk uit den omtrek samenstroomde. Natuurlijk trok- ken kooplui partij van die samenkomsten, en zoo ontstond na de kerkmis de kermis. De Spanjaarden verwoestten in 1573 de stichting, maar de kermis bleef. Deze verliep later tot de 2e helft van Augustus en werd de bij ouden van dagen nog zeer goed bekende //Wildemarkt". Kramers uit Schoonhoven en andere Hollandsche plaatsen kwamen met zilverwerk opdagen en 't was een stalen wet onder de meest gegosden, dat een //zilveren aandenken" werd gekocht. De omzet hierin was in die dagen zoo belangrijk, dat de zilversmidsgezellen te Schoonhoven dien dag aldaar werden onthaald. Niet altijd waren deze tenten in de open lucht even veilig voor de plunderzucht van allerlei publiek. In 1693 b. v. ging het zoo ruw toe, dat tal van kramen omver geworpen werden en veel schats zoek raakte. Door deze ruwheid ontstond de naam //Wildemarkt" en 't ging er wild toe. De befaamdste bekkensnijders maten zich hier en de overwinnaar werd als //konitig van de Wyldemerk" begroet. De fiscaal te Balk maakte goede zaken en de predikanten hielden jaarlijks voor en na //Wyldemerk" preeken. Voorbij is die tijd, zelfs de harddraverij, die hier vroeger van gemeentewege werd gehou den; en eenige kinderen uit den omtrek loopen op Wyldemerk bij de enkele tentjes en dischjes hun centen te versnoepen voor wat appels en zoetigheid. T Logement Kippenburg is in later jaren op dat historisch plekje gebouwd en de hoofdweg van Balk naar 't schoone Rijs voert langs de Wildemarkt. Den nieuwsgierigen bezoeker kan evenwel de boom getoond worden (een oude eik), onder welks lommer de bekende meistreel kermiszanger Albert Bakker voor tal van jaren de schare rondom zich lokte. (Ass. CI.) Een onzer stadgenooten schrijft ons uit Winsum het volgende Sedert eenige dagen is men bezig in het hoofd- diep dat Winsum en Obergum scheidt te bag- geren. Bijna altijd vindt men bij het uitdiepen van kanalen allerlei veTloren zaken terug en het maakte dan ook geen grooten indruk, toen door de werklieden een paar oude, zwart geworden zilveren munten werden opgevischt. Men bood ze eenen liefbebber van oude mun ten aan, die er echter niet veel waarde aan hechtte. Het waren een paar oude guldens en eenige schellingen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3