NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bij lit Nnmer Moort een Bijmpel. 27e Jaargang No. 39. Zaterdag 25 September 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEN. BUITENLAND. BINNENLAND. Abonnementsprijs J. H. de BIJSSY, Rokin 60, Amsterdam. Prijs der Advertentien Versadering van den Oeineente- raad van Haarlenimermeer, WEEKBLAD HAAELEMMEEMEER. Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. a zonder Bijvoegsel t/ n Enkele Nommers 15 Cent. 6.- n 3. ALLE TOEZENDIN GEN, RED ACT IE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN C1TTERT ZONEN, te Haarlem. van 1- -6 regels 75 Cent, elken regel meer 121/j Cent. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien loorden aangenomen door alle boekhandelarenpostkantoren, brievengaarders en postboden. Op Donderdag 30 September 1886, des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize, te Hoofddorp. Te behandelen onderwerpen 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Aanbieden der begrooting voor 1887. 3. Idem van het Burg. Armbest, voor 1887. 4. Bestek voor de aanbesteding der school en kantoorbehoeften voor 1887. 5. Verzoek van het hoofd der school no. 5. (N. Vennep) tot het raaken eener afschei- ding in het groote lokaal dier school. 6. Advies van de plaatselijke schoolcommissie in zake het uitgebreid lager onderwijs aan school nr. 4. (Hoofddorp). 7. Post en telegraafkantoor. 8. Benoeming van een onderwijzer voor school no. 9 (bij Halfweg). Yoordr., 1 Gerritde Boer, te W. Terschell. 2 Pieter v.d. Berg, Berkhout. 3 Jan Duin, u N. Scharw. 9. Benoeming der financieele commissie. 10. Benoeming der commissie voor de ge- meentewerken. 11. Benoeming van een gemeentegeneesheer voor wijk 3, tengevolge het bedanken van Dr. van Riemsdijk. 12. Voorziening in de geneeskundige arinen- verzorging in de wijken 1 en 2. Naar men verneemt zal den 30 e. k. voor de Arrondissements Rechtbank te Haarlem dienen de zaak van den heer P. J. de Groot onder- wiizer te Kage, door den heer J. Biemond te Abenes aangeklaagd wegens beleedigende uitdruk- kingen. Door zekere K. zijn bij W. P. met een paal de glazen stukgeslagen. Ook de lamp en de spiegel zijn verbrijzeld. BURGERLIJKE STAND van 15 tot 21 Sept. OndertrouwdC. M. van der Beek en G. W. van Zeijst; J. Borst en A. R. Polhaar. GetrouwdJ. P. Boerlage met M. Mesman W. J. Kruijswijk met M. Kruikemeier. GeborenSophia Eleonara, dochter van W. F. Cafe en E. UithovenElsje Francijna, dochter van J. Groenewoud en A. de Weerd; Marinus, zoon van W. Bruinenberg en P. de WitAdriana, dochter van J. van der Blom en A. Griekspoor; Cornelia, dochter van J. Antonisse en L. van Keulen; Willem, zoon van C. Willenie en N. Baardse; Elbert, zoon van T. Beets en I. Laan. Orerleden Willemina, oud 14 dagen, dochter van N. Blonk en M. AppelmanJacob Lelijveld, oud 74 jaar, geh. met Dirkje Been; Elisabeth Anthonia, oud 6 maanden, dochter van W. Janssen en J. OttenPietje, oud 3 maanden, dochter van P. D. Luman en E. Jongkind; Petrus Johannes, oud 3 maanden, zoon van J. v. d. Zivaam n A. Bergkamp Matthijs, oud 3 jaar, zoon van J. A. Boeser en A. Krimpen Johanna, oud 5 weken, dochter van J. van Oijen en K. Albers; Elisabeth Maria, oud 4 maanden, dochter van N. Boes en J. M. Hoogkamer; Willem, oud 2 maanden, zoon van K. Santifort en H. Bakker; Johannes Baptiste, oud 13 maanden, zoon van Anna Maria en Bole. ENGELAND. Het voorstel van Parnell be- treffende het Iersche grondbezit is door het Lagerhuis bij tweede stemming verworpen met 297 tegen 202 stemmen. Overigens wordt de toestand in Ierland steeds zorgwekkender. De nauwlijks onderdrukte onlusten zijn te Belfast met vernieuwde woede losgebroken en hebben weder tal van slachtoffers geeischt. Dat ook de regeering de toestand als zeer ge- vaarlijk beschouwt, blijkt uit de verklaring van den Minister Hicks Beach in het Lagerhuis, dat de gebeurtenissen in Ierland misschien eene ver- vroegde bijeenroeping van het Parlement noodig zouden maken. At Ook in Birma staan de zaken nog zeer ongunstig. Een vrij sterke legerafdeeling onder majoor Clements, is door de Dacoits geheel om- singeld. Generaal Macpherson is thans te Mandalay en zal het opperbevel aanvaarden. Men zal nu moeten afwachten, of deze generaal the right man on the right place zal zijn en in stnat rust en orde in het land te herstellen. Aan een Engelsch consortium is de con- cessie verleend door het Hova-gouvernement tot oprichting eener Bank, onder den naam van „tbe Royal Bank of Madagascar Joint Stock Com pany". De Regeering neemt echter geen de minste verantwoordelijkheid daarvan over. De Bank is gemachtigd tot de uitgifte van papiergeld, maar niet tot hooger bedrag dan het in de Bank ge- vestigde kapitaal. De concessie is verleend op voorwaarde, dat de Bank aan de Regeering zal leenen de som van 800,00O A 7 pCt. per jaar, zonder bepaalden termijn van aflossing. A* Wie had een tvvintig jaar geleden durven voorspellen, dat de theeplanters in Indie in het jaar 1886 meer zouden verdienen op den wissel- koers dan op het product, vraagt The Tea Gazette. En toch, zoo is nu de stand van zaken. Maar kan die onmogelijke toestand blijven voortbestaan Wij gelooven het niet. En daarom is het noodig, dat wij er op voorbereid zijn, dat hierin vroeg of laat verandering komt. Laten wij ons door dit tijdelijk voordeel boven andere produceerende landen niet in slaap laten wiegen en ons blijven toeleggen op goedkoop werken en het zoeken van ddboucMs. Een theeplanter uit Assam gaf onlangs de ver- zekering, dat hij zieh sterk maakte zijn product in Londen tegen 7 pence per pound aan de markt I te brengen, wanneer aan de voorgenomen uitbrei- ding van spoorwegaanleg gevolg zou zijn gegeven en de arbeidsquaestie beter zou zijn geregeld. Met het oog op de uitbreiding, die aan de cultuur van thee wordt gegeven, is het waarschijnlijk, dat de marktprijs over eenigen tijd niet hooger zal zijn dan een shilling, en het zal dan moeten blij- ken, welke ondernemingen tot dien prijs zullen kunnen leveren. De Assam Company heeft over het afgeloopen boekjaar 20 pCt. uitgekeerd. Hoeveel zou uitge- keerd zijn geworden bij eennormalen wisselkoers? DUITSCHLAND. Bij derde lezing is het han- delstractaat met Spanje door den rijksdag goed- gekeurd. Bij de behandeling van het ontwerp wees de Minister von Botticher er o. a. op dat Duitsch- lands uitvoer naar de buitenlandsche markten zeer aanzienlijk is. In 1885 vertegenwoordigde de uitvoer een waarde van 2.860,000 Mark, dus meer dan in een jaar tijdens de vorige handels- staatkunde. De tegenwoordige handelspolitiek is minder een stelsel van bescherming, dan weleen praktische staatkunde, welke rekening houdt met de behoeften der afzonderlijke takken van nij- verheid. At De manoeuvres van het 15c legerkorps, in de nabijheid van Straatsburg zijn afgeloopen. Keizer Wilhelm heeft den bevelvoerenden gene raal zijne hooge tevredenheid betuigd over de houding der troepen. De woorden waarmede de betreffende dagorder eindigden luidden aldus: „Ik neem afscheid van het vijftiende iegercorps met een gevoel van volkomen bevrediging en het vaste vertrouwen, dat dit Iegercorps ten alien tijde aan de wereld zal toonen, hoe vast de Duitsche volkeren aaneen zijn gesloten en hoe een geest hun geheele streven bezield." FRANKRIJK. Het begint er alien schijn van te krijgen dat berichten van Fransche zijde vroe- ger verspreid omtrent den stand der zaken op Madagascar al te rooskleurig zijn geweest. Schreef men de minder gunstige berichten toe aan de afgunst der Engelschen, thans kan hiervan geen sprake zijn. De minister-President heeft n. 1. zelf in den Ministerraad verklaard dat de Fransche resident op Madagascar de heer Le Myre de Villers, in groote moeilijkheden verkeert. Hij heeft echter van den minister duidelijke en strenge orders gekregen, de stipte tenuitvoer- legging van het met de Hova's gesloten traktaat te eischen. RUSLAND. De pers slaat meer en meer een beslist oorlogzuchtige toon aan, en de openbare meening schijnt op een annexatie van Bulgarije te gaan rekenen. Naar aanleiding van de door den Minister van Oorlog in het leger aangebrachte verbeteringen schreef de Moskau-Zeitung o. a. het volgende „Bij de legerhervorming der laatste jaren is een Plevna thans onmogelijk. Het Russische leger kan nu alle gebeurtenissen rustig afwachten. Rusland kan een machtig bondgenoot, maar tevens een geducht vijand zijn. Een leger, zooals het thans bezit, is een zeker onderhond des vredes. Op het Balkan-Schiereiland zaHgedaan worden wat Rus land noodig acht en waarvan het, ter wille van dezen of gene, niet kan afzien. De tijd der con- cessien is voorbij. Het Russische leger heeft bij de manoeuvres van Brestlitowsk de proef door- gestaan. Thans is de beurt aan de diplomatic." SPANJE. Na gedurend enkele jaren door de ziekte met rust gelaten te zijn, heeft het arme Spanje weder eens een aanval van zijn oude kwaal gehad. Madrid heeft n.l. weder eens het schouwspel opgeleverd van een militair pronunciamento. Een aantal soldaten, klaarblijkelijk bewerkt door agenten van Zorilla sloegen onder het aan- heffen van den kreet „Leve de Republiek" aan het muiten. Hoewel de beweging, ten minste volgens offi- cieele berichten, spoedig onderdrukt werd, zijn toch o. a. de generaal Velarde en kolonel Mirasol gesneuveld. Ook de Carlisten in de Noordelijke provincien roeren zich weder. Te Sindavella werd door de gensdarmen een belangrijke hoeveelheid wapenen in beslag ge- nomen. Officieel heeft de Regeering bekend gemaakt dat de hoofden der muitelingen, generaal Villa- campa en kapitein Gonzales, gevangen zijn geno- men. Hun staat een onaangenaam quart d'heure te wachten. Het nieuwe zittingjaar van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is j.l. Maandag, door den Minister Heemskerk namens den Koning geopend. In zijn openingsrede wees de heer Heemskerk er op dat, in aanmerking nemende den slechten tijd, welke handel en nijverheid beleven, 's lands financieele toestand bevredigend is, zoodat dan ook geen nieuwe belastingen in het verschiet zijn. Daarna deelde de Min. o. a. mede dat spoedig maatregelen aan de overweging der Kamer zullen worden onderworpen tot afwering van de schade, die het algemeen belang zou lijden door even- tueelen stilstand van suiker-ondernemingen in Oost-Indie. sin het noorden van Sumatra", zoo luidde het verder, „is voortdurend waakzaamheid noodig. Van volharding in de aangenomen gedragslijn wordt op goede gronden allengs verbetering van den toestand verwacht. In het oostelijk deel van dat eiland beleeft de Europeesche landbouw een tijd- vak van bloei; aldaar werden groote belangen ernstig bedreigd door vijandelijke invallen, waar- tegen echter met goea gevolg krachtige maat regelen werden gesteld. Het leger in Nederlandsch- Indie, dat, evenals de zeemacht aldaar, op loffe- lijke wijze de gevorderde diensten verricht, wordt geteisterd door eene ziekte die, ofschoon thans verminderende, zorg baart en tot wier bestrijding niets onbeproefd wordt gelaten. 5Door tijdelijke uitbreiding van de legersterkte wordt zooveel mogelijk tegemoet gekomen aan de bezwaren, die uit het groot getal zieken en herstellenden, vooral onder het inlandsch gedeelte, van het krijgsvolk voortvloeien." Daarna verklaarde Z.Ex. de zitting voor ge opend. At Bij de Tweede Kamer zijn o. a. ingekomen de volgende wets-ontwerpen enz.: Begrooting van Nederlandsch-Indie voor 1887 en spoorweg Tjitjalengka-Tjilatjap Onteigening voor de uitbreiding der haven- en duin werken te IJmuiden; Eene missive van den minister van kolonien ten geleide van afschriften van drie geheime brieven van den gouv.-gen. van Ned.-Indie, met verschillende bijlagen, betreffende de toestanden en jongste voorvallen op het land Tjomas At Met 61 van de 72 uitgebrachte stemmen werd de heer Mr. J. J. B. Cremers als eerste candidaat geplaatst op de voordracht voor Pre sident der Tweede Kamer. De benoeming door den Koning is bereids gevolgd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1