NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bii Jit Summer ttoort een Bpepl. 27e Jaargang No. 46. Zaterdag 13 November 1886. VAN Aan Landbouw, Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEN. BUITENLAND. BINNENLAND. Abonnementsprijs J. H. de BIJSSY, Rokin 60, Amsterdam. Prijs der Advertentien van 1--6 regels 75 Cent, elken regel meer 121/s Cent. Vergadering; van Hoofdingelanden van den Haarleniniernieeritolder Zondagswet. EEKBLAD HAARLEMMERMEER Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. i/ zonder Bijvoegsel Enkele Nommers 15 Cent. /6. a 3. ALLE TOEZENDINGEN, REDACTlE EN UITGAVE BETREFEENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN CITTERT ZONEN, te Haarlem. Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien worden cianc/en omen doov alle boekhandelaren^ postkantorenb rieven^cuvrders en postboden OP Woensdag 17 November 1886, des morgens ten half elf ure, in het locaal van Staats te Ilaailem. Punten ier behandelen Mededeelingen. a. Rapport Commissie verzoek Oostwouder. b. Onderzoek geloofsbrieven van den Heer J. van Zijverden Jz. c. Concept Verordening Scheepvaart. d. Idem berijden bruggen. e. Verzoek Christelijk Gereformeerde Gemeente te Haarlemmermeer, grond om eene kerk te bouwen op den Ringdijk bij Halfweg. Tot notabelen der hervormde gemeente Haar- lemmermeer zijn gekozen de heeren B. Buurman met 28, en C. Kamer met 24 stemmen. In 't geheel uitgebragt [47 en 46 geldige stemmen. Voorts verkregen Groenbriefje W. Verwoord 18, A. van Nieu- wenhuizen 1 stem. Witlriefje A. v. Nieuwenhuizen 11, A. Ruig- baver 6, A. Breure 8, B. Buurman 1, J. Eggink 1 stem. Uitslag der op 11 dezer, in het logement ude wapens van Haarlemmermeer" te Hoofd- dorp, ten overstaan van notaris Van der Moer, gehouden verkooping van 20 hectaren, 8 aren, 10 centiaren Bouw- en Weiland, gelegen in Sectie K kavel 12. Kooper M. Willet te Amsterdam, voor 12.500. Tot Rijksontvanger te Haarlemmermeer en Aalsmeer is benoemd de heer J. R. Nieuwen huizen te Brielle. Den 10 dezer 's morgens 6^ uur is afge- brand de boerderij van den heer W. Meijer te Haarlem, bewoond door P. Steenhoven aan den Veldweg nabij de Hillegommerbrug. Een gedeelte van 't woonhuis en de schuren zijn niet verbrand. De oorzaak is onbekend. De nieuwe spuit van Nieuw Vennep is der- waarts vervoerd. In 't geheel hebben er thans 194 branden in Haarlemmermeer plaats gehad, zijnde gemid- deld over 30 jaren, ruim 6 per jaar. Zondag j.l. is bij den kastelein B. M. aan den Sloterweg eene vergadering van socialis- tischen aard gehouden, waarin P. Van der Stad als spreker is opgetreden. Ongeregeldheden vielen niet voor. BURGERLIJKE STAND van 3 tot 9 Nov. OnderirouwdJ. F. Fraikin en G. C. Fraikin. Getrouwd-. A. van der Vlugt met J. Edelaar. Geboren: Elizabeth Pieternella, docbter van G. Mesman en J. A. Thier; Cornelis Franfois, zoon van C. v. d. Vis en F. W. Cuvelier; Willem, zoon van J. van Arkel en J. Schop; Jacob, zoon van J. Berckenkamp en W. West- cijn; Cornelis, zoon van J. Beljaards en J. van Ekeren; Johannes, zoon van C. van Duren en G. J. RosseboomWillem Jacob, zoon van P. H. Gerritsen en E. Kooijman; Maria, dochter van K. Kempe en M. Flipse; Theodorus Wil- lebrordus, zoon van C. Duivenvoorden en A. GervenTeunis, zoon van T. Dekker en M. Groen; Cornelia, dochter van A. de Haan en B. Boterman; Jacoba, dochter van M. Dalm en A. Molenaar; Maria Petronella, dochter van P. Zeestraten en G. van Kempen; Carl Adolf, zoon van J. A. Kramer en W. van Driel. OverledenMaartje Barsingerhorn, oud 52 jaar, geh. met Jacob van der OordPieter, oud 2 maanden, zOon van D. v. Bekkum en G. Dekker; Dirkje de Roover, oud 79 jaar, wed. van B. Bras. ENGELAND. De 9e November is achter de rug en de bewoners van de City kunnen weder geruster adem balen. De optocht van den lord Mayor, met al zijn fraais, beeft onder een ontzaglijken toevloed van nieuwsgierigen plaats gehad, zonder dat de orde verstoord werd. Er waren dan ook nitgebreide voorzorgsmaat- regelen genomen en een groote macht politie en cavalerie was overal opgesteld om de orde te handhaven. Op Trafalgar Square bad nog een vergadering van socialisten plaats, waar eenige redevoeringen werden gehouden en eenige roode vlaggen werden ontrold, maar zonder veel moeite kon de politie het plein doen ontruimen. Bij het op dien zelfden dag plaats gehad heb- bend feestmaal in Guildhall" heeft lord Salis bury de beloofde verklaringen omtrent Engeland's Buitenlandsche Staatknnde afgelegd, waarvan de quintessens was, dat men Egypte niet denkt te verlaten en zich in de Balkan-zaken geheel aan Oostenrijk's zijde zoude scharen, welks polittek grooten invloed op dien van Engeland uitoefent. Verder verklaarde de eerste Minister, dat bij geen verstoring van den vrede duchtte, docb dat Engeland, zoo noodig, zonder iemands hulp in te roepen zijne belangen zou weten te verdedigen. Het is te hopen voor de Engelschen, dat zij deze hooghartige woorden, welke groote instem- ming bij de pers vonden, ter gelegener tijd ge- stand znllen kunnen doen. Ook Gladstone heeft zijn stem weder doen hooren en wel ten gunste der Bnlgaren. Hij wijst er op welke verplichtingen de Bnl garen aan den vorigen Czar hebben, die bnn de vrijheid schonk, doch wanneer diezelfde verplich tingen thans tot een nieuw jnk worden gemaakt, dan gaat het edele der daad verloren. Hij geeft dan ook de hoop te kennen dat d# tegenwoordige keizer getrouw zal blijven aan de traditie zijns vaders, welke hem roem en eer bracht. Een verschrikkelijke ontploffing heeft te Hull plaats gehad aan boord van het stoom- schip Cartago Nova, thuis behoorende te New castle en komende van AlexandriS. Terwijl men met lossen bezig was, sprong de ketel, waardoor zes mannen werden gedoodeen hunner werd op het dek der loods geslingerd. Twin tig a dertig man zijn gekwetst en men gelooft dat eenigen aan hnnne wonden zullen bezwijken ERANKRIJK. In de Kamer heeft zich plotse- ling een buitengewoon, een bijzonder verschijnsel voorgedaan. Er is n.l. een afgevaardigde opgestaan, Raoul Duval, tot nu toe gerekend wordende tot de rechterzijde, die zijne mede-afgevaardigden, zoo van de rechter- al3 van de linker-zijde, eens prccies verteld heeft, hoe weinig zij eigenlijk werken ten nutte van he't land, en hoe zij hnnne partij-belangen bij alles op den voorgrond plaatsen. De linkerzijde nam de philippica kalm en ge- laten op, niet aldus de rechterzijde, die woedend werd. Het voorstel van den heer Raonl Duval, om een repnblikeinsche rechterzijde op te rich ten, is dan ook bij haar in slechte aarde gevallen, doch heeft toch wel kans verwezenlijkt te worden. De bekende Fransche staathuishoudkundige Henri Germain zendt aan Le Temps een eenvou- dig en duidelijk overzicht van de financien der Fransche Republiek, een overzicht dat, zegt hij, de Regeering en de Kamer ten onrechte aan de burgers onthouden. Hij geeft over de jaren 18741885 de cijfers van al de werkelijke uitgaven en ontvangsten, behalve wat nit leeningen is verkregen. Men ziet daaruit dat de gewone uitgaven van 2377 millioen francs in 1874 zijn gestegen tot 3083 in 1885, de bnitengewone die op de begrooting voorkomen van 117 tot 257 (in 1881 zelfs 738), die buiten de begrooting van 14 tot 234, te zamen van 2509 tot 3574. De ontvangsten, zonder geleend geld, zijn ge stegen van 2506 tot 2975 millioen francs. In het geheel is in die 12 jaren nitgegeven 39,000 millioen en ontvangen ongeveer 34,000 millioende tekorten waren dus te zamen bijna 5000 millioen. Inderdaad is dan ook de schuld sinds 1 Jan. 1874 tot 31 Dec. 1885 met 4800 millioen gestegen. Yolgens de ramingen zullen de gewone uitgaven voor 1886 en 1887 te zamen 85 millioen meer bedragen dan de ontvangsten, en bovendien wordt nog bijna 1400 millioen gevorderd voor bniten gewone uitgaven, die de schnld weder zullen doen stijgen. TURKIJE. Eindelijk is er eene beslissing ge vallen en heeft de Sobranje een beslnit genomen een vorst is gekozen. De nitverkorene is Prins Waldemar van Dene- marken, die eenigen tijd geleden met een Prinses van Orleans, dochter van den graaf van Parijs, in het huwelijk is getreden. Nu is het maar de vraag of het genomen be slnit ter nitvoer gebracht zal kunnen worden, en hiertoe heeft men met twee kleinigheden te rekenen, nl. of Prins Waldemar van de benoe- ming gediend is, en last not least of Rnsland zijn veto niet zal doen hooren. Afgaande op de verklaringen van Kaulbars bestaat hierop veel kans, en dan zal de Deenscha Prins zich wel spiegelen aan vorst Alexander. Wanneer onze Ministers van FinanciSn, meer geld noodig hebben, is de eerste zaak waarnaar zij den blik wenden, het gedestilleerd, en de Kamer is in den regel gewillig genoeg, om het gevraagde toetestaan. Nn was er wel geen sprake van een nieuwe verhooging, maar wel van bestendiging eener vroeger ingevoerde, en waarbij de aecijns op f 60 per hectoliter was bepaald. De meerderheid was echter zeer gering, n. 1. 1 stem. Hoeveel er ook voor verhooging dezer belas- ting te zeggen valt, tocht gaan er van verschil- lende kanten stemmen op, die, daargelaten het argument van het benemen van den borrel aan den minderen man, vreezen dat men op deze wijze langzamerhand een industrie, die millioenen in de schatkist brengt, in den grond zal boren. Het bestnur van de vereeniging van klein- handelaars in sterken drank wOnderling Belang" te 's-Gravenhage heeft zich tot de Tweede Ka mer gewend, met bezwaren tegen art. 8 dor ontworpen Zondagswet. Het bestnur wijst er op, dat het namelijk te voorzien is, dat het verbod om 's Zondags voor 12 uur sterken drank bij mindere hoeveelheid dan twee liters toe te die- nen of te verkoopen, veelvuldig zal ontdoken worden, en verwacht dat zij, die des Zondags voor 12 uur sterken drank wenschen te gebrui- ken, zich die of daags te voren zullen aanschaf- fen, of dat de klandestiene verkoop van sterken drank, die, ondanks de Drankwet, alreeds eene groote nitbreiding verkregen heeft, nog zal toene- men. Verder vestigt adressante er de aandacht op, dat de openbare dronkenschap des Zondags na 12 uur even rustverstorend is als die voor dat nnr; dat tronwens op hen, die zich niet ontzien den Zondag te ontheiligen door misbruik van sterken drank te maken, hetzij voor of na 12 uur, de strafbepalingen tegen de dronkenschap krachtens de Drankwet kunnen toegepast worden, en dat, als tengevolge hiervan de dronkaards van beroep zich van lieverlede in Rijkswerkin- richtingen znllen bevinden, ook de Zondagrust minder gevaar zal loopen door hen verstoord te worden, terwijl hij vreest, dat het gevaar voor openbare dronkenschap en als gevolg daarvan rustverstoring, op den Zondag grooter is bij het gebrnik van den sterken drank buiten dan in eene lokaliteit. Redenen waarom adressante aan de Kamer verzoekt, hare goedkeuring te onthouden aan art. 8 der ontworpen Zondagswet, en in het algemeen iedere bepaling, waarbij de verkooptijd uitsluitend van sterken drank wordt beperkt, te verwerpen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1