MARKTBERICHTEN. weet men niet, maar vreemd is het, dat men hier vroeger zelden, en thaiis gedurig van branden hoort. Een Amerikaan had in een koffiezaal een poosje staan bluffen op verschillende verwon- derlijke daden op het gebied van zwemmen, die hij bedreven had of waarvan hij, volgens zijn zeggen, ooggetuige was geweest, toen een daar aanwezige Engelschman, wien deze opsnijderij begon 1e vervelen, het plan opvatte den bluffer tot zwijgen te brengen en wel met diens eigen wapenen. //Jawel", zeide hij daarom plotseling, //dat waren ongelooflijke toeren, die gij gezien hebt, dat moet ik toegevenmaar ik heb er een ge zien, waarbij al de uwe in het niet verzinken. Twee jaren geleden vertrok ik van Liverpool naar New-York. Er heerscbte bij het vertrek der boot eenige beweging en drukte op den steiger, en er sprong een man in het water, maar wij sloegen er niet veel acht op, Den volgenden dag echter werden wij er weer aan herinnerd, want zoo waar als ik leef, daar zwom een man voor ons uit, met eene snelheid van 15 mijlen in het uur. We riepen hem toe en wierpen een lijn, maar hij weigerde alle hulp. Tegen den nacht verloren wij hem natuurlijk uit het oog, maar toen de zon opkwam was hij er weer, zoo frisch en levendig als ooit. En zoo hield hij ons gedurende den geheelen overtocht gezel- schap, nu eens onder onze kiel duikend en aan den anderen kant der boot weer boven water komend, soms als een dolfijn rond het schip dartelend, soms op zijn zij en anders op den buik zwemmend, soms ook ging hij kopje dui- kelen in het water en geleek een rad van een raderboot. Maar een uur of wat voordat wij te New-York, zouden binnenloopen, begon hij kracht bij te zetten, hij liet ons spoedig ver achter zich en toen wij bij den steiger aanlegden, vonden wij hem gekleed en wel op de kade staan om ons op te wachten". De Yankee had den spreker gedurende zijn verhaal scherp in het oog gehouden. //Dat is zeker een ware geschiedenis, vreemdeling, zeide hij eenigszins vragend. nO jawel, vast waar, ik heb het zelf gezien", was het antwoord. //U hebt den man den geheelen weg over zien zwemmen van Liverpool naar New—York". //Juist". //Yreemdeling, kent u dien man?" //Dat wel niet", antwoordde de Engelschman voorzichtig. //Ik ken hem niet, maar ik heb hem toch gezien". //Vreemdeling, die man was ik In de Rue Saint-Jacques, te Parijs, is weer een brutale moord met diefstal gepleegd. De eigen ares van het Caf£ Gay-Lussac werd dood in haar huis gevonden. Haar man was op reis en vertoefde te Besanfon, toen de moord werd gepleegd. De kas, welke de ontvangsten van den dag bevatte, was geledigd en ook waren alle voorwerpen van waarde verdwenen uit de kasten, welke met behulp der sleutelbos waren geopend. De beide kellners en de concierge zijn verhoord, doch van den moordenaar is nog geen spoor ontdekt. De vorsten uit het huis van Braganza zijn bekend om de groote hoeveelheid voornamen die zij hunne kinderen op hun levenspad mede- geven. De koning zelf is er zestien rijk, zijn tweede zoon een-en-twintig, maar beiden waren onlangs overtroffen, indien een Engelschen land- bouwer zijn zin had gekregen. Zes-en-twintig namen wilde deze vader zijn eerstgeborene geven en het kostte den predikant heel wat moeite hem van dit voornemen af te brengen en het kind enkel den eerste en den laatsten dier zes- en-twintig namen te doen geven. Anders had het kind geheeten Abel Benjamin Caleb Daniel Ezra Felix Gabriel Haggai Isaac Jacob Kish Levi Manoab Nehemiah Obadiah Peter Quartus Rechab Samuel Tobiah Uzziel Vaniah Word Xistus Yariah Zachariah Jenkins. Door de te Haarlem bestaande Turnclub /rSparta" is eene Gymnastiekvereeniging opge- richt voor jongelieden uit den handwerkstand, onder den naam van //Voorwaarts". Deze ver- eeniging wordt gesteund door en sraat onder leiding van gemelde vereeniging //Sparta". Jonge lieden, niet beneden de 16 jaar, kunnen lid worden tegen betaling van 3 'sjaars. Uit Rotterdam wordt i. d. 29 Oct. aan het A Iff. Handelsbl. gemeld Hedenavond is de stoomtram, die om 7 uur van Schiedam naar Rotterdam vertrok op den Nieuwen Delftshavenschenweg in botsing gekomen met een tilbury, waarin zich een boer met zijn vrouw en zoontje bevond. Bij onderzoek is ge- bleken, dat bedoelde boer, die de tilbury zelf, reed, onder den invloed van sterken drank ver- keerde en vlak voor de stoomtram verkeerd uithaalde, terwijl hij bovendien geen enkel licht op had. Het paard heeft doodelijke wonden bekomen, terwijl de tilbury ten deele is verbrijzelddoch de menschen zijn met den schrik en lichte kwetsuren vrij gekomen, zoodat zij het zieken- huis een uur later hebben kunnen verlaten. Onder de gegeven omstandigheden is deze afloop gunstig te noemen, daar alles toch te water was geraakt. Op den Chicago, Milwaukee en St. Paul spoor- weg is een verschrikkelijk ongeluk voorgevallen. Bij Portage (Wisconsin), week een goederentrein op een zijspoor om een sneltrein te laten voorbij stoomen. Deze echter nadeide vroeger dan ver- wacht kon worden en liep tegen den goederen trein in. De passagiers in de achterste wagens kwamen er zonder letsel af, maar eenige der voorste wagens waren verbrijzeld, en vdor dat de passagiers er uitgehaald konden worden geraakten de overblijfselen in brand en plotse ling stond alles in lichte laaie. Dertien' per- sonen, die in een der waggons zaten, stierven den vuurdood voor de oogen hunner geredde reisgenooten. Twee kinderen werden door hunne moeder uit het portierraam geworpenzij zelve werd een prooi der vlammen. De eenige passa- gier, die in het leven bleef, kwam uit den waggon met gebroken beenen en vreeselijke brandwonden. Een toondichter, die doorgaat voor een zonder- ling, ontmoet een vriend. Wel, vraagt deze, heb je in den laatsten tijd niet meer gecomponeerd Ach, autwoordt de andere, van het compo- neeren is ook het mooie al af. Heeft men eens een goede iuval en die opgeschreven, dan vindt men geen uitgever; is die toevallig gevonden, dan betaalt hij niet; ziet het stuk 't licht dan wordt het door niemand gekocht, koopt men het toch dan kan men het niet spelen, en kan men het spelen, dan bevalt het niet. Veel opzien baart te Parijs eene operatie, toe- gepast op een kind van 12 jaar, dat aan eene verzwering van de long dreigde te sterven. Onder het schouderblad werd eene opening ge maakt, zoodat de vijfde en zesde rib bloot kwamen, en voorts een stuk vleesch van 5 centimeter in het vierkant verwijderd en nu de verzwering uit de blootgelegde long uitgesneden. Alles werd weder gesloten en thans, na vijf weken, meent men zeker te zijn, dat genezing verkregen is. Naar in het Maandblad tegen de vervalschingen van levensmiddelen wordt medegedeeld, wordt suiker tegenwoordig zelfs gebruikt om er cement van te vervaardigen. In gelijke deelen vermengd met kalk, levert suiker een cement van bijzondere hardheid op. Te Peterborough is die stof gebezigd voor den bouw van de domkerk en zij hechtte zich, zelfs zonder eenig ander bindmiddel, aan glas. Ein fidelis Gefangniss is die te Pirsy, op ou- geveer een kwartier afstands van Parijs gelegen. Zij heeft niet alleen het voordeel te liggen in een reeht landelijke omgeving, maar is buiten- dien een waar Dorado voor de gelukkigen, die er in zijn opgesloten. Dezen maakten er niet alleen borduursels in filigraan, maar soms zelfs artikelen van zilver of goud, kleine sieraden, als; broches, ringen, enz. Daardoor was elke dief, met dit werk belast, in de gelegenheid kleine hoeveelheden edel metaal te stelen en te verzamelen, zoodat allengs eene //vennootschap van dieven werd gevormd, die ten voordeele van alle vennooten werkzaam was. Verliet een der heeren de gevangenis, dan wist hij handig het achtergehoudene mee te voeren om het ten voordeele der //vennootschap" te Parijs te ver- koopen. Dat ging zoo geruimen tijd goed, tot een Parijsche juwelier constateerde dat hij het goud, dat hij ter verwerking had gegeven, tot een geringer gewicht. terug ontving, dan hij het had afgestaan. Een streng onderzoek werd ingesteld, en het gevolg was, dat een zuster van een der te Poisy geditineerden met den man waarmede zij leefde, werd gevangen ge- nemen. Tot een waarde van 600 aan goud en zilver, voornamelijk goud- en zilverdraad, werd zorgvuldig, in doozen bewaard, in hunne woning gevonden. Te Londen is een molenaar, die een land- looper, welke hij slapende in zijn hooiberg ge vonden had, eenvoudig weg in zijn slaap dood- geslagen had, zelf door de jury ter dood ver- oordeeld. De bladen zijn van meening, dat de jury geene andere uitspraak kon doen, maar dat zij hem, daar hij klaarblijkelijk door dol- len angst gedreven zoo gehandeld had, terecht voor gratie heeft aanbevoleri. Een Londenaar houdt een koe op de binnen- plaats van zijn huis, en reeds 152 melkverkoo- pers leunden over de schutting, om te zien hoe zoo'n dier er wel uitziet! Te Ramsgate ontstond gisteren brand in een huis, bewoond door de familie Warden. Het vuur breidde zich zoo snel uit, dat alle pogingen tot redding vruchteloos bleven. Warden, met- selaar vaa beroep, zocht met zijn vrouw en kind een schuilplaats op het dak. De vrouw werd met het kind, ofschoon met erge brand wonden, naar beneden gebracht en Warden zelf redde zich in een naburig huis. De moeder van Warden, de meid en twee kinderen kwa men echter om. De lijken, behalve van een kind, werden onder het puin gevonden. De heer James Goldman Biard van New-York spoorde Vijdagavond jl. van Monte Carlo naar Cannes in een tweede klasse waggon. Tot Anti- bes zat hij alleen. Hij viel in slaap maar werd wakker door den plotselingen aanval van een langen man die hem bij den keel pakte en met de andere hand eene portefeulle trachtte te ontfutselen. Een gevecht volgde. De heer Biard scheen overwinnaar te zullen blijven, toen een tweede persoon binnenkwam, gewapend met een mes, waarmee hij den heer Biard wonden toebracht. Toch slaagde de moedige man er nog in zich te verdedigen, totdat hij bewuste- loos neerviel door een slag met een zwaar voorwerp, hem door den langen man op het hoofd toegebracht. De moordenaars namen toen de portefeulle met 856 francs en sprongen van den trein voordat Canes was bereikt, waar bij aankomst de deur van den waggon open ge vonden werd. De heer Biard is herstellende. Hij heeft zoo goed 't ging de portretten geteekend der aanvallers, die echter nog niet zijn gevat. Een kunstgebit. Moet de man het kunstgebit betalen dat aan zijn vrouw buiten zijn machtiging is geleverd? De plaatsvervangende kantonrechter te Brielle heeft onlangs deze vraag bevestigend beantwoord. Wel kan een getrouwde vrouw in't algemeen geen verbintenissen aangaan, zonder medeweten haar man, .maar de wet zondert daarvan van Gered! Een Fransch blad deelt een ge- makkelijk middeltje mee om niet door den blik- sem getroffen te wordenals gij een piano hebt die op isolaieurs rust, ga er boven op liggen, en de bliksem zal nevens u afgaan. Als gij geen uolateure hebt, koopt dan vier sterke bierglazen, zet er de vier pooten van uw stoel in, en ga in 't midden der kamer op den stoel zitten, en de bliksem, als hij in uw huis slaat, zal u niet deeren. Neem de voorzorg om uw sleutels, horloge en juweelen eerst af te leggen. Als er na dien raad nog iemand doodgeblik- semd wordt, is 't zijn eigen schuld. uit //alles wat de gewone en dagelijksche uit- gaven der huishouding betreft." Daaronder, zoo oordeelde de kantonrechter, vallenal die uit- gaven, die tot de lichamelijke verzorging, klee- ding, voeding, enz., van de gezamenlijke leden van het gezin strekken, waarmede alzoo ook het hoofd van het gezin wordt gebaat en die hij in staat is in de huishouding te controlee- ren." Tot deze uitgaven nu. zoo gaat het vonnis voort, behooren bij gebreke van een goed natuurlijk gebit, zeer zeker ook de kosten voor een kunstgebit voor de vrouw des huizes, te meer waar die kosten voor iemand van den stand van den gedaagde een betrekkelijk ge- ringe som bedragen. Destemeer klemde dit (nl. deze redeneering, niet het gebit), volgens den kantonrechter, omdat de gedaagde zich er niet op had beroepen, dat de bestelling tegen zijn wil of buiten zijn voorkennis zou zijn ge- schied. In verscheiden bladen komen tegenwoordig berichten voor van aanrandingen, die in de omstreken van Breda zouden plaats hebben. Voor het meerendeel zijn volgens de Bred, en Qasterh. Crt., die berichten zeer overdreven en bestaat er gelukkig nog geen reden om zich ongerust te maken. Zoo moet een //aanranding" op den Ooster- houtschen weg zich als volgt hebben toegedra- geu. Een ongepast grappenmaker had zich, bij de nadering van een zijner vrienden, in een droge sloot begeven, en dreigde laatstgenoemde met de gebruikelijke woorden //je geld of je leven." Toen de aangesprokene echter niet de minste vrees aan den dag legde en ten antwoord gaf, dat hij niet van plan was zijn beurs, noch zijn leven ter plaatse te laten, kroop de //aan- rander uit de sloot en zette in vereeniging van den //aangerande onder gezelligen kout zijn tocht voort. Een andere //aanranding", waarvan uit //Ter- heyden melding werd gemaakt, had eveumin iets om het lijf. Hier was, zooals men weet, de aangerande een boer. Deze had f 30 meer van zijn aardappelen gemaakt dan waarop hij gerekend had en daarom een paar kapelletjes meer aangedaan dan gewoonlijk. Het gevolg hiervan was, dat de boer over zijn theewater ge- raakte en de paarden op hoi sloegen. Ter zijner verontschuldiging beweerde hij bij zijne thuis- komst aangerand te zijn, doch bij onderzoek bleek, dat daarvan geen woord waar was. Dezer dagen kwam, volgens De Maasbode, eene onbekende vrouw te Dordrecht bij een kruidenier een maat beste capucyner-boonen halen, die de winkelier maar in de door haar medegebrachte melkkan moest doen. Toen het op betalen aankwam, had zij geen geld bij zich. Zij zette de kan op de toonbank, zeggende die straks te zullen halen en dan het geld mede te zullen brengen. Zij kwam echter niet terug, en de kruidenier bemerkte, dat er een bodem- looze kan op de toonbank stond. Zij had de boonen in deze kan laten doen, die zij in haar schort gewikkeld hield, en was met haar gevulde schort de deur uitgegaan. Graan- en Veemarkt gehouden te Hoofddorp Haarlemmermeer, den 11 November 1886. Witte tarwe 6.80 £t f 7.25, Haver 6 k f 7, Chevaliergerst /'4.60, Zomergerst/ 4.25, Duivenboonen f 6.80 it f 7, Paardenboonen 6, Bruine boonen 8 it f 10.50, Groene Erwten f 6.40 f 7.25. Op de Veemarkt waren aangevoerd 13 melk- koeijen, 6 vaarsen, 1 stier, 32 paarden, 1 Veule, 7 hitten, 9 lammeren en 4 geiten. -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 3