K0N1NKLIJKE MEDERLANDSCHE FABRIEK Gouden en Zilveren Werken JERCUUR"-STOOMDRUKKERIJ. WIJNEN en COGNACS Kennisgeving. Locomobile, VEESCHAREN Voorsolioten (Holland). Exportatie-handel naar Oost- en West-Indie. OMNIBUS. ADVERTENTIEN. Openbare Verkooping Uit de hand te koop. SNELLE AFLEVERING. NIEUW!! ECKERT's nieuwe Dorschmachines met Locomobielen Ch. R. KOUVELD, zoowel uit hare DEPOTS als in INDIE WEEKBLAu VAN HAARLEMMERMEER. NIEDWS- esj ADVERTENTIEBLAD. Een ouderwetsch antwoord. ROKIN 60, AMSTERDAM. I ECKERT's Ondergrond- en Aanaardploegen. ECKERT's Breed Zaaimachines kunnen door elken dam en zaaien alle soorten van zaad van de fijnste tot de grofste korrel. Men bezaait er mede 8—9 hectaren per dag. ECKERT's Graanzuiveringmachines, Aardappelrooiers en sorteerders, Stroo- en Wortelsnijders Beetwortelrooiers, Eggen, Walsen, Hooiharken en schudders, Rosmolens, Veevoederkooktoestellen voor groote Veehouders, Dorschmachines voor Paarden- en Stoomkracht. zijn de sterkste en goedkoopste machines welke nu gemaakt worden. ECKERT's LANDBOUW WERKTUIGEN zijn uitsluitend verkrijgbaar bij. Droogbak, AMSTERDAM. van MAGAZIJNEN. As-Gravenh&g'e, Rotterdam en Utrecht. KANTOOR en KELDERS I^auriei'jgiacht 8, SO, 84, 88, 90, a Contant. //Hoe zal ik uw bezit kunnen verwerven?" vroeg hartstochtelijk een jong, aristocratisch officier aan een mooi burgermeisje. //Door de kerkgaf zij ten antwoord. Gevaarlijke nadering. //De ouderdom nadert met rasse schreden riep een jongen uit, die appels in den tuin van een bejaarden buurman stal en den eigenaar met een knuppel in de hand zag naderen. CoNSCIENCIEUS. MarfSchaussee: //Wat wil je niet mee- gaan? Dus verzet tegen de wet?" Spitsboef: //Neen ik verzet me niet. Maar wie staat er mij voor in, dat u een eckte marechausstje is, en niet een nagemaakte?" Een billijke reden. Iemand had de onkieschheid aan eene dertig- jarige dame te vragen, waarom zij nog niet ge- huwd was. Zonder zich te bedenken antwoordde zij//Ik ben niet zoo dora geweest, iemand tot man te nemen, die zoo dom was te willen trouwen Schitterende wraak. //Wie schelt daar zoo laat in den nacht //Ik ben 't; ik kan niet slapen, want ik moet je morgen dien grooten wissel betalen." //Kom dat heeft immers zulk een groote haast niet." //Neem me niet kwalijk; ik kom ook alleen om je te zeggen, dat ik morgen den wis sel niet betaal. Nu slaap jij niet." i l' Eene parabel Professor Lichtenberg bevond zich in een machtig vervelend gezelschap, en wilde dit ver- laten, toen een der aanwezigen tot hem zeide: //Gij moet ons eerst nog een enkelen zet ten beste geven; anders laten wij je niet gaan." //Goed, dan zal ik u iets verhalen I" sprak Lichtenberg gelaten, toen al de overigen zich bij dit verlangen aanslotgn. //Een dief was in de kerk geglopen en had 't een en ander gestolenhij wilde zich verwij- deren, maar vond de deuren reeds gesloten. z/Misschien kan ik wel langs dit touw tot aan het raam komen en dan daardoor ontsnap- pen," dacht hij. Zoo gezegd zoo gedaan. Hij klauterde langs het touw naar boven, maar bespeurde weldra, dat dit het touw was, dat met de klok in verbinding stond, die in bewe- ging gebracht natuurlijk begon te luiden. Men schoot toe en greep den dief. Deze zag nog eens naar den klok en sprak //Gij met uw bewegelijke tong en leeg hoofd zijt oorzaak dat ik hier ben opgehouden langer dan mij lief is." En nu," sprak Lichtenberg, heb ik de eer, u te groeten." Ebkentelijkheid. Advocaat. Ik beb alles voor je gedaan, wat ik kon. Veroordeelde. De heme! moge 't u vergelden, zooal niet in deze wereld, dan zoo gauw mogelijk in de andere. Een goed doel. Eigenaar. Heb je niet gezien, dat vrouw Baardwijk en baar twee kinderen hout in haar boezelaar hebben meegenomen Waarom beb je anders twee oogen in je hoofd? Koddebeier. Om voor arme drommels £en oog toe te doen Definitie Me ester: //Het zout kinderen, is eene zeer nuttige zaak, die het eten bederft als het er niet in wordt Vermits de heer P. van Egmond Scheepstim- merman aan de Noordammerbrug te Nieuwer- Amstel zijne zaken wenscht te liquideeren, zal door hem in den loop der maand Maart 1887 ten overstaan van den Notaris J. P. Herbschleb eene worden gehouden van alle Goederen en Gereed- schappen tot zijne affaire behoorende en worden mitsdien huurders en gebruikers van Turfbokken, Schuiten, Pramen en Booten uitgenoodigd zorg te dragen dat deze Vaartuigen met toebehooren, uiter- lijk op 1 Maart 1887, aan de Scheepstimmerwerf van den eigenaar aanwezig zijn. van HEINRICH LANZ uit Mannheimdorschende, volgens contract, een minimum van 80 Hectoliter tarwe per dag; geheel nieuw, en naar verkiezing met of zonder van DAVEIJ PAXMAN Co., Colchester-, 4U paardenkracht, zoo goed als nieuw. Beide kunnen door belanghebbenden ol' door deskundigen van hunnentwege, onderzocht worden, waartoe men zich aanmelde bij den boekhandelaar J. M. C. POT, Tholen. Aan het bureau van dit blad is de nadere be- schrijving verkrijgbaar. om koeien en paarden bij het opstallen het haar kort af te scheren. Prijs f 3.15 franco per post tegen toezending van postwissel. Groningen, BOEKE HUIDEKOPER, GEVESTIGD IN HET GEBOUW „De Zeven Kerlcen van Rome" Deze Drukkerij is hoofdzakelijk ingericht voor Ontijdig Verrnl. Do onvoorzichtige en onnadenkende kan zich zelven in de toekomst veel lijden besparen, door eene spoedige toevlucht tot deze uitmuntende genees- middelen. Alle puisten hoe ook ontstaan, zwellingen der klieren, waar ook verscheinende, ontstoken won- den en verzwakkende ontlastingen, kunnen veilig en zeker genezen worden door het gebruik van llolloway's Zalf en Pillen, volgens de voorschriften die om iederen pot en doos gewikkeld zijn. Geen schroomvalligheid behoeft de zwakste terug te houden om deze herstellende middelen aan te wenden, welke de drievoudige hoedanigheden be- zitten van te zuiveren, te regelen en te herstellen zonder de maag in wanorde te brengen, het zenuw- gestel te schokken of het noodzakelijk te maken om in huis te blijven. Holloway's medicamenten zullen de oorzaak van menige ziekte stuiten, welke bij veronachtzaming voortdurende ellende te weeg brena-en. Doosjes Pillen I f 0.80, 1.85, 3.— en Potjes Zalf I 6.75, 13.50, 25.00 en op franco aanvraag A comptant te bekomen bij ALLE APOTHEKERS in Hollandals- mede in HOLLOWAY'S ETABLISSEMENT, te Londen, 533 Oxford Street. I. F. MIT's Em- ei ltactalp Ploepn ACT.GES.HJ1ECKERT SEBLIn" worden gemaakt in meer dan 100 soorten naar gelang van het werk dat zij doen moeten. Elk Landbouwer is dus zeker een ploeg te vinden welke aan zijn eischen voldoet. Bij EC KER T s I wee- Ilrie- en Yierscharige I'loegeii wordt een groote besparing aan trekkracht \erkregen, men wint een man uit en werkt veel sneller dan met den eenscharigen ploeg, zoodat men snel van goed weder gebruik kan maken. ECKERT s PLOEGEA zijn sterker en praktischer gemaakt dan alle andere systemen en daardoor goedkooper. ECKERT heeft de grootste productie van Meerscharige Ploegen ter wereld. hehjceweg^ o<ylv«te r FEEDKASD TRAAT VDORBlj'KGTAL ALERJJ Paleis AtjMolstc ^TB.N LEVERT HARE UITSLUITEND De a Content levering geeft zeer belangrijke voordeelen. Prijs-Couranten, speciaal voor Importeurs, Toko-houders en Particulieren. Proefzendingen tot ieder bedrag tegen inzending van remise. AD RES: Firma FERWERDA TIEMAN, Amsterdam. Mercuur"-Stoomdrukkerij Rokin, 60 Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 4