NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Bjj iil Nmer Mwrt ten Bijragsel. 27e Jaarganq No. 48. Zaterdag 27 November 1886. VAN Aan Landbou^), Gemeente- en Polder-Belangen gewijd. PLAATSELIJKE BERICHTEN, Abonnementsprij s J. H. de BUSSY, Rokin 60, Amsterdam. Prijst der Advertentien 1--6 regels 75 Cent, elken regel meer 12Vs Cent. Vers;a<leriii«; van den Gemeente- raad van Ilaarleninierineer, Gemeenternad van Ilaarleninierineer. - WEEK B LAD IIAARLEMMERMEER. Per jaar, met Bijvoegsel franco per post. 6. zonder Bijvoegsel n n 3. Enkele Nommers 15 Gent. ALLE TOEZENDINGEN, REDACT1E EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseeren aan den Uitgever Hoofd-Agent: P. VAN CITTERT ZONEN, te Haarlem. van Groote Letters naar plaatsruimte. Abonnementen en advertentien worden aangenomen door alle boekhandelarenpostkantorenbrievengaarders en postboden. OP Donderdag, 25 November 1886, des morgens ten 10 uur, ten Raadhuize te Iloofddorp. Voorzitter de heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig alle de leden, alsmede de secre- taris. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. Behandelde onderwerpen 1. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a. uitslag der aanbesteding van het opsteken der lantaarns, zijnde deinschrijvingte Iloofd dorp boven de begrooting, wordt besloten het le perceel (Hoofddorp) te herbesteden. 2. Bestek voor de school en kantoorbehoeften voor 1887, wordt vastgesteld. 3. Bestek voor de aanbesteding van petroleum en turf, voor 1887, wordt niet vastgesteld, maar besloten, een en ander uit de hand te doen leveren. 4. Verzoek tot het maken eener afscheiding in school no. 5, hierop wordt gur.stig beschikt. 5. Adres van Gt. de Vries, om vergunning tot demping van een gedeelte grep, wordt afgewezen, maar eene nadere regeling dezer zaak aan Burgemeester en Wethouders overgelaten. 6. Verzoek van den Gemeente-ontvanger ora vergoeding van reiskosten voor het houden der zitting te Abenes, toegestaan tegen 1.50 per zitdag voor drie maanden. 7. Suppletoir kohier van den hoofdelijken om- slag over 1886, is in besloten vergadering behandeld. 8. Reclames tegen het kohier van den hoofde lijken Omslag, dienst 1886, is in besloten vergadering behandeld. 9. Het door den Schoolopziener voorgestelde plan, omtrent het onderwijs aan de school no. 4, wordt goedgekeurd, doch de inschrij- ving bepaald op twee malen per jaar. 10. Wordt besloten aan de School no. 4 een onderwijzer te benoemen, zoo als door de Plaatselijke Schoolcommissie is voorgesteld. 11. Een brief van de Schoolcommissie, omtrent het schoonhouden der schoollokalen, besluit men te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders om advies. 12. Wordt gelezen een brief van den Minister van W. H. en N. in zake het telegraaf- kantoor. Het daarvoor overgelegde concept- antwoord wordt gelezen en goedgekeurd. 13. Na nog eene enkele mededeeling omtrent eene krankzinnige wordt de vergadering gesloten. OPENBARE VERGADERING. VAN Donderdag, 28 October 1886. des morgens ten 10 uur. Voorzitter de heer J. W". Lantzendorffer. Tegenwoordig bij den aanvang der zitting 14 leden, zijnde de heeren Dijt, Evelein, Los, Verkuijl, Biesheuvel, van Reeuwijk, Suidgeest, Ran, 't Hooft, Pruissen, Timmermans, v. Zijverden, de Breuk en Bultman, *erwijl onder de behan- deling van het derde punt nog ter vergadering is gekoraen de heer Knaap. Alsmede de Secretaris. De notulen van 30 September 1886 worden goedgekeurd. I. Aan de Vergadering wordt medegedeeld: a. dat door den Heer Commissaris des Ko- nings zijn herbenoemd tot Zetters der directe belastingen de heeren P. Knaap Gzn. A. Pruis sen en P. de Breuk. b. het procesverbaal der op den 12 October 1886 gedaue opneming van de boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger. Aangenomen voor notificatie. II. Aan de orde is het punt, bijdrage in de kosten van het Telegraafkantoor. Aan de vergadering wordt voorlezing gedaan van eene missive van den Heer Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, dd. 15 Oc tober 1886, waarbij de aandacht gevestigd wordt op art. 3 van het Koninklijk besluit van 15 September 1886 (Staatsblad 164), en waaruit volgt, dat indien niet vodr 1 December a. s. de in de eerste alinea van art. 3 bedoelde ver- klaring is ingezonden het Telegraafkantoor in deze gemeente zal worden in stand gehouden, en de gemeente op zich neemt de verplichting tot betaling van de aan het Rijk verschuldigde vergoeding bij het gemelde besluit bedoeld, en waarbij voorts wordt opgemerkt dat, ingevolge de derde alinea van het aangehaalde artikel, de kosten van instandhouding voor deze ge meente op f 600 zullen bepaald blijven, indien vdor 1 Januarij 1887 de vergoeding die tot dusverre van deze gemeente gevorderd is ge- worden, zal zijn betaald, terwijl, indien de be taling vdor dat tijdstip niet heeft plaats gehad de kosten van instandhouding overeenkomstig art. 1 op f 800 'sjaars bepaald zullen worden. De Voorzitter zegt dat de Commissie zich heeft onledig gehouden met het onderzoek dezer zaak, en tot de conclusie is gekomen aan den Gemeenteraad voortestellen dat deze zich op nieuw zal wenden tot de Tweede Kamer, bij adres, waarvan het ontwerp wordt overgelegd. De heer Bultman stelt voor om deze zaak verder in besloten vergadering le behandelen. De Voorzitter verandert de zitting in eene vergadering met gesloten deuren. Nadat de deuren weder waren geopend komt aan de orde punt IV. Bestek voor de School- en Kantoorbehoeften. Deze zaak nog in onderzoek zijnde bij de schoolcommissie wordt dit punt aangehouden tot de volgende vergadering. V. Komt in behandeling het, bestek voor het onderhoud en het aansteken der lantaarns in 1887. Dit bestek wordt vastgesteld zonder discussie of hoofdelijke stemming. VI. Is aan de orde het adres van de heeren P. Ledeboer en P. J. Raaymakers om financi- eele steun te verleenen aan het Tramplan San ders c. s. (Zie de notulen van 30 September 11. no. 13.) De Voorzitter zegt dat ingekomen is een adres van L. Houtkooper en 18 andere onder- teekenaren, waarbij zij hunne ingenomenheid betuigen met de Stoomtramplannen Sanders c. s. en verzoeken dat de Gemeenteraad op het boven- bedoelde adres gunstig moge beschikkenvan welk adres wordt voorlezing gedaan. Voorts zegt de Voorzitter dat Burgemeester en Wethouders den Raad voorstellen om aan adressanten te berichten dat de Raad kennis heeft genomen van het tramplan Sanders c. s. en daaromtrent zijne ingenomenheid heeft be- tuigd, en daaraan ook financieele steun ver leenen wil; dat de Raad zich voorbehoudt om later, wanneer het plan tet uitvoering komt, de hoegrootheid der financieele steun te bepalen. De heer de Breuk zegt, dat als alle gemeenten zich in dien zin verklaren, de adressanten er nog niet veel wijzer door worden, want er wordt niets bepaald. De heer Verkuijl zegt als het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt aangeno men, dan blijft men consequent, want vroeger werd ook in dien zin besloten. De heer Bultman zegt dat men eerst het plan dient te kennen alvorens de som te bepa len men kan altijd later zien. De heer Verkuijl zegt dat er ook op gelet dient te worden waar langs de tram zal loopen, langs een weg of een tocht, want wanneer de ttam kwam langs eene drukke weg, zou het ongerief soms grooter kunnen zijn dan het genot. Het voorstel van Burgemeester en Wethou ders wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. VII. Alsnu komt in behandeling een ontwerp be sluit tot het doen van betaling uit de onvoor- ziene uitgaven dienst 1886. Het luidt als volgt; De Raad der gemeente Haarlemmermeer, heeft besloten uit den post voor onvoorziene uitgaven der begrooting voor 1886 te voldoen de uitgaven hierna vermeld. Kosten van het aanschaffen van twee nieuwe brandspuiten 1310. En zal dit besluit aan Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland worden toegezonden, met verzoek om tot het voldoen der daarin ver- melde uitgaven uit den post voor onvoorziene "n1* r do Gedaan te Haarlemmeomeer, ter openbare Raadsvergadering van den 28 October 1886. Secretaris. Voorzitter. De Burgemeester deelt mede dat Burgemeester en Wethouders besloten de beide brandspuiten van de Gebroeders van Bergen te Midwolda aan te koopen, en zulks nadat die spuiten, bij eene nadere beproeving goed hadden voldaan, en deelt mede dat ze worden geplaatst te Hoofd dorp en te Nieuw-Vennep, zoodat de tegenwoor- dige spuit van Hoofddorp, bij Halfweg, en die van Nieuw-Vennep, aan den Bennebroekerweg zal worden geplaatst. De financieele Commissie rapporteert bij monde van den heer Verkuijl dat zij tegen de voordracht geene bedenkingen heeft. Het besluit wordt daarop zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIII. Komt in behandeling ean ontwerp be sluit tot af- en overschrijving in de begrooting dienst 1886. Dit besluit luidt als volgt: De Raad der gemeente Haarlemmermeer heeft besloten, op de begrooting van uitgaven voor het dienstjaar 1886 te doen de navolgende af- en overschrijvingen Afschrijving vnr. 113 onvoorziene uitgaven 700. Overschrijving vnr. 72. kleeding en uitrusting van de veldwachters50. vnr. 91. Geneesmiddelen voor be- 650.— hoeftigen 700.— Beweegredenen Ongenoegzaamheid der op de begrooting uitgetrokken som, en wat vnr. 91 betreft, veroorzaakt doordien in enkele wijken de betrekking van Gemeentegeneesheer, vacant is of geweest is, en de behandeling der armen daardoor heeft moeten plaats hebben op consent. Gedaan te Haarlemmermeer ter openbare Raadsvergadering van den 28 October 1886. Secretaris. f oorzitter. De heer Verkuijl, voorzitter der financieele Commissie, zegt dat bij de Commissie geene be denkingen bestaan wel is de som van f 650. nogal hoog, maar op de post voor jaarwedden van Geneesheeren blijft toch weder over, wes- halve de Commissie adviseert tot goedkeuring. Het besluit wordt daarop zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. IX. Aan de orde zijn de ingekomen bezwaar- schriften tegen het kohier van den hoofdelijken omslag dienst 1886. Deze zaak wordt aangehouden tot de volgende vergadering. X. Komen in behandeling drie aanvragen om afschrijving op aanslagen in den hoofdelijken omslag dienst 1886. En worden gelezen de adressen van A. van Kooten houdende verzoek om afschrijving op

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1886 | | pagina 1